is het^veer tijd RT, Gorinchem, Oijjtlier Bestaat uit 3 bladen traan 5. P. Cankbnyzes (o'j Bank Jf.V. Kantoor- en ote Emaille Reclame Firma HEIJMANS, Dussen <N.-B.) Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Moeders Firma Z. J. VEERMAN Und van altera No, 5570 Vrijdag 6 Sept. om Uw/oogen en Uw bril te l^ten controleeren. VooK een goede bril natuurlijk het adres PLOMEERD OPTICIEN. Buitenlandsch weekoverzicht. A. ^ERSCHUUR=BAERT BAAI JENS, L Binnenlandsch weekoverzicht, Agentschap van de Amsterdamsche Bank Amsterdam in, de HEIJMANS BAZAR te Dassen. Dit btad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. 1935 Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Zusterhuis 6 België begeleidt zijn vorstin naar haar laatste rustplaats. De raadszitting van den Volken bond geopend. Wat er van Ge- nève te verwachten vait. Waar schijnlijk neg geen sancties. Hondderdduizenden Be gen zijn Dins dag getuigen geweest van de uitvaart van Koningin Astrid. Koets na koets vol guirlandes en kransen rolden dcor een dikkle haag van menschen van Brussel naar het Noorden, naar Lae- ken, waar zich in de St. Mariakerk de koninklijke graftombe bevindt. Wat er aan bloemen te vinden was, had men aangedragen om de jonge vorstin de laatste eer te bewijzen. Zoo heeft Bel gië zijn beminde koningin naai haar laatste rustplaats gebracht. Een dag na de begrafenis van de Belgische koningin vond elders in Eu ropa, namelijk te Genève een andere plechtigheid plaats, weliswaar veel min der indrukwekkend, maar waar. chijn ijk nauwelijks minder tragisch: de opening van de zitting van den Volkenbonds- raad, waarin zal worden uitgemaakt, of thans, in 1935, 21 jaren na het uit breken van den meest verschrikke ijken oorlog, dien de menschheid tot op dat oogenblik had gekend, nog eens .ge weld boven recht zal gaan. En voor den objectieven toeschouwer is het dui delijk, en hij constateert dit met den schrik in het hart, dat het ook dit maal het geweld zal zijn, dat de overwin ning wegsleept. De beslissende eind strijd, die op het oogenblik te Genève gestreden wordt, zal naar al'e waar schijnlijkheid van een heftigheid zijn, zooals wij zulks sinds den wereldoor log niet meer beleefd hebben. En het merkwaardige is daarbij, dat de „he- roïsch-Romeinsche" toon van de Ita- liaansche pers langzamerhand! ook door de couranten van andere landen wordt overgenomen. Ook de Engelsche bla den gaan te keer op een wijze, die eigenlijk al heel slecht bij het nuch tere wezen van den Brit past. DesonV danks hebben wijl op het oogenblik, dat dit geschreven wordt, nog de vrije keus tusschen alle mogelijke oplossin gen zoowel ten goede als ten slechte. Wij kunnen aan oorlog, compromis, of gemeenschappelijke actie denken. Op het oogenblik kan er intusschen geent wijfel aan bestaan, dat de te genstelling tusschen Engeland en Ita lië weer verscherpt is. Voor Engeland is het daarbij1 een nadeel, voor Italië echter een voordeel, dat de negus op het allerlaatste oogenblik concessies heeft gegeven voor het boren naar pe troleum aan een onbekende groep €n- gelschen of Amerikanen, vertegenwoor digd ddor een geheimzinnigen mr. Ricket. Ondanks alle verklaringen van de Engelsche regeering, die intusschen zeer geloofwaardig klinken, dat zij van de geheele zaak niets afwist, verwijt Rome nu aan Londen een schaamte- looze belangenpolitiek. De Italiaansche pers heeft voor dit geval zelfs al een leuze gevonden: „Zij (de Engelschen) zeggen Volkenbond en zij meenen pe troleum". Nog iets merkwaardigs valt er in dezen tijd op te merken. Terwijl vroe ger tusschen mobilisatie en oorlog slechts weinige uren stonden, groeit thans het tijdsbestek tusschen deze beiden meer en meer. Zoowel Enge land als Italië en Abessinië hebben alle militaire voorbereidingen getrof fen, die zii voor een toestand van oorlog in werkelijkheid noodig heb ben. Italië b.v. heeft niet slechts in theorie, maar ook in werkelijkheid reeds op grooter schaal gemobili seerd. Dagelijks worden nieuwe troe pen naar Oost-Afrika gezonden, ter wijl het anderzijds mogelijk blijkt bii Bozen een leger van een half milli- oen op de been te houden. Over de economische mobilisatie hebben wij reeds in ons vorig overzicht gespro ken. Het geheele industrieproces en het handelsverkeer van het land is uit de oude banen geleid en het wordt steeds duidelijker, dat men hierbij niet alleen rekening met een oorlog in Oost-Afrika, maar ook met een gewapend conflict in de Middel- landsche Zee rekening houdt. Bes ondanks worden de grenzen tusschen mobilisatie en oorlog nog niet over treden Geruchten over een strijd tus schen Italianen en Abessvnen, /die begin dezer week de ronde djèden, moesten naar het rijk der fabelen worden verwezen. Men houdt/net ge weer gereed en wacht erop, of de ander niet beginnen wil. Men schijn/ DENKT AAN VOOR UWE KINDEREN. DROGISTERIJ Botérmarkt 72 HEUSDEN. ¥te gelooven, den tegenstander door deze houding tot toegeven te kun- nen dwingen. I Deze politiek is intusschen om tweeërlei redenen gevaarlijkin de eerste plaats wordt daardoor het weerstandsvermogen van den tegen speler, in dit geval Engeland, ver hoogd. Iedere stap, die op toegevend heid zou wijzen, behoort op gron den van propaganda en prestige voor het Foreign Office tot de onmogelijk heden. Anderzijds grijpt het Abessyn- sche conflict als locale gebeurtenis steeds meer in de internationale poli tiek in. Wat nu onder deze omstandighe den van de huidige Volkenbondszit ting te verwachten Reeds nu ziet het er naar uit, dat Engeland bii de laatste beslissingen niet alleen Ita lië maar ook Frankrijk als tegen stander moet beschouwen. Mussoli ni voelt zich zeker. Hii voelt zich in den rug door geheime militaire ver dragen met Frankrijk gedekt. Fit brengt den stijfkoppigen Eden in een situatie, die alles behalve eenvoudig en verheugend is. Welke uitwegen blijven er nu over Ook op dit oogenblik is een vreed zame oplossing nog .mogelijk. Maar een poging daartoe is gelijk aan een smal pad met vele prikkeldraadver sperringen. Blijft dus nog de moge- /ijkheid van een zeker propagandis tisch succes te Genève, doordat men de openbare meening tegenover de Itiliaansche oorlogs- en annexatie- zucht mobiliseert. Engeland zou door een dergelijke nog niet tot sancties zijn toevlucht zoekende politiek in ieder geval nog eenigen tijd een af wachtende houding kunnen aanne men. Mussolini kan, tegen de open bare meening in, in Abessinië zijn slag slaan. Engeland zal dan voor- loopig toezien, totdat er door een snelle overwinning van den duce dan wel door een langdurigen guerillaoor- log nieuw licht op den toestand wordt geworpen. Wij meenen, dat dit het resultaat van de huidige Volkenbondszitting zal zijn. Voorspellen Iaat zich echter niets meer. Naast mi.ita're en politieke ver wikkelingen loopen ook economische. Italië is voor een groot dee! op zich zelf aangewezen. Het moet maar zien, hoe het zijn handel en industrie, zijn valuta en zijn prestige door deze iso- Leering heenstuurt. Dr. OETKER» PUDDINGEN )termarkt 88 - HEUSDEN. De ministers in Den Haag te rug. Een arbeidersdelegatie naar het Roode Paradijs. Een opfrisschertje na een inbraak. Koningin Astrid in ons land her dacht. Veertien dagen hof rouw. Buitenlandsche piloten bij de K.L.M. Wij schieten alweer aardig op naar de opening van de Staten-Generaal. De ministers komen weer in Den Haag terug. Dr. Colijn heeft zijn ambtsbe zigheden hervat op het departement van Koloniën, terwijl hij tevens de por tefeuille van Defensie overnam van Dr. Deckers, die, zooals men weet, over gegaan is naar een afider departement. Ook de ministers van biinnenlandsche zaken en van onderwijs, kunsten en wetenschappen hebben hun plaatsen ■weder ingenomen. Nu is het wachten nog maar op de millioenen-nota Dat deze niet zal meevallen, is wel zoo goed als zeker. De uitkeering aan werkloozen, om maar iets te noemen, verslindt reusachtige sommen. Op het ontwerp-gemeentebegrooting voor 1936 voor Den Haag alleen vinden wij voor Maatschappelijk Hulpbetoon uitgetrok ken een bedrag van bijna 14 millioen, waarin "het Rijk voor een groot ge- kleelfte participeert. Hiernaar kan men eenigszins afmeten, wat er aan steun in verschillenden vorm meet worden uitgekeerd. Misschien Zal hierin verbetering ko men als de delegatie van arbeiders, welke onder auspiciën van de V.V.S.U. (Vereeniging van Vrienden der Sow- jet-Unie) een kijkje zal gaan nemen in Rusland, weder hier te lande is teruggekeerd. Daarginds is alles even ideaal iedereen werkt en geen mensch lijdt honger, steunverleening is er onbekend, kortom, in Rusland is tbibf. No. is Raamsdonksveer. Verstrekt HandelscredietenTegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met denton- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. ^Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. zilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gddpK d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. "yérhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAAJtBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTJRA. vlieden in JL klap het „pas goed". Men moet zich er eigenlijk over verwonderen, dat de „ar beiders", die zoon paradijs aanschou wen nog naar hun eigen land terug willen! De heeren willen er alles vrij(ü) mogen onderzoeken, natuurlijk onder leiding van een uitgezocht stel roode kameraden, zoodat ze niets te zien zul len krijgen, wat een schaduw zou kun nen werpen op hun schitterende indruk ken van dezen Rooden Hemel. De beide heeren, die verleden jaar werden geknipt toen ze een Amster- damschen effectenmakelaar nagemaak te aandeelen van de H.V.A. ten bedra ge van bijna een ton in de handen wil den stoppen, moeten voorloopig af zien van de voortzetting van hun lucra tief, maar gevaarlijk handwerk. In hon ger beroep fs het vonnis van de recht bank bevestigd. Ze gaan dus e k voor drie jaar achter de tralies, minus een half jaar voorarrest. Wat zij1 in het groot probeerden, doen anderen in het klein. Het attaqueeren van brandkasten schijnt tegenwoordig een manie te zijn geworden onder het dievengilde. Den eenen keer zijn zij fortuinlijker dan den anderen. De slag, dien zij1 te Rotterdam in het Capitol-theater sloegen, was nog al de moeite waard; zij maakten 5803 gulden in contant geld buit. Zij waren zoo onbeleefd om geen vingerafdruk ken achter te laten. In verband met het verscheiden van Koningin Astrid van België hebben ook in ons land' op verschillende plaatsen plechtige herdenkingen plaats gevon den. In Den Haag werd gewijde muziek uitgevoerd in de Kloosterkerk, welke uitvoering werd uitgezonden door de N.C.R.V. In de katholieke kerk aan den Boschkant aldaar werd een plectn tige mis opgedragen, evenals in de basiliek te Hulst. Algemeen heeft men een sympathiek! medeleven kunnen constateeren met da zoo zwaar getroffen Koninklijke familie in het bevriende België. Vele particu lieren hebben de vlag half-stok uitge stoken. H.M. de Koningin heeft den hof-4 rouw afgekondigd voor den tijd van veertien dagen. Zelfs over haar ver-i jaardag heeft de droeve gebeurtenis een schaduw geworpen. Hoewel deze op rustige, en onopvallende wijze te St. Fillans werd gevierd, zou er tochi een klein partijtje aan verbonden wiojf* den, waarvoor verschelende leden v.an den hoogen Schotschen adel waren uife genoodigd. In verband echter met dien cnverwachten dood van koningin Astrid is aan dit voornemen geen ge-. volg gegeven. Mede naar aanleiding van de verlies zen aan geschoold personeel, die dei K.L.M. helaas in de afgeloopen maan-i den heeft geleden, zag zij zich genood, zaakt, haar corps vliegtuigbestuurders aan te vullen met enkele ervaren pi loten, zij het dab, dat dezen slechts! een tijdelijke aanstelling krijgen, i De keus is daartoe gevallen op twee buitenlandsche bestuurders met een uJt-i stekende reputatie op v.ieggebied en' i een groote ervaring. De ultnoodigingea zijn gericht aan een Deenschen en een Oostenrijkschen piloot. Indien zij de ze aannemen, zullen zij in hoofdzaak! dienst doen op de Europeesche lijnen van de K.L.M. ii vindt U in ruime keuze voorradig in den Boekhandel van de Zoo juiè^shebben wij een partij groote pannen ontvangen, zeer geschikt vooc den aanstaanden winter. De stamppot- en erwtentijd komt weerman. Wij hebben daar ook weer aan gedacht. De prijzen zijn zee r T a a g, omdat zij iets beschadigd zijn. E X T R A\K O O P J E S BAZAR BAKKEN n. nü 39 en 45 cent. SOEPLEPELS15 SOUSLEPELSX.. 10 STEELPANNETJES20 GROOTE EMAILLE BORDEN, extra zwaarGN.H en 18 Komt U eerst bij ons kijken en U zult zfcker slagen! Beleefd U tot een bezoek uitnoodigend, voor het Land van Hensden en Aitena, de Langstraat en de Bommelerwaard Frambozén OA Zomerpuddmg SinaasZ,el 20 ct. Runa-mocca-chocola<je-pudding 15 ct. Vruchtina Citroenpudding 12J ct. Room pudding Fram bozen-citpóen-amandel 10 ct. 71 ct. vanille-puddii Rum-essence Arak t)j Citroen Marasquin-ess Vruchtensaus 71 ct. Bakpoeder 8ct. Vanille-suiker 5 ct. 10 cent. 71 cent. TELEFOON 52. Neerlarfds beste huishoudzeep en iegelijk Neerlands mooiste deaux. Dat geeft SAVO-zeep Rer doos van 4 stukken 30 cent li HEUSDEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1