Dit nummer bestaat uit 2 bladeii De Grootmoeder. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. *and van altena FEUILLETON. Buitenland. -*£'* mi 4-A- 3E wig No. 5565 Woensdag 21 Aug. 1935 Binnenlandsch weekoverzicht Binnenland. "vïSSw Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAO. Abonnementsprijs. per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. De Belgische koningkinderen vertrokken. Het naspel van de muiterij op de „Zeven Pro vinciën." Een dominé, die dienstweigering predikt! Ge dupeerd door een notaris. De dieven namen de brandkast mee. Nu eens ander nieuws uit Oss. S.D.A.P. contra N.S.B. De grootste brugspan- ning in Europa te Nijmegen. De beide Belgische koningskinde ren, die geruimen tijd ten huize van den burgemeester van de Mortel te Noordwijk vertoefden, zijn naar Brus sel teruggekeerd, uitgeleide gedaan door hun tijdelijke speelkameraadjes de kinderen van de familie van de Mortel. Zij hebben zich naar het schijnt best geamuseerd tijdens hun verblijf hier te lande en hun vorde ringen in de Nederlandsche taal zul len ongetwijfeld goede vorderingen hebben gemaakt. Zij hebben het over het algemeen buitengewoon getroffen met het weer, waardoor zij ten volle hebben kunnen profiteeren van de strangenoegens. De beruchte muiterij bp de „Zeven Provinciën" heeft thans haar naspel gehad voor den zeekrijgsraad te Den Helder, welke den luitenant ter zee 2e klasse H. L. v. Boven, die als oudst aanwezencl officier het bevel had over het schip tijdens de muiterij, veroordeelde tot drie maanden ge vangenisstraf, met aftrek van de pre ventieve hechtenis, en ontslag uit den militairen dienst, zonder onthouding van de bevoegdheid óm bij de ge wapende macht te dienen. Een andere rechtszaak, die even wel zal worden afgewikkeld door den burgerlijken rechter, is de opzienba rende actie van den Predikant Cohen, die in zijn standplaats Dokkum is geverbaliseerd wegens opruiing, welk feit hij herhaalde te Murmerwoude, waar eveneens proces-verbaal tegen hem is opgemaakt. Ds. Cohen, die moet hebben aan gespoord tot dienstweigering, heeft verklaard, dat hij zich ten volle be wust was van wat hij zeide, en dat hij de gevolgen van zijn daad aan vaardde, welke hem ongetwijfeld met den strafrechter in aanraking zal bren gen. Deze aanraking met den strafrech ter staat ook den notaris te wach ten, die te Bergen op Zoom is gear resteerd en wiens boeken een tekort aanwijzen van circa 125.000 gulden. Een groot aantal personen te Bergen op Zoom en in de omgeving zijn de dupe geworden van de gepleegde on regelmatigheden. Als bij dezen notaris was ingebro ken, zouden de dieven er niet veel aan hebben gehad, wanneer zij de brandkast hadden meegenomen. De leden van het gilde der langvingers weten echter wel, waar wat te halen valt en waar niet. Dat is gebleken te Krimpen a. d. Lek, waar zij de brutaliteit hadden om des nachts uit het benedenvertrek een zware brand kast weg te sleepen, terwijl de bewo ners, geheel onkundig van deze nach telijke werkzaamheid, boven den slaap des rechtvaardigen sliepen. Eerst den volgenden morgen, toen zij beneden kwamen, ontdekten zij dat het waardevolle meubelstuk was verdwenen, zonder een spoor na te laten. De buit, die den dieven in han den viel, bedraagt circa f 50.000. Aan een groot deel ervan zullen zij evenwel niet veel hebben, want er was voor f 15.000 aan effecten bij, waarvan de nummers bekend zijn, zoodat ze niet verhandeld kunnen wor den. Ook op de spaarbankboekjes zullen zij niet veel kunnen innen. In middels maken zij echter vermoede lijk van de rest op het oogenblik goe de sier. Zij brachten het er beter af dan de twee kooplieden in diamentendie ongeveer een half jaar geleden een poging gedaan hebben, om een ver zekeringsmaatschappij op te lichten voor meer dan 100.000 gulden, door een aangeteekenden brief naar Oosten rijk te zenden, die volgens aangifte diamanten bevatte en voor dit be drag was verzekerd. Zij hadden even wel een medeplichtige in Oostenrijk, beambte bij de posterijen, die zorgde, dat de brief verdween. Het duurde echter niet lang, of men had het complot in handen, en thans heeft het drietal terecht gestaan in Oosten rijk, waar zij waren gevat. De post beambte kwam er vrij genadig af, omdat hij alles had bekend en zeer veel berouw vertoonde. Tegen de 2 hoofdaanleggers van het zaakje werd resp. echter 2 en 3 jaar en 6 maan den zware kerkerstraf geëischt. Het lijstje van misdadigers, die uit Oss naar het Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch worden getranspor teerd, wordt steeds langer. Maar ge- 191. X. EEN GESTOORD FEEST. Op den dag, waarop mevrouw ce Saulien haar dochter, haar kleindcch- ter en haar schoonzoon terugvond, had den er nog andere gewichtige gebeur tenissen plaats. De woning der gravin de Prémroin in de rue de Presbourg, was schitterend verlicht. Het was de ontvangdag der gravin. Maar dien avond heerschte er een on gewone drukte; gegalonneerde bedien den, anderen in het zwart, liepen heen en weer. De gravin had twintig menschen te dineeren. Na den maaltijd zou er con cert en bal zijn; het was een groot feest Honderd personen waren genoodigd. Tusschen het concert en het bal zou het huwelijkscontract van juffrouw Cé cile de Prémorin geteekend worden. Ja, Cécile zou trouwen, tot groote voldoening van hare moeder^ die, na overal gezocht te hebbeij, eindelijk haar dochter aan den man had weten te brengen. Toen de gravin had ingezien, dat er van de familie Lionnet niets meer te verwachten was, wierp zij opnieuw hare netten uit om er een Portugees, den markies de Varagas, in te vangen, die eensklaps smoorlijk verliefd op Cécile was geworden. De markies, een man van zeven-en- dertig jaar, was teel ijk, kaal, heel dik, een beetje scheef en had groote, voor uitstekende tanden. Ook blonk hij niet uit door zijn overgroot verstand. Maar hij was verscheidene malen mililionnair, en een tante, van wie hij de eenige erfgenaam was, had ook ver scheidene millioentjes. Cécile beminde mijnheer de Varages evenmin, als Albert Lionnet en twintig anderen, die haar het hof hadden ge maakt, maar nog in tijds waren terug getreden. Zij trouwde slechts om rijk te worden, om zich aan het opzicht ha- ier moeder te onttrekken en een leven te kunnen leiden, zooals zij verkoos. Na haar teleurstelling met Albert Lionnet, was zij!, als om zich te troos ten, verzot geworden op een pikeur van het Hippodrome. Men ziet, dat juffrouw Cécile geen bijzonder fijnen smaak had; zij was het kind harer moeder. Maar de mocie pi keur was niet rijk, en Cécile hadi dus besloten, mijnheer de Varages te hu wen, tot zichzelf zeggende, dat het huis van den Pcrtugeeschen edelman heel dicht bij het Hippodrome stond. De gravin de Prémorin gaf dus een groot feest, en om de groote gebeur tenis alle luister bij te zetten, waren de lukkig valt er nu ook iets anders te melden uit deze plaats, die tot de beruchtste van geheel Nederland is gaan behooren. Er zijn zeer belang rijke overblijfselen uit de oudheid ont- dekt, namelijk vorstengraven, die da teeren uit ongeveer 1800 voor Chris tus. Een assistent van het Rijksmuse um voor Oudheden te Leiden leidt de onderzoekingen. Men herinnert zich, dat de minis ter van Justitie uitvoerig had geant- woord op de tot hem gerichte vra- 1 gen aangaande de weer-afdeelingen i van de N.S.B. Thans heeft Dr. Henri Polak, naar aanleiding van bedoeld antwoord een nieuw vragenlijstje op gemaakt, waaruit valt te constatee- ren, dat men, althans in de kringen der S.D.A.P., het standpunt van den minister in het geheel niet deelt. O.a. wordt er op gewezen, dat „het buiten twijfel is, dat in politie- en ambtenarencorpsen de met de N.S.B,. sympathiseerden vrij talrijk zijn." Men kan dus een nadere uiteenzet ting over dit onderwerp tegemoet zien. De nieuwe brug over de Waal bij Nijmegen levert weder eens sprekend bewijs van datgene, waarin een klein land groot kan zijn. De hoofdboog is namelijk dezer dagen voltooid; en dit is de grootste brugspanning, wel ke in Europa te vinden is; zij heeft een lengte van niet minder clan 214.4 meter. Een schitterend succes voor de Nederlandsche ingenieurskunst. VLIEGONGELUK. De bekende Amerikaansche één-oogi- ge vlieger Wiley Post, die met zijn vliegtuig Winnie Mae" uit San Diego in Californië was1 vertokken voor een vlucht via Alaska en Siberië naar Mos kou, vanwaar hij! na eenigen tijd zijn vlucht om de wereld wilde voortzetten, is in Alaska, tusschen Fairbanks en Point Barrow, de Noordelijkste blanke nederzetting in Amerika, ten Zuid-Oos ten van de Bering Straat, neergestort. Het toestel werd vernield en Wiey Post en zijn passagier, de bekende Amerikaansche tooneelspeler en film acteur Will Rogers, kwamen om het leven. MASSA-ARRESTaTIES IN JAPAN. Meer dan 5000 personen zijn te Tokio gearresteerd wegens het plegen van chan tage en het begaan van andere misdaden en overtredingen. genoodigden zorgvuldig gekozen. De baron de Verboise was met opzet ver geten. Moeder en dochter waren prachtig gekleed, met edelgesteenten overladen, en als gewoonlijk heel erg gedecolle teerd. Terwijl tCécile met den markies de Varages en zijn tante praatte, ging de gravin naar het buffet en den vestiaire, om ziqh te overtuigen, dat alles in or de was, gaf hare laatste bevelen, en kwam in den salon terug om de intieme genoodigden voor het diner, waarbij twee notarissen waren, te ontvangen. Om half acht begaf men zich aan tafel, en toen men om half tien opstond, waren de salons reeds met een elegante en vroolijke menigte gevuld. Het concert begon dadelijk en duur de een half uur. Vervolgens weru een tafel in het rfiidden van den salon ge zet. De notarissen namen daaraan plaats en spreidden het contract en verschei dene andere papieren voor zich uit. Er heerschte een diepe stilte; de no taris wilde juist het contract gaan le zen, doch had er den tijd niet toe, want de (deur van den salon werd geopend en ,een bediende sprak: Mijnheer {te markies Romain de Prémorin. v De gTavin sprong verschrikt op en liep naar de deur, op het punt van uit te roepen: Die ptan is niet genoodigd, laat hem .niet binnen! Maar zij vond den tijd niet, want de GROOTE MANOEUVRES IN AMERIKA. In den staat New-Yoik zijn de grootste manoeuvres begonnen welke het Ameri kaansche leger in vredestijd ooit eekend heeft. 50000 Manschappen en officieren nemen hieraan deel. DE ZAAK VAN NOTARIS P. BERGEN OP ZOOM. TE Op de grilfie van de rechtbank te Breda is ter inzage gelegd de voorloopige lijst van crediteuren in de aanvraag om sur- secance van betaling van het notariskan toor P. te Bergen op Zoom. Notaris P. is eenige dagen geleden op vermoeden van verduistering en valschheid in geschrifte gearresteerd en in het Huis van Bewaring te Breda opgesloten. De ter griffie gedeponeerde crediteuren- lijst schijnt volgens de N.R.C geenszins volledig te zijn. Naar verluidt zouden de totale schulden zelfs tweemaal zoo hoog zijn als is. opgegeven en dus ongeveer 2Y2 ton bedragen. o DE MOEJRDIJKBRUG. De 4e overspanning ten behoeve van de nieuwe verkeersbrug over het Hol!. Diep is gisteren van Dordrecht naar den Moerdijk overgebracht. HEVIGE REGENBUIEN IN DEN HAAG. Zondagmiddag omstreeks 12 uur braken boven de residentie stortbuien los, tenge volge waarvan enkele straten kwamen blank te staan, terwijl de verkeerstunnel aan den Rijswijkschen weg zoodanig werd overstroomd, dat het tramverkeer van de lijnen naar Rijswijk, Voorburg en Delft en de plaatselijke lijnen 2 en 10 ernstige vertraging ondervonden, doordat de tram niet onder de tunnel kon doorgaan. De passagiers moesten overstappen in andere wagens van dezelfde lijnen aan de over zijde van de tunnel. Deze storing duurde van 12 uur tot ongeveer kwart voor vier. o DE N.L. PLAAT IN BELGIE. Scherpe controle en hooge boeten. De Belgische autoriteiten oefenen een scherpte conti óle uit op de Nederlandsche auto's, op Belgisch grondgebied rijdende, of deze de voorgeschreven N.L. plaat voe ren. De boete, welke in vele gevallen moet worden betaald, schijnt niet gering te zijn, schrijft de K.N A.C. In verband met het drukke autoverkeer tusschen Nederland en België, dat juist in dezen tentoonstellingstijd zoo bijzonder intensief is, lijkt het raadzaam de aan grijsaard frad reeds den salon binnen, recht en statig met opgeheven hoofd. Zijn bleek gelaat, omgeven door een witten baard, drukte groote plechtig heid uit. Hij1 jiet zijn blik in het ronde gaan en ,bleef voor de gravin staan, die met wijdgeopende ,oogen als versteend aan den .vloer genageld scheen. Doodsche stilte heerschte in de zaal. De fwee notarissen en eenige genoo digden, ,die den markies kenden, waren opgestaan. v De plotselinge verschijning van den grijsaard had elkeen verbaasd; men ge voelde, ,dat er iets buitengewoons moest gebeuren. Langzaam doch krachtig zeide de markies: Ik dacht de laatste vertegenwoor diger van mijn geslacht te zijn; maar, daar de naam de Prémorin, die ik al leen het recht heb te dragen, in de acte, welke hier op tafel légt, geschre ven staat, geloof ik, dat mijn tegen woordigheid hier elkeen heel natuurlijk zal toeschijnen. Opnieuw zag hij in het rond en liet zijn blikken op de gravin en Cécile rusten, wier jhpuding groote angst te kennen gaf. Charlotte wilde spreken. Doch de markies legde haar met een gebiedend gebaar het zwijgen op. Ik heb bij dit feest tegenwoordig willen zijn, hernam hij niet om er aan deel te nemen, maar om te ver hinderen, dat er een schanddaad wcrdt dacht van de betrokken landgenooten op deze kwestie te vestigeD. Alvorens met de automobiel naar België te reizen lett^ men er op, dat de N.L. plaat aan wezig is 1 o ONGELUK BIJ HET TURNEN. Zaterdagavond is bij de turnuitvoering van .O.K.K. te Ridderkerk een ernslig ongeluk gebeurd. De 26 jarige W. van Gent is bij het spriDgen over een turn- paard gevallen en kneusde vermoedelijk een hanswervel. In ernstigen toestand is bij ter verpleging in Eudokia te Rotterdam opgenomen. De uitvoering is onmiddellijk stopgezet. MIDDEN IN DE VACANTIE. Het Zendingsbureau (postrekening No. 6074) vraagt ons plaats voor het volgende: Het is medio Augustus en dus niicR den in de vacanfie. Vele menschen genieten van de onderbreking van den gewonen levensgang. De dagelrksche dingen zijn voor eenigen tijd buiten hun horizon gesteld. Ook de Zending deelt 'erin, dat de belangstelling op andere aangelegenheden is gericht. Toch gaat het werk door, op het zen- dingsveld zijn iederen dag dezelfde be hoeften. Daarom willen \yij ook rnkf* den in de vacanlie mededee ing doen van den stand van zaken. Deze is zóó, dat op 1 Augustus die achterstand bedroeg ruim f 113.0QO.v Wanneer daar niets meer bij kwam m de volgende maanden, zou de najaarsw zendingsweek een dergelijke achter stand wel! kunnen inhalen. Maar de inkomsten in Augustus bes dragen tot dusver f14.503.Daarin spiegelt zich natuurlijk de vacanfie af. Maar de achterstand zal door cfeze maand', waarin ook f75.030.noodig is, wel aanzienlijk worden vergroot. Misschien beweegt dit toch velen, die dit lezen, om ook midden in de vacam riemaand aan het zendingswerk te blij* ven denken. DE TOLHEFFTNQ" OP DE BRUG* GEN. De redactie van de Autokampioen" heeft een onderhoud gehad met den minister van Waterstaat J1 r. Ir. O. C. A van de Jeude, waarin o.a. ook het vraagstukken van het instellen van tok len op de bruggen over de rivieren ter sprake is gekomen. De minister; deelde mede, dat uit de gehouden ver keerstellingen is gebleken, dat de ver-i keersintensiteit aanzienlijk grooter is„ dan aanvankelijk werd aangenomen. Uit de verkeerstellingen op de trugJJ verricht, en om mijnheer den markies de 'Varages op den rand van een af-* grond tegen te houden. Mijne heeren, mijne doch'er en ik 'worden beleedigd; hoort gij dat 1 riep de gravin uit. Ik heb nog niet uitgesproken, Charlotte Leteüer, neem alle aanvvezï-i gen tot getuigen; binnen een uur zul* len zij' tegen u zijn. Mijnheer de Vara^ gas, ik maak u vrij! Maar dat is verschrikkelijk, af* schuwelijk! siste de gravin. iIk maak u vrij, mijnheer de Vah ragas, vervolgde de markies; uwi huwelijk met Cécile de Prémorin zon trouwens onwettig zijn. Mijnheer de Prémorin, viel de gravin met bliksemende oogen herni in de rede gij zijt onbeschaamd. Ik betwist, hernam de markied Charlotte Letelüer en haar dochter; Cécile het recht, den naam die Prémorin te dragen. Charlotte Letellier is nooit de wetlige vrouw van Sosthène de Prémorin, mijn zoon, geweest. Zij zijn in Spanje ge huwd; maar dat is in Frankrijk van geen waarde. En waarom komt gij eerst na meel} dan achttien jaar daarmee op? vroeg} de gravin. Ja, omdat ik u niet eerder reken-» schap van het verleden heb willen vra gen. Ik heb mijn tijd afgewacht, en het öogenblik is gekomen, het oogen* blik van wraak! (Wordt vervolgd). voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard (X

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1