vesr het Land van Bensden en Alteia, de Langstraat en de Bemielerwaard - - - *-■ - Dit nummer beslaat uil 2 bladen ERIUISÏ Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No, 5810 Woensdag 29 December 1937 WITAKT g consulent Binnenland VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN en V R IJ D A G M ID D A G. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.26. Bij onze agenten 10 cent. per week. Afzonderlijke nummers 6 cent. Int. Teleioon no. 19. Postrekening no. 61525. Advertentiën van 16 regels 90 cent. Elke regel meer 15 cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdagmiddag 1 uur en Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Evenals vorige jaren bestaat ook thans weer gelegenheid tot het doen opnemen in dit blad van een De prijs dezer advertentie's be draagt slechts 40 cent. Tijdige opgave verzocht. Met het oog op Nieuwjaarsdag zal ons nummer van Vrijdag 31 December niet als gebruikelijk des namiddags, doch evenals onze Woensdagnum mers des vóórmiddags verschijnen. Heeren Adverteerders en Corres pondenten gelieven daarmede svp. rekening te houden en te willen zorgen dat de copie voor dat nummer UITERLIJK DONDERDAGMIDDAG in ons bezit is. Die begrooting 1937 wordt gewij zigd, o.m. in verband met het feit. dat een bedrag van f 1300 door het rijk Voor den dienst 1936 verstrekt, teruggestort moet worden. Verder wordt een bedrag van f 197.40 van de ze begrooting af- en overgeschreven. De beide wethouders komen ter vergadering. Rondvraag Geen der heeren wenscht van de gestelde gelegenheid om iets te vra gen of op te merken gebruik te ma ken, zoodat de Vergadering door den Vooratter wordt gesloten. Ilbïiteüiaiid. Vergadering van den raad der ge meente NEDERHE.MERT op Donderdag 23 December des n.m. 2 uur. Voorzitter: EdeilAchtb. Heer C. W. v. Ommeren. Afwezig de beide wethouders, als de vergadering door den Voorzitter met hét formuliergebed wordt ge opend. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Ingekomen stukken: Verzoek van den onbezoldigd rijks veldwachter G. J. de Weerd, om voor 1937 evenals voor vorige jaren een gratifica'ie te mogen ontvangen voor bewezen polit'ediens'en. De Voorzitter zegt, dat adressant vorige jaren een subsidie van 25 gul den werd verleend en dat er vermoe delijk bij de leden geen bezwaar tegen zal bestaan deze subsidie wederom toe te kennen. Mjet al gemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Schrijven van den Rond van hotel en caférestauranthouders en slijters, waarin verzocht bij de a.s. feesten, een zoo ruim mogelijk standpunt te willen innemen ten opzichte van het tapvterbod en sluitingsuur der café's. De Voorzitter meent, dat dit adres voor deze gemeente van weinig be lang is. Daarbij is hier bij feeste lijkheden, nooit geen tapverbod toe gepast en het sluitingsuur werd ge regeld met de politie. Alles had hier glereigleld, een normaal verloop-, vecht partijen of orde versboringen komen niet voor. De heer de GaaHj merkt op. dat men de menschen hier gerust kan toestaan feest te vieren, zooals ze zielf willen, ze doen het toch niet. De Voorzitter zou den Bond wil len berichten, dat hier geen tapver bod bestaat en met het sluitingsuur bij feestelijkheden altijd de soepelheid wordt toegepast. De heer Roseboom ziegt. dat hier bij feesten nooit "geen bijzondere maatregelen zijn genomen. Daarbij is bet niet het jaargetijde om feest te vieren. De Voorzitter beaamt dit, alleen als het feest op een Zaterdag zou vallen, zou de bepaling worden ge steld, dat de feesten voor de Zondag begint, beëindigd zouden moeben Zijn. Besloten wordt den Bond te be richten in den geest, als door den Voorzitter aangegeven. De Voorzitter deelt vervolgens me de. dat van B. en W. van Kerk wijk een schrijven is ontvangen, waar in een kleine wijziging van het regle ment voor den gemeenschappelijkten vleeschkeuringsdienst wordt voorge steld. Art. 6 zegt. dat de bezoldi ging van het personeel do-or den raad van de gemeente Kerkwijk wordt geregeld, doch de goedkeuring be hoeft Van de meerderheid der andere gemeenten. Het woord andere ge meenten zal gewijzigd worden in aan gesloten (gemeenten. De raad gaat met -deze wijziging accoord. NIEUWE DOODVONNISSEN EN TERECHTSTELLINGEN IN SOVJET RUSLAND. De Russische provinciale bladen melden, dat in het district Leningrad weer veer tien doodvonnissen zijn uitgesproken, ter wyl twee personen terechtgesteld zijn. o AUTO-ONGELUK. In den Kerstnacht heeft zich een auto ongeluk voorgedaan nabij Bethlehem. Een Britsche militaire auto sloeg om, tenge volge waarvan drie inzittenden, vlieger- o ficieren, gewond werden. Twee hunner zijn er ernstig aan toe. VERSTERKING VAN DE AMERIKAAN- SCHE VLOOT. Na een bezoek van admiraal Leaby aan het Witte Huis is besloten de Amerikaan- sche vloot aanzienlijk te versterken. •—O— DE TOESTANU VAN KONINGIN MARIA VAN ROEMENIE In tegecsteüing tot de optimisti.-che officieele berichten uit Boekarest melden te Weenen ontvangen berichten, dat ko ningin Maiia van Roemenië langzaam j zwakker wordt. WEER EEN GEZANT DER SOVJETS SPOORLOOS VERDWENEN. I Volgens officieele mededeeling is Mi- chailof benoemd tot ambassadeur van de Sovjet Unie in Afghanistan. Skwiski, die tot nu toe ambassadeur te Kaboel was, is teruggeroepen. Omtrent bet tot van Skwiski is niets bekend. VERMINDERD OORLOGSGEVAAR. In een door de radio uitgezon den Kerstrede heeft president Renesj o.a. verklaard, dat de diplomatieke onderhandelingen eii de verklaringen der laatste maanden van het jaar '37 onbetwistbaar beteekenen, dat men aan geen Europeeschen oorlog denkt en dat de kan^, dat deze uitbreekt, heel wat minder is dan in de voor gaande maanden of jaren. Hij gaf als zijn meening te kennen, dat de omstandigheden thans gunstiger zijn j voor diplomatieke onderhandelingen. VLIEGTUIG ONGELUK IN ZUID- I BOHEMEN. DRIE DOODEN. Een vliegtuig van de air Fraice, F.A.M.V.D. dat Vrijdagmiddag om 3 uur 55 uit Weenen naar Praag was Vertrokken is in Zuid-Bohemen bij I Kasperske Hory in een mistbank uit den koers geraakt en verongelukt. I De bestuurder, een Tsjech, de mar conist, eed Fraixschman, en een pas- j sagier, een advocaat uit Praag, zijn bij het ongeluk om het leven geko- BRAND IN EEN TEHUIS VOOR ZWAKZINNIGEN. In een gesticht voor zwakzinnigen te Montredon bij Le Puy is brand uitgebroken. Het geheele gebouw, waarin 135 menschen verpleegd wer den, is vernield. Tot dusverre heeft men vijf dooden terug gevonden. VIER PERSONEN BIJ EEN AUTO ONGELUK OMGEKOMEN. Nabij Salo aan het Gardameer is door onbekende oorzaak een auto in een kanaal gereden. De vier in- 11 zittenden zijn verdronken. De auto werd door de strooming in het kanaal enkele honderden me- i ters meegesleurd en het ongeluk werd eerst na ©enige uren ontdekt door een nachtwaker, die de brandende lampen van de auto nog onder wa ter zag. o— DE STAKINGEN IN FRANKRIJK. Vóór de Kerstdagen hebben de sta kingen in Frankrijk en bijzonderlijk te Parijs zich snel uitgebreid. In het Parijsche transportbedrijf staken bij 25 firma's 2500 arbeiders van de in totaal 2650. Hier en daar kwam het tot botsin gen met de politie. De levensmiddelen voorziening in de hallen van Parijs werd Vrijdag avond door militaire transportauto's verzekerd, evenals den dienst op de goederenstations verricht. Het ver trek geschiedde op normale wijze. Ook het vervoer der kranten werd doop militairen verzorgd. Middelerwijl brak te Angers, Sau- mur en tal van gemeenten in liet de- parlement Maine-ct Loire een bak kersstaking uit. De militaire inten dance voorzag de bevolking van brood. Zaterdag was de staking al weer afgeloopen. Te Rouaan zijn bemanningen der Fransche k o opv a :i ril ij schepen insta king gegaan. Zaterdag zijn in liet kabinet van den premier de besprekingen voort gezet inzake een oplossing van het conflict bij Goodrich te Colombes, welke fabriek eveneens was bezet. Des middags zijn fie fabrieksgebou wen echter ontruimd door de arbei ders. Zij hebben ongeveer 50 hunner als stakingspost act tergelaten. Deze vijftig maft zullen tijdens de periode Van nelilrftSsatie in de fa briek blijven. ——O ONGELUKKEN TIJDENS DE KERSTDAGEN. Blijkens berichten uit New-York bedroeg het aantal slachtoffers van het verkeer Zaterdagavond reeds 132. Bij Wellsburg in West-Virginië is een auto met zes jongelieden, die met Kerstverlof van Houston kwa men, in het water gereden. De in zittenden kwamen om het leven. Te Pittsburg zijn de locomotief en de tender van een trein van een 15 meter hoogen spoordijk gereden en op de straat terecht gekomen. Twee menschen werden gedood, 7 gewond. Te Turner in Maine brak brand uit in een huis, waar 20 menschen het Kerstfeest vierden. Twee kinde ren en drie volwassenen vonden Tn de vlammen den dood. Twee men schen, die te hulp wilden komen, liepen ernstige brandwonden op. isèk HET INCIDENT MET DE „PANAY" Japan's verontschuldigingen worden te Washington aan vaard. Het Japansche ant woord. De Japansche minister van buiten- landsche zaken, Hirota, heeft Vrijdag den Amerikaanschen ambassadeur Grew, het antwoord op de Ameri- kaansche nota inzake het incident van de „Panay" overhandigd. In het antwoord wordt herhaald, dat het incident inet de „Panay" is te wijten aan een noodlottig misver stand De Japansche regeering voegt hier aan toe, dat haar eerste nota van 14 December voldoende antwoord geeft op de Amerikaansche nota, waarin werd geëischt, dat Japan veront schuldigingen aanbiedt en schade loosstelling betaalt. Ten aanzien van de garantie, dat dergelijke incidenten zich niet meer zullen voordoen, wordt verklaard, dat strenge opdrachten zijn gege ven aan leger en vloot om de belan gen van Amerikanen en andere bui tenlanders te eerbiedigen, zelfs indien hieruit strategisch nadeel zou voort spruiten. Vervolgens wordt gewezen op het terugroepen van den commandant van de Japansche luchtmacht, gene- neraal Matsoenoemi, hetgeen een bui tengewoon strenge disciplinaire maat regel is. De regcering der Vereenigde Staten heeft besloten de Japansche veront schuldigingen in verband met den ondergang der „Panay" te aanvaar den. Zij waarschuwt echter krach tig tegen herhalingen. llNIEx ACCOUNTANT/ L EI DEN Hoogewog rd tö.Tel. I57i Controle Balansen Rapporten Bedrijfseconomische en Belasting- Adviezen. VOOR EEN HALF MILLIOEN JU- j WELLEN GEROOFD. Terwijl het stedelijk muziekkorps voor de voordeur Kerstliederen speel de, heeft een bende inbrekers zich j meester gemaakt van de familieju- weelen van sir Felix Cassel, ter waarde van naar schatting een half j millioen gulden. De dieven be- I schermd door de schetterende tonen der muziek, konden ongemerkt hel huis verlaten. Niet alleen de kost- I baarheden der familie, maar ook het parelsnoer van mrs. Jenkins, die tijdens de Kerstdagen was komen lo- geeren, vielen den dieven in handen, j De politie stelt een uitgebreid on derzoek in, dat echter nog niet tot resultaten geleid heeft. NEDERLANDER IN DUITSCH- LAND VERONGELUKT. Tengevolge van een. yerbeerson ge luk is Zondag in Duitschland mr. S. Tromp Mieesters, advocaat en pro cureur te Arnhem, om het leven ge komen. Mr. Tromp Meesters, die Van een reis uit Oostenrijk terugkeerde, is met zijn auto waarin hij alleen zat. nabij Rüdesheim in den Rijn gereden en verdronken. Bijzonderheden omtrent de toe dracht van het ongeluk zijn nog niet bekend. Mr. Tromp Meesters was een be kend advocaat. Hij was 47 jaar oud. gehuwd en vader van eenige kinde ren. Het stoffelijk overschot zal naar Arnhem worden overgebracht. o AFSCHAFFING BODEKOSTEN VOOR TELEGRAMMEN- Opheffing locaal telegramtarief. Met ingang van 1 Januari 1938 zullen de bodekosten vallende op de bezorging van telegrammen in Ne derland buiten den kosteloozen be- stelkring der telegraafkantoren en -stations bij wijze van proef geheel voor Rijksrekening worden genomen. Eveneens is dit het geval met de extra-kosten voor bezorging van een telefoonoproepbericht buiten den kos teloozen bestelkring. ■Met ingang van denzelfden datum zal eveneens bij wijze van proef bet verlaagde tarief voor locaaltelegtram- men worden afgeschaft. Voor deze telegrammen wordt alsdan derhalve het gewone tarief voor een binnen- landsch telegram berekend. o FIETSER AANGEREDEN. Te Steenbergen is Zaterdagavond op den Bergsche grensiweg de 28-ja- rige fietser A. Hermans uit De Heel aangereden door een hem tegemoet komende personenauto, bestuurd door den heer P. S. De fietser werd tegen den grond geslingerd en liep hevige inwendige kneuzingen op. Hij is opgenomen in bet ziekenhuis :e Steenbergen. OUDE MAN AANGEREDEN EN GEDOOD'. Vrijdagmorgen is de 76-jarige J. van den Eynden die in een oudeman nenhuis te Gestel bij Eindhoven werd verpleegd, bij' het oversteken van de Hoogstraat te Eindhoven door een auto aangereden. Hij' liep daarbij een Zware hersenschudding en een sche delbreuk op. Zondagavond is! het slachtoffer in het St. jozefziekenhuis te Eindhoven overleden. o POSTAGENTSCHAP GEPLUN- DERD. Op Amerikaansche wijizie hébben in- brekers in den avond van den eerstlett Kerstdag een inbraak gepleegd in een! drogisterij aan de Scheldestraat te j Amsterdam, waar een agentschap van de posterijen is gevestigd. Die dje- ven, die halsbrekende toeren hebben: moeten verrichten om te komen waar zij wilden zijn, hebben tenslotte een flinken buit aan post- en plakziegels j gemaakt, nadat Zij verschillende ver- trekken overhoop hadden gehaald'. o- LIJKJE VAN TACOBUS VAN MILL GEVONDEN. Zondagmorgen heeft men in de Vliet, op 200 meter afstand van da ouderlijke woning te Maasland, heti lijkje van den sinds 27 November vermisten 4-jarigen Jacobus van Mill, drijvende gevonden. De politie bracht het stoffelijk overschot naar de kapel van de Al ge meene Begraafplaats, waar dokter Tjebbens de lijkschouw verrichtte. Hierbij bleek, dat bet jongetje on geveer vier weken geiteden door ver drinking om het leven is gékoimein'. Die geruchten over mogelijke ont voering Zijn dus ongegrond gebleken, ARRESTANT HANGT ZICH OP ZIJN CEL OF. Vrijdag arresteerde de politie beke ren J. T.. oud 32 jaar, geboren te Boertange, gem. Vlagtwedde. T. werd verdacht konijnen uit de hokken te hebben gestolen in de omgeving van den Wieringerwaard. In een verhoor, waaraan de verdachte werd onder worpen, bekende h'ij eenige inbra ken te hebben gepleegd. Hierna' werd T. in ©en oei, onder het get- meentehuis, te Wieringerwaard, inge sloten. Toen de gemeente-veldwachter Za terdagmorgen wat eten ging brenj- gen, zag hij, dat deze zich in Zijn cel door ophanging van het leven be roofd. Dr. de Vries uit Wieringer waard constateerde, in tegenwoordig^ beid van den burgemeester IX Kaan, als hulp-officier van justitie, den dood. Het lijk is in het lijkenhuisjej de Wieringerwaard ondergebracht. STERK TOEGENOMEN WERKLOOSHEID. Het Centraal Bureau Voor de f>ta- stiek deelt de Volgende cijfers mede betreffende het aantal geheel werk- loozen, bij alle organen der open bare arbeidsbemiddeling als werk zoekende ingeschreven. Opgemerkt ziji, dat niet alle wterk- loozen in Nederland zich als Werk zoekende bijl de openbare arbeidsbe middeling laten inschrijVen. Aantal geheel werkloozen op het einde van Nov. 1937 385.983; Nov. 1936 419.480; Oct. 1937 340.436. Blijkens deze differs Was het aan tal ingeschreven werkloozen eind November 1937: 33.000 kleiner dan eind November 1936. Vergeleken bij eind October 1937 steeg het echter met 45.000, welke stijging die van verleden jaar overtrof (25.000), ter- Wijl zij ook' grooter was dan in 1933 (33.000). o SMOKKELAARS aangehouden. Op de hei tusscben Boxtel en BJa- del werd de chauffeur van een auto door een gemeente- en een rijksveld wachter tot stoppen gesommeerd, aan welk bevel niet werd voldaan. De auto reed met groote vaart door en het mocht den politiemannen niet ge lukken. op de treeplank te springienl. Per fiets achtervolgden Zij de auto en waarschuwden zoo spoedig mo gelijk de politie te Eindhoven. Diezie slaagde er in, de auto aan te houden. Bij onderzoek bleek, dat daarmede een partij' van 13.000 boek- sigarettenpapier, 150 k.g. margarine en 5 k.g. suiker clandestien werden) vlervoerd. 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1937 | | pagina 1