voor het Land van Hensden en Altena, 1e Langstraat en de Bommelerwaard Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Buitenlandsch Overzicht 8innenlandsch Overzicht Officiëele Berichten Vrijdag 4 September 1942 No. 6294 V EB D 1ST EREN: UNDVAW AltEK^ Dit blad verschijnt WOENSDAGMORGEN •n VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week - Alzonderlijke nummers 6 cent. Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 5ys cent Groote letters naar plaatsruimte. AdvertentiSn worden tot Dinsdagmiddag 1 nor ea Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Over de krijgsoperaties in den Kaukasus bewaarde "het Duitsche op perbevel den laatsten tijd een zeker stilzwijgen, dat slechts door enkele korte mededeelingen verbroken werd. Zoo werd onlangs gemeld, dat de Rijksoorlogsvlag op den Elbroez,den hoog,sten top van het Kaukasusge- bergte, is geheschen en eenige pas sen bezet zijn. De wegen door den K ank as us zijn over het algemeen slecht en gering in aantal, zoodat de ze bezetting van groot belang kan zijn. Meer naar het noorden maakte de aanval op Stalingrad goede vorde ringen en werden de versterkingen, die de stad in een wijden boog om ringen, grootendeels bezet. Door haar ligging aan den Wolga en als knoop punt van spoorwegen, is deze stad, die Stalin eens „het hart der Sovjet- Unie" noemde, van bijzonder belang. Er zijn ook groote wapenfabrieken O.a. voor tanks. Reeds werd de situ atie van Stalingrad zoo hachelijk, dat de machines werden weggevoerds en de arbeiders zich voorbereiden iop straatgevechten. Het ontlastingsoffensief, dat gene raal Sjoekow reeds een maand bij Rzjew heeft ontketend, is zonder ee- nig resultaat gebleven. Het Duitsche front is onaangetast en 'hield ondanks de aanvallen met sterke troepen- en materiaalconcentraties stand, In Au gustus werden alleen in dezen front sector 1572 tanks en 547 vliegtuigen van den vijand vernietigd. Behalve op de Zwarte Zee blijken Ital. motortórped obooten thans ook Op het Ladogameer bij Leningrad te opereeren. Een sovjet-transport schip op weg naar deze stad werd getorpedeerd. Het Nabije Oosten, dat van twee zijden, in Egypte en den Kaukasus bedreigd wordt, trekt vooral in ge allieerde landen steeds meer de aan dacht. Na de commandowisselingen, die tijdens Churchill's bezoek aan Cairo tot stand kwam, zijn thans Irak en Iran onder leiding van gene raal Wilson gesteld. Qngetwijfeld ge schiedt dit in verband met de ontwik keling in den Kaukasus. Een leven dige gedachten-wisseling tustschen ge allieerde deskundigen omtrent de si tuatie in den Kaukasus vindt plaats, mom- wagens de dreiging van een nieuw offensief in den Egyptischen woestijn, beschikt Wilson slechts over het tiende leger, dat in hoofdzaak uit Amerikanen en Indiërs bestaat. Pogingen, om ook Iran in den oor log te betrekken en aldus het Iraan- sche leger in den strijd rond den Kaukasus in het veld te brengen, hebben niet tot resultaat geleid. De verwachtingen, die Engeland nog altijd aan Noord-Afrika verbindt, blijken ook uit een rede, die de Zuid- Afrik aansche premier Smuts te Pre toria hield. Over zijn besprekingen met Churchill te Cairo verklaarde hij, dat de geheele oorlogstoestand behandeld was en men tot de conclu sie .was gekomen-, dat de iti Noord- Afrika verloren gebieden moeten worden teruggewonnen. In een geal lieerd plan voor de uiteindelijke over winning zal Noord-Afrika het 2e steunpunt worden voor een offensief In 1943. Terwijl de Australiër Casey reeds ieenigen tijd als minister van staat te Cairo, resideert, is thans Load Moyne oud-minister van koloniën, als zijn plaatsvervanger benoemd. Het Brit- sehe oorlogskabinet heeft thans dus twee vertegenwoordigers in het Na- *ïe Oosten. De Britsche admiraliteit heeft een eerste lijst der Engelsch-Amerikaan- sche verliezen aan oorlogsschepen ge publiceerd. Het verlies van 152 sche pen met een totalen inhoud van 631,400 ton wordt toegegeven. Vijf slagschepen, vijf vliegkampschepen, 21 kruisers en niet minder dan 83 torpedojagers staan op de lijst ver meld. Van Duitsche zijde wordt bin nenkort een tweede opgave verwacht, daar de verliezen in werkelijkheid 300 schepen bedragen. Het Duitsche opperbevel heefteen uitvoerig overzicht gegeven van de geallieerde onderneming tegen Diep pe. Aan de hand van een buitge maakt operatiebevel wordt hierin aangetoond, dal de eerste golf van landingstroepen de stad en haven van Dieppe moest bezetten om een diep bruggenhoofd te vormen voor ontscheping van verdere troepen en materiaal. Er werden 2195 gevange nen gemaakt, w.o. 128 officieren, terwijl op het strand 600 dooden werden geteld en nog steeds lijken aanspoelen. Aan „Duitsche zijde be dragen de verliezen 591 dooden, ge wonden en vermisten. In het Zuid-Westelijk deel van den Stillen Oceaan bleef de* strijd tus- schen de Japansche en geallieerde strijdkrachten, die het bezit van Au stralië of althans de beheersching van de zeewegen naar dit werelddeel ten doel heeft, in een acuut stadium verkeeren. Japansche troepen zijn in de Milne- baai aan de Oostpunt van Nieuw- Guinea aan land gegaan en de op- marsch van Beena naar het gealli eerde steunpunt Port Moresby werd voortgezet. Een geallieerde raid op Nieuw-Brittannië, een eiland ten Noord-Oosten van Nieuw-Guinea ge legen, mislukte, terwijl op de Gil- bert-eilanden gelande Amerikanen spoedig wederom vertrokken. De voornaamste gevechten worden geleverd om de Salomonseilanden, waar volgens Japansche berichten ruim 10.0100 Amerikanen op Toelagi en Guadalcanal geland zijn. Een 2de zees 1 ag vond plaats, \yaaruit blijkens de wederzijdsebe verliezen aanvlieg- kampschepeai, dit schoepstype we derom een belangrijke rol speelde. Volgens den officieelen woordvoerder van het Amerikaansche departement van marine, kan men nog niet van een overwinning spreken, maar met de tol nu toe bereikte resultaten, te vreden zijn." De Japansche minister van buiten- landische zaken Togo heeft om per soonlijke redeh zijn ontslag aange vraagd. Minister-president Tbjo is be last met de portefeuille van buiten- landsche zaken. Na drie jaar oorlog. Bovenstaand kaartje ge»ft een overzicht van de machtsverhoudingen in de wereld zooals deze op het oogenblik tus8chen de groote mogendheden bestaan. (Polygoon van Pelt) De verkoop van groenten en fruit. In het belang van een zoo recht vaardig mogelijke verdeeling wan de beschikbare hoeveelheden groenten en fruit over de Nederlandsche huis houdens zijn een aantal maatregelen afgekondigd, waardoor een betere dis tributie mogelijk zal worden. In de eerste plaats is de verkoop van fruit in restaurants, cafetaria's enz. verboden. Verder is de straat verkoop niet meer geoorloofd, ter wijl tenslotte alle verkoop van fruit door telers in het geheele land niet meer zal worden toegestaan. Door deze maatregelen zal aan de bevoor rechting van het meer draagkrachtige deel van ons volk een einde gemaakt worden en een betere verdeeling in de hand worden gewerkt. Het achtste leerjaar inge voerd. Het achtste leerjaar is thans inge voerd, waartoe de L.O.-wet gewij zigd is. Voortaan zal gewoon lager ondierwijs gegeven worden in scho len met zes achtereenvolgende leer jaren, terwijl het voortgezet gewoon lager onderwijs wordt gegeven in scholen met ten minste twee achter eenvolgende leerjaren, aansluitende aan het zesde leerjaar eener school voor gewoon lager onderwijs. In deze klassen zal o.m. Duitsche taal, algemeene geschiedenis, handen arbeid, huishoudkunde, landbouw kunde en in speciale gevallen - wiskunde en handelskennis onderwe zen worden. Aan elke school voor voortgezet onderwijs woixlt het hoofd bijgestaan door ten minste één onderwijzer, zoo dra het aantal leerlingen 31 bedraagt. Voor elk 30-tql leerlingen boven de 31 wordt een onderwijzer meer ver- eisclit. Tentoonstelling Nederland." Herlevend Zaterdagmiddag is te Utrecht in het gebouw Zuilenstraat 8 de tentoon stelling „Herlevend Nederland" ge opend. Deze tentoonstelling geeft o.m. ontstaan, groei en strijd van de N.S.B. weer. Een stuk voortreffelijk documentatie-arbeid is hiér te zien, pamfletten, brochures, insignes, kort om, alles wat in de afgeloopen tien jaren betrekking heeft gehad op de nat. soc. beweging is hier overzich telijk tentoongesteld. Het opmerke lijke is, dat deze geheele verzameling het werk is van één man, den heer H. L. Schuilenberg. De geheele col lectie is bestand om te worden on dergebracht in een-te stichten Nati- onaal-Socialistisch Museum. De tentoonstelling werd geopend door ir. A. A. Mussert. Een groot aantal genoodigden, zoowel Duit sche als Nederlandsche gasten, woon den de openingsplechtigheid bij. Reorganisatie der Kerkelij ke pers. Naar aanleiding van een bericht over het niet meer verschijnen van verschillende kerkelijke bla^jjen wordt aan het A.N.P. van officiëele zijde medegedeeld, dat het hier niet in te genstelling tot andersluidende berich ten, ieen verbod van deze bladen betreft, maar slechts een reorganisa tie der kerkelijke pers, noodzakelijk geworden op. grond van de algemee ne maatregelen voor de bezuiniging op papier. Van een verbod van kerkelijke bla den kan dus niet worden gesproken. Alle confessioneele groepen kunnen nog steeds de leden harer godsdiens tige gemeenschappen in de mededee lingen bladen, waarvoor een nieuwe regionale indeeling is vastgesteld-, voortdurend op de hoogte houden van berichten van kerkdijken in houd. Nieuw vast tarief voor „pak naar ijöfïséhlancL Op het oogenblik wordt voor het verzenden van „pakjes" naar Duitsch- land, het protectoraat Bohemen en Moravië en het Generaalgouverne- rnent tot en met 500 gram 25 ct. en boven 500 gram tot en met 1000 gr. 40 cent betaald. Met ingang van 1 Sept. zal het thansi geldende tarief opgeheven wor den en voor elk pakje (zonder on derscheid van gewicht tot en met de grens van 1000 gram) een bedrag, van 30 ct. berekend worden „Pakjes" mogen niet zwaarder zij n dan 1009 gram en moeten in onge sloten zakjes, doosjes of losse om slagen verpakt zijn. Zij mogen geen stukken bevatten, welke het karakter hebben van een briefwisseling over zaken van actu- eelen of persoonlijken aard. Inventarisatie tuinbouwgewassen. Bestrijding van schapenziekte. Hooi-inlevering 1942. Identileilskaarlen voor paarden. Natte pulp. Toewijzing 'haver uit eigen oogst. Aan de pa ardenhouders van haver- telendé bedrijven, die daarom op dé registratiekaart van 26 Juli j.l. heb ben gevraagd, zal een hoeveelheid: haver uit eigen oogst worden toe gewezen. Voor 'deze toewijzing van haver komen alleen in aanmerking: a. werkpaarden van IV23 jaar; b. werkpaarden van 3 jaar eni ouder c. hengsten Van 13 jaar; d. hengsten van 3 jaar en ouder; e. paarden die door den haver- telér voor vervoer van melk worden! gebruikt. De havertoewijzing wordt gege-- ven voor het tijdvak van 6 Septem ber 1942 tot 12 Juni 1943 (10 peri oden van 4 weken). Na dien datum.' mag geen haver voor de paarden dpi het bedrijf aanwezig zijn. De toewijzing wordt verstrekt voort het aantal paarden, dat volgens dé registratiekaart van 26 Juli j.l. op het bedrijf aatiwezig was, met dien verstande dat slechts dat aantal y werkpaarden in aanmerking komt, dat naar den omvang en den aard! van het bedrijf als normaal kan wor den beschouwd. In de toewijzing van haver zal' geen verandering worden aange bracht, noch bij vermeerdering, nocü bij vermindering van het aantal paar den. Sleeperspaarden komen niet voor een toewijzing van haver in aanmer king. Zoolang de haver niet gedor- schen is, zal op aanvrage een toewij zing voor mengvoeders worden ver strekt, die even groot zal zijn, als dé toewijzing van haver voor die peri- ode(n) zou bedragen. De aldus toegewezen hoeveelheid mengvoeders zal, na dorsehing, van de hoeveelheid toe te wijzen haver worden afgetrokken. Hieruit volgt, dat de kaart waarop de hoeveelheid NIEUWSBLAD Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden 's morgens 's avonds tot vanaf Zaterdag 5 Sept. 6.56 8.20 Zondag 6 Sept. 6 58 8.18 Maandag 7 Sept. 7 00 8.45 Dinsdag 8 Sept. 7 02 8 43 Woensdag 9 Sept. 7.03 8.11 jes7 De Nederlandsche Groenten- en F ruit cent rale maakt bekend, dat eerst daags een inventarisatie van den tuin bouw, met name van de te velde staande wintergewassen plaatsvindt, zulks naar den toestand op 1 Sep tember 1942. Daartoe wordt in het tijdvak van 31 Augusïus tot 14 Sep tember aan eiken teler van warmoe ze- rij gewassen door de Landbouw-Cri- sis-Organisatie, binnen welker werk gebied het 'bedrijf van den teler is gelégen, een driedeelige groene kaart uitgereikt. De teler is verplicht de öaarpp voorkomende staten naar waarheid in te vullen en te onderteekenen en ^er- volgens uiterlijk 4 dalgen na ontvangst terug te zenden naar de Landbouw crisis-Organisatie, wélke hém de kaart heeft uitgereikt. Niet nakoming van deze verplichting zal stren'g wor den gestraft met boete en mogelijk schrapping als 'georganiseerde. Wel licht ten overvloede wordt er op ge wezen,, dat als veiling slechts mag worden ingevuld de veiling of één der veilingen, waarover de teler reeds vroeger verklaard heeft zijn produc ten te zullen veilen. Voorts wordt medegedeeld, dat 'in dien gewassen worden geteeld in door- of tusschenteelt ml.a.w. zijn uit gezet op grootere afstanden dan ge bruikelijk bij volveldsche teelt, de te ler verplicht is een zoodanige op pervlakte in ty willen, waarop deze in door- öf tusschenteelt geteelde ge wassen bij normale volveldsche teelt zouden kunnen staan. Het 'Bedrijfschap voor Vee en Vleeseh heeft bij' Verordening gepu bliceerd in het op 31 Augustus 1942 verschenen Voedselvoorzieningsblad, een fonds ingesteld, dat bestemd is voor de bevordering van de bestrij ding van schapenziekten. De midde len zullen worden verkregen hoofd zakelijk door een heffing op de le vering van slachtschapen, ten beloo- pe van 0.10 per geleverd schaap. De Secretaris-Generaal van het De partement van Landbouw en Vissche- rij maakt bekend, dat aan gebruikers van grasland, die niet of niet ten volle »aan 'hun verplichtingen tot het! scheuren van grasland hebben vol daan, een extra-aanslag zal worden opgelegd boven de verplichting tot' inlevering van hooi), welke voor alle) gebruikers van grasland zal gelden! en waarvan de hoeveelheid binnen kort door het Bedrijfschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoeder zullen worden) bekend gemaakt. De extra-aanslag zal bedragen 5.000 kg per hectare gras land, welke niet is gescheurd, niette genstaande daartoe de verplichting bestond. r Het bovenstaande diene tevens als waarschuwing voor diégenen, aan wie voor den volgenden oogst een scheur- verplichting zal. worden opgelegd. Bijl niet nakoming van deze scheur Ver plichting zullen ook' het volgénd jaar? soortgelijke 'maatregelen als de bo vengenoemde zijn te verwachten, '4 In het op 31 Augustus verscho nen Voed s e Ivoor z i en i ngsb1 ad iis opgér nornen de Paardenverordening 1942 van het Bedrijfschap voor Vee en VleesCh, waarbij o.m1. is bepaald, dat voor elk paard, ouder dan drie maan den, een identiteitskaart, waarop het signalement van het betrokken paard' nauwkeurig is ontschreven, aahwezig moet zijn. Deze kaart wordt uitgereikt door den Voedsel commissaris van de provincie, waarin de eigenaar of hou der van het paard woonachtig is. Een bijzondere bepaling geldt voor een langs de Belgische grensi gelegein' grondstuk yan 300Q meter breedte; het gebruik van paarden ouder dnal drie maanden op den weg binnen deze strook zonder identiteitskaart isi verboden. f De veehouders die tijdens "de kip- mende bieten-campagne natte pulpj wenschen te ontvangen, moeten dit uiterlijk 8 Sept. 1942 schriftelijk ppi- geyen aan hun plaatselijk bureaubou- der, onder opgave van de verlangde hoeveelheid en van den naam van'den agent, dfoor wiens bemiddeling! dé pulp zal worden betrokken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1942 | | pagina 1