Dit nummer bestaat uit 3 bladen Veehouders Firma COOPS o 5. 5. ïanktayz» Co's Bank Jt.V. UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN m r van alten a 1935. drogisterij Vla or den Inmaak: Agentschap van de Amsterdamsche Bank Jt.V., Amsterdam Buitenland No. 5564 Vrijdag 16 Aug. Gebruikt daarom steeds onze GORINCHEM. Parkeergeldheffing. m z 13 m A. VERSCHUUR-BAERT A. BAAI JENS, Binnenlandsch weekoverzicht, WAAROM IS DE Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke rege? meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur et Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. De goede gezondheid van Uw vee is Uw eigen beang, DROESPOEDER per pak f 0.75 ZOGPOEDER per pak r 0.75 KIPPENPOEDER per pak 0.75 NAVUILPOEDER per dubbel p. 0.75 KWALSTERPOEDER per pak 0.75 SPENENZALF per groote bus 1 00 Capsues tegen Leverboth of ongansch bij Schapen. Niets is zoo zwaar belast met be lastingen als het motorrijtuig. Hooge invoerrechten, benzinebelasiing, per o- neele belasting, omzetbelasting en mo torrijtuigenbelasting treffen de automo biel dermate, dat men gerust van een uitbuiting van automobielhouders mag spreken. De motorrijtuigenbelasting kwam dn de plaats van de oorspronkelijke we genbelasting, die diende voor verbete ring van wegen. De motorrijtuigenbe lasting daarentegen moet de teko.ten der spoorwegen helpen dekken, wat naar enze meening meer dan onjuist is. Maar al de genoemde lasten zijn nog niet voldoende en de fiscus wil nog steeds meer uit het verkeer halen. En daarbij wordt de rijksfiscus dapper ge holpen door den gemeentelijken be'as- tinghaler, die ook de gemeentekas van het verkeer wil doen profiteeren. We hebben hier het oog op de parkeerbe lasting, die reeds in tal van gemeenten hare intrede heeft gedaan en in nog vele op het punt staat ingevoerd te wor den. Hier wordt een dubbeltje, daar een kwartje gevorderd van den automobi list, die zijn wagen parkeert. Onder erg mooie voorwendsels kennen de ge meenten zich maar het recht om par- keergelden te heffen toe. De eene ge meente beweert, dat haar rechtsgrond ligt in het toezicht, dat door een door burgemeester en wethouders aangeslel den (om er een zeker cachet aan te geven) bewaker zoogenaamd wordt uit geoefend. De andere zoekt haren rechts grond in de omstandigheid, dat de ge meente het recht zou hebben een re tributie of precario te vorderen voor het gebruik maken van den openbaren gemeentegrond als bergplaats. Weer an deren beroepen zich op niets en hebben het vroegere vrije bedrijf overgenomen en er dus een gemeentelijk bedrijf van gemaakt. En zelfs wordt zoover gegaan, dat meerdere gemeenten niet door haar zelf aangestelde personen de gelden doen invorderen, maar de exploitatie van par keerterreinen tegen dikwijls hooge som men eenvoudig verpachten. Zijn de door de gemeenten aangege ven rechtsgronden juist? Ziedaar de alles beheerschende vraag, die ontken nend moet worden beantwoord. Zeker, de gemeenten mogen vergoedingen hef ten d.z. retributiën voor door haar verstrekte diensten en voer het ge bruik of genot van voor den openbaren dienst bestemde gemeentewerken. Maar kan men nu zeggen, dat het zooge naamde toezicht en de zoogenaamde bewaking diensten zijn? Immers neen, want noch de gemeenten noch de be wakers zijn ook maar in het minst aan sprakelijk voor diefstal of tijdens het parkeeren opgeloopen schade. En bovendien rijst de vraag, is be waking voor diefstal wel noodig, o.i. niet, als men Iet op de poriiersloten, de stuursloten en de contactafsluiting!, die tegenwoordig aan iedere automot iet zijn aangebracht. Wanneer nu iedere gemeente in hare po Tieverordening een gebod opneemt tot afslui ing van eiken par keerenden automobiel hetzij doereen stuur-, hetzij door een por.ierslot, dan is elke bewaking absoluut onnoodig. En wat schade beloopen betreft, is bewaking ook overbdoige luxe, omdat geen bewaker er voor kan zorgen, dat 1 een onbekwaam of onhandig chauffeur met zijn wagen tegen dien van een an der aanbotst. J Een andere rechtsgrond, dien de ge meenten voor haar parkeergeldheffin- gen aanvoeren is deze, dat degeen die zijn auto' parkeert den openbaren weg als bergplaats" bezigt. Het is deze rechtsgrond dien de gemeente Den Haag aanvoert voor haar nieuwe par keergeldheffing, krachtens weke f12.— per jaar zal worden gevorderd van ie dereen die zijn auto ergens regelmatig cp de openbare straat laat staan vcór of in de omgeving van zijn woning, kantoor, fabriek, magazijn, werkplaats of garage. BLANKE AZIJN ROZIJN AZIJN KRUIDEN AZIJN LAURIERBLADEREN CAYENNEPEPER PEPERKORRELS VENKELZAAD MOSTERDZAAD ALUINPOEDER SALICYLZUUR ZWAVELSTOKJES PARAFINE ENZ. ENZ. T i Botermarkt 72 HEUSDEN. Maar hebben we nu wel met eene bergplaats" te doen? We meenen van niet. Het is toch volkomen gewoon, dat wie met een auto rijdt ook wel eens moet stilstaan. En wie nu stilstaat bergt zijn wagen niet op, maar maakt op gansch normale wijze gebruik van den weg. Een dokter, een bakker, een slager enz. die met zijn auto eenige mi nuten stilstaat, maakt daardoor heusch geen gebruik van den weg als berg plaats. Velen zijn dan ook van oordeel, dat de parkeergeldheffingen in wezen weg gelden" zijn en als zoodanig in strijd met de Motorrijtuigenbelastingwet, die zegt, dat geen belasting terzake van het rijden met motorrijtuigen gevorderd mag worden behalve krachtens deze wet. Een andere categorie van parkeer geldheffingen wordt gevormd door de ,,bewaarlconen" op de door de Gemeen te verpachte parkeerterreinen (Utrecht, 's Hertogenbosch enz.). Wie zijn auto aldaar parkeert, wordt, geacht een ,,be- warings-overeenkomst" met den pach ter van het parkeerterrein te hebben aangegaan, krachtens welke hij het ,,loon' 'schuldig is. Het is zonder meer duidelijk, dat de ze bewakingsovereenkomsten louter fic tie zijn, omdat niemand tegen zijn wil het toetreden tot een contract kan wer den opgedrongen. Zeker is het merkwaardig, dat tot nog toe geen enkele gemeente het heeft aangedurfd haar parkeetrgeldheL fing daadwerkelijk te handhaven en ook de pachters der parkeerterreinen hebben het niet gewaagd. Wel een bewijs, dat ze zich niet sterk gevoe len en terecht. Wij voor ons zien in de parkeergeld heffing een groot gevaar voor de ont wikkeling van het automobilisme en daarom, zoo gauw mogelijk, weg er mee. En daarvoor is maar één middel en dat is dit: Iedere automobi ist wei- gere betaling van parkeejgelden zon der eenig voorbehoud en ais dat alle automobilisten doen is de heffing spoe dig verdwenen. 1\ ct. Dr. OETKER's PUDDINGEN Zomerpudding frambozen 20 ct. r Sinaasappel Rum-mocca-chocolade-pudding 15 ct. Vruchtina Citroenpudding 12|ct. Roompudding 10 ct. F ram bozen- citroen- amandel vanille-pudding Rum-essence 10 cent. Arak Citroen z cent. Marasquin ess. 1 Vruchtensaus 7jct. Bakpoeder 8 ct. Vanille-suiker 5 ct. Botermarkt 88 - HEUSDEN. TELEFOON 52. H.M. de Koningin en Prinses Juliana in Schotland. De triomftocht van een Australischen burgemeester d or Neder and. De fabel van de klompen en de visschersbroeken. Schitte rende sportprestaties in het sta dion. Verbetering van records. Het verblijf van H.M. de Kou in gin en Prinses Juliana te St. Fillans is be gunstigd door mooi weer. Zaterdag hebben de hooge bezoeksters met haar gevolg een autotocht gemaakt door het gebergte en gepicnïct aan den oever van een meer. Des avonds woonde Prinses Juliana een Schotsch huiselijk feest bij te Dun ning, bij Perth. Na het diner werden verschillende Schotsche dansen uitge voerd, die door Prinses Juliana met belangstelling werden gevclgd. Onze Australische gasten, de burge meester van Albury en zijn echtgenoote, zetten onvermoeid hun tocht door Ne derland voort. Als zij in Australië te- rugkeeren, kunnen zij hun landgenoo- ten in finesses vertellen, hoe het er uit ziet in het land, waar de #,Uiiver" van daan kwam. En wij vertrouwen, dat de .heer en mevrouw Waugh' er het hunne tce zullen bijdragen om de fabel te doen verdwijnen, dat alle Hollanders in wijde visschersbroeken en op klompen rondkuieren. Er kan overigens weinig twijfel aan bestaan, of zij zullen ijve rig propaganda maken voor Nederland. Zij brachten o.m. nog een bezoek aan Rotterdam, waar zij ten stadhui- ze werden ontvangen door den burge meester; daarna maakten zij natuurlijk den traditicneelen tocht door de havens en bezichtigden het vliegveld Waal haven. Donderdag werd hun docr het Al- bury-comité een lunch aangeboden in in hotel Excelsior" te Amsterdam. Des middags bood de heer Waugh zijn ambtgenoot, Dr. de Viugt, burgemeester van Amsterdam, ten stadhuize een pla quette aan. Voorts bracht het echt paar nog een bezoek aan de Amstel- brouwerij. Na o.a. nog een kijkje te hebben ge nomen op Loevestein, begeven zij zich Zondag naar V.issingen, waar hun Hol- landsche tournée eindigt en vanweer zij de boot naar Engeland nemen. De tocht door on9 land, dat zij onder zulke gunstige omstandigheden hebben kunnen bewonderen, zal zeer zeker een blijvenden indruk op hen hebben ge maakt. Laten wij hopen, dat vele Austra liërs zich door hun verhalen zulen la ten bewegen, om eveneens een kijkje te komen nemen! Amsterdam heeft Zaterdag en Zon dag in het teeken gestaan van de athfe- tiek-sport. Er was een uitgezocht in ternationaal gezelschap bijeen, bestaan de uit Nederlanders^ Amerikanen, En- gelschen, Duitschers, Polen, Be'gen en een Noor. De wedstrijden, welke plaats vonden in het Stadion, hadden een ui telef, wo. is lFï.£ia.m.sclonlcsvreer. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). 8P.zl.zl.R2L4.ZVir. -ossHBfr- Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. terst geregeld verloop en gaven uitste kende sport-prestafies te aanschouwen. De Amerikanen toonden zich mees ters op hun terrein; zij waren verre- wweg de sterksten. Wij noemen Draper en Mcreau, die ver boven de anderen uitstaken. De eerste won den wedloop 100 meter, waarin onze Iandgenooten Berger en Osendorp geen slecht figuur sloegen, door zich respectievelijk de tweede en derde plaats te verzekeren. Vergeten wiji ook niet den Amerikaan Sefton, die ongetwijfeld een van de beste springers ter wereld mag werden genoemd. Hij won het nummer pols stokhoogspringen met niet minder dan 4 meter 20 een schitterende presta tie. AUTOBUS DOOR TREIN GEGREPEN. Op een overweg bij Brousseau in Ca nada werd een autobus door een trein gegrepen. Zes personen verloren hierby het leven. HOLLANDSE HUISVDOIM over de hele wereld be roemd om haar helderheid? Doch ook de Polen mogen met eere worden vermeld. Kucharsky kan in ie der opzicht een athleet ,,van groot for maat" worden genoemd. Hij behaalde een prachtige overwinning op de £09 meter, zoodat zelfs1 de beroemde Ven- zeke niet tegen hem op kon. Zijn land genoot Schneider wist in het nummer polsstokhoogspringen een nieuw Poolsch record te vestigen met 4 me ter 10, zoodat hij slechts een kleinig heid achterbleef bij den Amerikaan- schen winner. Onze eigen mannetjes hebben zich overigens ook van een goeden kant la ten zien. Zoo slaagde van der Poll «r in, zijn eigen record speerwerpen, nog eerst kort geleden gevestigd, van 63.03 meter met 1 meter 32 te verbeteren en te brengen op 64 meter 35. Het Nederlandsch reccrd over de 1500 meter, met 4 min. 8 sec. staan de ten name van Jan Zeegers Jr., werd dcor Petit met 1 sec. verbeterd en dus gebracht op 4 min. 7 sec. En on getwijfeld is het nog voor veël verbete ring vatbaar, want Petit kwam in dit nummer eerst als nummer 6 aan! Alles bijeen genomen is het sport van superieure kwaliteit geweest, die landgenoot en vreemdeling ons te aan schouwen hebben gegeven. En wat de vreemdelingen aangaat, daarvan hebben wij nog heel wat kunnen Jeeren. Het is een genot geweest, hun prestaties te aanschouwen. (Nadruk verboden). AUTO DOOR TREIN VERMORZELD. In den nacht van Zaterdag op Zondag is een auto, waarin vier jongelieden za ten, op een spoorwegovergang bij Sankt Ilgen door een D-trein gegrepen en ver- morseit. Alle inzitenden van de auto werden gedood. o JACHT OMGSLAGEN. Het Parijsche Journal meldt dat een particulier jacht aan boord waarvan zich zes personen bevonden, in de haven van Le Havre omgeslagen. Drie personen zijn verdronken. —o— I TWEE MEISJES ONTVOERD. Te Saint Malo zijn twee meisjes, die daar in een villa een kamer hadden ge huurd, door een troep mannen in auto ontvoerd. De politie bewaart het stilzwij gen over deze geheimzinnige verdwijning, —o VALSCHE MUNTERS Te Grenoble (Frankryk) is een valsche munterswerkplaats ontdekt, waar twee Poolsche studenten valsche Zwitsersche vijffrankstukken vervaardigden. Een der beide valsche munters is op Zwitsersch grondgebied gearesteerd, de andere bevindt zich in de Zwitsersche Alpen. SMOKKELARIJ PER VLIEGTUIG. Aan boord van een Fransch vliegtuig dat Zondag in de nabijheid van Draganesti in het Roemeensche district Olt was ge land, heeft de politie 85 K.G. zijde ont dekt. Het vliegtuig werd bestuurd door BroutoD, een zijdefabrikant uit Lyon. o WEGENS SPIONNAGE TER DOOD VEROORDEELD. Een kapitein van bet 34ste regement infanterie werd door den krijgsraad te Brest am Bug (Polen) wegens spionage tot den dood door den kogel veroordeeld. Daar de staatspresident geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot gratie werd Maandag het vonnis uitgevoerd. LUCHTBALLON BRANDEND NEERGESTORT. Te Auxerre in Frankrijk is een lucht ballon tijdens een wedstrijd brandend neergestort. De drie inzittenden kwamen om. LUIDRUCHTICHE PROTESTEN. Te New-York zijn voor de deuren van twee bioscopen in de wijk Columbus Circle twee groote bommen ontploft. Dit is een wijze van protesteeren tegen het feit, dat beide bioscopen niet-georganiseerde werk lieden in dienst hadden. Niemand werd door de ontploffingen getroffen. o RAMP IN ITALIË. Dijkdoorbraak in Italië. Als gevolg van een dijkdoorbraak is naar men aanneemt een honderd tal personen verdronken in het doipf* je Ovada in nabijheid van Alessan dria. Ongeveer honderd woningen wer-< den verwoest. De Tel. meldt nader Als gevolg van de Zware slagre gens bezweek een dijk van de ri vier de Orba. Deze trad buiten haab oevers, waardoor de kelders van de huizen, die aan den oever van de rivier gelegen waren, onder wateö liepen. Door de kracht van het war ter werden de deuren en vensters dezer huizen opengerukt en de brui sende stroom sleepte alles in zijn! vaart mede. voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard SHHaasnpxMnHmHBDBHBBHHmMaMHnHBmanMiBPaMv* OMDAT ZE SAVOZEEP OEBRUIKl SAVOzeep geef! prachtige degelijke cacfeaux en kost 30 ct per doos van 4 grote stukkm —O—

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1