Dit nuttier bestaat uit 3 Watten Veehouders Firma COOPS Levertraan 5. P. tankboyzen (o'$ Bank JtV. Voor 10 Cent UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Wettelijke regeling tegen woeker. Moeders No. 5572 Vrijdag 13 Sepi. 1935. Gebruikt daarom steeds onze GORINCHEM. öuitenlandsch weekoverzicht. A. VERSCHUUR=BAERT Binnenlandsch weekoverzicht, A. BAAI JENS, VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAQMORGEN en vrijdaomiddaq. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Oroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag I uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. De goede gezondheid van Uw vee is Uw eigen beang. DROESPOEDER per pak f 0.75 ZOGPOEDER per pak 0.75 KIPPENPOEDER per pak 0.75 NAVUILPOEDER per dubbel p. 0.75 KWALSTERPOEDER per pak 0.75 SPENENZALF per groote bus 1 00 Capsues tegen Leverboth of ongansch bij Schapen. DROGISTERIJ Sedert 1932 ziin wii in het bezit van eene zoogenaamde Geldschieters- wet, wier doel het is piede den striid aan te binden tegen den woeker. Dankbaar mogen we voor deze wet zijn, voldaan echter zijn we nog in gee- nen d'eele. We hebben thans twee netten, die zich rechtstreeks richten tegen •den woeker n.l. de Geldschieterswet en de Pandhuiswet van 1910, maar beider inhoud te zamen is zeker lang niet voldoende om den woeker naar behooren te kunnen bestriiden. Het ontbreken nu van de noodige wet telijke bepalingen tegen den woeker, heeft het woekerbedirijf hier te lande gelegenheid gegeven zich vrijelijk te ontwikkelen. De Ged.chieterswet heelt slechts betrekking op bedragen van v.f- honderd gulden of minder en nu mo gen de voor die bedragen verschuldig de interessen niet hooger zijn dan be paald bij1 tabellen. Gevolg hiervan is natuurlijk, dat bedragen boven f 503 worden uitgeleend op voorwaarden, welke de leeners nog veel verder in het moeras dompelen. Een schitterend voorbeeld hiervan van eene woekerhank in de buurt van Rotterdam, ligt naast mij1 en ik kan den lust niet weerstaan het hier letterlijk over te nemen. L. S. Hiermede berichten wij U, dat cre- dieten worden verstrekt vanaf f503. tot elk bedrag op de navolgende: VOORWAARDEN Art. 1. De rente bedragt 5 pGt. per jaar, welke iedere maand over het af geloste gedeelte vermindert. Art. 2. Iedere aanvrager zal vol doen: bij aanvraag f5.voor elke aan te vragen f 100.en voorts f 10.per maand, te voldoen op den le van iedere maand. Iedere aanvrager komt in elk geval in aanmerking voor het door hem gevraagde crediet. Art. 3. Op den le van iedere maand heeft toedeeling van credieten op volg nummer plaats. Weigeringen mogen en kunnen niet plaats hebben. Art. 4. Op den dag dat het genoten crediet is aangestort, is men geheel vrij van schuld, le storting telt daarbij niet mede. Art. 5. Informatie in de plaats van inwoning of daarbuiten zal niet plaats hebben zoodat iedere credietnemer de zekerheid heeft, dat men in die plaats niet weet, dat hij crediet noodig heeft. Geheimhouding is dus verzekerd. Alle betalingen hebben plaats per postwis sel rechtstreeks aan de instelling. Hoogachtend, "L De Directie. Stel U voor, dat iedere aamrager f 5,00 moet betalen voor elke aan te vragen f 100 zonder dat hij nog weet of hij het verlangde crediet krijgt! Ne men we eens aan, dat hij f 1030 vraagt dan moet hij f5030 storten bij het indienen van de aanvrage. Dit zullen dan wel de zoogenaamde informa'.ie- kosten zijn. Of er geïnformeerd wordt of niet, doet al heel weinig ter zake, want toch heet het, dat de infcrma ies ongunstig zijn uitgevallen en het ge vraagde crediet dus niet kan worden verstrekt. De aanvrager is vast en ze ker zijn 50 gulden kwijt. A!s lokmiddel staat er heel mooi „iedere aanvrager kcmt in elk geval in aanmerking voor het door hem gevraagde crediet." Prachtig, maar jammer genoeg leidt „het in aanmerking komen" nimmer tot het verstrekken van eenig credi.t. Art. 3 behelst o.m. „Weigeringen mo gen en kunnen niet plaats hebben." En in art. 5 staat, dat naar den aanvrager informaties worden ingewonnen. Waar toe dient zulks dan? Als informaties werkelijk worden genomen en ze zijn slecht, krijgt de aanvrager dan toch het gevraagde crediet en vindt dan geen weigering plaats? We zouden de hiervoren afgedrukte voorwaarden nog veel meer kunnen becritiseeren, maar we willen het hier- middenstand, die het al heel zwaar te verantwoorden heeft en al es moet doen om zijn zaken eenigszins recht te hou den. Met de initiatiefneming van de Ge'd schieterswet 1932 heeft het Tweede Kamerlid van den Bergli eene ui.nemen de daad verricht. Van harte hopen wi;, dat we spoedig mogen vernemen, dat de Tweede Kamer een grooten stap verder wil gaan op den ingeslagen weg n.l. den weg, die leidt naar uitroeiing van woeker en zwendel. DENKT AAN VOOR UWE KINDEREN. DROGISTERIJ Botermarkt 72 HEUSDEN. bij laten, omdat we meenen, dat we voldoende aantoonden, dat zwendel en woeker bij ons te lande nog levendig j kunnen tieren, zonder dat de rechter er zijn vingers tusschen kan krijgen. 'tls een schande, ja meer dan schande, dat menschen, die in geldnood verkee- ren, in hun domheid de dupe worden van zich met mooien naam betitelende instellingen cf personen, wier doel geen ander is dan de zoogenaamde infor- matiekosten op te strijken, zonder dat die instellingen of personen voor den j strafrechter kunnen werden gebracht. Tal van eredietverzekeringen, voor- i schotbanken en financieringsmaatschap pijen zijn niet anders dan wreker be- 1 oogende lichamen. Men neemt geld op tegen b.V. 7 per cent, wat heel billijk lijkt. Maar weet men wel, dat men 7 percent betaalt over het volle oorspronkelbk opgeno men bedrag tot dat de laatste cent is afgelost en dat dit dan gelijk staat met eene rente van 18 a 20 percent van het oorspronkelijk geleende bedrag. Betaalt men de aflossingstermij nen niet precies op tijd dan wordt heel dikwijls over de dagen, die tus schen den verval- èn den betaaldag zijn gelegen, bovendien nog eene rente Van 5 pCt. berekend, terwijl financie- rings- of huurkoopmaatschappijen (en deze zijn in onze omgeving waarlijk geen onbekende, wijl' zeker 75 pCt. der vrachtauto's in huurkoop zijn aange schaft), ook nog het recht hebben om de in huurkoop gegeven zaak tot zich te nemen tot de laatste cent is afbe taald. Naar onze meening is het brood- noodig, dat eene wettelijke regeling tot stand komt, die de geheele rentemate rie onder hare beschermende vleuge len neemt, dus ook bedragen boven f500. En bovenal Is zulks noodig in den tegenwoordigen tijd, waarin zoo talloos velen in hoogst moeilijke fi- nancieele omstandigheden verkeeren en wel' genoodzaakt zijn gelden op te ne men, In het bijzonder geldt dat voor den De 16e Volkenbondsvergade ring. Mr. Limburg voorzLter der Juridische Commissie. Ce Commissie van Vijf en het Abes sijnsche conf.ict. Den aanslag op Huey Long. De R kspar- tijdag der N.S.D.A.P. Twee Duitsche protesten. Nadat eind vorige week de debat ten in den Volkenbondsraad over het ltaliaansch-Abessijmche conf iet hun ein de hadden gevonden in de benoeming van een commissie van vijf, over wier taak wij reeds in ons vorig overzicht uitvoerig geschreven hebben, is tege lijk met den aanvang van de nieuwe week de Assemblée van den Volken bond samen gekomen. Groote kwesties krijgt de Volkenbondsvergadering in- tusschen niet te behandelen, daar het Abessijnsche conflict bij den Raad en de door den Raad ingestelde commissie berust. Daar de Volkenbondsvergade ring echter in verband met de vele werkzaamheden or^eveer drie weken bijeen zali blijven, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat er in dien tusschen- tijd in Oost-Afrika dingen zul'en geteu- ren, die den Vol ken bondsraad aanlei ding zouden geven, om het geschil naar de Assemblée door te geven. Ook de kleinere naties, diie geen zetel in den Raad hebben, zooals b.v. ons land, zul len dan kleur moeten bekennen. Dat vele delegaties met bezwaard gemoed tegen deze mogelijkheid opzien, laat zich begrijpen. Zoover is het echter gelukkig nog niet en de Assemblée wijdt zich dan ook rustig aan haar ge wone werkzaamheden. Als voorzitter van den Voilkenbondsvergadering werd dit jaar de Tsjechischen mini-ter van Buitenlandsche Zaken Benesj geko en. Mr. J. Limburg zag zich tot voorzitter van de Juridische Commissie fceneemd. Dit is een welverdiende, onderscheiding voor onzen landgenoot, die reeds tal van jaren achtereen eerst onder Scia- loja, daarna onder Moita het ondervojr- zitterschap der commissie had bekleed. Door deze verkiezing is Nederland te vens door Mr. Limburg in het Volken bondsbureau vertegenwoordigd. Gedurende den tijd, dat de Volken bond vergadert, zal ook de commissie van vijf zich aan haar moeilijke taak wijden. Reeds heeft de commissie een sub-commissie benoemd, om de ver schillende ingekomen stukkgn te be- studeeren. In ons vorig overzicht heb ben wij reeds uiteengezet, dat de Raads commissie, indien er zich geen verde re incidenten voordoen, verschoond zal blijven van de noodzaak uiteindelijke beslissingen te nemen. Daar de com missie echter een week of drie bijeen zal blijven, moet men rekening houden met de mogelijkheid, dat zulks niet het geval zal zijn. Nog een gcede week scheidt ons van het einde der Oost- Afrikaansche regenperiode en iedere re- genlooze dag, die Mussolini laat voor bijgaan zonder het bevel tot den op- marsch te geven, is voor het Italaan- sche leger een verloren dag. Bovendien bestaat nog de mogelijkheid, dat de wilde Abessijnsche stammen, die reeds aan de grenzen staan opgesteld en nog nooit van hun leven van Votkenbonds- vergaderingen, Commissies van Vijf, enz. gehoord hebben, het wachten te lang zal vallen en maar vast op den vijand zullen losstormen, denkende, dat de eerste klap een daalder waard is. Dat zij daarmede de Italianen een groot pleizier zouden doen, zal zeker niet tot hen doordringen. tblbf. ito. is H.a.a.msc3.orilcsYeer. Agentschap vat (k ftm;Urdam;cht Baak JC.V-, Amsterdam! I Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Depositorentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. In Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana, is op den Amerikaanschen senator Huey Long, die als „dictator van Louisiana" en fel tegenstander van president Roosevelt bekend stond, een revoi.'veraanslag gepleegd, wa rdocr hij levensgevaarlijk verwond werd. Huey Long was, als men het zoo noemen mag, meer of minder een crisisver schijnsel. Vele door de crisis broode loos geraakte lieden wist hij met de leuze „Share the wealth" (verdeel den rijkdom) achter zich te krijgen. De ar men jubelden Long toe, want wat h j vliegen in J. klap hen beloofde was het paradijs op aarde. En wie hem niet toejubelde werd door zijn militie meer of minder zacht ge dwongen hem politiek de vrije hand te laten. Zijn macht beperkte zich voor- loopig nog tot Louisiana, den staat met nog 22 pCt. analphabeten. Maar er waren reeds lieden, die hem kans als candidaat naar het presidentschap gaven, want Roosevelt heeft in zeke ren zin teleurgesteld'. Thans heeft de jonge dokter, die den aanslag pleegde, wat hij intusschen reeds met zijn leven moest bekoopen, aan den avontuurlijken loopbaan van Long een einde gemaakt. Evenals in Italië den dag van den opmarsch naar Rome ieder jaar plech tig wordt herdacht en de Sovjet-Unie Öen eersten Mei tot nationalen feestdag geproclameerd heeft, welken dag men met de groote Kremlinparade viert, heeft ook het nafionaal-sociaiistiscb.e Duitschland zich een ieder jaar weder keerend tijdstip uitgezocht, waarop de partij tezamen komt om1 zich er reken schap van te geven, wat er gepresteerd is en om uit den mond van de leidende mannen van staat en partij' te hooren, wat men voor het komende jaar van plan is. Ook dit jaar zijn 10 September niet minder dan een half millioen par tijleden naar Nürnberg, de stad der Rijkspartijdag, opgemarcheerd. Vele in teressante redevoeringen, die den bui tenstaander voor kunnen lichten over de huidige Duiitsche toestanden, staan op het programma. In ons volgend overzicht hopen wij hierop terug te kunnen komen. Onze Oosterburen hebben zich deze week genoodzaakt gezien tweemaal ern stig te protesteeren. In de eers Ie plaats in Washington, daar de New Yorksche rechter Brodsky de communisten, die de vlag van de „Bremen" hadden ge schonden, heeft vrijgesproken. Over de ze onverkwikkelijke historie hebben wij reeds in ons vorige overzicht uitvoe rig geschreven. Het tweede protest stamde uit den mond van rijksminister Goering en richtte zich tegen Lithauen en tegen de onderteekenaars van het Memelsta- tuut, waarvan er drie lid van den Vol kenbond zijn. Naar het schijnt zijn bij de laatste verkiezingen in Lithauen ern-i sfige onregelmatigheden voorgekomen, waardoor de in dezen staat wonende Duitsche minderheid ernstig is gedu peerd. Goering eischte van de onder teekenaars van het statuut, dat zij een onderzoek naar een en ander zouden instellen, en zijl zullen zich daaraan moeilijk kunnen ontrekken. Hieruit blijkt weer eens, dat liet min derhedenprobleem nog steeds een ges vaar voor de goede verstandhouding en zelfs den vrede in Europa is. Mooie prestaties op sportgeö bied. De staking te Tilburg» Eén gulden per week en per gezin steun plus een hajf brood per dag. De orders g,aan naar Twente. Leeuwarden viert feest. Nieuwe IoonsveiH laging voor Rijks- en gemeente* personeel in zicht. Op sportgebied heeft ons land de laatste dagen al een bijzonder goede beurt gemaakt, zoowel binnen als buiten onze grenzen. Tijdens de athletiek-wedstrijdën ie Amsterdam en te Rotterdam werden fraaie tijden geboekt en niet alleen vers schillende Nederfandsche records verbies terd, doch zelfs een wereldrecord, dlit :B 2 ons Speculaas. 2 ons Choc, demiluxe. 2 ons Citroen brokken. 2 ons Bruinkoppen. 5 Eietkoeken. 5 Cocosmacaroni. 5 Kleine Cakes. 5 Olienoot reepen. 4 Melk reepen 4 Gevulde koeken 4 Cocos kransen. 4 stuks Utrechtsche Sprits. Botermarkt 88 - HEUSDEN. TELEFOON 52. :a laatste door den Rotterdam P. Engofe man. Bij de jubileumwedstrijden van Pro Patria, te Rotterdam gehouden teaj gelegenheid van het 40-jarig bestaan dezer vereeniging, bracht hij dit record^ over 1500 meter, op zijn naam met een tijtJ van 5 min. 53.4 sec. Hij is de eet* ste Nederlandsche recordhouder in dea zen tak van sport. Het record' stond tot dusverre op den naam van den Duitschen Miiller, met 5 min. 59 sec. Het nationale record dames 4 maal 80 meter, alsmede dat over 4 maal 100 meter en de relay, werd te Ama sterdam verbeterd door A.D.A. Mej. de Koek vestigde een natioa naai vijfkamp record voor dames, tel?» wijl de dames van Brunhilde (Groa ningen) het record over 10 maal 10Ö meter verbeterden. j j MEUWSBLAB tooi het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Neerlands beste huishoudzeep en iegelijk Neerlands mooiste cadeaux. Dal geeft SAVO-zeep Per doos van 4 stukken 30 ton|

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1