Dit nummer nat uit 2 Maden Het NIEUWSBLAD van Heusden' van altena Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. HET BLAD Binnenland. No. 5573 Woensdag 18 Sept. 1935 Buitenlandsch weekoverzicht. Buitenland Dit blad Terachijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 1.10, franco per post beschikt t 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. is voor het Land van Heusden en Altena en zijn omgeving Het heeft in de dorpen Doeveren. Heesbeen, Aalburg. Wijk, Veen, Andel, Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Waardhuizen, de Werken en Sleeu- wijk, Werkendam, Nieuwendijk, Alm kerk, Dussen, Meeuwen, Eethen, Drongelen, B.-Broek, Sprang-Capelle, Aalst en Poederoijen zijn eigen agenten en bezorgers In geen blad vindt men zulke nltvoerige berichten en verslagen uit genoemde plaatsen. Om deze te kunnen geven, worden kosten noch moeiten gespaard Dat de bewoners dit waardeeren, blijkt uit het groot aantal abonné's in iedere plaats Ben aantal, d»t ondanks de slechte tijdsomstandigheden nog geregeld ■tijgt 1 HF* De nieuwe abonnc's ontvangen de tot 1 OCT. a s. verschijnende nummers GRATIS. Voorspellingen, die kans heb ben, de werkelijkheid nabij te komen. Het ItaliaamchAbes- sijrische geschil in de Volken bondsvergadering. Belangr.jke verklaringen van Hoare, Laval en minister de Graeff. De rijks dag en rijkspartijdag te Neuren berg. Josef Ranald, die sinds vele jaren een studie maakt van de lijnen van de hand, heeft dertien jaar geleden aan Benito Mussolini voorspeld, dat zijn loopbaan als regent omstreeks zijn 54-ste jaar zou eindigen, d.w.z. over ongeveer twee jaar. Acht jaar later cntmoette hij Ras Tafari, thans keizer Haile Selassie van Abessinië en voor spelde hem, dat hij op zijn 44ste jaar, dat is dit jaar, door een ernstig gevaar bedreigd zou worden, maar dat dit ge vaar binnen twee jaar ten einde zou zijn. Zijn gelukslijn toont een breuk op den leeftijd van 44 jaar, zijn hul digen leeftijd en een voortzetting op 46-jarigen leeftijd, zonder een nadeel voor hem zelf. Mr. Ranald, die zijn voorspellingen in eenige Amerikaansche bladen en de N.R.C. publiceert, gelooft dus niet, dat de agressieve erfgenaam van de Cae- saren Abessinië zal ontrukken aan den afstammeling van Salomo. Dat staat niet in hun handen geschreven! Nu staan wij zeer sceptisch tegen over de voorspellingen van hancl nkun- digen zelfs indien deze dictators en vorsten onder hun klanten blijken te hebben, maar desondanks geven wij aan Ranald een kans in dit geval eens gelijk te krijgen. Niet omdat de lijnen van Mussolini's en Haile Selassie's hand zulks aangeven, maar wel ten gevolge van de gebeurtenissen, die zich in de afgeloopen week te Genève heb ben afgespeeld. Na de redevoeringen, die de staatslieden van de verschil lende belanghebbende staten in de As semblee hebben gehouden kan er geen twijfel meer aan bestaan, dat de kan sen van Italië op een uiteindelijk suc ces in Oost-Afrika tot een minimum ge reduceerd zijn. Woensdag kwam Sir Sampel Hoare, de Engelsche minister van Buitenland- sche Zaken aan het woord. Voor de aandachtig luisterende Assemblée ge tuigde hij van Engelands trouw aan het Volkenbondsstatuut. Ook van de andere staten verwachtte hijdat zij j hun verpiichJngen voortvloeiende uit het Volkenbnod p: ct, zouden nakomen. I Voor zijn regeering vormde het Ita- liaansch-Abessijnsche geschil een toets steen: mocht daarbij blijken, dat de Volkenbond werkelijk in staat is, de ncodige maatregelen tegen den over treder van verdragen te nemen, dan kan de wereld e(r van op aan, dat En geland in de toekomst steeds als kam pioen van de Volkenbondsidee op den voorgrond zou staan, of de desbetref fende kwestie zich nu in Afrika, dan wel in Midden-Europa afspeelde. Mocht de Volkenbond er echter niet in sla gen zijn leden tot een gemeenschap pelijk optreden tegen den verstoorder van den vrede te bewegen, dan had h,et Geneefsch instituut voor Engeland afgedaan. Met recht, ongekende woorden in een Vclkenbondsvergadering. Jammer is slechts, dat er eerst vi.ale Engelsche belangen op het spel moesten komen te staan, alvorens de Engelsche regëe- ring verklaringen van dezen aard te Genève liet af.eggen. Had Londen reeds enkele jaren geleden een dcrgtljke flinke houding aangenomen, dan wa ren wellicht zekere zaken in de wereld geheet anders geloopen. Misschien had er dan minder bloed in China en den Chaco gevloeid en had Dui.schland zich nog wel ,eens bedacht voor het tot een overigens alleszins rechtvaardige herbewapening overging. Imusschen, beter laat dan nooit. Met deze Engelsche verklaring schijnt een nieuw tijdperk voor den Volkenbond te zijn aangebroken, een tijdperk, war.r- in de bond zijn macht aan de orde verstoorders kan laten voelen. Dat is een verheugend verschijnsel. Het is begrijpelijk, dat na deze ver klaring van den Engelschen afgevaar digde, de vertegenwoordigers van ver schillende kleinere staten, die het al lergrootste belang hebben bij een col lectieve bescherming van hun gren zen tegen grooter en machtiger aan randers, van hun ingenomenheid met het Engelsche standpunt kennis gaven. Ook onze vertegenwoordiger, minister de Graeff sloot zich geheel bij de woorden van Sir Hoare aan, speciaal ook voor wat betreft diens voorstel om door middel van een overeenkomst te geraken tot een rechtvaardige ver deeling der koloniale grondstoffen. Mi nister de Graeff verklaarde plechtig, dat Nederland, hoewel het belangen in drie werelddeelen te verdedigen had, al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het Volkenbondspact, zou vervullen. Het Fransche Dagblad „Echo de Pa ris" vond het noodig, naar aanleiding van deze verklaring de vraag te stel len, of onze regeering ook zoo dapper zou zijn geweest, indien het in plaats van om Italië, eens om Duitschland had gegaan. Wij voor ons kunnen het Fransche blad op zijn tot onze regee- ring gerichte vriendelijkheid antwoor den, dat coptractueele verplichtingen voor ons nog nimmer vodjes papier zijn geweest, ook niet indiien daar voor ons land gevaar aan verbonden was. Met spanning werd er na de rede van Sir Hoare gewacht op hetgeen de Fransche afgevaardigde Laval daar op te zeggen zou hebben. Frankrijk had te kiezen tusschen Volkenbond en Engeland en Italië. Deze keuze tus schen de vriendschap van Italië en die van het iet of wat wispelturige Aibion is voor Laval niet gemakkelijk geweest, temeer daar hij in geen geval den Vol kenbond kon verloochenen. Hoare maakte het hem met zijn verklaring, dat Engeland in de toekomst omeran- aerlijk het Volkenbondspact zou aan hangen, echter een stuk gemakkelijker. Laval' heeft Vrijdag gekozen voor Vol kenbond en Engeland. Desondanks gaf hij zijn bemidde ingspogingen nog niet op en gaf hij Rome nog eens de ver zekering van Frankrijks vriend chap. In geval van ernst zal Frankr.j'k dus meedoen aan sancties tegenover Italië, die dan echter wel beperkt zullen wor den tot economische en financieele sancties. Mussolini schijnt zich met dit Fransche standpunt te hebben kunnen vereenigen. Of echter Engeland het ook bij eco nomische sanc.ies zal laten is de vraag. Steeds weer wint de meening veld, dat indien Mussolini waarschijnlijk op 16 September het bevel tot den aanval zal geven, ook de Engelsche wapens een woordje zullen gaan mede spre ken. Engeland voert de bewapening in de Middellandsche Zee zeer ver op, wat voor een lanU, waar alle men- schen pacifisten zijn, wel eenigszins zonderling aandoet. Mocht ook Albion zich in tïen strijd mengen, dan hebben de voorspellingen van 'Ranald eker kans, werkelijkheid te worden. In Neurenberg hield de Duitsche na- tic naal-socialistische partij haar ,a. rlijk- schen partijdag met veel redevoerin gen en veel parades. Bovendien had Hitier Zondag den Rijksdag te Neuren berg bijeen geroepen, die in de e:rsle plaats een protest tegen Lithauen, dat neg steeds voortgaat de Duitsche min derheid in Meme.land haar rechten te ontnemen, had aan te hooren, alsmede de afkondiging van eenige nieuw e w et ten. Deze wetten komen hierop neer, dat de hakenkruisvlag voorlaan rijks- en nationale vlag van Duit chland zal zijn, terwijl men in de toekomst riks en staatsburgers zal hebben te onder scheiden, waarbij de eersten de rech ten zullen hebben. Staatsburgers zullen zijn joden en elementen, die niet zui ver in de nationaal-socialistische leer zijn. Tevens zijn er strenge wetten op de z.g- gemengde huwelijken (tusschen ariërs en joden) afgekondigd. Daar in mag men een overwinning van het standpunt van Julius Slreicher zien. Opmerkelijk bij dezen rijks par lijdag was nog de groote deelname en het enthousiasme. Lieden, die wisten te vertellen, dat deze partijdag een tia co zou worden, omdat men in Duitsch and zoo langzamerhand genoeg van het na- tionaal-socialisme zou hebben gekregen, zijn bedrogen uitgekomen. Te Neuren berg is weer eens gebleken, dat de N.S.D.A.P. in Duitschland nog steeds zeer sterk staat. VLIEGRAMP. Naar uit Panama wordt 'gemeld is een Amerikaansche verkeersvliegtuig op ongeveer 50 mijl van de stad Panama neergestort en vervolgens door een ont ploffing vernield. De 8 inri.tenden kwa men om het leven. AMOKPARTIJ. Uit Tjandjong Balei meld men, dat Vrijdagnacht een inlander in den kam pong Kwala Bangko, in het landschap Kwaloeh, amok heeft gemaakt. Hij doodde vier personen, terwijl acht per sonen weyden gewond, van wie vier ernstig. De dader is gearresteerd; de motieven voor zijn daad zijn niet be kend. RADIOSTATION BIJ LISSABON AFGEBRAND. Het groote Portugeesche radio-sta tion van Parede nabij- Lissabon, is door brand geteisterd. Het hoofdgebouw is volkomen vernield. SMOKKELAUTO. Door militaire politie werd aan de grens onder de gemeente Bocholtz een smokkelauto beschoten. De be stuurder, een berucht koffiesmokke- laar, die niet in het bezit was van een rijbewijs en wegenkaart, werd gear resteerd. De smokkelauto droeg bo vendien valsche nummerplaten. o EEN DWAAS GERUCHT. Op de vragen van den communist Schalker in verband met geruchten over het lidmaatschap van den Gou verneur-Generaal van Nederlandsch- Indië van de N.S.B., heeft Minister Colijn geantwoord, dat de Regee ring niet voornemens is ieder dwaas gerucht te weerspreken en zeker niet een, dat zóó dwaas is als het bedoel de. ZO N ASPIRIENTJE HELPT TOCH MAAR gemaakt van plannen voor een we reldtentoonstelling te Amsterdam, waaraan hij krachtigen steun toezeg de. De pogingen worden gedaan onder auspiciën van den president van de Kamer van Koophandel, den heer Crone. Op de vraag, wanneer een derge lijke wereldtentoonstelling in Neder land mogelijk zou zijn, antwoordde Minister Gelissen, dat 1939 wel een geschikt jaar zou zijn. EINDE ZOMERTIJD. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft in een circulaire aan de gemeente besturen er nader de aandacht op geves tigd dat dit jaar de Zomertijd zal eindigen op 6 Oct. des voormiddags te 3 uur. OP ZIJN VADER°GESCHOTEN. Te "Weert heeft de 21 jarige W. R., wien de ouderlijke woning ontzegd was, met een revolver op zijn vader geschoten. Deze werd niet getroffen. De dader is gearresteerd. DE KONINGIN~EN DE PRINSES TE ROTTERDAM. Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana hebben Zaterdagmiddag een bezoek ge bracht aau het nieuwe museum Boymans te Rotterdam. Er waren veel belangstellenden, die de KoniDgin en de Prinses hartelijk toejuich ten. Het bezoek aan het museum duurde ongeveer 5 kwartier. Ook de Vermeer-tentoonstelling, die is ingericht ter gelegenheid van de opening van het nieuwe museum, werd bezichtigd. De beide Vorstinnen verklaarden tegen over directeur en bouwmeester, na afloop van het bezoek, dat zij zeer verrast waren, zoowel door het museum en zijn inrichting als door de Vermeer-tentoonstelling. VERKEERSONGELUKKEN. Op het Klokhuisplein te Haarlem is een 38 jarige juffrouw door een wielrijder aan gereden. Zij bekwam een schedelbasis- fractuur. Haar toestand is zeer ernstig. De jongen, die de aanrijding veroor zaakte, is doorgereden. Op het Damrak te Amsterdam is een man door een tram aangereden. Hij werd stervende opgenomen. WERELDTENTOONSTELLING. TE AMSTERDAM? In een onderhoud met de pers te Brussel heeft ^Minister Gelissen gewag INBRAAK. Te IJmuiden is ingebroken in 4 huizen op de Nachtegaallaan. De huizen werden doorzocht. Alle kleine geldbedragen wer den meegenomen. GESTOLEN BRANDKAST GEVONDEN. Eenigen tijd geleden werd te Krimpen a. d. Lek ingebroken bij den landbouwer N. de Jong en een brandkast meegenomen. Vrijdagavond is de brandkast in een sloot teruggevonden. Het geld, pl.m. f 2000, was er uit verdwenen, doch de overige geldswaardige papieren waren nog aan wezig. DOOR EEN MOLENWIEK GETROFFEN. Het 8 jarig zoontje van den heer Hoog veld te Gent speelde daar op den omloop van een molen, toen de wieken in be weging werden gebracht. Het jongetje werd door een der wieken getroffen en overleed vrijwel onmiddellijk. WIELRIJDER°DOOR AUTO GEGREPEN. Op den Rijksweg; NijmegenMaas tricht onder Malden heeft een aan rijding plaats gehad, waarbij een wiel rijder door een auto werd gegrepen en gedood. De auto reed in de richting Nij megen toen plotseling uit een zijweg, een landweg ter hoogte van het huis van den heer Schilp, een wielrijder, zekere G. Arts, den Rijksweg kwam oprijden. Vermoedelijk heeft de jon geman niet goed uitgekeken. Hii werd althans door den auto gegre pen en tegen den grond gesmakt. De ongelukkige bekwam een ern stige schedelbreuk en moet op slag zijn gedood. De doktoren Gerrits en Bartelink, die gewaarschuwd waren, konden dan ook geen hulp meer bieden. Het stoffelijk overschot is naar het Canisiusziekenhuis te Nijme gen overgebracht. ONDER VRACHTAUTO GE KOMEN. Te Hasselt is de rijwielhersteller: P. v. d. Klocht uit Holten, bij Hasselt, met zijn motorfiets onder een ledigen vrachtwagen gekomen. De man was onmiddellijk dood. De schuldvraag I wordt onderzocht. Het slachtoffer was nog slechts enkele maanden ge huwd. o SCHOTEN OP ZITN VROUW! GELOST. Kogels misten echter doel. In de Van Tulderstr. te 's Bosch heeft i Zaterdagavond de 37-jarige J. W. Over- I dreef, gedomicilieerd te Nijmegen en den laatsten tijd zwervende, uit een automatisch pistool twee schoten ge lost op zijn vrouw, die met den man, waarmede zii den laatsten tijd sa menleefde, te 's-Hertogenbosch ver toefde. De schoten misten echter doel. Twee marechaussées hebben ders» dader gearresteerd. MOTORBOOT TE°GEZONKEN TE} GORINCHEM. In de voorhaven van de Ou dei Merwedesluis is het met grintzancj geladen vijftig tons motorbootje „Vertrouwen" uit Ameide gezonken. De opvarenden konden gelukkig wor den gered. GROOTE SCHADE TE BERGSCHENHOEK. Vele broeikasramen vernielt. Zondagavond te omstreeks zeven uur woedde boven Bergschenhoek een onweer, dat slechts enkele minuten duurde, doch hevige schade heeft aangericht. Een windhoos vernielde vele honderden ramen bij verschillen de tuinders. Een warenhuis van wethouder Moö- tert werd grootendeels vernield. De ramen werden honderden meters weg geslingerd en vernielden op hun beurt weer ramen in andere tuinen. Van eenige huizen werden de zinken! daken weggerukt. Op de hoeve van den melkstaJ! „De Vaam" werd de kap van een hooiberg weggerukt en een kar weg geslingerd. OVER BOORD°GSLAGEN EN; VERDRONKEN. "Broeve thuiskomst te IJmuiden. r Geen der opvarende had van het ongeluk iets gemerkt. De bemanning van den stoom trawler „Petten" heeft Zondagmor gen bij thuiskomst gerapporteerd1, dat schipper Ph. Zwaan, wonende alhier, op de Noordzee op onver klaarbare wijze overboord moet zijn geraakt en verdronken. Het ongeluk] moet Vrijdag, even na het schaftuur zijn geschied. Geen der opvarenden heeft iets van het ongeluk bemerkt. Tot Zaterdagmiddag is het schip opj de plaats van het ongeluk blijven visschen, ten einde mogelijk nog ietg van den schipper te ontdekken, doch tevergeefs, Schipper Zwaan was dertig jaar en laat een vrouw en kind achter. MUZIEKLEERAAR TE HULSflJ ERNSTIG GEKWETST. 1 Even voorbij den overweg opi del spoorlijn MechelenTerneuzen, daar, waar de weg HulstSt. Janssteen gekruist wordt door den straatweg HulstAxel, is de vrachtauto van den heer Lambert Lockeveer uit St. Janssteen in botsing gekomen metj den motorrijder P. C. v. Delft, mti- ziekleeraar wonende te Hulst. De mo torrijder werd daarbij ^rnstig ges* wond en moest met een anderen au tol naar zijn woning worden vervoerd. Hij bleek inwendige kneuzingen tö hebben opgeloopen en zijn toestand baart dan ook zorg. I voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Pijnen van rheumatiek-aanvallen maken U soms machte loos. Neemt bij de eerste verschijnselen van zo'n aanval Aspirin. Ook U komt dan tot de conclusie: Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes v. 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes v. 2 tabl. 10 ets.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1