Dit immer nat uit 3 blades Firma COOPS Voor 10 Cent 5. P. Cankboyzcn (o's Bank JU. Restanten Behangselpapier UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 5576 Vrijdag 27 Sept. 1935 Gebruikt daarom steeds onze DROGISTERIJ Q0R1NCHEM. Buitenlandsch weekoverzicht. A. BAAI JENS, Binnenland. Agentschap van de fttnsterdatnsche Bank Jf.t, Amsterdam. A. VERSCHUUR-BAERT mm *r- V*W> .Ml-- i As ,tH-' ..- x ■&FV ->. lAND VAN AITEHA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.10, franco per post beschikt f 1.25. Bij onze Agenten lOcent per week. Afzonderlijke nnmmers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiên van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. De goede gezondheid van Uw vee is Uw eigen beang. f 0.75 0.75 0.75 O 75 „0.75 - 100 Capsues tegen Leverboth of ongansch bij Schapen. sche Zee b'.okkeeren. Zelfs inchn de Volkenbond niet tot economische sanc ties in geval van oorlog zou besluiten, dan nog kan de Engelsche vloot de toevoer van o!ie, deze voor den oor log zoo gewichtige grondstof, geheel afsnijden. En vliegtuigen, tanks, ge motoriseerde corpsen, enz. hebben zon der olie en benzine al heel weinig waarde, zelfs wanneer men tegenover slecht bewapende Abessijnen staat! Dat weet men te Rome zeer goeJ en dit zou den duce wel eens soepel kun nen maken. Alle hoop op een vreed zame regeling behoeft dus nog niet te worden opgegeven, alhoewel het com munique van den Italiaanschen minis terraad van Dinsdag weinig aan'eiding' tot overgroot optimisme geef De ne gus heeft om op alles voorbereid te zijn, al reeds het bevel tot mobi'.i a'.ie geteekend! De b i de huidige vern ikke ingen in hoofdzaak geïnteresseerde ir.og.nlhe- den Italië, Frankrijk en Enge and heb ben op het oogenblik in eigen huis allerhand zorgen. In Italië worden de- i ze zorgen natuurlijk door de oorlogs voorbereidingen en het dreigenie uit breken van den strijd in het leven ge roepen. Zij zijn van overwegend ecc- nomisdfien aard. De prijzen stijgen. Bo vendien kost de financiering van bet .u 2 ons Speculaas. 2 ons Choc, demiluxe. 2 ons Citroen brokken. 2 ons Bruinkoppen. 5 Eierkoeken. 5 Cocosmacaroni. 5 Kleine Cakes 5 Olienoot reepen. 4 Melk reepen 4 Gevulde koeken 4 Cocos kransen. 4 stuks Utrechtsche Sprits. Botermarkt 88 - HEUSDEN. TELEFOON 52. Italië formuleert zijn uen.chen ten aanzien van Abessinië. De hoop op een vreedzame rege ling nog niet verdwenen. Bin- nenlandsche zorgen van de Ita- liaansehe, Fransche en Engelsche regeering. F. B. Keilogg gaat heen als lid van het Haagsche Internationale gerechtshof. Hoewel Italië de voorstellen van de Comm ssie van Vijf verworpen heeft, is er alsnog een achterdeunje tot on derhandelingen open blijven staan. Stond deze achterdeur nog eind vo rige week op een kier, begin dezer week besloot Mussolini er nog een verder duwtje tegen te geven; voor de eerste maai hebben de Italianen hun wenschen ten aanzien van Abes sinië omschreven. Helaas zijn deze ei- schen nog stuk voor stuk tegen de souvereiniteit van Abessinië gericht. Terwijlt üe Commissie van Vijf'in geen geval den negus het bevel over zijn leger wilde ontnemen, eischt Italië het leger veel hoofdbrekens. Desondanks gezag daarover op om het zoo snel verzekerden de Italiaansch bladen, dat mogelijk te entwapenen. De Weste/- de geestdrift voor den oorlog grooter sche raadgevers mogen slechts do; r geworden is. de Itahaanscfhe regeering werden aan- In Engeland wordt het probleem* der gewezen. Engeland en Frankrijk mogen nieuwe verkiezingen acuut. Men ora- Abessintë geen uitweg aanbieden naar kelt' sinds langen tijd over den datum, de Roode Zee, doch deze uitweg moet waarop zij zullen plaats vinden. Voor over ltaiiaanscii grondgebied loopen. de toestand zich in Europa zoo toe- Bovendien w enscht Italië een verbin- spitste, was de Labour Partij sterk voor ding tusschen Erythrea en Ita.iaansch- vroege verkiezingen, omdat zij zich Somaliland te bezitten, waardoor ervan daarvan met het oog op de veranderde Abessinië niet veel meer zou overblij- stemming het land voordeelen beloof- ven dan de beide Amharische provin- de. Vele socialistische leiders droom- cies. Dit zijn zoo ongeveer de eischen, den reeds, dat het kabinet Ba!d\vin die vervuld moeten worden om een door een arbeiders regeering vervangen oorlog te voorkomen. Deze voorwaar- was. Op het oogenblik hebben zij ech- den zijn echter niet te vervullen. Zou, ter niet zoo'n haast meer. De par dj wat welhaast ondenkbaar i-, de Raad heeft zich, in verband met den so- van den Volkenbond ze aanvaarden, cialistischen weerzin tegenover hetfas- dan nog kan men er verzekerd van zijn, cisme, voor sancties tegenover Pa ië dat de negus ze zou verwerpen. uitgesproken. Nu Mussolini echter ver klaard heeft, dat sancties onvermijde- Desondanks is het een verheugend lijk den oorlog tengevolge zouden heb- feit, dat Italië er tenslotte toe over- ben, vertoonen de Engelsche socialis- gegaan is zijn wenschen eens nauw- ten weinig neiging om met een zoo keurig te formuieeren. Er blijkt i P, dat Mussolini ten eerste tot verdere on- Geneefsche zorgen heeft, wordt in ei gen land nog verontrust door de rebe!- lische houding van de Fransche boe ren. Deze zijn met de maatregelen der rsgeering tot steun aan den landbouw weinig tevreden. De prijzen iggen nog steeds onder de productiekosten en men eischt dan ook een invoerverbod voer argrarische producten. Bovendien ma ken de uiterst linksche partijen het Laval meer dan lastig. Zoo publiceer den deze week de Humanité en de Po pulaire een gemeenrcTup/elijk program ma van actie van de communistische en socialistische Internationale, waarin de strijdpositie tegenover de regeering La- val werfft uiteengezet Loonsverlnagin gen vermen hierin natuur.ijk het csr- dinale punt. Het Haagsche Internationa'e Ge rechtshof, dat dit jaar reeds ge rjfien werd door den dood van twee zijner beste leden, Adatci en prof. Sch.'cking, heeft thans weer een nieuw ver ies ge leden. Het Amerikaansche lid, F. B. Kellogg, heeft medegedeeld zijn ontslag als lid van het Internationale Hof te nemen. Zijn gezondheidstoestand is van dien aard, dat hij niet meer in staat is regelmatig de zittingen van het Hof bij te wonen, zoodat hj het verstandiger achtte zijn plaats voor een ander te ruimen. Eenige poli ieke beteekenis moet aan zijn ontslag niet worden ge hecht. (Nadruk verboden). derhandelingen bereid is en ten tweede, dat hij thans den Volkenbond als be middelaar erkent. En men mag aannemen, dat de duce 1 oorlogszuchtig programma, dat geheel tegen hun pacifistische grondstellingen i'ndruischt, in den verkiezingsstrijd te trekken. Anderzijds heeft het kabinet Baldw in al heel wreinig belang bij spoe dige verkiezingen, want indien de oor- nog wel wat verder in de goede rich- j log werkelijk uit mocht breker^ wil ting zal willen gaan, wat intusschen het de handen vrij hebben en niet nog geenszins wil zeggen, dat hij zóó gehinderd worden docr voorbereidin ver zal gaan, dat een oorlog nog kan worden vermeden. Mocht dit laatste toch nog het geval zijn, dan zal het overigens wel niet gebeuren, omdat de dxice zoo onder den indruk is van de antipathie der overige wereld "tegen over het Italiaansche streven, doch wel, gen voor de verkiezingen. Als datum voor de verkiezingen wordt thans April genoemd. De Engelsche kabinetsraad te Lon den, die begin dezer week bijeen ge roepen werd, heeft ten aanzien van het Abessijnsche conflict bepaald, dat Al omdat hij' eenig ontzag heeft voor de bion te dien aanzien dezelfde po'itiek 38 c.m.-kanonnen van de drijvende En- zal blijven voeren als tot nog toe. gelsche vestingen, die de Middelland-Laval, die het hoofd toch reeds vol DE STORM. Schepen gezonken. Het Zweedsche s.s. Sverre Ner- gaard, dat zichWoensdag 3 mijl ten N. van het vuurschip Terschellinger- bank in nood bevond werd door de bergingssleepboot Holland op sleep touw genomen. Een zeilschip van schipper De Jong uit Makkum is tegen den Zee dijk bij Zurig geslagen. Het vaartuig liep daarbij ernstige averij op. Per soonlijke ongelukken zijn niet voor gekomen. Het motorschip „Nijverheid" groot 185 ton, geladen met graan en stuk goederen, komende van Rotterdam met bestemming Steenwijk, is tus schen LTrk en Schokland gezonken. Een der opvarenden is hierbij ver dronken. De schippers en een ande re opvarende zijn door de visschers- boot „Urk 175" gered en te Kam pen aan wal gebracht. Woensdagmorgen is de heer J. de Vries met zijn motorboot uit Veld kamp vertrokken. Men vreest dat hij in den storm is vergaan. Een van de Lauwerzee terugkee- rehde visscher deelde mede, dat zich op het Groningerwad een groote klip peraak bevond, waarvan de schip per in de sloep was gegaan teneinde het water daaruit te scheppen. De sloep heeft echter losgelaten en dreef weg. Aan boord van de klip peraak bevond zich nog de vrouw. In de waddenzee zijn vier visschers verdronken. Twee lijken zijn aange spoeld. Verder zijn nabij Westhoek zes mannen met een paar kleine vis- schersvaartuigen aan land gebracht. Op Schiphol. Op Schiphol raasde de storm Woensdag met een kracht van 70 tot 80 K.M. per uur. Vele diensten ondervonden vertraging. Piloot Dui- melaar, die om 4.30 uur 's middags met de F 22, de Roerdomp van Schiphol naar Malmö vertrokken was, is later weer teruggekeerd, omdat het weer te slecht was* om veilig te kun nen vliegen. De Lufthansa had ook vertraging op de lijnen van Berlijn en Hamburg en enkele toestellen vertrokken zelfs geheel niet. Ook het K.L.M.-toestel dat's mor gens om 9.30 uur van Amsterdam naar Berlijn had moeten vertrekken, bleef rustig in Amsterdam. Piloot Frenken, die van Amster- tblbf. no is RaamsdonksYeer. Verstrekt Handelscredieten tegen nader «overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden d Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTKA. dam naar Groningen zou vliegen, maakte een tusschenlanding te Soe- sterberg, omdat de wind het toe stel te veel naar omlaag drukte. Doodelijke ongelukken. De 60-jarige J. Huizinga te Ak- kerwoude werd op den welg Dok- kum-Veenwoude werd door den storm van zijn fiets geworpen en door een goederentram overreden en gedood. vliejen in J. klap weg Utrecht-Vianen-ZaltbommeTPIe— del-'s Bosch. f 100.000 als bijdrage voor verbe tering van den doorgang 's-Herto- genbosch en bouw van daarin gele gen bruggen. De 47-jarige gehuwde landbouwer G. v. Dorp Avonende te Oldenbroek, werd op de,n Zuiderzeestraatweg door eeh hevige windvlaag van zijn rij wiel geslingerd en werd door een passeerende auto gegrepen en op slag gedood. o HET VERKEERSFONDS. Blijkens den uitgewerkten en toe lichtenden staat behoorende bij de begrooting van het Verkeersfonds voor 1936 is o.m. uitgetrokken: f25.000 voor het opruimen van sluis no. 1 te 's-Hertogenbosch. f 70.000 voor vernieuwing en ver breeding van de brug over sluis no. o in den weg 's-Hertogenbosch-Hint- ham-Grave. f75.000 voor verbetering Utrecht-Zaltbommel- 's Bosch. f 50.000 voor grondaankoop Utrecht-Zaltbommel-'s Bosch. weg weg VOOR DE NAJAARS-SCHOONMAAK tegen sterk verlaagde prijzen. DROGISTERIJ Botermarkt 72 HEUSDEN. SALARISVERLAGING IN GEL DERLAND. De gemeentebesturen in de pro vincie Gelderland hebben een missive ontvangen van Ged. Staten, waarin vóór 15 Oct. a.s. advies wordt ge vraagd over een door den minister van Binnenl. Zaken geuiten wensch om op de salarissen van burgemees ters, secretarissen, ontvangers en ambtenaren van den burgerl. stand, tegen i Jan. a.s. vijf procent te kor ten. o— j GROOTSCHE HULDIGING VAN DE PRINSES. Prinses Juliana zal a.s. Maandag bij haar bezoek aan Oud-Watergxaafs- meer op grootsche wijze worden ge huldigd De Koninklijke auto, waarin de Prinses zal zijn gezeten, wordt onge veer om half drie Maandagmiddag a.s. aan de Middenwegbrug verwacht. Aldaar zal een eerewacht worden op gesteld van leden der Vierkantclub groep Amsterdam Obst met tam boers. Door het Comité Koninginnedag 1935 zullen bloemen overhandigd worden, terwijl verscheidene andere vereenigingen dit voorbeeld zullen volgen. Daarna zal zeer langzaam de Mid denweg op gereden worden en zal de huldiging geschieden door de school jeugdcirca 5000 kinderen ver tegenwoordigende alle scholen zulten dan voor de Koninklijke auto bloe men strooien, zoodat de Middenweg een bloemenweg belooft te worden. Voorts heeft het Comité vandeAm- sterdamsche Oranje Jeugd Bond de beschikking gekregen over 2800 Na tionale vlaggen, welke eveneens aan de kinderen, die nog geen vlag heb ben, zullen worden uitgedeeld, zoo dat het geheel een fleurig aanzieni zal worden. f 40.000 voor verlegging om be bouwde kom van Orthen van weg Utrecht-Zaltbommel-'s Bosch. f 10.000 voor verbetering traverse 's-Bosch van bovengenoemden weg en rondverbinding naar weg no. 55. f 20.000 voor grondaankoop voor verlegging bebouwde kom te Nieu- wendijk van weg Utrecht-Keizersveer- Breda. f 100.000 voor grondaankoop rond weg Breda van bovengenoemden weg. f 20.000 voor verbetering traverse te Hintham van weg Nijmegen-Gra- ve-'s Bosch. f 150.000 voor voltooiing aanleg ge deelte Vianen-Waardenburg van den DUURDERE BENZINE. Bij de Staten-Generaal is inge diend een wetsontwerp tot financi- eering van den versnelden brugge- bouw door verhooging der tijdelijke heffing van het bijzonder invoerrecht op benzine. De regeering heeft 1 naar de memorie van toelichting me dedeelt besloten van tolheffing af te zien. De prijs van benzine zal wan neer dit ontwerp in het Staatsblad is verschenen een halve cent per Eten duurder worden. NA DE LEGEROEFENINGEN. De Commandant van het Veldle ger heeft de volgende dagorder be kend gemaakt: Bij den afloop van de onder mijn leiding en toezicht gehouden oefe ningen betuig ik mijn bijzondere te vredenheid aan alle daaraan deel genomen hebbende troepen voor hun ne houding, tucht en uithoudingsver mogen gedurende de van hen ge vergde vermoeiende verrichtingen. De omstandigheid, dat het H. M* -j Vr% voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Veehouders DROESPOEDER per pak ZOGPOEDER per pak KIPPENPOEDER per pak NAVUILPOEDER per dubbel p. KWALSTERPOEDER per pak SPENENZALF per groote bus i Neerlands beste huishoudzeep en tegelijk Neerlands mooiste cadeaux. Dal geeft SAVO-zeep Rer doos van 4 stukken 30 cenl TAV.' ?rxv. .A'liS» 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 1