voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard M. NORT, S. D. tmKmymf Co* Bank ff V. Zusterhuis 6 - GORINCHEM Dus ook Uw Opticien! Vrede op Aarde! Und van alteMA Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. Ö809 Vrijdag 24 December 1937 Ja natuurlijk lurkend Vak-Opticien Oil HKr össiiï oil 3 ülsdgfl tblbp. HTo. is Raamsdonks v©©r. Agentschap ui dt ftwsterdaasche Bank Miindn EIUSI UftTAKT gconsulenl i:r^ZTenirHij is Buiteolanti. EIJWSBLA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.25. Bij onze agenten 10 cent. per week. Afzonderlijke nummers 5 cent. Int Teletoon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 1—6 regels 90 cent. Elke rege meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. mijn BRIL is van opnemen in dit blad van een een arm veracht kind, dat komt om Directeur van het G.E.B. en den administrateur v. d. Yleeschkeurings- dienst en dat alles Jn orde is bevon den. Op voorstel van B. en W. wordt voor kennisgeving aangenomen, goed keuring van den minister v. Finan ciën, voor het beschikbaar stellen van een bedrag van f-2880, ingevolge de Landarbeiderswèt, voor het bou wen van een arbejderswoning voor den heer A. v. d. Koppel. Verzoek van den Vrijw. Landstorm te Dordrecht om subsidie. Op voorstel van B. en W. wordt besloten, dit schrijven voor kennis geving aan te nemen, aangezien reeds gelden hiervoor zijn uitgetrokken. Goedkeuringsbesl, van God. Staten omtrent het genomen raadsbesluit in zake re ke n i n g - c o u ra n t- ovo r een k om s t «ed. Ger Verstrekt Handelscredieten tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenlandsche Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen, Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier. Verzilvert Coupons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt gelden a Deposito, rentevergoeding volgens overeenkomst. Verhuurt Safe-Loketten. (Prijzen naar grootte der kastjes). SPAARBANK. -isemEE* Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Directie T. BOONSTHA. heer Burghout naar den brand, welke met de Bank v. *éd. Gem. en deenkele dagen geleden alhier onder in de menschen, die zich door Hem conversie gcldleehing-overeenkomstj het raadhuis heeft plaats gehad. JateI\ peggen, ie scheppen, een ge-.met de „Olve". j De Voorzitter zegt dat er een de- I moiedsgesteldheid zéó wonderrein. I Verzoek van den heer P. v. Bur- j fect ,was geweest aan de pijp boven Evenals vorige Taren bestaat ook h,emtlsch wa™> een gel om ontheffing van zijn hondenbe-de kachel, en zijn door den stoker thanS weer. gelegenheid lot het doen stU ^.wS hi^'Xlitend^chit" gC Voor kennisgev^ig wordt aange- De prijs dezen advertentie's be draagt slechts 40 cent. Tijdige opgave verzocht. Met het ecg op Nieuwjaarsdag zal ons nummer van Vrijdag 31 December niet als gebruikelijk des namiddags, doch evenals onze Woensdagnum mers des vóórmiddags verschijnen. Heeren Adverteerders en Corres pondenten gelieven daarmede s. v p. rekening te houden en te willen zorgen dat de copie voor dat nummer UITERLIJK DONDERDAGMIDDAG in ons bezit is. Hjet is dus niet de vraag: Is1 er al vrede op aarde? Of: zal er wel nomen een schrijven van Ged. St., ooit vrede komen op aarde? jwaarin wordt beruht dat zij huil Maaris er reeds die Vrede in besluit inzake verkoop grond, ver- mij Dan alleen kan er in ons züjn dagen. een onverstoorbare rust. I Aanmerking van Ged. St. op de Dan kan hij, die gehukt gaat on-gemeente-rekening 1937. lir Jlfel du> w^kloosheid. j Wordt besloten dat B. en W. de- dan kan zelfs op het slagveld, te ze zullen afhandelen midden Van het bulderen der kanon-; nen en het gekreun der stervenden I alg' stemmeh wordt besloten, het soldatenhart, instemmen met hetevenals vorige jaryii een Kerstgave „Vrede op aarde." jte verstrekken vaii 25 pCt. van liet -Vis er in ons self vrede is, dan—SiCJinlvedra». zullen we ook alom vrede zien te i Verzoek van enkele huurders van scheppen. In eigen huis. In eigen gemeenteland te Uitwijk, om de pacht omgeving. hiervan met 50 pCt. te verminderen. Dan werken we mee met hen die j Od voorstel van den heer Van StDaen zoekendwe voofd^gSen 'VOrdt besloten hierop ^en minder bedeeld ^ijh dan wij, engelen [eductf te geven, doch dat ieder te zSjn. Wij deeien hen mee van het belanghebbende later elk afzonder- onze. Wij bereiden hen vreugde pp Djk kan komen om vermindering aan het vreugdefeest. j te vragen •UNIC>cACCQUNTANT/ LEIDEN Hoogewoerd 123 Hl 1571 Controle Balansen Rapporten Bed rijfseconom ische en Belastiné- Adviezen. 't vervolg beter zijn vragen schrif telijk kan stellen, dan kan hij tevoj- voren bij -Pouli of afd. steun verlee ning informeeren, vooral daar het Ouwerker meest heeft over arbeids bemiddeling en sleimverleening, an ders zal hij de eerstvolgende verga* dering wel eens moeten afwachten om een antwoord te krijgen. De heer Ou werker k zegt geen aan wijzingen te willen, spr. zit hier aks raadslid. De Voorzitter: Niet alleen voor de arbeiders, maar voor de heele 'be>- volking. De heer Dekker vraagt hoe of het komt, dat de een voor niet aanslui ting bij de waterleiding wordt ver- volgt en de ander niet. Spr. bedoelt in deze de heer M. Littooij. De Voorzitter zegt, da,t Lit toe#j| de fout heeft begaan zich eerst bet laten afsluiten en daarna te reeïar mee ren. De heer Nieuwenhuizen vraagf„ hoeveel er van de 39 aanvragen otnl steun voor kleine mftren, zijn osver- geschoten. j I De. Voorzitter zegt van 20. De heer Nieuwenhuijzen heeft ver- van Mig Hefdevnur. dït kS ter Uozen de h«r H CO t'ZêriS" l0C" bran- Marking kwamen verkwikt allen die ons omgeven. „mi in u uiteyanger, ter- den- Bedoelde persoon is hierover De Voorzitter zegt d; Mogen alle leziers een blij Kerst feest genieten. Een blij hartefeest. En dus een blij" familiefeest. En dus een blij christelijk feest «Hf> tt i u r r persoon is hierover De Voorzitter zegt dat van een| J, Lankhaar 5 stemmen aangesproken en zal in 't vervolg vaste opbrengst per H.A. moest wor- - Tl, iets dergelijks trachten te voorko- den uitgegaan. Ook Weth. de Jong] oorstel instandhouding openbare men. KO zegt, dat deze zaak volgens de maab SCR°0In \v rcmnmeCnt€' - Op een vraag van den heer Burg- staf van hooger lumd is geregeld. i stellen voor aan de be- hout) 0f het gemeentewerk, dat Vrij-Daar niemand meer het woord! gde instanties te verzoeken, de dag js aanbesteed, reeds is gegund, verlangt, sluit de Voorzitter de ver,- „Ach zwijg mij daarvan!" zoo hoo rnen wij vaak van verschillende zijden de stemmen oprijzen. en zij het heel spoedig een 'blij vre- school in stand te mogen houden.„ad€rim? Zwijg mij van vrede, ZWijg van defeest der volkeren. j Momenteel bezoeken no« 18 WH in ,dt d,e Voorzitter ontkennend garing Sr^endom en beschavingzwijg van Vrede op aarde? Ja zingt voort'gen de school Opheffing zou h i 111 dat de .laagste inschrijver het het kmdeke m de kribbe dat vrede o engelen uw liefdelijken zang en duurder „iitnm;„ 1 K werk wil verrichten voor f124. brengen kan! Wat komt er van het brengt ons uw heerlijke tijding steeds bevindt zich bij de stukken^ ""8°C lleer °uwerkerk vraagt inlich Christendom terecht in onze dagen nader Wat komt er terecht van de vredes- 'boodschap, die reed# 19 eeuwen ge- 11 i i leden aan de menschheid werd ge- 'bracht. Zie naar de ziwarte werke- i—[J p- I Iijkheid en erken dan, het geloof in v-' - de Vredesbbodschap dwaasheid is. JUJUBUS tingen over de spaarzegels, en de wor- van Wat zullen wij' antwoorden? Ach ja wij züjh lamgeslagen door het gru welijke en de onzegtere ellende van dezen tijd. Al zijn er thans wer kelijk teekenen, dat de Zware crisis die reeds jaren op de ge'heele wereld drukt, zijn laagste punt heeft bereikt, dat handel en industrie zich weer in opgaande lijn bewegen, niettemin drukt de geeSei der werkeloosheid nog steeds zeer zwaar en als wij naar het .Verre Oosten zien, zien naar Spanje, wie durft er dan nog tespreken van vrede op aarde. Weg met die blijde boodschap! Alles dwaasheid O, als de mensehen ge luisterd hadden naarTlie blijde tijding uif den jHooge yan een vrede die door het Kind van Bethlehem ge wekt wordt, allereerst in de harten len dan in de huizen en dan in de maatschappij en dan onder de volke nen dfer wereld het Zou er anders uit zien in de wereld. .Niet het Christendom heeft de schuld, maar de zoogenaamde Christen nen, <he wel spreken van vrede, maar die slechts op den loer liggen, hoe zij hun slag kunnen slaan, om hun we- reldsche macht of invloed te verster ken. Vrede op aarde. O; wie die nog iets 'kinderlijks, iets teeders in zich heeft wordt niet stille van heilig verlan- JUJUBUS (gecandeerd) SXLMIACTABLETTEN K4TJESDR0P EUCALUPTUSBONBONS (Groentjes) HOESTTABLETTEN ITALIANO MOUTSUIKER BORSTCARAMELS HAVERSTROOPASTILLES De heer Buizer kan zich met het koTten weïke daaraan besteed Ook de gCen nadeeligC geV°lgen standhouding, na een kleine discus- De Voorzitter zest dat hieraan sie wordt daarop het voorstel van geen kosten verbond£' zijnDe kaar. Stemman aangen°men met ^meene ten worden door de gem€inte betaa]d Ook meent de heer Ouwerkerk dat r\„ i vvr t. WIV iiüci wuwtrüurK aac Op voorstel van B. en W. wordt er 25 pCt. van de gelden van spaar- SlofPn. Om incfipvnilrfftf* ar! 70 rlon ZOETHOUTSTOKJES DROGISTERIJ A. VERSC11UUR=BAERT, GED1PL. DROGIST Botermarkt 084, Tel-72 HEUSDEN. i <>at kasopname is ver klanten verneemt. Een kmd.|richl blj ,j€„ Gem.-Ontvanger, den besloten, om ingevolge art. 72 der L. O. wet 1920, aan het Herv. School bestuur gelden beschikbaar te stel len tot aankoop leermiddelen, voor mm JU genoemde school en wel f130 voor HONlNGMENTHOLBONBONS''na,tU-phlSt; mslrumenten en f5° voor PIJPDROP schrijfmethoden. Hierna wordt in verband met de a.s. blijde gebeurtenis van het Kon. Huis, op voorstel van B. en W. een bedrag van 30 centen voor elk school gaand kind, door den raad beschik baar gesteld. C)p voorstel van B. en W. wordt zonder hoofdelijke stemming beslo ten, het opzichterschap der gemeen tewerken op te dragen aan de Com missie voor het Bouw- en Woning toezicht, zulks voor den duur der re geling. Op voorstel van B. en W-. wordt na een kleine bespreking besloten, de verdere toetreding der gemeenschap pelijke regeling centrale arbeidsbe middeling in handen van B. en W. te geven tot nadere uitwerking. Besloten wordt de gemeente-begr. 1937 te wijzigen, zooals Ged. St. dit verlangen, eveneens de begrooting en wijziging G.E.B. 1937. Bij de rondvraag informeert de Vergadering van den raad der ge meente ALMKERK op Dinsdag 21 Dec., nam. half 3. Voorz.: Ed.Achtb. heer H. Blok. Secretaris: WelEd. heer A. Geu- deke. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergade ring als naar gewoonte met gebed waarna de Secretaris de notulen der vorige vergadering leest, welke on veranderd worden vastgesteld. Ingekomen stukken: De Voorzitter zegels aan dekking en schoeisel moet verwerkt worden. Spr. zegt dat de Bestuurdersbond a. d. Nieuwendijk hierin niet is erkend, zooals dit op andere plaatsen het geval is. De Voorzitter zegt dat hier geen collecte is geweest. Op den datum, die aanvankelijk gold als basis van uitkeering, waren hier 3 werkloozen, geen daarvan kon voor de spaarre geling in aanmerking komen Ook heeft de heer Ouwerkerk ver nomen, dat een lid van het Burg. Armbestuur alhier, tevens lid van de B-steun is. De menschen van Alrn- kerk meenen dat dit niet in orde is, omrede dit aan den Nieuwendijk aan een commissie is toevertrouwd. De Voorzitter zegt dat de heer Verschoor lid van het Burgerl. Arm bestuur is en ook lid van de B-steun. De heer Walraven licht dit nader toe. Ook zegt de heer Ouwerkerk ge hoord te hebben, wanneer hij spreekt over de arbeidersbemiddeling, en door hem over arbeiderszaken wordt gesproken, dan van den kant van de balie aanwijzingen worden gege ven, spr. vindt dit niet goed. SCHOUWBURGBRAND TE BOE KAREST. >■- Een groote brand is te Boekarest uitgebroken tijdens de eerste opvoe ring van een revue in het groote va* riété-theater Vox-Erforie. De brand is op het tooneel ont staan en sloeg onmiddellijk overnaayj de zaal, waarin zich 3500 toeschou wers bevonden. Onder de menigte ontstond een wil de paniek, waarbij talrijke personen' werden gewond, doch het is nog niet mogelijk juiste cijfers te ver krijgen, daar er rond het gebouw! een ontzettende verwarring heersch f. Hoog slaan de vlammen uit het dakl van het reusachtige gebouw. De brand was overgeslagen naarl de aangrenzende gebouwen, waarvani er drie gedeeltelijk werden vernield. De geheele brandweer werd ge alarmeerd en nam aan het blus- schingswerk deel. De zaal werd ge heel in de asch gelegd. RAMP IN ITALIË 22 DOODEN. I Het blijkt thans, dat bij de ramfgj te Cevitella di Romagna, waar eend- ge huizen door neerstortende rotsea verpletterd werden, 22 personen het leven verloren hebben..Negen slacht offers werden geborgen. Het bergingswerk gaal met groot te moeilijkheden gepaard, daar «ie imassieve ruïnes van het oude kasteel Cursercoli door de vaHende rots blokken meegesleurd zijn en op de huizen van het dorp zijn neerge- De Voorzitter zegt dat spr. dan in 1 stort. De brandweer uit de naburige

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1937 | | pagina 1