Dit nummer Bestaat uit 2 maden De Grootmoeder. Und van aiteha Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. r iPPsi mm m 1 m W mk P mÊk E® T No5567 Woensdag 28 Aug1935 FEUILLETON. Binnenlandsch weekoverzicht. t ;V* fl Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAOM1DDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1,25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Vergadering van den Raad der ge meente DUSSEN, op Zaterdag 24 Augustus, des nam. 5 uur. Voorzitter: Edelachtb. Heer J. J. Snijders. Afwezig de heeren v. Dijk en v. Rijs wijk, als de Voorzitter de vergadering opent. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vast gesteld. Ingekomen stukken: Besluit van Ged. Staten, waarbij goed keuring wordt gehecht aan het raads besluit tot wijziging der gemeenlebe- grooting. Verslag van de vereeniging voor de verkrijging van een plaatsje, ingevol ge de landarbeiderswet. Verzoek om tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van leerlin gen naar een onderwijsinrichting, van G. Kistenmaker groot f138.W. Groen f99.A. Braun f69.P.Smits f138.Blok f270.G. v. Staal f130.—, A. v. Drunen f297.A. v. Prunen f33. Het voorstel van B. en W. om de vergoedingen uit te keeren, zooals de ze zijn vastgesteld in de door den raad hieivoor ontworpen rege^ng, wordt met algemeene stemmen aangenomen. Het verzoek om subsidie van de Mi litaire Vereeniging te Venlo, wordt evenals vorige jaren afgewezen. Verzoek om subsidie van de reclas- seeringsvereeniging te 's Bosch. Besloten wordt een subsidie van f 9. toe te kennen, zooals op de begroo ting is uitgetrokken. Verzoek van de Christelijke Lagere Landbouwschool te Andel, om subsidie. Besloten wordt, evenals vorige ja ren een bedrag van f5.beschikbaar te stellen. Waar deze school door 5 leerlingen uit deze gemeente wordt be zocht komt dit neer op een subsidie van f25. Verschillende verzoeken om onthef fing van hondenbelasting en school geld, worden ingewilligd of van de hand gewezen, al naar de aangevoerde gronden juist of onjuist bleken te zijn. Verordening voor de bezoldiging van de gemeenteveldwachters, wordt op ver langen van Ged. Staten gewijzigd. De ze wijziging houdt voornamelijk ver band met het uitkeeren van salaris bij overlijden van den veldwachter, aan zijn rechthebbende nabestaanden. Van J. W. van Dijk te Babiloniën- broek is een verzoek ingekomen, om 193. Niemand, mijnheer. O ja, toch; er heeft iemand gevraagd, hoe laat gij gewoonlijk thuiskomt. Dat is heel onbescheiden. Hebt ge brieven voor me? Neen, mijnheer. De Septème fronste de wenkbrauwen. Hij had aan verscheidene personen ge schreven, om hun om geld te vragen, maar zij' hadden hem zelfs niet geant woord. Goed, goed, zeide hij met holle stem. En hij' ging zijn. slaapkamer binnen, stak zijn voeten in pantoffels en trok zijn chambercloak aan. Daarna ging hij naar zijn salon, stak een sigaar aan en strekte zich op de canapé ujt om zi.ch aan zijn treurige gedachten over te geven. Twintig minuten verliepen. Eensklaps sprong de baron op en luisterde. Er werd aan de deur van hef; apparte ment geklopt en daar er niet spoedig genoeg werd opengedaan, riep een stem: Open. in naam der wet, doe open! Wat is dat? dacht de Septème verbleekende. medewerking voor het verkrijgen van een plaatsje ingevolge de Landarbei derswet. Waar de Landaröeiderssiich- ting alleen in het leven is geroepen vqor bewoners van Dussen, wordt dit verzoek afgewezen. De Voorzitter deelt mede. dat B. en W. materiaal voor de brandweer hebben aangeschaft, dat gebruikt kan worden op de waterleiding. O.m. 300 meter slangen, 12 koppelingen, 6 straal- pijpen. 6 afsluiters enz. in totaal voor f570.Waar de aanschaffing in ver eeniging met andere gemeenten b'j de firma Kroonenburg te Cuiemborg heeft plaats gehad, is de aankoop voordeeli- ger geweest. Het zal verder noodig zijn de brandweer te reorganiseeren. terwijl eerdaags een demonstratie zal worden gehouden, waarbij de raadsle den zullen worden uitgenoodigd. Het oude materiaal zal bovendien gehand haafd moeten blijven voor plaatsen waar geen waterleiding is. Van de .middenstandsvereeniging is een adres ingekomen, met verzoek om de personeele belasting voor biljarts te verminderen, aangezien de café houders ook een moeilijken tijd mee maken. B. en W. stellen voor dit bedrag op f 10 te brengen waarmede de raad accoord gaat. Vervolgens wordt de verordening op de heffing van schoolgeld en op besmettelijke ziekten vastgesteld. Aanbieding Gemeenterekening. Ontvangsten gew. dienst f 52502.25, uitgaven gew. dienst f51740.36, ba tig saldo i 761.89. Kapi taaldienst. Ontvangsten f 4844.70. uitgaven 1213.—, batig saldo f4631.70. De heeren Van der Zouwen, Van Etten en Van Balkom worden aan gewezen, om deze rekening te on derzoeken. Vaststelling Ketenverordening. De Voorzitter licht toe, dat de volksgezondheid aandringt op een verordening voor den bouw van keten in den Biesbosch. Zooals ook reeds een is vastgesteld door de gemeente Made. Op voorstel van B. en W. wordt deze verordening vastgesteld. Rondvraag De heer Koekkoek vraagt hoe of het nu zit met de Dusse, het gehee- le veld zit zonder water, reiniging is dringend noodig en hoe staat het met de polder De Voorzitter antwoordt, dat het polderbestuur niet is ingegaan op het voorstel van den raad, om de onder houd voor hare rekening, als de ge meente een bedrag van f 100 per jaar hierin bijdroeg. De Dusse heeft voor de gemeente weinig belang meer nu er waterleiding is gekomen, ze doet zoo goed als uitsluitend dienst voor water afvoer voor den polder. Spre ker zou thans nogeens willen voor stellen een bedrag van f 125 per jaar bii te dragen. Voor dit jaar heeft de gemeente nog de reiniging aan besteed, zoodat de overeenkomst met 1 Januari 1936 zou ingaan. De raad hecht hieraan zijn goed keuring. De heer Van Daal heeft nog de klacht, dat er tegenwoordig van ai- les in de Dusse wordt gegooid. Spre ker dringt aan op toezicht. De Voorzitter belooft den veld wachter hiertoe opdracht te zullen geven. De heer Herman neemt vervolgens afscheid van den Voorzitter en de andere raadsleden, hij dankt hen voor de prettige samenwerking, geduren de een tijdvak van 12 jaar. Spreker heeft zich niet meer beschikbaar ge steld, omdat zijn doofheid hem on geschikt maakt. De Voorzitter dankt den heer Her man wederkeerig en in het bijzonder ook de beide wethouders, die zich niet opnieuw beschikbaar stelden, be nevens de heeren Jongbloets en Van Dijk voor alles wat zij in het belang der gemeente hebben gedaan. Hierop volgt sluiting. De knecht vloog den salon binnen, en zeide: Mijnheer, het is de politie. Zoo! Misschien wel met zijn tienen. Er werd nog eens geklopt en ge roepen. Pierre, wanneer er bevolen wordt in naam der wet, moeten wij gehoorza men; ga de deur open doen en zeg aan die heeren, dat ik gereed ben, hen te ontvangen. Een oógenblik later trad de com missaris van politie den salon binnen, vergezeld van twee agenten; de andere waren in de anti-chambre gebleven. De baron glimlachte en scheen vol komen op zijn gemak. Zijt gij mijnheer de baron Alphon- se de Septème? vroeg de magistraat. Ja, mijnheer, ik ben baron Alp- honse de Septème. Gij komt hier in naam der wet, ben ik bij geval een gevaarlijk zamenzweer- der? Als gij een huiszoeking bij mij wilt doen, kunt gij' gerust uw gang gaan. 1 Mijnheer de Septème, ik kom u arresteeren. Waarlijk, mijnheer? Gij moet mij volgen. God, zeide de baron ik moet dan wel iets ergs misdreven heb ben, mijnheer. Dat geloof ik. Duivels! ziet men mij dan voor een moordenaar aan? i Misschien wel, mijnheer de baron. Geen brugtollen, maar duur dere benzine. Bankkrach te Vlaardingen. Nu beter opge past, Beerta! Vechtpartijen in de rechtzaal. Een ton vergokt. Brandkasten openen op z'n Ame- rikaansch. Enthousiasme voor de vliegerij. Hoe wordt onze scheepvaart het best geholpen Voor de automobilisten heeft de afgeloopen week slecht nieuws ge bracht; de benzineprijs is met een halven cent per liter opgeslagen. Zoo als men weet, had de regeering aan vankelijk het plan, om op de be staande en nieuwe bruggen over onze groote rivieren tol te heffen, teneinde op die wijze te voorzien in de kosten van aanleg en onderhoud. Het regen de protesten tegen dit voornemen, dat dan ook wel sterk middeleeuwsch aandeed. Nu heeft de regeering er iets anders op gevonden, door den prijs van de benzine te verhoogen. De automobilisten zijn dus van den re gen in den drop gekomen. Door dien onnoozelen halven cent zal men er naar matige schatting in slagen, den bestuurders van motorrijtuigen het lieve sommetje van ongeveer 2 mil li- oen gulden per jaar uit den zak te kloppen Toch mogen deze automobilisten zich nog gelukkig prijzen, voorzoover zij niet betrokken zijn bij de staking 'O, o! zeide de Septème maar weet gij dan wel, mijnheer, dat, als ik niet een gerust geweten had, ik erg bang zou zijn. En hij begon te lachen. Maar ernstiger wordende, hernam hij: Mijnheer de commissaris, ik zou de wet niet gaarne ongehoorzaam z';n; ik zal u volgen; maar gij moet mij drie minuten geven om mij te klee- den. Goed mijnheer de baron, ik wacht u. De Septème ging dadelijk naar de andere kamer en liet de deur open en ontdeed zich voor de oogen van den magistraat en de agenten van zijn ka merjapon, die hij op een stoel legde. Daarna naderde hij een tafeltje, waarop hij bij zijn thuiskomst zijn revolver had neergelegd. Met vaste hand greep hij zijn wapen, zette den loop aan zijn rechterslaap en vuurde. De commissaris van politie en de agenten snelden naar de slaapkamer, die vol rook stond. De baron lag, met verbrijzeld hoofd, op den rug uitgestrukt. Golven bloed vloeiden uit een af schuwelijke wonde. De commissaris bukte over hem heen en onderzocht hem. Hij bewoog zich niet. Hij was dood! De magistraat richtte zich op en zeide op ernstigen toon: Hij ontsnapte aan de menschelijke gerechtigheid! der betaling van het bekende ban kierskantoor Katan te Vlaardingen. Deze firma, reeds sinds 1852 te Vlaar dingen gevestigd, genoot het volle vertrouwen en niemand verwachtte een catastrophe. Het passief, dat nog niet met juistheid bekend is, moet in de tonnen loopen. Het is een zware slag voor de er bij betrokken firma's en particulieren. In Beerta daarentegen ademt men weer vrijer. Men herinnert zich, dat einde 1933 deze gemeente, als ge volg van het meer dan eigenaardige optreden van het gemeentebestuur, onder curateele werd gesteld. Er is sedert ongetwijfeld verbetering in den toestand ingetreden, want deze cura teele is een dezer dagen weder opge heven. Als de les nu maar geholpen heeft. In den regel blijft het decorum bij onze rechtbanken nogal bewaard. Een uitzondering op den regel maakte de vorige week een zitting van de recht bank te Utrecht, waar een paar ver dachten tijdens de behandeling van hun zaak voor het hooge college handgemeen raakten, zoodat er een zevental veldwachters aan te pas moest komen, om de heeren van el kaar te halen. Bij het verlaten van de zaal herhaalde zich het geval. Als de zaak weer voorkomt, zal men hen afzonderlijk in traliekooien moeten opsluiten, zooals dat in Italië gebrui kelijk is! Sensationeel kan men ook het ge val noemen van een boekhouder bij een N.V. te Den Haag, die terecht stond wegens verduistering van niet minder dan f 100.000. Het bleek, dat de man dit geld allemaal, had ver speeld aan dè roulette wekelijks vier a vijf duizend gulden. Als de of ficier van Justitie zijn zin krijgt, zal hij het een paar jaar moeten stellen buiten de speeltafel. En nu wij het toch over rechtsza ken hebben, moeten wij melding ma ken van den doodslag te Zoeterwou- de, waarbij, zooals men zich wel licht nog herinnert, een vader en zijn zoon den „verloofde" van de doch ter, resp. zuster, met een eind ijzeren pijp en messen bewerkten, tot hij den geest gaf. Beiden stonden in hooger beroep terecht en de zaak werd nog eens van. alle kanten bekeken. De ad vocaat-generaal zag echter geen ter men om de straf te verminderen, zoo dat hij bevestiging eischte van het gewezen vonnis, n.l. twee jaar tegen den vader en vijf jaar tegen den zoon. Als het zoover komt, zullen wij t.z.t. eveneens in de rechtzaal kennis kun- XI. GEPAKT. De baron de Verboise had dien mor gen verscheidene brieven uit het bui tenland ontvangen en had een groot gedeelte van- den dag gebruikt, om ze te beantwoorden. Het was hem onmogelijk geweest, naar het hotel de Saulien te gaan. De baron de Verboise had Grüder om zes uur bij1 zich ontboden. Als zij over hunne zaken hadden gespro ken, zouden de twee spionnen in een restauratie gaan dineeren en het ove rige van den avond te zamen doorbren gen. Grüder, die veel omhanden had, was niet altijd op zijn tijd. Maar dien avond trad hij klokslag zessen bij den baron binnen. Een half uurtje spraken zij over den goeden uitslag hunner verrichtingen en over het aanstaande huwelijk van den baron. Terwijl de markiezin natuurlijk weer op het tapijt kwam en de twee schur ken druk bezig waren, haar te bespot ten, zeide Grüder eensklaps: A propos, weet ge, dat zij mij eens heeft gevraagd: „Kent ge Pierre Darasse?" Nu? Ja, die vraag heb Ik nooit begrepen. Ja, en toch heb ik van morgen weer van dien Pierre Darasse hooren spreken. nen maken met een stelletje jongens van de vlakte, die te Woerden het bewijs hebben geleverd, dat zij met hun tijd meegaan. Was het tot nog toe de gewoonte om brandkasten open te scheuren a la sardine, ze eenvou dig mee te nemen, of in het ergste geval ze open te branden te Woer den heeft een stelletje inbrekers de kast laten springen met dynamiet, op zijn Amerikaansch. Veel heeft htm werkzaamheid niet opgeleverd, want er zat slechts ruim 500 gulden in. Wat ons echter het bedenkelijkste lijkt is, dat misdadige elementen blijk baar vrij gemakkelijk de beschikking kunnen krijgen over ontplofbare stof fen. Als de daders gepakt worden, zal de justitie er zeer zeker ook de noodige belangstelling voor aan den dag leggen om te weten te komen, waar zij dit gevaarlijke goedje van daan hebben gehaald. Op dat gebied van den vooruitgang zijn wij niet gesteld. Wij voelen meer voor den geest van vooruitgang, die spreekt uit het besluit van de gemeen teraad van Gilze-Rijen, om de noo dige terreinen beschikbaar te stellen voor den aanleg van een groot inter nationaal vliegveld, met welk be-- sluit de samenwerking tusschen de gemeenten Tilburg, Breda en Gilze- Rijen tot stand is gekomen. Dit is een nieuw bewijs van de groote mate van belangstelling welke men in ons land aan den dag legt voor de vliegerij. Deze belangstelling bleek ook weer bij de Nederlandsche rondvlucht 1935, waaraan een 60-tal' vliegtuigen deel nam, waaronder een flink aantal buitenlandsche. De start gaf een heele drukte op Schiphol. On der de passagiers bevond zich een 73-jarige dame, die zoo enthousiast is voor de luchtvaart, dat zij de rond vlucht nog nooit heeft verzuimd en glunder verzekert, dat zij er aan zal blijven deelnemen zoolang zij kan.; De luchtvaart staat er dan ook, zooals wij weten, heel wat beter voor dan de zeescheepvaart. In de Eerste Kamer is ernstig van gedachten ge wisseld over steunverleening aan de scheepvaart. Hoe betreurenswaardig het ook 'is, dat het zoover heeft moe ten komen bij een oude zeevarende natie als Nederland is, toch ziet men, het belang en de noodzaak van een' dergelijke maatregel, die reeds op beperkte schaal wordt toegepast, in, regeeringskringen zeer goed in. Verschillende leden trokken het in twijfel, of er in dat opzicht wel vol doende wordt gedaan in vergelijking met het buitenland. Men wees erop, dat alle met Nederland concurree- Zoo! zeide de baron. Verbeeld u eens, dat die man reeds sedert meer dan zes maanden vermist wordt. 1 Och, er zijn dagelijks ,van die vers dwijningen. Verder. Gisteren is het lijk uit de Marne opgevischt. De baron beefde en zeide: r Dus een zelfmoord, en eerst nai zies maanden tijd is het lijk bij toeval gevonden? Nieen, het was half in den moddeil gezonken. J Twee zeelieden hebben het lijk uft de rivier gehaald, maar men heeft hun de plaats aangewezen, waar het was^ Wat zegt ge? Wie heeft dat ges zegd? 1 Dat weet ik niet, baron; maar zeker een getuige van de misdaad, want Pierre Darasse is vermoord ges worden. 1 Niettegenstaande zijn zelfbeheers sching beefde de baron en verbleekte, Een commissaris van politie en' de vrouw van Pierre Darasse waren: bij het onderzoek tegenwoordig. Dat is een vreemde geschiedenis^ Grüder; maar zou het geen verzinsel zijn. s De zuivere waarheid, baron. 1 Maar wanneer hebt gij dat ges hoord? j Vanmorgen. Wie heeft het u verteld? (Wordt vervolgd). •V-" jggjggby - - A. t - vlML ?V8: 1 iSf V '-X m T'\rfC m I - A"4- voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1