Le vacantie's zijn teneinde. M. NORT, Gorinchem, Dit nummer Bestaat uit 3 bladen 5. p. tauktayzen ft Co's Bank Jt.V. UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Agentschap van dt ftmyterdamsebt Baak Jt.V Amsterdam UND VAN ALtENA Voor den Inmaak TI m z m r WAAROM 15 DE No. 5566 Vrijdag 23 Aug1935 A. VERSCHUUR-BAERT Buitenland. Binnenland. fe ^e- v Ife 'VV;; Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke Dammers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Dadelijk gaan Uw kleinen weer naar school, laat dus tijdig hun oogen onderzoeken en, zoonoodig, schaf U een BRIL aan van Zusterhuis 6 GEDIPLOMEERD OPTICIEN. BLANKE AZIJN ROZIJN AZIJN KRUIDEN AZIJN LAURIERBLAOËREN CAYENNEPEPER PEPERKORRELS VENKELZAAD MOSTERDZAAD ALUINPOEDER SAL1CYLZUUR ZWAVELSTOKJES PARAFINE ENZ. ENZ. O L 13 m H Botermarkt 72 HEUSDEN. Waarom het buitenland de vacantie-reizenden trekt. Een paar weken geleden las ik in een of andere courant, dat naar schatting ruim 40 millioen gulden ons land uitgaat doordat zoo tal van 'landgenooten hunne vacantie door brengen in België, Luxenburg of Euitschland en niet in eigen vader land. Als reden daarvan noemt men dan den lagen koers van franc en mark, die veel meer Nederlanders dan andere jaren naar het buiten land zou trekken. Ongetwijfeld laat die lage koers haar invloed in niet geringe mate gelden, maar men ver geet daarbij, dat de doorsnee Nederlan der steeds gaarne buiten de grenzen v. zijn vaderland vertoeft en dat ze ker toch 40 a 50 percent van de Nederlanders, die thans in het bui tenland verblijven, in den vacantietijd toch hun vaderland den rug zouden hebben toegekeerd, ook indien zii niet van den lagen koers van franc of mark zouden kunnen profiteeren. 't Is dus overdreven om te zeggen, dat de uittocht van vacantiehebbende Nederlanders in 1935 aan het vader land extra veertig milloen zou onttrekken, wat niet het geval zou zijn indien de buitenlandsche geld koers hooger zou staan. De treklust der Nederlanders naar oorden buiten de landsgrenzen en de lage geldkoersen in het buitenland zijn ongetwijfeld zeer voorname fac toren om de Nederlanders naar om liggende landen te lokken, maar toch is er meer dat er debet aan is. En dan denken we in de eerste plaats aan het ontzettend dure in eigen land. Nemen we als voorbeeld een taxi, niet in de stad zelf, maar om er mede naar buiten te gaan. Men betaalt voor een klein wagen tje acht cent per kilometer en dan nog wachtgeld, dat varieert tusschen 50 cent en f 1,00 per uur. Wonen we in het Zuiden van ons land bene den de rivieren dan komen er nog veergelden bij indien men b.v. Utrecht wil bezoeken. En ga nu eens verder. In een normaal café be taalt men dikwijls nog 25 of 30 ct. voor een kop koffie of thee en dan voor een eenvoudige lunch of een sober •diner prijzen, die ons doen schrik ken. Gevolg is natuurlijk, dat land genooten over de grenzen gaan en buitenlanders, die Nederland gaar ne zouden willen bezoeken, worden afgeschrikt om er eenigen tijd te vertoeven. Alzoo dubbele schade voor tal van neringdoenden. Waarom worden dan de prijzen zoo hoog gehouden Een der rede nen is dat men evenveel tracht te verdienen als in de twintiger jaren toen alles stond in het toeken van hoogconjunctuur. Men wil dat streven niet loslaten en men wil maar niet begrijpen, dat de vette jaren voor bii zijn eq plaats hebben gemaakt voor magere. De lust tot aanpassen aan de tijdsomstandigheden is er niet en men vecht tot het uiterste tegen alle moge ij'ke absoluut noodzakelijke verlagingen. Door alles zoo duur mogelijk te houden wordt naar onze meenig jn ons land de verkeerde weg bewan deld en dit blijkt wel uit het feit, dat keurige lunchrooms en hoogst nette ververschingsinrichtingen als b.v. cafetaria, die voor hare con sumpties lage prijzen noteeren, het overdruk hebben. Groote hotels en café's, die nog vasthouden aan de oude prijzen, daarentegen klagen steen en been over gebrek aan be zoek en weten niet hoe hun bestaan te handhaven. Andere jaren hadden zii genoeg te doen, maar toen was er nog geld onder de menschen doch thans, nu verreweg de meeste menschen over een schrale beurs be schikken, is het totaal onmogelijk dat zij voldoende bezoekers kunnen trekken om te rendeeren. Natuurlijk zijn er ook wel toeval lige oorzaken, die het reizen en trek ken in ons eigen land dit jaar op ongunstige wijze hebben beïnvloed. En dan denken we aan de wereld tentoonstelling te Brussel, die reeds door millioenen is bezocht en zich nog ..steeds in een zeer druk bezoek mag verheugen. Een blijvende oor zaak van het sterk verminderd reizen en Jrekken binnen de landsgrenzen is wel het veelvuldig rijden met tou ringcars naar mooie gedeelten van België, Duitschland en Zwitserland, terwijl ook de goedkoope boottoch ten met schepen onzer groote stoom- maatschappijen geen goed doen aan het doorbrengen der vacantie in ei- 1 gen land. Alles bii elkaar genomen is liet zeer begrijpelijk, dat tal van Ne- i derlandsche zaken groote schade heb ben bij dén trek van landgenooten naar (Jen vreemde. Stellig is alles niet te verhelpen, maar zeker is, dat wanneer alles hier te lande zoo duur blijft als het thans is, die trek steeds zal groeien en een volgend jaar nog veel meer dan thans geklaagd zal worden over leege hotels en weinig cafébezoek. Daarom de prijzen zoo veel mogelijk omlaag om' nog te red den wat te redden valt. HITTEGOLF IN CANADA. Boschbranden. Reuter meldt uit Ottawa, dat het Oostelijk deel van Canada door een hittegolf wordt geteisterd welke reeds 11 dagen aanhoudt. De temperatuur in de schaduw bedraagt hier en daar zelfs 371/2 gr. Celsius. Tengevolge van de gloeiende hitte zijn in New Brunswick, New Scot- landen op het Prins Edward eiland groote boschbranden ontstaan. Dui zend vrijwilligers zijn bezig met de bestrijding der vlammen. Groote hoe veelheden hout en meer dan 40 hui zen zijn een prooi der vlammen ge worden. De boschbranden in Que bec rijn Dinsdag gebluscht. DE KERKROOF TF PAMPELUNA. Deel van geroofde schatten teruggevonden. Inzake den brutalen kerkroof te Pam- peluna heeft men thans een belang rijk spoor gevonden. Ten huize van den horlogemaker Jose Arias zijn n.l. een aantal der gestolen jawee'en gevon den. De horlogemaker was in het bank gebouw te Pampeluna verschenen, waar hij eenige goudstukken kwam inwisse len. De kassier verwonderde zi:hover het feit, dat deze goudstukken er on gewoon uitzagen en eigenlijk al verou derd waren. Hij waarschuwde derhalve de politie, die den horlogemaker on middellijk jjn iirrest stelde. De kerk- autoriteiten herkenden de ter inwisse ling aangeboden goudstukken, munten, die deel hadden uitgemaakt van de schat die in de kathedraal bewaard was. Er werd een huiszoeking ingesteld b'j Jose Arias, waar men o.a. terugvond het gestolen Lignus Cruris, een gulden vlies en andere juweelen, terwijl men vele brokstukken vond van reeds stuk geslagen sieraden en ëfenige klompen goud, afkomstig van omgesmolten klei nodiën. Tot dusver heeft men echter nog niet het beroemde Arabische kistje gevonden, waarvan de waarde wordt geschat op vier millioen pesetas. Dr. OETKBR's PUDDINGEN Zomerpudding ^ran, ^ozen 20 ct. v B Sinaasappel Rum-mocca-chocolade-pudding 15 ct. Vruchtina Citroenpudding 12| ct. Roompudding 10 ct. F ram bozen- citroen- aman del 11 ct. vanille-pudding Rum-essence 10 cent. Arak Citroen 1\ cent. Marasquin ess i Vruchtensaus liet. Bakpoeder 8 ct. Vanille-suiker 5 ct. A. BAAI JENS. Botermarkt 88 - HEUSDEN. TELEFOON 52. DIJKDOORBRAAK TE SJANTOENG. De dijken van het meer van Weisjan- hoe aan de zuidelijke grens van Sjan- toeng zijn doorgebroken, waardoor groote strooken landi zijn overstromd. Meer dan 100 dorpen zijn verwoest. |Het overstroomde gebied is meer dan 230 vierkante km. groot, 150.000 arbeiders hebben van de overheid van Kiangsoe opdracht gekregen een tweeden dijk aan te leggen. o VLIEGER UIT ZEE GERED. Boven de Sont geraakte een Deensch militair vliegtuig in nood. De bestuur der, de kapitein-vlieger Larsen, kon zich slechts door een parachutesprong redden en kwam midden in de Sont te recht, waar hij dreigde te verdrinken. Het verkeerstoestel in den gewonen dienst van de Duitsche Lufthansa, be stuurd door den piloot Kaspar, dat juist uit Oslo te Kopenhagen was aan gekomen, vloog onmiddellijk naar de plaats van het ongeval en daalde in de nabijheid van den drenkeling. De marconist Schneider sprong in het wa ter en slaagde erin, den Deenschen vlieger veilig aan boord van het Duit sche verkeersvliegtuig te brengen. KERK AFGEBRAND KOSTER IN VLAMMEN OMGEKOMEN. Te Montevideo in Uruguay is brand ontstaan in een kerk. De koster zag zich door de vlammen omsin geld en kon niet meer ontkomen Hit is in het vuur omgekomen. VIJF KINDEREN""1.EVEND VER- BRAND. De vijf kinderen van het echtpaar Morneault te Edmonton in Kentuc ky zijn levend verbrand, toen de boe renwoning van de familie in de asch werd gelegd. Men heeft hun lijken in het pjuin gevonden. Vijf andere bewoners van het huis tblbf. no. is Raamsdouksveer. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOON TRA. HOLLANDSE HUISVROUW over de hele wereld be roemd om haar helderheid? SAVOzeep geeft prachtige degelijke cadeaux en kost konden worden gered. De woning van de familie ligt op negen mijl van de stad. SLACHTOFFERS VAN HUN OVERMOED. In het gebied van den Eiger bii Interlaken zijn drie Duitsche toeris- risten, die zich zonder gids op een gletscher hadden begeven, neerge stort. Een van hen werd gedood. Een tweede liep zware verwondingen op en de derde toerist, een dame, kwam er met een gebroken been af. BLOEDIGE VECHTPARTIJ OP EEN KERMIS. In het Spaansche dorp Lalin is tijdens de kermis een vechtpartii tus schen de politie en jongelieden ont staan. Een politieman maakte van zijn vuurwapen gebruik en doodde een jongeman. Verscheiden perso nen werden gewond. De civiele gar de is versterkt, teneinde verdere on geregeldheden tevoorkomen. BRAND IN HOOFDKWARTIER VAN SINN FEIN. In het hoofdkwartier van de Ier- sche Partij, Sinn Fein te Dublin, is een brand uitgebroken, waarbij twee vrouwen om het leven zijn gekomen. Een groote afdeeling van de Du- blinsche brandweer moest uitrukken om het ver in den omtrek zichtbare vuur te blusschen. Tijdens het blus- schingswerkviel een der brandweer lieden in een diepte van 12 meter. Hii werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gebouw is door het vuur zwaar beschadigd. VECHTPARTIJ NA GODSDIENSTOEFENING. Tijdens een vechtpartii na een godsdienstoefening te Warschau, werd een boer doodgeslagen. Bii een poging de daders te arresteeren zi>n een agent en een andere boer door revolverschoten gedood. De moor denaars sloegen op de vlucht, doch werden later gegrepen. Bii de ach tervolging liepen drie personen won den op. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Vijf dooden. Nabij Lanham in den staat Mary land is een auto onder het rijden onklaar geraakt en in botsing ge komen met een autobus. De inzitten den, drie kloosterzusters, een vrouw en de chauffeur kwamen daarbij om het leven. SLANG IN BANANEN LADING. Arbeiders, die te Rennes (Frankrijk) een goederenwagon losten waarin zich een lading bananen uit West-Indië be vond, ontdekten plotseling tusschen de bananentrossen een python van on geveer anderhalve meter lengte, en zocy dik als een mansarm. Gelukkig had men de slang tijdig ontdekt, voordat het reptiel kwaad had kunnen doen. Men slaagde erin, den python levend' te vangen. j SLANGENBEET^VERGIFTIOT l' KOEIENMELK. Te Cooch Behar in Bengalen werd een gezin na een maaltijd' ziek en de geneesheeren slaagden er niet in een diagnose vast te stellen. Kort daarna stierf de koe, die de melk en de roomj die bij den maaltijd waren gebruikL had geleverd. Zij' bleek eenige uren van tevoren door een slang te zijn ge beten. Men heeft daarop de famiiej kunnen behandelen en zij is genezen. 1 -o—- HET LEGER ONTSLAGEN.. Vorst Louis van Monaco heeft het geheele leger ontslagen. De 76 mi litairen zijn met drie maanden opge zegd. De reden voor dit besluit is de noodzakelijkheid te bezuinigen, ten gevolge van de verminderde inkom* sten aan de speeltafels. Met de verdwijning van de schil derachtige militaire organisatie, wordt nader vernomen dat de officie ren voornemens zijn dienst te nemen in het Abessijnsche leger. TUNNEL INGESTORT. Een ernstig ongeluk is in het hart van Berlijn gebeurd. De tunnel van den ondergrandschen spoorweg is op den Hindenburgerplatz ingestort, een aantal arbeiders werden onder het puin bedolven. 35 personen zijn ge wond. Nader wordt gemeld, dat 20 personen nog begraven liggen onder het puin. j —o— - J VECHTPARTIJ. Tijdens een vechtpartij na 'n gods dienstoefening te Warschau, werd een boer doodgeslagen. Bij een poging om de daders te arresteeren zijn een agent en een boer door revolverscho ten gedood. De moordenaars sloegen op de vlucht, doch werden later ge grepen. Bij de achtervolging liepen drie personen wonden op. o PLEIZIERVAARTUIG IN BRAND. Het Engelsche pleziervaartuig „Eli sabeth Allen" is ter hoogte van Ske- gress in brand gevlogen. De opva renden, in totaal 100, konden aan de kust in veiligheid worden ge bracht. 1 i FINANCIERINGSPLAN BRUGGEN BOUW GEWIJZIGD. In plaats van tolgeld heffingj van een halven cent op iede- ren liter benzine. De TeT. meLdt: De geruchten, die ge durende de laatste dagen de ronde deden, dat in tegenstelling met de aan vankelijke plannen der regeering op de bestaande en nieuwe bruggen over onze groote rivieren, geen tol geheven zal worden, kunnen wij, na informatie ter bevoegder plaatse, bevestigen. Men heeft te 'sGravenhage er van afgezien door het heffen van to} de benoodig- -•AKtite lv -r voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard OMDAT ZE SAVOZEEP GEBRUIKT. 30 ct per doos van A grote stukken

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1