na inner testen uit 3 tilden Veehouders Firma COOPS De Hollandsche windpoldermolens. 5. p. £astctwyzca h (o's Buk Jf.V. Studieboeken Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Gebruikt daarom steeds onze G0R1NCHEM. Agentschap van de Atnsterdatascht Bank fl.V-, Amsterdam Voor den Inmaakt m z o cl T rn m r A. VERSCHUUR-BAERT No, 5568 Vrijdag 30 Aug1935. A. BAAI JENS, tblbf. No. is Raamsdonksvesr. WAAROM IS DE FIRMA L. J. VEERMAN r r. VAN ALTEN A Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. 0> 1880-1935 Morgen, Zaterdag 31 Augustus, hoopt onze zeerj§ beminde en geëerbiedigde Koningin haar 55ste ver jaardag te vieren. Was 31 Augustus voor het Nederlandsche volk altijd al een Nationale feestdag, de laatste jaren be schouwt de natie dezen dag te meer een kostelijk en heerlijk bezit. Wanneer wij om ons heen zien en wij niet verblind zijn voor het wereldgebeuren, mag het Nederlandsche volk zich gelukkig gevoelen, onze Landsvrouwe aan het hoofd van den staat te zien. Wij spreken dan ook den wensch uit, dat het onze beminde Koningin gegeven moge worden, Haar op gelegde moeilijke taak tot heil van het geheele Neder landsche volk, nog vele jaren in goede gezondheid mag vervullen. De goede gezondheid van Uw vee is Uw eigen beang. DROESPOEDER per pak f 0.75 ZOGPOEDER per pak 0.75 KIPPENPOEDER per pak 0.75 NAVUILPOEDER per dubbel p. 0.75 KWALSTERPOEDER per pak 0.75 SPENENZALF per groote bus 1.00 Capsues tegen Leverboth of ongansch bij Schapen. DROGISTERIJ De bemaling van polders door wind molens raakte de laatste jaren ook in onze omgeving steeds meer en meer op den achtergrond, doch de tijdsom standigheden doen ook ten deze haren invloed gelden en werken thans rem mend met betrekking tot de verdwij ning van de windpoldermolens. De strijd tegen den windmolen vindt zijn begin bij de droogmaking van de Haarlemmermeer, die op 1 Juü 1852 haar beslag kreeg. Er werden drie stoomgemalen voor gebruikt en na dien heeft de stoomkracht op het gebied der bemaling en ontwatering meer en meer ingang gevonden. Gedurende de landbouwcrisis van de laatste twin tig jaren der vorige eeuw, bleven de poidermolens zich nog tamelijk goed handhaven, natuurlijk als gevolg van de vele moeilijkheden, die een crisis vooral op oeconomisch gebied met zich brengt. Na 1900 toen landbouw en veeteelt in beteren doen kwamen, werd voor al aan verbetering der bemaling aan dacht geschonken en wel in dezen zin dat men niet slechts bij aanwezigheid van wind doch te allen tijde het water uit de polders kon verwijderen. De kosten van eene andere wijze van be maling, hetzij door middel van elec- trische kracht, hetzij door middel van olie- of benzinemotoren, vofmden geen overwegend financieel bezwaar voor de landbouwers en veehouders. Vooraf na 1920 toen de wind in nog veel heviger mate dan voorheen de con currentie kreeg van de electrische cen trales en olie- en benzinemotoren, zijn de poldermolens in grooten getale verdwe nen. En dit was te begrijpen omdat aan den ouden Hollandschen molen voor polderbemaling twee groote na- deelen waren verbonden. Eerstens kon hij bij geringe windkracht niet vol- t doende water verplaatsen en voorts werden zijn onderhoudskosten door het sterk stijgen van arbeidsloonen en ma terialen steeds hooger. Zeker zou dan ook de poldermolen wel ongeveer tot het verledene behooren indien de na- oorlogsche schijnwelvaart zich had ge handhaafd. Echter heeft de oeconomi- sche inzinking gemaakt, dat de land bouwer in alles veel meer dan vroeger de noodige zuinigheid moet betrachten. Vroeger kon hij zich uitgaven getroos ten voor verbetering van bemaling en grond omdat hij vooraf wist, dat deze hare rente dubbel en dwars opbrachten, maar waar tegenwoordig vrijwel elk bedrag, dat hij in den grond steekt, Dr. OETKER'i PUDDINGEN Frambozen OA Zomerpudding Sinaasapp()l 20 ct. Rum-mocca-chocolade-puddins; 15 ct. Vruchtina Citroenpudding 12£ct. Room pudding 10 ct. Frambozen-citroen-amandel vanille-pudding 2 C Rum-essence 10 cent. Arak 1 Citroen cent. Marasquin ess Vruchtensaus 7£ct. Bakpoeder 8ct. Vanille-suiker 5 ct. Botermarkt 88 - HEUSDEN. TELEFOON 52. :Q verloren althans renteloos is, zal hij er zich wel voor wachten eenigszins be langrijke uitgaven te doen ter vtroele- ring van de bemaling. In verband met een en ander is het te begrijpen, dat de vroegere waardee ring voor de poldermolens bij vele land bouwers begint terug te keeren, daar ze "hun voordeel veel minder dan eeni- ge jaren geleden zoeken bij eene als het ware volmaakte ontwatering. De vraag is nu niet meer zoo zeer of een polder ten allen tijde snel te ontwateren is, maar wel hoeveel de ontwatering kost en of ze eenigszins behoorlijk kan plaats vinden. Dit laatste is bij de oude poldermo lens lang niet steeds het geval en daarom konden ze nimmer vrienden blijven met tal van landbouwers en ee nigszins vooruitstreveende oeconomen. Echter behielden ze toch een groe ten vriendenkring bestaande uit be minnaars van landschapsschoon, schil ders, bewonderaars van Oud-Holland enz. enz., die allen de verdwijnende pol der- en ook korenmolens in bescher ming namen en voor hun behoud op lofwaardige wijze ijverden. De molenvrienden zagen de aange legenheid zeer juist in en begrepen, dat zij hun doel het best konden be reiken, wanneer het gelukken mocht, het 'nuttig effect van de windkracht te doen vergrooten door aan de wind molens aan te brengen verbeteringen. Met dit doel werd dan ook in 1924' een prijsvraag uitgeschreven, en het is de groote verdienste van den Leid- schen molenbouwer, den heer Adr. J. Dekker 'geweest, een belangrijke ver betering aan de wieken, die hij vol gens. stroomlijn contrueerde, en aan de assenlagers uitgevonden te hebben. Deze .vinding werd in ons land en in België geoctrooieerd en is sedert 1927, vooral in ons land, aan een groot aan tal poldermolens en aan een ongeveer tweemaal zoo groot aantal korenmolens aangebracht. Zooals het altijd gaat werd ook de vinding van den Heer Dekker door vele deskundigen als iets van heel weinig waarde aangemerkt. Immers zouden bij de wiekverbete- ring van den Heer Dekker de molens bij geringere windsnelheden water ver plaatsen, maar daarentegen zou de ge heele bemaling bij krachtigen wind spoediger moeten stoppen. Daar toch de energie, welke men uit den wind kan halen met een macht van den wind oploopt, zou er ten slotte ener- Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst, Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTJRA. gie verloren in plaats van gewonnen worden. Gelukkig evenwel is deze redenering onjuist, daar datgeen wat aan de zijde der lage windsnelheden gewonnen wordt, niet behoeft verloren te gaan aan de zijde der hooge windsnelheden, dewijl gebleken isi dat een molen, ver beterd volgens het systeem-Dekker ze ker een kwart slag uit den wind ge draaid kan worden en dan nog werk- waardig is. Wil men meer weten over de uitvinding van den Heer Dekker dan kan men zich wenden tot het Rijksbureau voor de ontwatering te 's-Gravenhage, onder wiens leiding in HOLLANDSE HUISVROIW over de hele wereld be roemd om baar helderheid? SAVO-zeep geelt prachtige degelijke cadeaux en kost 1934 een nieuwe systeem-Dekker wa termolen werd gebouwd in den Veen- derpoldeer te Woubrugge. Van dezen molen vernamen wij dat hij geheel en al aan de gestelde verwachtingen be antwoordt o.m. ten opzichte ook van de lasten, die over 1935 van f 14,03 tot f9.00 konden worden verlaagd. De molen maalt den polder, die 185 H.A. groot is, in 4 a 5 uren bijna leeg. Molens, voorzien van het systeem- Dekker, zijn er reeds verscheidene en alle polderbesturen, in wier ressort zoodanige molens werken, zijn er vol lof óver. Men kan hierover nader wor den ingelicht door den Heer A. J. Bos, dijkgraaf van den Driemanspolder bij Leidschendam (Zoeterveer), die een enthousiast voorstander van de Dek ker-vinding is. Het vraagstuk van het woekeren met windkracht staat in den laatsten tijd in het teeken der belangstelling, zoowel in het binnen- als in het buiten land. En wij voor ons zijn de mee ning toegedaan, dat de verschillende nieuwe toepassingen, welke worden overwogen en beproefd, er toe zullen leiden dat mede dank zij de tijdsomstan digheden de Oude Hollandsche molen gedeeltelijk in eere zal worden hersteld. Voor HEUSDEN. Openbare vergadering van den raad gemeente ALMKERK op Dinsdag 27 Augustus nam. 3 uur. Voorzitter: Ed.Achtb. Heer H. Blok. Secretaris (plaatsverv.)WelEd. Heer Dobben de Bruijn. Afwezig de heeren J. Verschoor en A. v. d. Stelt. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onver anderd goedgekeurd. Ingekomen stukken: Schrijven van den Comm.der Ko ningin dezer Prov., waarin deze deni raad bericht dat de heer H. Blok, met ingang van 16 Augustus j.l. is herbenoemd als burgemeester der gemeente Almkerk. Op voorstel van B. en W. wordt dit schrijven voor kennisgeving aan genomen. Verzoek van de Landbouwschool te Andel, om evenals vorige jaren eeix subsidie te mogen ontvangen. Op voorstel van B. en W. werd be sloten een bijdrage te verleenen vaü f 30.—. Vaststelling Gemeente- en Bedrijf Sr rekeningen 1934. Nadat de Voorzitter enkele opmer kingen van de commissie, welke be last waren geweest met het naziéiï hiervan, had beantwoord, werd over eenkomstig het voorstel van B. en W<« besloten, evenals de rekening van het Burgerlijk Armbestuur. Aanbieding Gem.-begrooting 1936. De Voorzitter zegt, dat het crediet' voor aanschaffing slangenwagentjes, enz. verhoogd zou moeten worden, tot f1060. BLANKE AZIJN ROZIJN AZIJN KRUIDEN AZIJN LAURIERBLADEREN CAYENNEPEPER PEPERKORRELS VENKELZAAD MOSTERDZAAD ALU1NP0EDER SALICYLZUUR ZWAVELSTOKJES PARAFINE ENZ. ENZ. "D H Botermarkt 72 HEUSDEN. De heer Nieuwenhuijzen denkt dat het blijft tegenvallen en vraagt of be doeld materiaal wel goed werkt. De Voorzitter zegt dat de beidei Wethouders bij de demonstratie zijn geweest, omrede spreker toen met vacantie was. De heer Nieuwenhuizen is van mea ning dat er geen druk genoeg op dei leiding staat. Weth. Walraven zegt de demon stratie op de Voorsteeg bijgewoond te hebben en deze slaagde bijzonder! goed. De heer v. d. Wal merkt op, dat er toen nog geen extra druk op de leiding stond. Ook Weth. de Jong noemde de demonstratie goed en gelooft dat het materiaal goed zal voldoen. De heer Koekkoek informeert, o£ er door B. en W. al gecorrespondeerd is met de Assurantie Maatschappijn wat betreft eenige vergoeding, vooB het behouden van aangrenzende ge bouwen door de motorspuit. j voor het Land van flensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard OMDAT ZE 5AVOZEEP GEBRUIKT. 30 cl per doos van A grote stukkro

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1