Dit nummer beslaat uit 2 bladen RVALSCDT en MINDERWAARDIG Und van altena Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN Het NIEUWSBLAD van Heusden' No. 5571 Woensdag 11 Sepi. 1935 HET BLAD!! Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. is voor het Land van Heusden en Altena en zijn omgeviDg Het heeft in de dorpen Doeveren, Heesbeen, Aalburg, Wijk, Veen, Andel, Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Waardhuizen, de Werken en Sleeu- wijk, Werkendam, Nieuwendijk, Alm- kerk, Dussen, Meeuwen, Eethen, Drongelen. B.-Broek, Sprang-Capelle, Aalst en Poederoijen zijn eigen agenten en bezorgers In geen blad vindt men zulke nitvoerlge berichten en verslagen uit genoemde plaatsen. Om deze te kunnen geven, worden kosten noch moeiten gespaard Dat de bewoners dit waardeeren, blijkt uit het groot aantal abonné's in iedere plaats Een sactal, cUt ondanks de slechte tijdsomstandigheden nog geregeld ■tijgt W9T De nieuwe abonn 's ontvangen de tot 1 OCT. a s. verschijnende nummers GRATIS. Buitenlandsch weekoverzicht. i *V vrte rgT*-" voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Eden, Laval, Aloisi en Jèze zetten hun standpunten uiteen. Italiaansche afgevaardigden ver laten de rechtszitting. Geen uiteindelijke beslissingen van de Commissie van Vijf te verwach ten. De Volkenbond heeft last met wanbetalers. Rechter Brodsky maakt naam. Woensdag 4 Sept. is de Raad van den Volkenbond bijeengekomen. Het was niet een buitengewone zitting, die belegd was voor de speciale behan deling van het Italiaansch-Abessijn- sche conflict, waarvan eerst sprake was. Wel heeft men indertijd over den datum van een dergelijke buiten gewone overeenkomst onderhandeld, maaT tenslotte werd men het er over eens hem tot het begin te maken van de gewone Raadszitting, die aan de zitting van de Assemblée voorafgaat. Eden, Laval, Aloisi en prof. Jèze, de vertegenwoordiger van Abessinië te Genève, kwamen dien dag aan het woord, zoodat er al reeds dadelijk meer of minder licht op de stand punten van de verschillende belang hebbenden werd geworpen. Eden verklaarde, dat zijn land zich strikt zou richten naar de bepalingen van het Handvest van den Volken bond. Laval, zij het iet of wat a contre coeur, sloot zich daarbij aan. Hij liet intusschen niet na, Engeland in den loop zijner verklaringen een steek onder water te geven, omdat dit land naar zijn meening, niet al tijd zoo aan de Volkenbondsbepalin gen had vastgehouden als thans, nu het daar zijn voordeelen van inziet. Daarna was het woord aan Aloisi, die met dezelfde beschuldigingen te gen Abessinië kwam aandragen, wel ke wij nu al zoo langzamerhand uit het hoofd kennen: slavernij, onbe schaafd, onbetrouwbaar, een voort durend gevaar voor de veiligheid van Italië. Naar de meening van Italië, was Abessinië een land, dat zijn rechten op het lidmaatschap van den Volkenbond verspeeld had en in dit instituut dus niet langer thuis hoor de, zoodat zijn land weigerde verder op voet van gelijkheid met Etiopië te onderhandelen, 's Avonds kwamen de Fransche advocaat van Abessinië, prof Jèze aan het woord. Hij betaal de daarbij' Aloisi voor de onvriende- lijkheden, die deze 's middags over j Abessinië had gezegd met gelijken 1 munt terug. Zoo verklaarde hij o.a.: „De Abessijnsche regeering verklaart stellig, dat het niet haar ideaal is haar volk te onderwerpen aan een militair regime, dat op de kinderen beslag legt, zoodra ze kunnen loopen en spreken om ze te dresseeren tot haat en voor den veroveringsoorlog. En daarna deed de sensatie haar'in trede in den Raad van den Volken bond. Even nadat Jèze met spreken begonnen was, verliet Aloisi de zaal om zijn plaats af te staan aan den tweeden Italiaanschen afgevaardigde Rocco, die zich echter korten tijd daarna op verzoek van Aloisi even eens uit de zitting verwijderde. Italië wilde op deze wijze uitdrukking ge ven aan zijn wensch, niet meer met Abessinië op voet van gelijkheid te onderhandelen. Tenslotte heeft men zich te Genève, nadat men weer van den indruk, die de handelwijze van Italië had te voorschijn gehaald, vol doende had hersteld, weinig van de ze demonstratie aangetrokken. Na veel moeilijkheden, ondervon den van Italiaansche zijde, is de Raad er in geslaagd, de verdere werkzaam heden betreffende het conflict af te schuiven op een commissie van vijf, waarin zitting hebben Engeland, Frankrijk, Polen, Spanje en Turkije. Voorzitter werd de Spanjaard de Ma- deriaga. Intusschen blijven aller oogen op Genève gericht, en wacht men op be slissing van deze commissie, beslis singen, die zij.echter in het geheel niet behoeft te nemen. Want zoo lang nog geen Italiaansche soldaat de Abessijnsche grens overschreden heeft zoolang dus het Volkenbondspact nog niet geschonden is en dat zulks nog gedurende de Raadszitting zal geschieden, is zelfs onwaarschijnlijk is het in het geheel niet duidelijk, wat er eigenlijk te beslissen valt. Wat het probleem der problemen betreft sancties tegen Italië of niet? hierin zal men thans reeds moeilijk tot be sluiten kunnen komen. Geen raads lid zal wel zoo'n haast hebben, dat het reeds beslissingen wil zien ge nomen worden, waarvoor vooralsnog geen enkele noodzaak bestaat. Wan neer er gedurende den zittingstijd in Afrika zelfs niets gebëurt, kan zij gemakkelijk onder denzelfden toe stand uiteengaan, als waarin zij sa mengekomen is. In het huidige sta dium verplicht de tekst van het pact in ieder geval tot niets anders dan tot een „examen du conseil"; tot een onderzoek naar de oorzaken van het conflict tusschen Italië en Abes sinië en naar de mogelijkheid, of er tusschen de beide partijen alsnog 'n vreedzame oplossing bereikt kan wor den. Met de vervulling van deze ee- nige verplichting, is de thans be noemde commissie van vijf belast en daarmede kan -de Raadszitting voor wat het Italiaansch-Abessijnsche con flict betreft haar einde nemen. Naast de Raad vergadert ook de Assemblée van den Volkenbond, die zich naast vele andere onderwerpen, ook met de begrooting van het Ge- neefsche instituut zal hebben bezig te houden. Daarbij zal ook besproken worden het zoo juist gepubliceerde rapport van de commissie belast met met het onderzoek naar de financiëe- le situatie van den bond. Uit het rapport van deze commissie blijkt, dat niet minder 23 van de 59 sta ten, die lid van den bond zijn, lids- maatschapsgelden schuldig zijn. Pi kant genoeg behooren ook China en Paraguay, twee staten, die den Vol kenbond al bijzonder veel kosten heb ben veroorzaakt tot de schuldenaren. Wellicht is dit een gevolg van de omstandigheid, dat de bond deze staten te weinig in hun nooden wist te ondersteunen. Om aan dezen toe stand een einde te maken adviseert de commissie den bond geen ambten in den bond, in commissies of den raad te verleenen aan staten, die niet aan hun financiëele verplichtingen voldaan hebben. Het is intusschen opmerkelijk, dat het incasseeren van de schulden voor I den Volkenbond zoo'n moeilijk pro bleem is. Geen staat zit er zoo slecht voor, dat hij door betaling van zijn schulden aan den bond in moeilijk heden zou kunnen geraken. Van alle schuldeischers schijnt de Volkenbond echter het minst te vreezen te zijn. Het doet in dit verband dan ook wel eenigszins vreemd aan, dat men van den Volkenbond, die niet eens de macht heeft de schuldenaren tot be taling te dwingen, verwacht, dat hij straks zijn leden veel zwaarder offers voor Abessinië zal kunnen opleggen. Tot voor kort was de Amerikaan- sche rechter Brodsky een onbekende grootheid. Tot voor kort maar Amerikanen, Amerikaansche rechters niet uitgezonderd, weten hoe naam te maken. Zoo ook, Mr. Brodsky. Voor zijn edelachtbare verschenen de zes verdachten, die zich tijdens rel letjes op de „Bremen" hadden schul dig gemaakt aan schending van de Duitsche hakenkruisvlag. En het von nis van rechter Brodsky is streng ge weest. Niet voor' de verdachten vijf van hen werden vrijgesproken, de zesde veroordeeld, omdat hij... een verboden wapen had gedragen. Neen, streng was het vonnis voor het Nat.-Socialistische regime, dat rech ter Brodsky bij deze gelegenheid aan de kaak meende te moeten stellen, terwijl hij de pBremen" als een... zeerooverschip kwalificeerde. Natuurlijk is de verontwaardiging in Duitschland over Brodsky, die meent als Amerikaansch rechter een oordeel over Duitsche binnenlandsche toestanden te kunnen vellen, groot. De Duitsche gezant te Washington heeft dan ook al formeel geprote steerd bij de Amerikaansche regee ring. En zulks zeker niet ten on rechte. Door goèdkooper aanbod van Aspirin-tabletten, niet herkomstig uit de Bayer- Fabrieken, is men op het spoor gekomen van belangrijke vervalschingen. Deze tabletten, welke ook hier te lande onder den prijs verkocht kunnen wor den, zijn uiterlijk nièt-^yan de echte Aspirin-tabletten te onderscheiden. De samenstelling van de vervdfsqhte tabletten is zeer minderwaardig en kan door de ontzettend vieze behandeling schadelijk voor Uw gezondheid zijn. De vervalschers zijn inmiddels door de^Aqtwerpsche politie onschadelijk gemaakt. U kunt zich tegen deze vervalsching beschfewoen, door uitsluitend de echte Aspirin tabletten tegen den vastgestelden prijs van^ULcts. per buisje of 10 cts- per zakje in de betrouwbare Apotheken en Drogisterijen te-Jkoopen. ER BESTAAT IN HOLLAND SLECfÏTS EEN SOORT ASPIRIN-TABLETTEN, WAARVOOR DESb^YER-FA- BRIEKEN GARANTIE GEVEN. DEZE ZIJN KÈNB4AR AAN DEN ORANJE-BAND "OP 1 E VERPAKKING El HET BAYER-KRUIS OP ELK TABLET. ER BESTAAT GEEN .HOLLANDSCHE ASPIRIN' Vergadering van den Raad der ge meente DUSSEN, op Dinsdag 3 September, des nam. 6 uur. Voorzitter: Edeiachtb. Heer J. H. Snij ders. Afwezig de heer Berm. De Voorzitter heeft voor het openen der vergadering den gemeenleve'dwach- ter naar den heer Berm gezonden, om deze te waarschuwen. Volgens den veld- j wachter verklaarde dhr. Berm, niet ter vergadering te willen komen,' wijl hij geen oproeping heeft ontvangen. De Voorzitter zegt, dat de oproepin gen voor alle raadsleden tegelijk zijn verzonden, hij' kan dus niet begrijpen, dat de heer Berm geen oproeping ont vangen zou hebben. Na opening der vergadering, leggen de raadsleden in handen van den Voor zitter de vereischte eeden af. De Voorzitter wenscht de heeren ge luk en hoopt, dat zij i.n onderlinge waardeering de belangen der gemeen'e met succes zuilen kunnen behartigen. Benoeming wethouders. Bij de eerste stemming verkreeg de heer B. G. Koekkoek 6, de heer H. T. v. Daal 3 en de heer J. v. Balkom 1 stem, zoodat de heer Koekkoek is be noemd, die verklaart zijn benoeming te willen aanvaarden en dank brengt aan de leden die in hem vertrouwen stelden, j De Voorzitter wenscht den heer Koek- j koek geluk en hoopt, dat deze met 1 voldoening als wethouder der gemeente Dussen zal mogen werkzaam z in. Bij de stemming voor de 2de vaca ture verkreeg de heer J. v. Etten 4, de heer H. T. v. Daal' 4 en J. v. Bal- kom 1 stem. De tweede vrije stem ming had hetzelfde resultaat. Hierop volgde een herstemming tusschen de heeren v. Etten en v. Daal. De uitslag van deze stemming was, dat elke can- didaat 4 stemmen op zich vereenigde, de betrokkenen stemden zelf niet mede. Volgens de wet moet thans loting de beslissing geven. Het jongste raads lid de heer Leeggangers, trok de naam van den heer J. v. Etten uit de bus, zoodat de heer v. Etten benoemd werd, die verklaart deze benoeming te wil len aannemen en eveneens dank brengt aan de heeren, die hem hun verirouwen hebben waardig gekeurd. De Voorzitter wenscht vervolgens ook den heer v. Etten geluk met zijn benoe ming. Ingekomen stukken: Verslag van Maatschappeleijk Hulp betoon, wordt ter inzage ge'egd. Verslag van den Warenkeuringsdienst te Breda, over het 2de kwariaa!, wordt eveneens ter inzage gelegd. Vaststelling verordeningen op heffing en invordering van Legesgelden. B j deze verordeningen wordt bepaald, dat voor een ventvergunning voor é.'n dag 10 ct., voor een maand 30 ct. enz., voor het maken van muziek 30 ct. zal' moeten worden belaald. Ze worden met algemeene stemmen goedgekeurd. Vaststelling van verordeningen op heffing en invordering van vergun ningsrecht, voor den verkoop van ster ken drank in het klein. Het vergun ningsrecht wordt van f5.tot f 12.50 verhoogd. De betreffende verordenin gen worden met algemeene stemmen vastgesteld. Herziening vererdening op de hef fing van het schoolgeld. Deze verordening is reeds in de vo rige vergadering vastgesteld, toen is een kleine vergissing begaan ten op zichte van de laagste klasse. Op voor stel van B. en W. wordt de schaal nu als volgt vastgesteld: 600—8C0 gulden f 0.20. 800—1000 gulden f0 30. 1000—1200 gulden f 0.40. 12001500 gulden f0 55. 15002000 gulden f 0.80! 2000—2500 gulden f 1.10. 2500—3000 gulden fl.40. 3000—3500 gulden fl.70. 35004000 gulden f 2. Boven 4000 gulden f 2.30. De Voorzitter deelt mede, dat de opbrengst thans komt op f50.50 per maand, tot heden was de opbrengst 129.60. Best mogelijk is, dat Ged. Sf. met deze vaststelling nog niet accoord zullen gaan, aangezien zij verlangen, dat de opbrengst op het dubbele komt. Vaststelling Ambtensrenreg ement. Wordt vastgesteld als door B. en W. aangeboden. Vaststelling reglementen regelende den rechtstoestand van den Secretaris, den Ontvanger en de Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Met algemeene stemmen worden ook deze verordeningen vastgesteld. Bepaald werdt, dat de gemeente-secretaris een verlof van 20, de gemeente-ontvanger van 14 dagen per jaar zal genieten. Het kohier voor de hondenbelasting wordt met enkele aanslagen aange vuld. De notulen worden vervolgens gele zen en onveranderd vastgesteld. Bij de rondvraag zegt de heer v. Daal, dat hij meent te moeten protes teeren tegen de plaats gehad hebbende wethoudersverkiezingen, er is niet ge noegzaam rekening gehouden met de verlangens der kiezers. Uit protest zal spr's fracti.e geen deel meer willen uitmaken van commissie's en wenscht hij zelf dan ook te bedanken als lid van de commissie voor de werkver schaffing. De Voorzitter meent, dat de heeren dit zelf moeten weten. Waar geen der heeren verder iets heeft te zeggen, wordt de vergadering gesloten. Slot Raadsverslag WOUD RICHER van 2de Blad. Het lid Holster zegt, dat het voor stel van B. en W. enkel beoogt een kleine wijziging in de redactie aan te brengen, waarvan de strekking bij het vaststellen der verordening reeds heeft voorgezeten en meent, dat de abonnementen niet te hoog zijn. Het lid Van Wendel de Joode merkt nog op, dat gelijkstelling in de tarieven met Gorinchem niet opj- gaat, aangezien laatst gemelde ge meente veel meer belang bii een', goed functioneerenden overzetdienst heeft dan onze gemeente. In Gorin chem doet men natuurlijk alle moei te de menschen daarheen te krij gen. Het lid Van der Wiel zegt, nog dat het hem niet voorkomt, dat de thans in de verordening voorkomende tarieven onbillijk kunnen worden ge noemd, zoodat hij er geen enkel be zwaar tegen heeft de verordening thans opnieuw vast te stellen. Na nog eenige bespreking wordt met algemeene stemmen besloten totl het opnieuw vaststellen der betrokb ken verordening en wordt op, voor stel van het lid Kuijpers de bepalin gen betreffende het verleenen van reductie op de abonnementen voori meerdere booten zoodanig gewijzigd, dat voor meerdere vaartuigen onder beheer van één directie een reductie wordt verstrekt op het abonnements geld van de helft, mits deze onder hetzelfde bedrag van het abonne mentsgeld vallen als de eerste .ooot. Op voorstel van B. en W. wordt vervolgens met algemeene stemmen' besloten tot wijziging van de begroo ting voor het dienstjaar 1935. Bii de rondvraag vraagt het lid Kuijpers hoe het staat met het adres betreffende de kosten voor liet zie kenfonds, verschuldigd door werk1- loozen, waarop de Voorzitter mede deelt, dat deze aangelegenheid eerst in de vereeniging moet worden be sproken of er accoord mede wordt gegaan, waarna B. en W. met eert voorstel zullen komen. Vervolgens komt aan de orde dei benoeming van twee wethouders. Alvorens daartoe wordt overge gaan' zegt het lid Viveen, dat hij dienaangaande eerst gaarne iets wil zeggen. Hii zegt, dat de raad de laat ste jaren linksch georienteerd is ge weest, doch dat het College van B* en W. daarmede niet in overeen stemming was, aangezien de meer derheid daarvan rechts was. In ver band met den uitslag van de laatst gehouden raadsverkiezing heeft het linksche gedeelte der raadsleden de ze aangelegenheid besproken en is men tot de conclusie gekomen, dat de meerderheid van het college van B. en W. in overeenstemming behoor- te te zijn met de politieke gezindte van de raadsmeerderheid en met dert uitgesproken wil der kiezers. Het lag dan ook in de bedoeling den heer Van der Wiel als wethouder te be noemen, indien hij ontheffing zou hebben kunnen bekomen van het be* trokken artikel in de Drankwet, het geen niet is gelukt. Verder zegt hij er van bewust te zijn, dat de tijd, die voor ons ligt. ver re van gemakkelijk voor het college van B. en W. zal* zijn. De belastin gen zijn tot het hoogst opgevoerd, er heerscht in de gemeente groote werkloosheid, terwijl de resultaten der visscherii uiterst bedroevend kunnen worden genoemd. In verband met

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1