RAVENS WA AY THEE SURROGAAT 34 CENT PER 100 GRAM Burgerlijke Stand Voetbalsport Marktberichten.. Dekkieedenverhuur Assurantiebedrijf Th. A.A. van den Heuvel IJ zerwaren Gereedschappen HET BRIL Hypothecair Kapitaal beschikbaar Fachtcontracten rcrnn INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN -H. KANT Technisch Bureau „E L G O" voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. CH. VAESEN, GOEDGEKEURDE Pootaardappelen e» Zaaigranen Bestellingen met Bestelbonnen ADR. VERWIJS, ANDEL (N.Br., Officiëele Landbouwmededeelingen FIETSBANDEN! VOOR RADIO-REPARATIE is HET adres L W. GOUDA EETHEN bij Waalwijk. M VAN DER WERFF J A. MONSTER ANTIQUITEITEN TONNY PEETERS 'S IS IN SMAAK BIJNA NIET TE ONDERSCHEIDEN VAN ECHTE THEE. (IN HET BEKENDE ORANJE-PAKJE) VRAAGT UW WINKELIER I BONTDIEFSTAL. BONNENHANDEL. i DOOR AUTOBUS OVERBEDEN. i j BLIKSEMINSLAG. voor de Provincie Noord*Brabant Dorschtempo. P 1794/1 Verantwoordelijk voor den geheelen Inhoud: J. H. Roza te Heusden; Uitgever en Drukker 1 Firma L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. De aardappelziekte. Ruhdveeloew ijzing 1943. Verkoop van gebruikte tractoren. ANDEL. NEDER IIEMERT. i Hg vv|l%| lpl||: "G .<s.;v JihigPJl: HEUSDEN. WERKENDAM. WERKENDAM. ROTTERDAM, 1 Sept. Veemarkt. Aanvoer 2439 dieren, waaronder 60 paarden, 211 veulens, 183 schapen en lam meren, 1215 runderen, 202 nuchtere kal veren, 287 graskalveren, 65 biggen en 216 bokken en geiten. Prijzen per stuk: Ie kw. 2e kw. 3e kw. Melkkoeien 715 600 500 Kalfkoeien 720 600 500 Vare koeien 500 400 340 Vaarzen 480 360 235 Pinken 310 230 190 Graskalveren 210 165 80 's HERTOGENBOSCH, 2 September. Op de markt van heden waren aange voerd 3560 stuks 1341 runderen 219 nuchtere kalveren 1105 biggen Loopers. 895 schapen of lammeren De pry zen waren als volgt Kalfkoeien f 460 690 per stuk Jongvee 200260 Graskalveren 130190 Nuchtere kalveren Biggen 26—70 Schapen 4472 Lammeren 3042 Zeer groote aanvoer van rundvee, handel levendig, betere prijzen voor goed gebmik- vee. Jongvee betere aanvoer, handel hog kalm, maar grootere belangstelling. Nuch tere kalveren groote aanvoer voor levering. Biggen aanvoer matig, handel zeer kalm, alteen prijshoudend voor de zware. Lam meren en schapen nog goede aanvoer, meer levering, handel beter en hoogere pry zen. Bokken en geiten matigen aan voer, handel en pryzen goed. BEHANDELING VAN BELASTING AANGELEGENHEDEN Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten Laat Uw fietsbanden voorzien van een NIEUW LOOP- VLAK. Wacht hier niet te lang mee. REPARATIES WORDEN DOOR ONS VAKKUNDIG EN VLUG UITGEVOERD. RIJKSWEG 188 E ORTHEN (Oen Bosch). ombouw en voorzet apparaten voor Ultra Korte Golf Onder garantie Overal te ontbieden. DEKKLEEDEN EN TENTENMAKERIJ Breede Haven 118 - Telefoon 2071, Den Bosch. Havendijk 76, Gorinchem, "Wy behartigen Uw belangen door geheel Nederland. Geen sprekender GEDACHTENIS dan een,mooie VERGROOTING Wij maken deze naar elk be staand portret dat U bezit TELEF. 67 HEUSDEN. en Tel. 2841, GORINCHEM ^7-, uit Groningen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Hollandsche eilanden of West Brabant A A A A GEELBLOM KOOPM. BLAUWE RODE STAR SOEVENIR enz. in zéér vroege vroege of gewone rooidatum ALFA A, B BEVELANDER A, B, C BINTJE A DEVA A of B EERSTELING Roode en Gele A EIGENHEIMER RJauwe en Gele A, B FURORE (verv. v% R.St.) A, B worden zoo spoedig mogelyk ingewacht door Telefoon 23 Thliis tot 10 uur v m. Giro 260943 Voor elk soort aparte Bestelbon aan v. omdat ze van versch. bedr. en dus niet tegelyk te leveren zyn. WIND KOST NIETS! Gebruik hem daarom voor verlichting van Uw boerderij of woning met behulp van onze WINDTURBINE POPULAIR. Diverse types uit voorraad leverbaar. Wy belasten ons eventueel ook met de gehele installatie. Voor Noord-Brabant verkrijgbaar bij N V. B. A. fANSEN'S HANDELMIJ., Zuid-Willems vaart 57, 's Bosch, Telef. 2519. N.V. ARNHEMSCHE HYPOTHEEKBANK Arnhem Billijke voorwaarden DE DIRECTIE. IN AANSLUITING AAN HET PACHTBESLUIT 1941. Vraagt gratis prospectus. N.V. riaagsche Drukkerij en Uitgeversmaatschappij Z. O. BUITENSINGEL 20 's GRAVENHAGE. DE TILBUROSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. HEUVEL 90 TILBURG TELEFOON 4235 BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden. TE KOOP GEVRAAGD: tegen de hoogste waarde o.a.Kussenkasten, Tafels, Stoelen, Boerenkisten, Kabinetten, Boerenkasten, alle soorten Sieraden, oude Doeken, Schilderstukken, Koper, Tin, Porcelein en Aardewerk, Perzische Kleedjes, enz. Beêedigd Makelaar TaxateUr Telegraafstraat 27 TILBURG Tel. 6.7.8.». i Zaterdag in den woegen ochtend (Ontdekte ©en rechercheur op de Kei zersgracht een stilstaande vrachtauto >voor ©en bonthandel, een openstaan de deur en ©en stukgeslagen deur- iruitje, daarbij nog een man, die zich inaar het scheen doelloos in de na bijheid ophield. „Ik weet nergens van" was het fentwoord van den inbreker, toen de rechercheur hem aan den tand voel de. Doch de kleeren van den man Zaten onder de bontharen. Bij nader ionderzoek bleek de auto 47 bontman tels te bevatten, tezamen ter waarde tvan f25.000, die uit de bontzaak wa ren gestolen. Het gelukte de recherche nog vier [medeplichtigen te arresteeren. Ambtenaren van den C.G.C.D. zijn ter te Almelo in geslaagd een zwart handelaar te arresteeren, die juist Voornemens was zich met een paar duizend bonnen voor diverse levens- ïniddelen naar den Haag te begeven. TJit een nadêr onderzoek bleek, dat hij daar geregeld bonnen tegen boo gje prijzen aan den man bracht. Ook leverde hij massa's eieren, die hij tegen 40 cent per stuk verkocht. Op den Loosduinschenweg te Den Haag en op den Rijksweg van Den Ham naar Vroomshoöp zijn door een autobus overreden en gedood, resp. de 6-jarige J. S. en bet 3-jarig dochtertje van den lieer Ten B. Tengevolge van blikseminslag is de boerderij, bewoond door den lieer H. Douwas Gz., te Peize, tot den grond toe afgebrand. Van den inboe del kon weinig worden gered. De schade wordt door verzekering gedekt. Landbouwers, gij weet, dat onze Nederlandsche bevolking, wat haar voeding voor de komende maanden aangaat, geheel van U afhankelijk is. Reeds in de voorgaande periode Werd door velen, denk maar eens aan de stedelingten, groote nood ge- Iö#tn, doch de komende winter, zal nog moeilijker door te worstelen zijn. Van overheidswege wordt al het mo gelijke gedaan, om ons volk voeding te geven en daardoor in al hare lagen gezond te houden, maar uit eindelijk hangt toch alles van U af. Wij moeten U daarom nog eens wij zen op Uwe groote verantwoordelijk heid in dezen. Verleen daarom aller eerst Uwe volle medewerking* bij de dorschcampagne die zoo vlug en 200 vlot mogelijk moet verloopen. De Ioondorschers doen hun best, maar re hebben met hun beperkt aantal machines een groote hoeveelheid graan af te dorschen. Het vele graan, dat voor de eerstkomende maanden noodig is, moet daarom noodzakelijk van de zelfdorschers komen. Zij <Ëe zelf mogen dorschen moeten daarom 5500 vlug en zooveel mogelijk dor schen en inleveren, opdat dit zoo noo- Üige graan er kome. Al is dit misschien moeilijk, wij vertrouwen dat gij overeenkomstig Uw plichtsgevoel zult handelen. Evenals vorig jaar, is ook thans weer de gevreesde aardappelziekte tengevolge van het afwisselend warm en vochtig weer opgetreden. Dit is (des te erger, nu we de aardappelen zoo broodnoodig hebben. Zijn de aardappelen door de ziekte aangetast, dan zal het over het algemeen moei lijk zijn de aardappelen Lang te behou den. Den consumenten wordt aange raden hun aardappelen niet. in te groote partijen op te doen, ze dage lijks te schillen en te koken. De telers hebben kunnen zien, wel ke partijen door de ziekte waren aan getast. Bij aantasting vertoonden zich aan de oppervlakte der b'aderen gele en grijze schimmelacht^e vlekken, die naar, gelang de zieloe voortwoe kerde. 'bruin en vervolgens zwart wer den. Tenslotte kon mep dikwijls de bladeren zoo hard en zoo droog zien worden, dat ze tusschen de vingers tot gruis kapot te wrijven waren. Aan de onderzijde der bladeren ontstond ontstond een witachtige grijze schim mel, die in. erge gevallen zich zelfs over de bovenzijde verspreidde. Op aangetaste knollen ontdekt men de ziekte onder vorm van bruine vlek ken, die onder de iet of wat ingedeuk te schil waar te hemen zijn. \V orden de knollen niet goed bewaard, dan woekeren de bruine vlekken dieper in de aardappel voort en deze verrot tenslotte. Om nu zooveel mogelijk van de oogfet te behouden, moge de aan dacht gevestigd worden, op de vol gende maatregelen. Kuil geen partijen, die gij ver denkt van aardappelziekte, in, bij ge zonde partijen. Bewaar in ieder geval Uw aardappelen 'droog en luchtig. 'Dit remt, het inroften van den aardappel zeer goed. Warme en vochtige be waarplaatsen daarentegen T>evoordee- len het voortwoekeren ten zeerste. Ge bruik in geen geval ziek aardappel loof voor het afdekken van Uw aard appel en. Dit zou de aardappelen maar kunnen besmetten, waardoor ge on bruikbare aardappelen, krijgt en de gesorteerde poters zcxuden Volgend jaar weer ©en ziek aardappelveld ge ven. Scheidt zo ovlug mogelijk de zieke knollen van de gezond©. Het voor komt uitbreiding der verrottinjg' ien U 'kunt het gezonde deel nog' on der de normale voorwaarden afleve ren. Vraag voor zieke aardappelen dadelijk een vee voeder ver gunning: aan bij den Plaatselijk Bureau houder en ver voeder deze eerst. Drie weken geleden hebben alle veehouders een klein boekje gekre gen, waarin de rundveetoewijzingi 1943 en veelevlering werd besproken. Zij doen goed, dit nog eens na te lezen eri zich terdege rekenschap te geven van wat daarin gezegd wordt omtrent de rundveetoewijzing in ver band/ met de voederpositie van het bedrijf. Het zal "maar zelden voorkomen, dat een landbouwer zooveel ruvvvoe- der ter beschikking heeft, dat "hij meer vee kan aanhouden, dan zijn toewijzing, die hij ontvangen heeft, bedraagt. In dit geval heeft hij toch kans, dat zijn toewijzing verhoogd zal worden. Daartoe dient hij zich voor 15 October met den plaatselijk bu~ reauhouder in verbinding te 'stellen. Meer zal het voorkomen, dat de vee houder te weinig ruvwoeder heeft, om al het vee den winter door te brengen^ dat hij volgens zijn toewij zing 1943 mag aanhouden. Vooral in dit geval raden wij hem aan, dit den P.bh. ter kennis te brengen, want ziet de veehouder nu al, dat hij voor den winter te weinig veevoeder zal heb ben en ruimt hij daarom in deze we- ekn wat meer vee op, dan zal hij dus niet ten volle zijn toewijzing benutten. Toch zal zijn aanslag voor het vol gend jaar naar dez etoewijzing bere kend worden en dus te zwaar op zijn veehoudersbedrijf drukken. Slechts, wanneer de veehouder den plaatse lijk bureauhouder vóór 15 October hiervan in kennis stelt, zal zijn aan slag verminderd kunnen worden. Er zijn. nog boeren, die een tractor in hun bezit hebben en deze om een of andere reden thans niet kunnen geb ruiken en hem daarom van de hand tdfoen. Om naderhand teleur stellingen te voorkomen zij dezen per sonen gewezen op niet vol'gende Krachtens de beschikking gebruik te machines 1942 van 7 Augustus 1.1. is het absoluut verboden om de ma chines te verhandelen ^ondier welken vorm' ook, zelfs al zouden Duitsche Instanties achter dit ppkoopen zitten. Het 'mag alleen, wanneer de eigenaar van een tractor een door of namens den directeur van het Bureau voor 'de Me talenver werkende Industrie getee- kende vergunning in zijn bezit heeft. De Prov. Voedselcommissaris voor 'Noordbrabant Over de maand Augustus. Geboren: Johanna R. A., d. van G. Koekkoek en H. Verbeek; Cornells, z. van A. W. Schreuders en D. A. M. v. Andel; Jansje \V., d. van G. Bouman en A. G. v. Wijk. Getrouwd: J. H. Bouman 21 j. en Z. Bonis 22 j.; A. M. de Waal 27 j. en J. B. Roza, 24 j.; D. v. Tilborg, 21 j. en A. A. v. Hartingsveldt, 23 j. Over de maand Augustus. Geboren Gijsbert, z. v. J. v. d. Pol en J. Biesheuvel; Johanna Pie- ternelia, d. v. J. van Herpen en A. W. Hoefnagel. Overleden W. H. Zinkstok, .48 j., echt gen. van E. v. d. Berg. Geboren: Jan J. M., z. van W. L. v. Oosterhout en G. C. v. Mierlo.| Getrouwd: G. C. Bouman 25 j. en M. H. Sluimer,s 24 j.G. Spiering 38 j. en J. M. Konings 318 j. Overleden: Job. Bruijisters, echtge- noote van P. J. Mallant, 72 j. Nederlandsche vrijwilligers bij de Waffen-SS Dpze foto spreekt voor zichzelf. - Met glundere gezichten wordt het eten in ontvangst genomen SS PK Fritz-VNP-Pax Holland m Over de maand Augustus. Geboren Anna Styntje, d. v. J. Schaddelee en A- de KeizerJacob Antbonie, z. v. J. P. v. H-erp en A. Ippel; Adriaan, z. v. P. A. v. Oord en C. Witte; Wilhelimina .Pieternella, d. v. J. Paans .en K. de Heer; Adria- nus, z. v. C. K. Paans en T. Bagger man. Getrouwd Cornelis Bastiaan Vis ser, 24 j. en Jannigje Elisabeth Vis ser, 23 j.; Gerrit in 'tVeld, 36 f. en Dirkje Kloots, 25 j. Overleden Pie ter Cornelis Schad delee, 73 j.Paulina "v. d. Werken, 36 j., echtg. van P. Schoon; Cornelia Adriana den Dekker, 6 mnd. De competitiewedstrijd Koz. Boys IIG.J.S. II, die alhier Zaterdag op het terrein bij de Kozakkenstoep ge speeld werd, eindigde in een 32 over winning voor G.J.S. II. Het eerste elftal, dat te Woudri- chem een competitiewedstrijd .speelde tegen Woudricbem II, speelde met 2—2 LENHUtS. *20 M. VAN OER VEN. OEN BOSCH STRAAT 30 Uo HÉT POSTKANTOOR GELD OP HYPOTHEEK Ook bulten de atad vrijblijvend te ontbieden. U Bohrljft een kaartje en ik kom. 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1942 | | pagina 4