li v«^.Nu is het weer tijd T, Gorinchem, Oil mmtóaat i 3 lianas Voor 10 Cent Restanten Behangselpapier a. verschuuiobaert •"Va: p« UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEÜSDEN. °m Uw oogen^en Uw brii te laten comroleeren. Voor eetf goede bril is natuurlijk het adres 5. P. tuklrayzM Co's Buk Jt.V. tblbf. no. is RaamscionksYej Agentschap vas de Aasterdawsche Bank Amsterdam Duiteiilaiiri. INGEZONDEN ÊÈb No. 5574 Vrijdag 20 Sept. 1935. >y£4--- i ;i w>s6ï **\lv .f lAND VAN AlTENA Dit blad «racbijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJD AOMIDDAO. Abonnementsprijs: per 3 maanden 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Zusterhuis 6 DIPLOMEERD OPTICIEN. Beperking van arbeid voor vrouwen. De regeering heeft een vooront werp van wet gereed gemaakt om de werkgelegenheid voor vrouwen te beperken. Het motief hiertoe is de groote werkloosheid die er in den lande heerscht en de bedoeling moet dus zijn met het voorgestelde middel de tewerkstelling van jongens of mannen te bevorderen. Het voorontwerp is naar onze mee ning een der vele lapmiddelen die ons ten slotte toch niet vooruit hel pen om verbetering te krijgen in den oeconomischen toestand in ons land je. Want wat toch is het geval? Tal van ondernemers hebben zich in den loop van de crisis genoodzaakt gezien, mannelijke arbeidskrachten door vrouwelijke te vervangen. Zij hebben dit uit bittere noodzaak ge daan en de regeering is daarvan vol komen op de hoogte. In de Memorie yan Antwoord op het Voorloopig Ver slag van de Tweede Kamer over de begrooting van Sociale Zaken voor 1935 schrijft de Minister: „Ook het feit, dat mannelijke arbeiders, hoe wel niet direct dan toch in de toe komst meer loon moeten ontvangen dan vrouwelijke arbeidskrachten, speelt bij dit vraagstuk een groote rol." Daarnaast staat natuurlijk, dat voor verschillende werkzaamheden wij denken aan de textielfabrieken en. de confectiebedrijven aan vrou welijke arbeidskrachten te allen tijde de voorkeur is gegeven, omdat deze voor zoodanigen arbeid beter ge schikt zijn. We willen hier nu eens iets zeggen omtrent de middelen, die de regee ring ter bereiking van haar doel denkt te bezigen. De Minister van Sociale Zaken heeft gedacht op tweeërlei wijze het werkterrein van vrouwelijke arbeids krachten te moeten inperken, n.l. i. door verhooging van den leeftijd, waarop zij tot arbeid in de industrie en op kantoren kunnen worden toe gelaten, en 2, door het aanwijzen van soorten van arbeid, welke een meisje of een vrouw in een fabriek of op een kantoor niet of slechts onder be paalde voorwaarden verrichten mag. In een verbod van arbeid van meis jes van 14 en 15 jaar in fabrieken en op kantoren ziet de minister het aangewezen middel om den toeloop van meisjes naar die inrichtingen te beperken. Daardoor immers zullen, naar hij verwacht, velen harer na vol brachten leerplicht een werkkring in huiselijke diensten zoeken. Eenmaal in die richting begonnen, zullen ver- moedeliik verschillenden definitief buiten de industrie blijven. Aldus zou geleidelijk een grooter aantal Neder - landsche meisjes als dienstbode be schikbaar komen; zij kunnen dan de plaatsen, thans door buitenlandsche dienstmeisjes ingenomen, 'bezetten. Uiteraard zal daarmede de mogelijk heid geschapen zijn, dat een aantal jongens plaats in de industrie vindt. Een zelfde strekking heeft een ver bod voor vrouwen en meisjes om be paalde soorten van arbeid te verrich ten. Daardoor zou dan naar de ver wachting der regeering de vraag naar mannelijke arbeidskrachten in fabrie ken en op kantoren worden vergroot. Zou dat werkelijk zoo zijn Wij betwijfelen het. Immers hebben de tegenwoordige meisjes er in het al gemeen een afschuw van om dienst bode te worden en alleen wanneer de nood nog veel hooger zoude stij gen, zouden zij er toe overgaan zich als dienstbode te gaan verhuren. Maar de regeering verwacht zelf ook niet veel van haar voorstel. In de Memorie van Toelichting vinden 2 \)ds Speculaas. 2 oqs Choc, demiluxe. 2 on^ Citroen brokken. 2 ons\Bruinkoppen. 5 Eierkoeken. 5 Cocosmaearoni. 5 Kleine C&kes 5 Olienoot Keepen. 4 Melk reepe 4 Gevulde kodten 4 Cocos kranser 4 stuks Utrechts^she Sprits. A. BAAIJ^NS, Botermarkt 88 - HEUSDEN. TELEFOON 52. V dikwijls zonder een vak geleerd te hebben. Het eenige, wat deze jon gens dan dikwijls kennen, zijn enkele speciale handgrepen of het maken van een onderdeeltje van het pro duct." Wanneer wij nu eens vragen wat er voor en wat er tegen het vooront werp valt aan te voeren dan kunnen we niets anders dan vaststellen dat het weer een maatregel inhoudt van de vele maatregelen tegen alles en nog wat. We hebben hier te doen met een maatregel tegen de vrouwe lijke arbeidskrachten om werkloos heid te verminderen. Het is echter niet meer dan een halve maatregel omdat het noodzake lijk gevolg van de vervanging van vrouwelijke door mannelijke arbeids krachten eene verhooging van de pro ductiekosten beteekent. En hierin ligt ons groote bezwaar. Zooals we reeds zeiden hebben we weer met een lapmiddel te doen, waarmede de Regeering tegemoet wil komen aan de wenschen van zekere politieke partijen. Maatregelen, die de productiekos ten verhoogen, hebben we reeds meer dan genoeg. En zulke maatregelen hebben onze sympathie niet, omdat wii er in zien een sterke rem tegen datgeen, dat moet leiden naar meer dere welvaart voor ons volk. Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen^té^ komen voorwaarden. Opent rekening-courant met reüfevergoeding. Incasseert Binnen- en Bpitehlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop, vón Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Cpupöns en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden a Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. VeThnrnj^Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANJ&c Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTRA. verrichten. Velen bleken te ijden aan zenuwziekte, hartkwalen en andere eu velen. Grootendeels was hun lichame lijke ongeschiktheid te wijten aan on dervoeding. „Dat zijn de verwoestingen van de depressie", verklaarde Miss Anna Ro senberg, een assistente van generaal Johnson, die belast is met de controle van het „work relief" in New-York. „De toestand is niet erg hoopvol", verklaarde generaal Johnson ze f in een we o.a. het volgende: „Op den man rust nu, naar de natuurlijken gang van zaken, de plicht om ook voor zijn vrouw en kinderen het levensonderhoud te verdienen. In dien dan ook zonder overwegende bezwaren de werkgelegenheid voor de vrouw eenigszins beperkt kan wor den en aldus hier en daar haar plaats op het terrein van den arbeid door een man kan worden ingenomen, dan acht de ondergeteekende'dit gerecht vaardigd." Toch willen wij geen al te groote principiëele bezwaren tegen den voor gestelden maatregel maken. Echter gevoelen wij er niets voor om de gelijkgerechtigdheid van vrouwen en mannen voor de meeste beroepen te verdedigen en bovendien-hebben we hier met een maatregel të doen, die voor de jongens eenigermate beden kelijk is. Vele jongens toch, die de thans door meisjes bezette plaatsen zouden gaan innemen, zouclen achter komen te staan zoowel bij jongens, die eene goede vakopleiding kregen als bij hen, die zich bekwaamden in een vak dat hen op een bepaalden leeftijd niet loslaat. Groote voorzichtigheid is hier dus vereischt en de regeering beseft zulks ook blijkens meergenoemde Memorie van Antwoord, waarin we ook lezen „Echter kleven aan dezen maatre gel bezwaren voor de jongens zelf. Deze zullen n.l. als zij volwassen zijn geworden, een gezinsinkomen moeten hebben en wanneer de ondernemer hun dit niet geven kan, is het gevolg ontslag. Zij worden dan werkloos, STRENGE WINTER VOORSPELD. De Fransche astronoom Joseph Cas- siopheë, de bekende autoriteit op het gebied van zonsverduisteringen, heeit voorspeld, dat de a.s. winter ongewoon streng zal zijn. Zijn voorspelling is ge baseerd op berekeningen, waarin hij uitgaat van de stelling, dat er een weer cyclus van 372 jaar bestaat, waarbinnen de weersomstandigheden gelijk zijn. o MACHINIST KRANKZINNIG GE WORDEN. Bij Stanislalis (Polen) is de machi nist van een trein tijdens den rit krank zinnig gewerden. Hij liet den trein waarvan de .snelheid voortdurend toe nam zonder op de seinen te letten, door een stopplaats rijden. Gelukkig kon de stoker den machinist overmees teren en hem zoolang vasthouden tot hij den trein tot staan had gebracht. vlieden in J/Map Petvdoos van 4 stukken 30 cent AA t' :';iiexSS Z- X 7 intervieuw. „Wij staan voor het droe vige feit, dat deze menschen waar schijnlijk nooit meer zuilen kunnen werken, en een blijvende last zul en blijven voor de gemeenschap. De ja ren van depressie en langdurige werk loosheid hebben hun gezondheid voor goed geknakt". ONTAARD ECHTGENOOT. Te Elewijt in België heeft Vrijdag een herbergier tijdens een twist zijn vrouw neergeslagen, waarna hij 'trachtte haar te wurgen. De vrouw verzette komen, waarop de man besloot anders te gaan. Hij goot haar kleeren met b< nzine en poogde deze in brand KORTE BERICHTEN. Bij Nervi (Italië) heeft een trein ongeluk plaats gehad, waarbij 30 perso nen zijn gewond. Bij Kastamoeni (Turkije) zijn hij een brand 33 huizen en 22 graanpakhuizen j vernield. Twee personen zijn omge- wordt thans, volgens „Het Laatste Nieuws", bevestigd, dat de overblijft selen van den wagen zich nog steeds bevinden in de garage van den Belgi schen consul te Luzern. De overblijfselen van de auto zullen binnenkort teruggebracht worden naar Brussel, waar zij zullen worden ver* metigd. jj LEN MUIZENPLAAG. De stad Tsjensjong, in de provincie Foekien, is geteisterd door een leger muizen, ten getale van tusschen de 30 en 50.0000, die op trek gingen en daartoe hun weg midden door de stad namen. Katten en honden zochten eerr goerf. heenkomen voor de enorme overmacht en de bewoners sloten de ramen en deuren. Het duurde 12 uur alvoren9 de laatste muis de stad had verlaten, i Enorme hoeveelheden voedsel hadden zij in dien tijd aangevreten. OVt 17 MENSCHEN VERBRAND. Naar uit Frydek in Tsjechc-SIo- waaksch Silezië wordt gemeld zijn bij een brand in e en groeten stroo-molen, waarin een aantal personen sliepen, zeventien personen gedood. ONTPLOFFINGEN MUNITIEFA-; BRIEK TE MELBOURNE. !n een munitiefabriek te Melbourne is een ontploffing gebeurd. De twee honderd arbeiders, die in de fabriek werkzaam waren, renden, door een pa= nischen schrik bevangen, het gebouw/I uit, waarvan acht zalen werden ver woest. j Twee arbeiders werden gedood. Toeïi de ontploffing plaats greep, waren zi) bezig met het mengen van het onU ploffingsmiddel samsoniet. VOOR NAJAARS-SCHOONMAAK tegen sterk v e r 1 aNa g d e prijzen. DROGISTBRIJ Botermarkt 72 HlRUSDEN. te steken. Op het hulpgeroep der vrouw kwamen de buren toegeloopen, die haar wisten te bevrijden. De man is gearresteerd en wegens poging tot moord in de gevangenis op gesloten. o LICHAMELIJK ONGESCHIKT GE WORDEN DOOR DE WERKLOOS HEID. Treurige ervaring bij de werk verschaffing in New-York. Een zesde dee], van de New-Yorksche werkloozen, 40.000 man, bleek lichame lijk ongeschikt te zijn geworden voor werken, toen men hen in plaats van stempelen „relief work" wilde laten Te Brighton (Engeland) zijn bij de ontsporing van een tram 1 persoon ge dood en 22 gewond. In de begrootingscommissie van den Volkenbond heeft Laval bepleit het Vol- kenbondsbudget met 10 pCt. te beper ken. Naar officieel wordt medegedeeld zijn bij de ontploffing van den Japanschen kruiser „Asjigara" acht leden der be manning gedood en 33 gewond. Te Brugge is een auto in de Noord zandstraat een trottoir opgereden. Vtf voetgangers 'werden levensgevaarlijk ge wond. De chauffeur, die dronken was, is gearresteerd. WEER 30 DOODVONNISSEN IN ALBANIË. De Prawda meldt uit Tirana: De spe ciale rechtbank te Fieri vonniste weder 539 deelnemers aan de opstandige be weging van 14 Augustus 1.1. Zij veroor deelde 30 personen ter dood, 39 tot levenslangen dwangarbeid en 121 tot 10 20 jaar. DE AUTO VAN DEN KONING. Zal naar Brussel overgebracht en vernietigd worden. In strijd met de geruchten, dat de autq van den Koning, waarmede het tragisch ongeluk te Küssnacht gebeur de, in het meer zou zijn geworpen, GEVECHT TUSSCHEN TWEE STEDEN. Volgens.te Mexico City ontvangen berichten, zijn in de stad Acuexcoman in den staat Puebia tien personen ge dood en twintig gewond in een hevig; gevecht met bewoners van de nabu-i rige stifc Tecualipan. Tusschen beide steden was een grenskwestie ontstaan. (Buiten verantwoording der Red.). Heusden, 18 September 1935. Mijnheer de Redacteur! Mag ik nog een plaatsje voor het volgende Toen ik het stuk van Criticus in het nummer van uw blad van j.l. Woensdag had gelezen heb ik en mij over verwonderd hoe iemand, die een ingezonden stuk laat plaatsen', zulke enormiteiten kan schrijven als hij doet. Eerstens dan spreekt hij over even redige vertegenwoordiging alsof dat zou beteekenen dat de twee meest volkrijke dorpen eener gemeente ie der op een wethouderszetel aanspraak kunnen maken ongeacht politieke of godsdienstige richting. Neen, geach te Criticus, het wil zeggen en ik liet dit in mijn vorig stuk duide lijk uitkomen door te schrijven dat de bevolking der gemeente Heusden voor 1/3 gedeelte uit Protestanten bestaat evenredig in verband met /- .1 -. voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard I Neerlands beste huishoudzeep en tegelijk Norlands mooiste cadeauj^èfgeeft SAVO-zeep

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1