Dit nummer bestaat uit 2 bladen Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Zo verkouden! Buitenlandsch weekoverzicht. VAN ALTEHA No. 5575 Woensdag 25 Sept. 1935. Binnenland. Wê A.: Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten 10 cent per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur Ingewacht. De Italiaansche ministerraad stellen van de Commissie van Vijf. Maar een achterdeurtje tot verdere onderhandelingen blijft open. Wat zal er nu ge beuren? Over jodenwetien en protesten. Donderdagmorgen werden de voor stellen van de Commissie van Vijf, die ten doel. hadden alsnog een vreed zame regeling tusschen Italië en Abes- sïnië te bewerkstelligen, bekend. De commissie heeft haar werk verricht, niettegenstaande het feit, dat Mussolini reeds vlan te voren had te kennen ge geven, dat hij in geen enkel compro mis zou treden. Het ontwerp, dat de commissie heeft ontworpen, komt in korte trekken hierop neer: Het omvat de instelling van een internationale controle door een raad van vier commissarissen, na instemming van den Negus. Justilie en Financiën worden volkomen hervormd. De president-commissa- ris zal! den Volkenbondsraad regel matig verslag uitbrengen, en de Negus zal het recht hebben, daar- 1 aan zijn opmerkingen toe te voe gen. Een internationale financieele steun zal worden verleend, onder garantie van de douane-opbreng sten en de rijkdommen van den j Abessinischen bodem. De binnen- landsche ordedienst wordt onder- l geschikt gemaakt aan de commis- sarissen. Het voorstel zegt niet, of j hiervoor Italiaansche -officieren en soldaten zullen worden gebruikt, j De naam lalië wordt zelfs geen 1 enkele maal genoemd in het ont- werp, dat in algemeene termen is vervat en de mogelijkheid tot ver dere onderhandelingen openlaat. Het ontwerp gaat vergezeld van een gemeenschappelijke verklaring van Frankrijk en Engeland, waarin deze landen territorale concessies j aan Abessinië toezeggen in (Britsch) Somaliland en Italië de economische suprematie Jti Abes- I sinië beloven, waarbij met de be staande Fransche en Engelsche be- j langen natuurlijk rekening moet worden gehouden. Het ontwerp voorziet tenslotte in de mogel k- heid van een herziening na een proefneming van vijf jaar. Wat zou Mussolini op deze voor stellen zeggen. Lang heeft men daarover niet in het onzekere behoeven te blijven. Reeds Zaterdag kwam de Italiaansche minis terraad bijeen en het antwoord viel afwijzend uit. Maar toch weer rfiet zoo afwijzend', als men na de verklaringen van Mussolini afgelegd tegenover de Engelsche journalist, Ward Price, had verwacht. Mussolini noemde bij die ge legenheid de voorstellen niet alleen on aanvaardbaar, neen, zelfs belachelijk. Hij vroeg, of de Commissie van Vijf hem' voor een verzamelaar van woestij nen hield. Het Danakil-land in Abes sinië, het eene gebied, dat men aan Italië zou willen afstaan, is de bodem van een drooggeworden zee en vormt een woestijd van wit zand met een lengte van 200 mijlen. Er groeit geen grasspriet en zelfs een Abessijn zou er niet kunnen leven. Het land van Ogaden is een steenwoestijn. En hij, Mussolini, kon zijn 200.000 Italiaansche soldaten toch niet vertellen, dat zij slechts een uitstapje hadden gemaakt. Dat zou in geen geval gebeuren. Zoo als men ziet, klonk zulks al heel wei nig hoopvol. Des te meer verheugend wras dan ook het zij1 het afwijzend antwoord van den Italiaanschen ministerraad, dat in ieder geval den weg tot verdere on derhandelingen niet versperde. Dat was meer, dan men meende te mogen ver wachten. Is nu een vreedzame regeling in de laatste minuut nog te verwachten Zoo lang het eerste schot nog niet ge vallen is, bestaat die mogelijkheid in derdaad. Bijna de geheele wereld heeft zich tegen Italië gekeerd. Enge'and heeft enorme strijdkrachten in de Mid- dellandsche zee samen getrokken en tenslotte hebben de nieuwe Romeinen met groote financieele moeilijkheden te kampen. Indien Mussolini niet geheel en al het verstand verloren heeft, kan hij toch op zijn vingers natellen, dat zijn kansen in den komenden oorlog al lesbehalve gunstig zijn. Dit zou een aansporing voor hem kunnen zijn, als nog zijn gevaarlijk plan in Oost-Afrika te laten varen. Daar komt nog bij, dat vele vooraanstaande lieden in Italië sterk tegen een oorlog gekant zijn. Önder hen schijnen de populare maar schalk Balbo en de kroonprins c-cn eerste plaats in te nemen. Het zou niet geheel onwaarschijnlijk zijn, indien de duce voor hun aandrang alsnog een vreedzame regeling te aanvaarden, be zweken was. Anderzijds is MussoÜni er echter de man niet naar, die zich door derden laat raden en gemakkelijk van een een maal genomen besluit afstapt. Heel goed zou het Italiaansche antwoord, waarbij nog een achterdeurtje tot ver dere onderhandelingen werd open ge houden, een manoeuvre kunnen zijn om den Volkenbond te verhinderen reeds nu besluiten te nemen. Zoolang de kans op een regeling nog tot het rijk der mogelijkheden behoort, zal Ge- nève zich er wel voor hoeden beslis singen te nemen, die den toestand zou den kunnen verscherpen. Mussolini zou dus tijd winnen om daarna de wereld toch nog voor een fait accompli te stellen. In Engeland houdt men dit laatste voor waarschijnlijk. Londen blijft waak zaam en gaat door zijn posi'.ie in de Middellandsche Zee te versterken. Men wijst er te Londen op, dat Mussolini nog steeds manschappen naar Oost- Afrika zendt, wat toch geheel over bodig zou zijn, indien hij reeds in stille het besluit genomen had een vreed zame regeling te aanvaarden. In Frankrijk hoopt men sterk op een compromis en daaruit spruit een ge'oof aan de mogelijkheid van een rege'ing van het geschil voort. In Parijs heeft men nog steeds het vertrouwen in het scherpe verstand van Mussolini niet verloren. De nieuwe jodenwetten in Duitsch- land hebben in de afgeloopen week aanleiding gegeven tot vele protesten, ook b.v. in ons land. Overal ter wereld hebben deze wetten groot opzien ver wekt, behalve in Duitschland zelve. En dat is ook begrijpelijk: tenslotte is door deze nieuwe voorschriften geen verandering in den bestaanden toestand gebracht. Ook voor de afkondiging der wetten was het reeds voor de joden onmogelijk met ariërs te trouwen of zij nu rijks- of staatsburgers genoemd worden, maakt voor hen al heel wei nig uit, daar zij', ook voor dit onder scheid in de wereld werd geroepen, over niet al te vele rechten te beschik ken hadden. En of men nu al ja dan neen naar de stembus mag loopen om op den candidaat van slechts één par tij zijn stem uit te brengen, daarover maakt niemand zich van streek. De wetten zijn dan ook door de Duitsche joden over het algemeen ontvangen met de woorden: „Is het anders niet?" In verband daarmede kunnen buiten- landsche protesten dan ook beter ach terwege blijven: voor de Duitschers zijn het min of meer uittartingen, waar mede de buitenlandsche jood niets be reikt en die zich tenslotte op zijn Duit- schen geloofsgenoot wreken, die dan ook volstrekt niet dankbaar voor deze „hulp" is. (Nadruk verboden). o PRINSES TULIANA KOOPT ZO- MERPOSTZEGELS. Naar wij vernemen heeft H.K.H. Prinses Juliana van het Algemeen Comité voor de Zomerpostzegels een belangrijk bedrag aan zomerpostze gels gekocht, zulks als Bescherm vrouw der Vereeniging „Arbeid voor Onvolwaardigen," die voor de helft in de extra opbrengst der zomerpost zegels deelt. GRAANINVENTARISATIE. Slechts een geringe voorraad aanwezig. Naar het „Handelsblad" verneemt, heeft de regeering Vrijdag j.L plotse ling en telefonisch pen tusschentijd- sche inventarisatie doen houden van de in Nederland aanwezige meel- en graanvoorraden. Gebleken is, dat deze voorraden miniem moeten worden geheeten. De loco-voorraad ingevoerd brood graan b.v. is slechts voldoende, om in de behoefte van enkele dagen te voorzienhierbii is dus niet begre pen de over het geheele land ver spreide inheemsche tarwe, die voor een zeer groot deel berust bij land bouwers en plaatselijke handelaren en coöperaties. Geïnventariseerd is de voorraad in de aanvoerhavens en bii de fabrie ken e.d. Zoo was b.v. in Rotterdam in to taal slechts aanwezig ongeveer 7000 ton tarwe. PER ZEPPELIN NAAR INDIE. Volgend jaar een dienst geopend Men seint uit Londen aan de Msh. dat blijkens een aldaar uit Svdnev ontvangen telegram, de plannen voor het openen van een Zeppelindienst op Batavia grooten voortgang maken. De heer v. d. Bosch vertegenwoor diger van de K.L.M., zou namelijk in een interview hebben verklaard, dat er plannen bestaan om den dienst in 1936 aan te vangen. De mogelijkheid bestaat, dat de lijn wordt doorgetrokken naar Au stralië. Bij cle K.L.M., waar het blad naar de juistheid van bovenstaand be richt informeerde, kon men over een en ander niet het minst mededee- len. Wel zeide men een vertegenwoor diger Van den Bosch in Sydney niet te kennen. Alleen irt Londen had men iemand van dien naam, doch deze, zoo meende men, kon onmogelijk een dergelijke uitlating hebben gedaan. o OP SMOKKELAUTO GESCHOTEN. Bii Clinge is door douanabeamb- ten op een smokkelauto geschoten, die niet stoppen wilde. Daarbij werd de 55-jarige J. Meerschaert, die juist passeerde en met het geval niets te maken had, in den onderbuik ge troffen. Zijn toestand was ernstig. LUCIFERSFABRIEK TE WEERT. Te Weert zal aan de Zuid-Willems vaart en de spoorlijn naar Eindhoven mogelijk dit jaar een lucifersfabriek worden gebouwd, waar 70 personen werk zullen vinden. WIT ACHTER*SPATBORD VOOR FIETSERS VERPLICHT. Bakfietsen met achterlicht. Afgekondigd is een Koninklijk Be sluit. houdende een wijziging van het motor- en rijwielreglement. Fietsen met één achterwiel moeten voorzien zijn van één spatbord en die met meer dan één achterwiel van spat borden, welke voor het achteroprij- dend verkeer ten duidelijkste zicht baar moeten zijn. Ieder achterspat- bord tot een lengte van minstens der tig c.M., gemeten van den onder kant van het spatbord, moet helder wit zijn gekleurd of van een helder witte bedekking zijn voorzien. De witte strook mag niet smaller zijn dan het spatbord. Ook mag een verleng stuk aan het achterondereinde van het spatbord worden aangebracht. In dien een reflector wordt gevoerd, moet deze op het witte gedeelte van het achterspatbord of op het witte verlengstuk en niet hooger dan zes tig c.M. boven het wegdek zijn aan gebracht. Voorts is bepaald. cLat met voor. goederenvervoer ingerichte fietsen op meer dan twee wielen niet mag wor den gereden op fietspaden of op we- ZO N ASPIRIENTJE HELPT TOCH MAAR gen, voor zoover die niet openstaan voor het- verkeer met rij- of voer tuigen. geen motorrijtuigen of fiet sen zijnde. Verder moeten deze ten minste voorzien zijn van één rem, waarmede zii ieder oogenblik tot stilstand kunnen worden gebracht. Ook moeten fietsen op meer dan twee wielen voorzien zijn van twee lantarens, die voorwaarts een helder wit licht uitstralen en die beves tigd zijn vooraan aan de uiterste lin ker- of rechterzijde van den bak of opbouw. Aan de uiterste linker- of rechterachterzijde 'van den bak of opbouw moet een lantaren zijn be vestigd, die achterwaarts een helder rood licht uitstraalt. De bepalingen aangaande het witte achterspatbord voor rijwielen en aan gaande bakfietsen treden in werking op den normalen termijn van twin tig dagen na de afkondiging, d.i. op 7 October. ZICHZELF BIT ONGELUK DOODGESCHOTEN. De landbouwer J. Hofstede te Zei- hem wilde Vrijdag in zijn weide een haas schieten. Het schot trof slechts gedeeltelijk doel en toen hij daarop hét gewonde dier achtervolgde en het met den kolf van het geweer doodsloeg ging tegelijkertijd een schot af, waardoor de man de vol le lading in den buik kreeg. Hii is aan de verwondingen overleden. o MACHINIST VERONGELUKT. Zaterdagochtend is de 34-jarige machinist K. M. van den Berg, die dienst doet op een veerboot van den veerdienst van het park naar Char- lois op de Nieuwe Maas te Rot terdam, met zijn hoofd tusschen de machines geraakt. Zijn schedel werd verbrijzeld. Hij was onmiddellijk dood. WOONHUIS TE TIENGEMETEN AFGEBRAND. Te Tiengemeten is het woonhuis, bewoond door den landbouwers knecht K. de Bruin, afgebrand. Van den inboedel kon niets gered wor den. NED ER L ANDSCHE AUTO TE BRUSSEL VERONGELUKT. Te Brussel botste een Nederland- sche auto tegen een tram. De vier inzittenden, inwoners van Geldrop, werden gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Twee hunner zijn in het ziekenhuis gebleven. VERDUISTERING VAN f60.000 TE AMSTERDAM. Koopman veroordeeld. De Amsterdamsche Rechtbank heeft den koopman W. R., die als di recteur van de N.V. Universeele Pro ducten Handels Compagnie te Am sterdam een bedrag van f 60.000 heeft verduisterd, tot een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden met aftrek van voorarrest veroordeeld. Verdachte had een volledige be kentenis afgelegd. Het O.M. had een gevangenisstraf van twee jaar gere- quireerd. FELLE BRAND. Door onbekende oorzaak is brand ontstaan in de schuur van den land bouwer L. Dorst te Bruinisse. Ten gevolge van den hevigen wind stond alles in een oogenblik in lichter laaie. Aan blusschen viel niet te den ken. De schuur brandde tot den grond toe af, ook het aangrenzende woon huis werd met de geheele inboedel een prooi -dter vlammen. Twee geiten en eenige konijnen kwamen in de vlammen om. Ver zekering dekt de schade. GEHEIME ZENDER. De politie heeft Zaterdag te Lut- terade bij den heer P. een gehei men zender in beslag genomen, die op ultra korte golf uitzendingen deed. AUTO-GIRCTBES CH AD IGD Het auto-giro-vliegtuig van den hr. v. d. Velde te Rotterdam, dat te Groningen demonstraties zou geven, werd bij de landing zoodanig bescha digd, dat van het geven van deze demonstraties moest worden afgezien, staartwiel knapte af en de stabili- satievlakken werden beschadigd. HET TERUGGEVONDEN VLIEGTUIG. Het bii Bassein teruggevonden De Havilland-vliegtuig blijkt onbescha digd. De bemanning was door de uiterst slechte communiecatiemidde- len niet in staat geweest eerder ietsi van zich te doen hooren. MOORDAANSLAG TE ZUILEN. Vrouw levensgevaarlijk gewond. Zaterdagavond omstreeks 10 uur is ten huize van de familie K. in de Jan Overdijkstraat te Zuilen bii Utrecht een tragisch voorval ge beurd. De 33-jarige K., houtbewerker van' beroep, heeft met een slagersmes zijn echtgenoote zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Zij heeft een steekwond in de borst gekregen, waardoor zii levensgevaarlijk werd gewond. Het onderzoek onder leiding van den burgemeester werd vergemakke lijkt, doordat K. zich in zeer over spannen toestand bii het politie-bu- reau had aangemeld en een bekente nis had afgelegd. I Hij is in voorloopige hechtenis ge steld. Het Utr. Dgbl. meldt de volgende: bijzonderheden De verhouding van de familie K3. ten opzichte van de mede-buurtbe woners was van dien aard, dat reeds meermalen tot het bestuur der wo- ningvereeniging verzoeken binnen waren gekomen, om genoemde fami lie uit ^»et blok te doen verwijde ren. Dit heeft ontstemming van K. tegenover zijn vrouw tengevolge ge had en nam hii Zaterdagavond bet besluit haar lichamelijk letsel toe te brengen en stak hiervoor eenige mi nuten voor het volvoeren van zijn daad daartoe een mes bij zich. Later op den avond, toen de vrouwt van haar boodschappen terugkeerde, is over de burenkwestie en het ge volg daarvan tusschen man en vrouw! verschil van meening ontstaan en! maakte K. haar een verwijt over de ze burenruzies. Terwijl hii de krant zat te lezen en zijn vrouw tegenover hem zat, sprong hij plotseling op en stak op zijn hierop niet voorbe- keuken teruggevonden. Het slachtoffer werd hierbii door K. aan .haar lot overgelaten, waarna! zii zelf 'het mes uit de wonde heeft getrokken. Het mes is later in de keuekn teruggevonden. De vrouw is hevig bloedende haar woning uitgeloopen, om zich te be geven naar haar buren. Aan de in middels gearriveerde politie deelde zii mede, dat haar echtgenoot de dar" der was. j o11 AUTOBOTSING BIJ MUIDEN. Zaterdagavond om ruim 8 uur reed! op den Rijksweg bij De Hakkelaar te Muiden een driewielige bakfiets. De bestuurder van een uit de richting Bussum komende auto, de heer Eb S. te Hilversum, zag de bakfiets! te laat. De heer S. gooide snel het stuur om naar links. Op hetzelfde oogen blik kwam van de tegenovergestelde richting een auto, bestuurd door dep heer B. J. v. M. uit Nijmegen. Reide auto's raakten, elkdar met de linker voorwielen. De auto uit Hilversum schoot over den berm van den weg, sloeg oral en bleef gedeeltelijk in de sloot Eg gen. De wagen uit Nijmegen bleef op den linker berm staan. Een dame, die in de auto van deri heer E. S. zat, bekwam bij dit ongeval een gebroken been en een diepe wondt aan den hiel. De heer S. liep eep wonde aan de hand op. Toevallig passeerde een medicus, die de eer ste hulp. verleende. De gewonde dan me is per auto naar het Burger ziekenhuis te Amsterdam vervoerd, —o— i V>- -j voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard I Misschien nog wel koorts ookl Aspirin is de onovertroffen bestrijder van verkoudheid. Na Uw verkoudheid zult U met zo velen zeggen: Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes v. 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes v. 2 tabl. i 10 Ch>

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1