Dit nummer bestaat uit 3 bladen Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. on pijn! No. 5569 Woensdag 4 Sept. 1935. Buitenlandsch weekoverzicht. Buitenland. Binnenland. •pflv ;V- y'% UND van alteha Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Onze Zuiderburen zwaar be proefd. Italiaansche financiee'.e maatregelen ter voorbereiding voor den oorlog. Wat doet Engeland? Frankrijk in een weinig benijdenswaardige posi tie. Moskou en de Komintern. Groot medelijden moet ons volk heb- ben met onze Zuiderburen, die zoo kort na den dood van een veelgeliefden koning, hun koningin moesten verlie zen ,die wij zoo boven alles beminden. Astrid, de jeugdige en Lieftallige konin gin van België is her slachtoffer ge worden van een noodlottig ongeluk, dat haar wegrukte van haar volk, dat haar aanbad, van haar gemaa1, den ZOO' populairen koning en van haar kinderen. Nog enkele maanden geleden hebben wij Nederlanders met de vrien delijke eenvoud en iieftalligheiid van deze vorstinne kennis kunnen maken, toen zij twee van haar kinderen aan den Nocrdwijkschen burgemeester toe vertrouwde, opdat zij beter onze land taal zouden leeren. Neen, harder slag dan het verlies van deze koningin had den Belgen onmogelijk kunnen treffen. Hun eenige troost in deze trieste dagen is wellicht de wetenschap, dat heel de wereld, ondanks eigen zorgen en ver driet, met hen en hun armen koning medeleeft. Ook in andere opzichten b eef de menschheid de afgeloopen week niet voor tragische berichten gespaard, met den dag wordt het duidelijker, welk een groote hoeveelheid gevaren een Italiaansch-Abessijnsche oorlog in zi.h bergt. En van de onafwendbaarheid van den oorllog is een ieder overtuigd. De duce heeft trouwens vorige week met veel ophef, eerst tijdens een inter view met Ward Price en later ter ge legenheid van den kabinetsraad te Bol zano, het oude Bozen, waar het Italiaan sche leger manoeuvres hield op onge kend groote schaal, van zijn plannen en meeningen de wereld eens kond ge daan. Abessinië wil en zal hij verove ren en wie hem daarbij in den weg mocht treden, krijgt het eveneens met zijn krijgshaftige „Romeinen" aan den stok. Economische sancties of het slui ten van het Suezkanaal zullen door Mussolini als casus belli worden be schouwd. Van veel meer belang dan deze uitlatingen was intusschen het aan nemen van de voorstellen van den mi nister van financiën, die nergens anders op neerkomen, dan op een mobiisatie van de financiën: 1. Gedwongen overdracht van bui- tenlandsche papieren van waarde j en van Italiaansche buiten and- sche leeningen aan de staatskas. Deze geeft daarvoor schatkist bons uit met een omlooptijd van negen jaar en een rentevoet van vijf procent. 2. Tijdelijke vermindering van de dividenden der handelsfirma's. 3. Een belasting van tien procent op dividenden, renten en andere winsten op kapitalen of schuld bewijzen. 4. Verplicht gebruik van „Ersatz"- brandstoffen door alle motorwa gens in particulieren of open baren dienst. Voor den 31sten De cember 1937 moeten a'le auto's in Italië ingericht zijn op het ge bruik van „Ersatz"-brandstoffen. Meer dan alle geestdriftige redevoe ringen van den duce blijkt uit deze maatregelen, hoe ernstig men het in Italië met den komenden oorlog meent. Nog steeds is het niet geheel en al duidelijk, welke rol Engeland in het Italiaansch-Abessijnsche conflict speelt. Dat men zich in Groot-Brittannië ge heel aan de zijde van den negus schaart, en zich aan die zijde met het oog op eenigte vitale belangen, waar wij dn vorige overzichtten als eens de aandacht op gevestigd hjebben, belangen die nu door olie-concessies aan een Engelsch- Amerikaansch concern nog groo.er zijn geworden, ook scharen moet, is voor een ieder begrijpelijk. Minder duidelijk is intusschen nog, hoe Londen het on heil wil bezweren, dat uit den Italiaan- schen veroveringsoorlog voor Enge'and zou kunnen voortspruiten. Ondanks Mussolini's dreigementen, die regelrecht tegen Malta en Engeland's positie aan het Suez-kanaal waren gericht, schijnt men in Engelsche regeeringskringen nog geenszins van de gedachte van sancties te zijn afgestapt. Bovendien heeft men ondanks vele dementies Mal ta en de Engelsche Middellandsche zee- vloct aanmerkelijk versterkt. Veel op heldering in deze kan wellicht de zit ting van den Volkenbondsraad, waar mede 4 September een aanvang wordt gemaakt, geven. Weinig benijdenswaardig is te mid den van dit alles de positie, waarin Frankrijk verkeert. Het is bekend, dat dit land uit oorzaken van mi itairen en politieken aard zoowel de kool als de geit moet sparen, d.w.z. zoowel met Engeland als Italië goede vrienden moet blijven. Londen eischt daarbij van Parijs, dat het zijn medewerking ver leent tot maatregelen tegen Ita ië, waar toe het dan ook volgens het Volken bondsstatuut verplicht is, terwijl Rome wenscht, dat de Quai d'Orsay een hou ding van welwillende neutraliteit in neemt. Bestond er geen Volkenbond, dan zouden de Fransche zorgen klein geweest zijn: men had zich dan bij een oorlog, waarbij het land zoo goed als geen belang heeft, volkomen neutraal gehouden. Er bestaat nu echter wel een Volkenbond, die aan zijn leden de verplichting oplegt tegen een schender van den vrede maatregelen te nemen die in dit geval Parijs beslist den vij andschap van Rome op den hals zou den schuiven. Weliswaar zijn de be palingen van het statuut van den Vol kenbond reeds vele malen geschonden, zonder dat er een haan naar kraaide, maar in al deze gevallen wenschte ei genlijk geen der toon-aangevende mo gendheden, dat deze bepalingen wer den nageleefd terwijl het thans nie mand minder dan Engeland is, dat de nakoming eischt. Hoe Frankri k zich te a.s. Volkenbondsraadszitling uit dit las tig parket zal redden is een vraag, waar menigeen nieuwsgierig naar is. Zooals bekend heeft de Amerikaan- sche regeering een week geleden te Moskou geprotesteerd tegen de uitla tingen gedaan van het in de Russische hoofdstad gehouden congres van de Komintern, de communistische interna tionale. Dat dit protest in breede kringen weerklank heeft gevonden is begrijpelijk voor een ieder, die er van overtuigd is, dat er een band tusschen Komintern en Russische regeering bestaat. Moskou is zeer vrijgevig met beloften, die in houden, dat men de communistische propaganda in het een of ander land zal staken. Steeds blijkt echter, dat dergelijke beloften gegeven schijnen te worden, om niet gebonden te worden. Als schuldige wordt in dergelijke ge vallen door Moskou steeds de Komin tern aangewezen, waarmee de roode Russische heeren beweren niets uit staande te hebben. Tijdens het laatste congres van de Komintern is echter weer eens te meer gebleken hoe nauw de organisatie met de Russische re geering verbonden is, ondanks het feit, dat de uit het Rijksdagproces bekende Dimitroff, tot leider van de Komintern is verkozen. Het protest van het Witte Huis, waar men ondanks gegeven be loften wat af te veel last van de com munistische agitatoren had, is dus maar al te begrijpelijk. Verwondering kan het slechts wekken, dat niet andere landen, zooals Frankrijk, dit voorbeeld hebben opgevolgd. Rusland heeft na tuurlijk dit protest weer afgedaan met de mededeeling, niets met de Komintern uitstaande te hebben, maar dit wordt door niemand meer als ernst opge nomen. (Nadruk verboden). o Hoe de kinderen van koningin Astrid de vreeselijke tijding ontvingen. Koning Leopold was niet in staat het hun te zeggen Een schokkend verhaal. Zaterdag speelde zich op het koninklijk paleis Stuyvenberg te Brussel een diep schokkend tooneel af. toen de oudste kin dertjes van het koninklijk paar van België werden ingelicht over den dood van hun moeder, koningin Astrid. De koning, die eerst den wensch te kennen had gegeven zijn kinderen het droevig nieuws te vertellen, had, toen het er op aan kwam, den moed niet, de hart brekende taak op zich te nemen en droeg daarom een van de vroegere hofdames van de koningin, die de kinderen heel goed kent, op, zijn beide kinderen het droeve nieuws mede te deelen. Prinses Josephine kreeg juist les, terwijl kroonprins Boudewijn onbezorgd aan het fietsen was, toen zij geroepen werden, om het tragische nieuws te hooren. De hofdame, gravin Du Roy, zelf moe der van drie jonge kinderen, was in de rouw, toen zij zich naar het paleis begaf om zich van haar vreeselijke taak te kwijten. Met moeite haar aandoening bedwin gend, vertelde de gravin de beide kin dertjes, die vroolijk lachend op haar toe waren gekomen, dat hun moeder een héél verre lange reis, aan het maken was. Josephine Charlotte, die al zeven jaar oud is, zette een ongeloovig gezicht, keek naar de rouwkleeren van de gravin, naar haar ongewoon vertrokken ge zichtEn zonder dat de hofdame nog iets meer behoefde te zeggen, be greep het prinsesje, dat haar lieve moe dertje nooit meer zou terug komen van die reisjdat zij dood was Josephine Charlotte barstte in een jammerlijk gehuil los, dat hol klonk in de groote hall, waar zij zich bevond, en haar broertje, kroonprins Boudewyn, die eerst niet begrijpend had toegekeken, begon toen met haar mee te huilen. De kleinen waren ontroostbaar in hun verdriet en gravin Du Roy was, evenmin als andere leden van de hofhonding in staat, hen op te beuren. Ongeveer een uur na gravin Du Roy arriveerde de ongelukkige koning Leopold in het paleis Stuyvenberg. Hij bleef er alleen, alleen met den huisknecht Jean, alleen met het dage- lijksch personeel, alleen met de kinderen. De vorst was nog alleen vader. Drie schrijnende uren bracht hij er met zijn kinderen door in de intieme kamers, waar nog alles sprak van zijn doode gemalin. Hij omhelsde de kinderen en beloofde vandaag terug te zullen keeren, Toen liet hij zich opnieuw naar het paleis te Brussel voeren om er den nacht door te brengen in het paleis, waar koningin Astrid lag opgebaard. Het weerzien tusschen koningin Elisabeth en haar zoon. Bijzonder tragisch was ook het weer zien tusschen de koningin-weduwe Elisa beth en haar zoon Leopold. Zonder één woord te spreken viel ko ningin Elisabeth snikkend in de armen van haar zoon. Prinses Marie José en Prins Karei, zelf diep bewogen, spanden zich in om moeder en zoon, op dezelfde plaats waar, anderhalf jaar geleden, het verminkte lijk van koning Albert werd binnengedragen, troostende woorden toe te spreken. De toestand van koning Leopold. De toestand van koning Leopold baart in hofkringen te Brussel eenige zorg. Toen hij met den trein uit Luzern te Brussel arriveerde, wist hij zich nog te beheerschen, maar later, in het paleis, na het openmaken van de lijkkist van koningin Astrid, blijkt de koning, wiens zenuwen zwaar geschokt zijn door de ontzettende ramp die hem te Küssnacht overkwam, een diepe inzinking te hebben gehad. Zijn lijfarts moest hem een sterk kalmeerend middel toedienen, dat gelukkig een wel doende uitwerking had. Zi mm F*;-;v ZO N ASPIRIENTJE HELPT TOCH MAAR DE KONINGINNEDAG. De verjaardag van H. M. de Konin gin is allerwegen in den lande met opgewektheid gevierd al trad het slech te weer hier en daar als spelbreker op Van de inboedel is niets gered. De le vende haven kon in veiligheid wor den gebracht. Verzekering dekt de schade, o v ONSCHULDIG VEROORDEELD. In het jaar 1928 werd bij den land- Ce adjudant van H. M. Koningin boi!wer Vos '.e,BakS fen grod,e Par" Wilhelmina deelde te St. Ffllans aan «J klpP« S**10'*!; Met sPoor der <"*- Reuter mede dat H. M. Haar verjaar- ven leidde naar Oas en de gemeente dag op zeer rustige wijze doorbracht, Poll"e 8,nS «nigen ujdMater er toe met wandelen, schilderen en we licht over om een zekeren C W. v. d. Hen- een autotochtje in de omgeving. vel' van berofP kypenkoopman, thans De Koningin heeft geen enkele wij- «onende te Wvehen. te arresteeren. ziging gebracht in Haar gewone va- Van den Heuvel ontkende het hem cantiebezigheden en ontving ook geen 'en laste SeleSde' doch daar d,t m °ss speciale gasten; speciale feestelijkhe- de was meende de polite den blijven eveneens achterwege. toch den dader in handen te hebben en Van den Ijl. werd naar 's Hertogen- Oorspronkelijk zou er bij deze ge- tegenheid een partij zijn gegeven, waar- °.s^ overgebracht, waar h j ter be- toe vooraanstaande leden van den ^hikking \an de justitie werd gesteudL, Schotschen adel waren uitgenoodigd. 'n rechtszaal bleef hij> in zijn De tragische dood van Koningin Astrid heeft H. M. echter doen afzien van ontkennende houding volharden, doch desondanks werd hij tot negen maan- diV planï Waarschijnlijk" zal de'Konin- ^en gevangenisstraf' veroordeeld zon- gin de volgende week het Engelsche j J" aftrek van ^voorarrest. Koninklijke paar te Balmoral bezoeken. Tot dusver zijn er nog geen schik kingen getroffen voor het vertrek van Koningin Wilhelmina uit St. Fi lans, maar men vermoedt dat de Koningin in het dorp Ferthshire zal blijven tot 6 September, misschien een paar da gen langer ook. JONGETJE DOODGEREDEN. Op den Klarendalschenweg te Arnhem is het 6 jarig zoontje van de familie El frink aangereden door een met een paard bespannen wagen. Ernstig gewond werd het jongetje naar het gemeenteziekenhuis te Arnhtm overgebracht, waar het is over leden. IN KOKEND "WATER GEVALLEN. De 6 jarige E. v. R.. die by haar groot ouders te Benthuizen logeerde, is in een emmer kokend water gevallen. Met hevige brandwonden is het kind naar huis ver voerd, waar het is overleden. f425 GEROLD Voor bet postkantoor te Rotterdam werd van een kantoorbediende uit haar hand- tasch een taschje, inhoudende f 425 ge stolen, welk bedrag zij op een postchèque moest storten. o VERDRONKEN. De man heeft deze straf uitgezeten. Nu evenwel zoovele Osschenaren aan het bekennen zijn gegaan is het thans;: naar de Maandagmorgen meld', geble ken, dat v. d. Heuvel een slachtoffer is geworden van de Ossche stilzwijg gendheid en hij; volkomen onschuldig; is veroordeeld. Het was v. d. Heuvel ter oore geko men, dat Bijs de Sijp de hand in dit misdrijf moest hebben gehad. Van den Heuvel heeft zich toen schriftelijk tot de Sijp in de strafgevangenis te 's EJer- togenbosch gewend met het verzoek! om aan de politie mededee'ing te doen, dat van den H. volkomen onschuldig, aan den kippendiefstal te Bakel was geweest en dat (de Sijp) deze had bedreven. De Sijp heeft dezen diefstal vooti zijn rekening genomen; hij heeft ook de namen van zijn medeplichtige genoemd,- n.l. L. v. d. H„ E. H. en De W, De kippenkoopman van den Heuvel^ die destijds ten onrechte een gevan genisstraf heeft ondergaan van ruim; 11 maanden, stelt pogingen in het werk! om revisie van zijn zaak te verkrijgen. Hij hoopt thans volkomen van alle blaam gezuiverd te worden. VERDRONKEN." Bij het braambessen plukken langs het Kanaal te Ossenrijk onder Steen- De 3 jarige A. Bakker, wonende aan wijk is het 13-jarig dochtertje van den boord van het in de Wijnhaven te Rot- landbouwer H. Brand te Oldemarkt te terdam liggende schip „Ons Vertrouwen", water geraakt en verdronken. Zaterdagavond is te Amsterdam bet 7-jarig dochtertje van den schipper L. Bakker van het schip „Economie" te water geraakt en verdronken. -o- is van de loopplank gevallen en verdronken. BRAND. Te Vlaardingen is een hooiberg van den veehouder Dijkshoorn geheel afgebrand. In totaal gingen verloren 38000 K.G. hooi. De vermoedelijke oorzaak is hooibroei. De schade wordt door verzekering ge dekt. GEËLECTROCUTEERD. De 33-jarige eerste machinist bij de Coöp. Stoomzulvelfabriek te Terwhpel reed1. Den ongelukkige werden beide* is tijdens zijn werkzaamheden in de beenen beneden de knie afgereden, fabriek door den electrischen stroom Na voorloopig door een tweetal dok- getroffen. De man was op slag dood. toren te zijn verbonden, is hij naar het Hij laat een vrouw en twee kinderen ziekenhuis te Gent vervoerd. achter.J^lBMB^^W^iÜWBW^M VR NIEUWE BEKENTENISSEN VAN DE CEEL. Naar de Maandagmorgen mededeelt* blijkt de beruchte wielrenner-misdadi- DOOR EEN LOCOMOTIEF GE- GREPEN. Tijdens het rangeeren op het spoor wegemplacement te Selzaete is de 39- jarige conducteur H. de Cock, woonach tig te Terneuzen, door een locomotief gegrepen, toen deze naar de draaischijf OVERREDEN. Te IJmuiden-Oost is de 35-jarige F. Mollema door een groentenwagen, waarvan het paard geschrokken was ger De Ceel uit Oss nog meer op zijn voor een voorbijtrekkenden kinderop- kerfstok te hebben, dan wat hij al heeft tocht, overreden. De man is een uur bekend. Hij' heeft thans, naar het blad later in het St. Antoniusziekenhuisover- meMt) bekend schuldig te zijn aan de leden. brandstichting in de kapitale boerderij van den landbouwer Vaaske van Din- BLIKSEM INGESLAGEN. ther aan ^en Berghemschen weg teOs& Zondagnacht sloeg de bliksem in een welke in April 1929 geheel in deAscW boerenhofstede onder Ijlst bij* Sneek, werd gelegd. bewoond door den heer Huitema. De Thans is ook dit misdrijf weer aaö boerderiji brandde geheel af. Persoon- het zondenregister van Ceelen toege* lijke ongelukken kwamen niet voor. voegd en het; wordt niet onwaarschiju-i voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Hier pijn en daar pijnl Aspirin is de pijnstiller bij uit nemendheid. 1 a 2 Aspirin-tabletten verjagen Uw pijnen. Verwonderd zult U mompelen: Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes v. 20 tabi. 70 ets. en oranjezakjes v. 2 tabl. a 10 ets.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1