VBor het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Dil immer üestaat oil 2 Nisden Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Mn 1 r-„BeSr eÊe© Und VAM AlTEHA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN •8 VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.25. Bij onze agenten 10 cent. per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. No. 5736 Woensdag 14 April 1937. Binnenlandsch weekoverzicht Prins Bernhard lid van den Raad van State. Taxi-staking te Amsterdam. De verkiezingen. Uitvaartdienst voor Ch. Maskens. De tewater lating van de Nieuw-Amsterdam. Kort na de terugkomst van het Prin selijk Paar, waarover wij reeds in ons vorig overzicht het een en ander schre ven, is Prins Bernhard door H. M. de Koningin geïnstalleerd als lid van den Raad van State, in welk college;, zooals men weet, zitting was verleendi aan Prins Bernhard. H. M. de Koningin, de Prinses en de Prins begaven zich tezamen per auto van het Huis- ten Bosch naar het gebouw van den Raad, onderweg hartelijk toegejuicht door de Hage naars. Ondanks het feit, dat het uur van de installatie zorgvuldig geheim gehouden was, hadden zich op het Binnenhof een groot aantal menschen verzameld, die hun geduld beloond zagen wij hoorden van iemand., die er reeds drie uur van te voren was toen de hofauto met de vor stelijke personen het Binnenhof in- zwenkte. De Koninklijke familie werd ontvan gen door een deputatie uit den Raad. Daarna had de begroeting der andere leden plaats. H. M. opende de verga dering qnverzocht den voorzitter het K. J3. aangaande betverleenen van zitting aan den Prins, voor te lezen. Nadat dit was geschied, .installeerde de Koningin den Prins met een korte rede, waarop de Prins antwoordde. Na mens het college heette toen de voor zitter den Prins welkom, waarna de vergadering gesloten werd. Ook tijdens de terugrit naar het Hui$ ten- Bosch werden de vorstelijke personen weder om hartelijk door het publiek toege juicht. Het besluit der overheid, om den aanslag voor taxi's uit de zoogenaam de luxe-verhuurinrichtingen te verhoo- gen, heeft overal verontwaardiging ge wekt, welke in de hoofdstad zelfs zoo groot was, dat men daar is overgegaan tot een taxi-staking. Van deze staking ondervind het publiek zeer veel hin der, vooral de aankomende en vertrek kende reizigers zijn er ernstig door gedupeerd. Dq werkgevers hebben zich in beginsel vrereenigd met de voor stellen tot bemiddeling, welke door de regeering zijn gedaan, en de verga dering der werknemers zou hierover nog nader beslissen. Zooals men weet, eischen de chauffeurs terugtrekking van den maatregel der verhooging van den aanslag; indien hiieraan door de regee ring niet kan worden voldaan, zal de werknemersvereeniging bepaalde ei schen stellen ten aanzien van salaris- verhooging. Er hebben zich eenige ge vallen van kwaadwilligheid voorgedaan jegens de werkwilligen, die doorgaan met rijden en daardoor natuurlijk thans goede zaken maken. Indien de politie niet had ingegrepen, zouden er ver scheidene taxi's doodde stakers zijn omgekanteld; ook ono, vindt men zeer veel last van het strooien van kop spijkers, welke echter door de gemeen- teb&e reiniging worden opgeruimd Motorpolitie doorkruist den ganschen dag de stad. In de afgeloopen week heeft de re geering eenige mededeelingen gedaan omtrent de a. s. verkiezingen. Op den 17en April zal het besluit der over heid tot ontbinding der beide Kamers der Staten-Generaal verschijnen. De candidaatstelling voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zal plaats heb ben op 20 April, de verkiezingen voor die Kamer op 26 Mei. De candidaatstel ling voor de verkiezingen voor de Eer ste Kamer heeft plaats op 3 Mei, ter wijl de verkiezingen zelf op den 27sten Mei, dus een dag na die der Tweede Kamer zullen vallen. Deze bijzonder heden zijn thans reeds gepubliceerd, teneinde de betrokken instanties de ge legenheid te geven, tijdig met de voor bereidende werkzaamheden te kunnen aanvangen. In de residentie werd dezer dagen de plechtige uitvaartdienst dehouden voor Zijne Excellentie Charles Mas kens, gezant van den koning van Bel- dië bij het Nederlandsche Hof. Deze dienst werd bijgewoond door het gan- che corps Diplomatique, door tal van bedroeg 1936 „GODDE- Advertentiën van 1—6 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Wethouder Schreuders merkt op; van onwaarde 28.795. o DE TOCHT VAN DE LIJKE WIND". Tokio viert feest om den den tocht van de „Goddelijke~Wind Men moet opmerken, dat het toestel juist 51 uur 19 minuten in de lucht tPJlü ls geweest-*In een re'de zeide de Brit vooraanstaande ambtenaren en andere scbf a™bussadeur dat deze vlucht ------- - l|| personen. H. M. de Koningin had zich I f1 h,|dr^en tot, \et nauwer dat zwakzinnige kinderen toch per ook doen vertecrenwonrHiaen +prwiü alen van de vriendschapsbanden Dus vervoerd zullen moeten worden, TL T g V Ord gen' ter'^jl I tusschen Engeland en Japan. ook al kwam de school in Giessen vele mmister aanwezig waren De Hayashi verklaarde, dat de tocht of Rijswijk en zou zij in Almkerk k,or plechtige dienst, die ruim een uur daar- j van de „Goddelijke Wind" bewezen men, dan was er van hier <mheel de, maakte een diepen indruk op alle j beeft, dat een in Japan gebouwd geen bus-verbinding, aanwezigen; na den afloop ervan werd j vliegtuig even goed'kan zijn als de j De heer Honcoop zegt, dat bij een de Brabanconne gespeeld. Het stoffelijk toestellen in het buitenland gebouwd.' voldoend leerlingenaantal, er mis schien wel .een aparte bus voor kan rijden. De Voorzitter .zegt, dat het aantal leerlingen vermoedelijk niet zoo groot zal zijn. Weth. Smits zegt, dat als het toch toet een autobus gaat, de kosten niet zooveel hcoger zullen zijn, of dit naar Rijswijk of naar Sleeuwijk is. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten, de gevraagde mede werking te yerleenen. Schrijven van Ged. Staten, waarbij aan den raad machtiging verleend wordt, tot het doen van uitgaven 25 pCt. van de begrooting 1937. 'ordt voor kennisgeving aange- zou meer hiervoor in aanmerking ko- jï dubbele woningen te bouwen, men. Naar .Sleeuwijk zullen kinderen <daa,r cbt een belangrijke besparing! van hier altijd met een autobus ver- 1 medebrengt. voerd moeten worden. De heer v. d. Pol zegt, dat het De Voorzitter /egt, persoonlijk ook no°dzakelijk zal zijn, eventueele plan* liever aan een andere gemeente de nen en tekeningen van den inspec- voorkeur te willen geven, maar er I te"r voor de volksgezondheid, goed moet ook rekening gehouden worden f°d^r de |°uPie te nemen, voor meii met de aansluiting Gorinchem en Dussen. overschot van den heer Maskens-- is De Japansche vliegers zijn voor voor de begrafenis naar Brussel ver- nemens a^ Vrijdag in hun „Godde- voerd I I'Jke Wind een bezoek te brengen voor Rotterdam en niet alleen voor deze herlevende stad, doch voor gansch - Nederland; de Nieuw Amsterdam, hetv trotsche schip der HoIIand-Amerika lijn, !ng J77.den R^ad ,d(T £e is door H. M. de Koningin op de werf van de Rotterdamsche Droog dokmaatschappij te water gelaten. Het casco, dat tot dusverre eigenlijk ofl'i- ceel alleen nog maar ;jR. D. M. 200'' heette, is thans door de doopplechtig heid met de tradioneele flesch cham pagne de Nieuw Amsterdam" gewor den. H. M. de Koningin arriveerde met klein gevolg op de werf, even i meen te VEEN, op Donderdag 8 April des v.pi. half elf. Voorzitter: Edefachtb. Heer C. B. J. Landweer. SecretarisJ. M. Verbeek. Afwezig met kennisgeving dehee- ren J. v. Andel, J. Timmermans en M. Timmermans. tot W nomen. Vaststelling der verordening tot heffing van opcenten voor de ge meentefondsbelasting. Met algemeene stemmen wordt de ze verordening opnieuw vastgesteld, gelijk aan vorig jaar. Vaststelling besluit B. en W. cxm de loopende kasgekUeen-ing groot f'o.coo, met 3 maanden te verlen gen. Hiertoe wordt besloten. Voorstel van B. en W. tot machti- De Voorzitter opent de vergade ring, waarna de Secretaris het f er voor de plechtigheid een aanvang zou ™^rgebed !eest en de notulen dei- nemen terwijl helaas de regen met ^gaifcringr. stroomen neerviel. Doch toen" de Ko- I fn de vorige v^raaUering nie^beslo- ningin op de eerefribunc verscheen, ten is om toe te Treden tot het wel- hieid de regen op. Met een speciaal stands toezicht, rr^aai alleen tot het 'voor dit doel vervaardigd sierbijltje j woning- en bouwt re..'rir Spreke--zet hakte H. M. vervolgens den kabel los, uiteen, dat toetréding tot het wel- waaraan de klink verbonden was, waar- I standstoezicht voor de gemeente be- mede het schip vast gehoudenwerd. 1 lailfïr|jke nadeelen mede brengt. 'ging voor het sluiten van een over- En onder het gejuich der menschen' ;,ra i" .worden, hierna gewij-eeinkomst, met de Bank van Ned. het was zeer vol op d. werf e„ ,ot het aangaan van een de omgeving daarvan, en het geloei 1 steld. vasige der sirenes gleed het schip met groote Ingekomen stukken H^'Seilter VVfteri Wfafna hei ,nT d' PSK5es-verb-aal van kasopname op aan de'g^dke'uring dellijk door sleepbooten werd vastge- 3J Dcc. 1936, waaruit gebleken is, 1 onderworpen is pakt en naar de wal gesleept. Het mt de daarbij behoorende boeken en bescheiden, dat alles in orde is be vonden, wordt vcor kennisgeving aan genomen. Schrijven van J. Schouten, gemeen te-ontvanger, waarin deze den raad verzoekt in verband met zijn ziekte, zijn ziekenverlof te willen verlengen. Wordt besloten dit te verlengen" tot (1 Juli 1937 Scl grootste Nederlandsche schip is te wa ter gelaten. Buitenland VAN ZEELAND HEEFT GE WONNEN. un liet cllllgdLctll Villi CCI kasgeldleening in rekening-courant, groot f 10.000 tegen 33/j pjCt. hrijven van Ged. Staten, waarbij te Brussel gehou- mededeeling gedaan wordt van het' Ron. Besluit, waarbij de betrekking Bij de Zonda den verkiezing heeft minister-presi dent Van Zeeland 275.840 stemmenvan secretaris en gemeente-ontvan- verworven. Degrelle 69.242. Het aan-£eJ>tot nader data gesplitst is. tal blanco uitgebrachte stemmen en schrijven wordt eveneens voor stemmen van onwaarde bedraagt kennisgeving aangenomen. 18.358. Van Zeeland is dus gekozen.Schrijven van de afd. Veen van den Van Zeeland heeft- 75.89 procent1 R9nd van arbeiders in het land- en der stemmen op zich vereenigd te- iuntoouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, genover Dregrelle 19.05 procent. Van waargiL de raad verzocht wordt, bii onwaarde en blanco waren 5.05 pro- den Minister aan te willen dringen, cent. j op verhooging van het uurloon van De verkiezing is ,s middags te een tewerkgestelde arbeiders in de werk uur gesloten zonder dat zich inciden- i verschaffing, en wel van ten hadden voorgedaan. De deuren j 20 cent Per uur- der bureelen werden toen gesloten, I Wethouder Schreuders merkt op, de bussen verzegeld en overgebracht dat a^s er 10 uur per dag gewerkt naar de centrale bureaux, waar zii kon worden, er plus den toeslag, De heer v. d. Pol vraagt pf dit ook van den Minister ipen De Voorzitter antwoordt toestem mend, doch diens toestemming zal wel Verkregen worden. Met algemeene stemmen wordt de gevraagde machtiging verstrekt. oorstel van B. en W. om een con- vcrsieleening aan te gaan bij de Bank varGNed. Gemeenten, groot f28000, tegen 4 p-Ct. tot aflossing van loo pende schulden met een hoogere ren te. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Rondvraag. De heer Honcoop zegt, iets te wil len zeggen over de geplaatste pomp in de Wielstraat, welke niet aan den eisch van goed drinkwater voldoet Waar alleen de pijpen nog maar in den grond zitten, heeft de heer Rich ters uit Heusden aangeboden, tegen vergoeding van arbeidskosten de pomp op een andere plaats te zetten Na eenige bespreking wendt be- sloten, dat de heeren Smits en Hon- cent op coop een onderzoek zullen instellen naar een geschikte plaats, en dat op tot houwen overgaat. De heer Honcoop merkt op, dat de te Aalburg gebouwde woningen met schuurtjes haast evenveel kosten, als de hier gebouwde huizen van de landarbeiderswet. De Voorzitter zegt, dat deze -ge bouwd zijn in den goedkoopen tijd. Verder zegt de heer Honcoop, dat de Oranjevereen. nog steeds de toe gezegde subsidie niet gehad heeft. De Voorzitter zegt, dat er op het oogenblik geen geld voorhanden is, doch spoedig zal hierin voorzien worden. Weth. Smits brengt onder de aan dacht het maken van 2 zolderka mertjes in het schoolhuis, hetwelk geen voortgang kan hebben, daar voor het bencodigd bedrag voor 1937 slechts een gedeelte kan be taald worden. Wordt besloten, dat de heer. Hon coop, om een oplossing te verkrij gen, zich in verbinding zal steÜep met het Hoofd der school. Hierna sluiting, waarna de raad overgaat in geheime zitting. Binnenland centrale bureaux, waar zij Ron worden, er plus den toeslag, feopend werden. Tegen den middag weinig verschil zou zijn me't wat in wamen vele stemgerechtigden hun ket vrije bedrijf verdiend wordt. De onthouding demonstreeren, door hun kwestie is echter, dan men gebonden biljetten oningevuld in de bus te wer pen. Op straat bleef het rustig: slechts hier en daar uitten studen ten en andere jongelieden hun verkie zingsleuzen. Sedert den morgen hadden zich groepjes verzameld voor het Rex- huis, die van tijd tot tijd een verkie zingsleuze uitriepen. In den namid dag werden de samenscholingen ech ter talrijker en er ontstond een vecht partij, waarbij twee Rexisten lichtge wond werden. De politie heeft toen de toegangen tot het Rexhuis doen ontruimen. Vergelijkende cijfers van 1936. Ter vergelijking van de cijfers van thans en die van de verkiezingen in 1936 diene het volgende. In 1936 verwierven de Katholie ken, liberalen en socialisten, die thans Van Zeeland hebben gesteund, in het betreffende district 254.214 stemmen. De Rexisten en Rronters, die Zon dag op Degrelle hebben gestemd, verwierven toen 73.721 stemmen. Het aantal blanco Stemmen en stemmen is aan een 45-urige werkweek. Met algemeene stemmen wordt be sloten de gevraagde medewerking te verleenen. Schrijven van H. M. de Koningin, waarbij dank gebracht wordt, voor de ontvangen gelukwenschen, ter ge legenheid van het huweljjk van H.K. H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Schrijven van A. 'tLam, waarin deze mededeelt, zijn benoeming als lid van de Commissie tot wering v. Schoolverzuim aan te nemen. IDeze adressen worden voor kennis geving aangenomen. Schrijven van de vereen, tot stich ting en instandhouding van een school voor Buitengewoon Lager on derwijs voor zwakzinnige kinderen. In genoemd schrijven wordt aan den raad verzocht, hiertoe medewerking te willen verleenen. De heer Honcoop zegt, het wel met het doel der te stichten school eens te zijn, maar hij acht Sleeuwijk daartoe niet geschikt als centrum I voor deze streek, Giessen of Rijswijk tf van kosten gevraagd zal wor- Verder vraagt de heer Honcoop of er nog niet met het nieuwe wegdek voor den dijk begonnen kan worden De Voorzitter zegt, dat de plan nen ingestuurd zijn bij het Werk fonds en daarop wordt nu gewacht. De heer Honcoop vraagt of Ged. Staten in deze ook nog te beslissen hebben, zoo ja, dan zoii hij voor stellen. om telefonisch te verzoelcen om deze zaak zoo veel mogelijk te bespoedigen. De Voorzitter zegt toe mede te zul len werke/z, om tot spoed aan te dringen. De heer Honcoop vraagt, hoe ver het is met den bouw van arbeiders woningen. De Voorzitter zegt, dat van J. jBlan- kers een stuk land gekocht is voor f 70.000, maar ook hiervoor is het wachten op den Haag. Verder vraagt de heer Honcoop óf het besluit tot onbewoonbaarver klaring van verschillende woningen, reeds goedgekeurd is. De Voorzitter antwoordt van niet, doch zulks zal wel gebeuren, daar fenoemd besluit genomen is op aan- ringen vp.11 den inspecteur voor de volksgezondheid. Enkele leden achten hetswensche- KERNACHTIG WOORD VAN Dr. QOLIJN. Hij waarschuwt tegen een roekelooze politiek. In de deputatenvergadering van de nnti-revolutionnaire partij, welke te Utrecht werd gehouden, heeft de mi nister-president Dr. -H. Colijn deze woorden gesproken, welke als gericht tot het geheele Nederlandsche volk kunnen wordten beschouwd. De stembus van 1937 heslist over het bewind in de komende vierjarige peri ode en die periode zal nog belang rijker zijn dan in tfe vier jaren' die 'brbijgingen. Immers, het dieptepunt van de we reldcrisis ligt ook voor Nederland ach ter ons. Wij staan er beter voor daa menig ander land, wanneer in de ko mende jaren een beleid wordt gevoerd^ dat evenzeer met de werkelijkheid re kent als zulks in de verstreken peri ode het geval was. Zeker, de moeilijkheden, die nog te, overwinnen vallen, blijven groot. De financieele toestand is nog alles behalve gezond, terwijl de landsverdediging on getwijfeld nieuwe belangrijke uitgavea noodig maakt. Het bedrijfsleven zal geleidelijk moeten worden bevrijd vaa de boeien, waarin, het gekluisterd werd, gekluisterd moest worden om het vooc ondergang te behoeden. Het vraag stuk van verruiming van werkgelegen heid is nog even nijpend als het de laatste jaren was. Dit alles ligt nog voor ons, maar die moeilijkheden kun nen, onder voorzichtige leiding, groo- tendeels tot oplossing worden gebracht evenzeer als, door een roekelooze po litiek, de toestand' voor vele jaren kan worden bedorven. Daar ik vier jaren, in goede samen werking met mijn ambtgenooten, door God gesterkt, bijna boven gewone men- schelijke kracht gezwoegd heb om ons volk zoo goed mogelijk door dezen zorgelijken tijd heen te helpen, voel ik mij gerechtigd tot den oproep aan het Nederlandsche volk om althans het karakter van het gevoerde beleid bif deze stembus te steunen. 1 DOOR EEN VALLENDEN BOOM GEDOOD. Vrijdagmorgen was een vader met zijn twee zoons te Austerlits bezig met het omhakken van een boom, toen bi| het omvallen de zware spar den vader, den 64-jarigen A. P. uit Nunspeet, trof. Hoewel dë beide zoons hun vader ter stond uit zijn benarde positie bevrijd- aen, trad de dood in, voordat genees kundige hulp aanwezig was. —o— i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1937 | | pagina 1