VISITEKAARTJES NIEUWJAARSKAARTEN VOOR NAAR GEBR. DEN DEKKER VANAF 90 CENT GROOTE SORTEERING. Boekhandel Firma L. Veerman - Heusden. VEILIG en GOEDKOOP TRANSPORT VEEN, Tel. 6 WIJK, Tel. 13. 100 stuks in keurig doosje verpakt, bedrukt, met 100 enveloppen Firma L. J. VEERMAN, Heusden. W. P. VAN DER ZALM WIJK EN AALBURG. BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN I LIJSTIN- ra SP0E6SLTA8BISS. I Stsen - Fl&ten - Sehllddrstokkan |j fiS!SSiï6S!glSiS%figüSaiS®ï®S2ïeiSi8Jö BESTEL T IJ DIG! Onze betrekkingen met het buitenland. Onze betrekkingen met het buiten land hadden in 1937 de volle aan dacht der regeering. Het belangrijk ste resultaat in dit opzicht was wel de totstandkoming van de Oslo-con ventie, welke, geheel het werk der oude regeering, op 28 Mei werd on derteekend. Deze overeenkomst tus- schen Zweden, Noorwegen^ Denemar ken, Finland, België, Luxemburg en Nederland, waartoe het initiatief reeds in Januari door dr. Golijh werd genomen en die na tal van confe renties in en buiten ons land tus- schien de diverse ministers der betrek ben landen tot stand kwam, heeft ook onder de groote mogendheden de aandacht getrokken als een poging van een groep kleine staten om te komen tot een vrijer ruilverkeer. Be langrijk was ook de medewerking Van ons land aan de totstandkoming van de Internationale Suikerconventie waartoe lange en moeizame onderhan delingen op de Internationale Suiker conferentie te Londen Voerden. Voorts strekte de regeering haarbemoeiin gen ter bevordering van het handels verkeer nog uit tot Turkije, Polen en Italië, terwijl de Nederlandsche handelsmissie onder leiding Van jhr Van Karnebeek veel en zieer nuttig werk verrichtte ten bate van onzen handel o|p het Zuid-Amerikaansche continent. Een netelige kwestie met België oVer de volgens Nederlandsche op1- vatting onrechtmatige aftapping van Maaswater ten behoeve van Belgische kanalen werd Voor het Permanente Hof van Internationale Justitie te Den Haag beslecht. Het Nederland sche standpunt werd Verworpen, doch de Belgische eischen werden evenmin erkend. De economische en so ciale toestand. In economisch opzicht zette het jaar 1937 met de grootsche en menschlievende daad van sir Henry Deterding op wel zeer markante wijze in. Zijn plan, om het overschot van Nederlandsche landbouwproducten in in. te ruilen tegen Duitsche m'ijhbouw- producten, was een even onverwach te als welkome handreiking voor dit noodlijdende bedrijf. Overigens liet de economische en financieeie toe stand zich in den aanvang Van het jaar nog niet al te gunstig aanzien. Vooreerst deden zich de gevolgen van de devaluatie van den gulden gevoe len. Eind Januari begonnen de prij zen van verschillende levensmidde len (brood suiker) en van confectie- artikelen te stijgen, doch daartegen over stond, dat spoedig een onmis kenbare opleving in de industrie merkbaar werd. Deze opleving vond haar bevestiging in de resultaten van de beide jaarbeurzen te Utrecht, waar deelneming en omzetten een duidelijk stijgende lijn vertoonden. Hoe veel bedrijven ook van de algemeene eco nomische opleving profiteerden vooral in de werfindustrie was dank zij tal van orders uit binnen- en bui tenland en mede als gevolg van be langrijke regeeringsopdrachten ten behoeve van de defensie een verblij dende bedrijvigheid te constateeren bleef ook dit jaar de werkloosheid nog zwaar op ons volk drukken. De voortvarendheid, waarmede de nieu we minister van Sociale Zaken be gin October zijn steunactie ten bate van dit zwaar beproefde deel van ons volk inzetten, verdient dan ook alle waardeering, hoeveel critiek de door liem voorgestelde spaarrege ling ook overigens heeft ondervon den Belangrijke gebeurte nissen. Aan belangrijke gebeurtenissen, bij eenkomsten op groote schaal, con gressen en tentoonstellingen in ons land in het afgeloopen jaar weer rijk geweest. Het jaar overziende, dringt zich dan natuurlijk aanstonds aan on ze herinnering op dat juichend festijn in Vogelenzang, dat duizenden pad vinders uït alle deelen der wereld voor enkele weken in ons land bijeen bracht en waar de grijze leider op zoo ontroerende wijze de jeugd van heel de wereld tot vredelievendheid en goede gezindheid opwekte. Een ander hoogtepunt, ofschoon minder blij en spontaan, was de indrukwek kende herdenking van onzen groot sten nationalen dichter Vondel, enke le maanden later. Eenige belangrijke congressen werden dit jaar gehouden, zoo de Eerste Internationale Veilig heidsconferentie, welke 26 April te Amsterdam bijeenkwam, het Interna tionaal Landbouwcongres in Juni en het Vijfde Internationaal Congres der Landbouwindustrieën in de volgen de maarid, en in Augustus nog het In ternationaal Congres voor Vergelij kend Recht te Scheveningen. Van de vele geslaagde tentoonstellingen, waarop wij in 1937 vergast werden, vermelden wij slechts, naast tal van grootere of kleinere landbouwexpo- sities in onderscheiden plaatsen van het land, de drie elkaar snel opvol gende bloemententoonstellingen Hof- stadbloem, Boskoop en Marquette, de in Augustus gehouden luchtvaartten toonstelling Avia in Den Haag en de Frans Halstentoonstelling in Haar lem. De .zwarte reeks. Voor groote natuurrampen bleef ons land in 1937 gespaard. Slechts DAGELIJKSCHE AUTO-SNELDIENSTEN 's-BoschTilburgDordrecht Rotterdam Vlaardingen v.v. ^^5 EXCLUSIEF OMZETBELASTING. Wij hebben een keur van nieuwe moderne lettertypes voor de uitvoering van Uw Visitekaartje. Laat daarom Uwe kaartjes op onze drukkerij in bewerking nemen. BERGSTRAAT Administratiekantoor ,,DE BOMMELERWAARD" ZALTBOMMEL. Telefoon 146. gj VER WERSTRAAT 21 TELEF. 937 's-BOSCH Steeds voorradigprachtsorteerlng 05 Vakkundig werkl tBillijke prijzen I gesteedt Uw Winteravonden nuttig en aangenaam. Leest boeken uit de N LI t S H1 fr) 11 O t h e e k, STEEDS NIEUWE UITGAVEN I Onze Modelboeken liggen ter inzage bij de navolgende Agenten JOH5VAN ESCH, Aalburg. C. VAN DER MOOREN. Aalst. W. PAANS, Almkerk. Wed. VAN OS, Andel. M. LANKHAAR, Babiloniënbroek. H. VAN WIJGERDEN, Brakel. B. DE ROOIJ, Dussen. Wed. S. BOUMAN, Drongelen. C. GOUDA, Eethen. C. VAN DER MOOREN, Genderen. Mej. VOSWan Rijswijk, Meeuwen. M SMITS, Nederhemert. H. VAN BREUGEL, Nieuwendijk. A. GROENEVELD, Poederoijen. G. A. VAN HERPEN, Rijswijk. W. M. DALMAIJER, Sprang. PH. VAN RIJSWIJK, Sleeuwijk. J. VAN DER VELDEN, Veen. P. VAN HELDEN, Veen. P. NIEUWENHUIZEN, Almkerk. A. LANKHAAR, Waspik. GIJS VAN DER POL, Wijk. "TT. VAN STRATEN, Woudrichem. A. W. DE VRIES, Slikstraat 27, Werkendam. A. DUIJN HOUWER, Kantoorhouder, Biesbosch. S. VAN DIGGELEN, Well. G. W. KLOP J.Azn., Zuilichem. veroorzaakten de horige waterstand in het begin Van het jaar en storm, mist en sneeuwval op het einde de noodige schade en last. Erger was het in de oVerzfeesche gewesten, waar op Java eenige hevige aard bevingen groote schade aanrichtten. De zee eischte als gewoonlijk weer haar tol. Zoo eischte de ramp met de „Jonge Jacobus" op de Portu- geesche kust in Februari 23 dooden. Andere meer of minder ernstigs scheepsrampen waren het vergaan van den tinbaggermolen Kantoeng bij Plymouth, de aanvaring van de „Ker- tosono" en de brand aan boord van de „Kota Agoeng," beide schepen van de Rotterdamsche Lloyd, terwijl tenslotte nog de ontploffing aan van het motortankschip „Megara" dooden eischte. Ernstiger ziet de zwarte lijst van de luchtvaart er dit jaar uit. Behalve eenige sporttoesteV len en militaire vliegtuigen veron gelukten achtereenvolgens de K.L.M.- Vogels Kievit, Flamingo en Specht, stortte een Koolhoven bij demonstra ties op Soesterberg1 neer en veron gelukten enkele dagen na elkaar twee nieuwe bombardementsvliegtuigen van de Indische marine. Eenige tien tallen menschenlevens vielen bij al deze luchtvaartrampën te betreuren. Toch, in weerwil van deze droevige tegenslagen sloeg onze nationale luchtverkeersmaatsehappij haar wie ken weer wijder uit. Sinds 1 No vember is de frequentie op de Indië- lijn tot drie maal in de week opge voerd, in samenwerking met de Pos terijen kon het luchtrecht worden af geschaft, onderhandelingen werden met de reigeering der Philippijnen en met Amerika gevoerd om te komen tot een luchtlijn Batavia-Manilla met aansluiting op het Amerikaansche luchtnet en tenslotte werd van de Australische regeering toestemming verkregen voor het instellen van een dienst op dit werelddeel. En daar mede rijn wij al weer midden in het actieve, -vooruitstrevende aangeland, waarvan in het achter ons liggen de jaar meer bewijzen zijn aan te halen. Groote werken. Eenige zeer. belangrijke werken werden in 1937 aangevat, andere kwa men gereed. Rotterdam beteekende 1 Februari het contract voor de uit voering van zijn grootsche tunnel plan onder de Maas, terwijl Amster dam, niet achter willende blijven, reeds in de volgende maand be sloot tot aanzienlijke verbetering van rijn luchthaven Schiphol, een plan waarmede eveneens eenige millioenen gemoeid zijn. Gereed kwam het eer ste gedeelte van het belangrijke werk verruimingsobject, de bouw van de „Nieuw-Amsterdam." die op 10 April door H. M. de Koningin werd te water gelaten. Een ander indrukwek kend voortbrengsel van de Neder landsche werfindustrie, de kolossa le tinbaggermolen „Doejoeng" koos op 27 Juli.zee als waardige opvolgster van den verongelukten „Kan toeng." Eindpalen en mijlpalen. Onder hen. die in het afgeloopen jaar de eindpaal van hun leven be reikten, treft ons ditmaal het groote I aantal leden van de kunstenaars ;- wereld Aan letterkundigen verloor ons land weer een der „Tachtigers," prof. dr. Albert Verwey en den be kenden dichter en criticus Edward B. Kosterons tooneel zag twee van rijn meest geliefde leden heengaan de populaire acteur Ko van Dijk en de eeuwig-jonge, nooit rustende Es ther de Boer-van Rijk; de radiowereld verloor een van haar bekendste krach ten in de populaire zangeres Hélènè Cals, terwijl de beeldende kunst een gevoelig verlies leed door den dood van den bekenden beeldhouwer Toon Dupuis. Van de overige meer of min der bekende landgenooten. die in 1937 van ons heengingen, noemen wij nog den oud-1 and sa d v'ocaa t mr. J. H. Telders, het oud-lid van den Raad van State en oud-minister van Finan- j cin, mr. J. J. I. Harte van Tecklen- burg en den oud-directeur van de Nederlandsche Eank, mr. Vissering. Om met vroolijker klank te ein- digen, willen wij tenslotte nog en kele van de voornaamste jubilea aan stippen, die het jaar 1937 ons bracht. De voornaamste, de Vondelherden king, noemden wij reeds. Verder vond op 1 Februari te Hoorn de 350-ja- rige herdenking van den geboortedag van Jan Pieterszoon Coen plaats, ter wijl nog in diezelfde maand het feit werd herdacht, dat 270 jaar geleden Abraham Crijnssen Suriname vero verde. De honderdste geboortedag van den grooten staatsman dr. Abra ham Kuyper werd door het land op indrukwekkende wijze herdacht, ter wijl de laatste maand van het jaar nog twee jubilarissen in den vollen bloei hunner krachten teldede tachtig jarige, doch zeer levendige Amers- foortsche Rijschool en den actieven directeur der Nederlandsche Poste- rijen, dr. ir. Damme. (Nadruk Verboden) VECHTWAGENS VQOR HET LEGER. Naar de „N. R. C." verneemt, ligt het in de bedoeling van ons leger bestuur een regiment vechtwagens op te richten. De sterkte aan vechtwa.- gens van dit regiment is nog niet nauwkeurig vastgesteld, doch zal ver moedelijk omstreeks 60 bedragen. Wanneer men bedenkt, dat een Duitsch regiment vechtwagens uit twee bataljons, ieder van omstreeks 100 lichte vechtwagens en een batal jon van omstreeks 70 middelbare vechtwagens bestaat, dan kan de Ne derlandsche organisatie slechts zeer bescheiden worden genoemd. Het is echter begrijpelijk, dat ons legerbe stuur zich Voorloopig met deze orga nisatie tevreden stelt. Uiteraard is het type vechtwagens, dat zal worden ingevoerd, nog niet bekend, daar hieraan uitgebreide proefnemingen moeten Voorafgaan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1937 | | pagina 3