Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. lANö VAN AttEitf No6324 Vrijdag 8 Januari 1943 Buitenlandsch Overzich Binnlandsch Overzicht VERD U1STEREN I lil ueM toora mt lisig gasïéél Officiëele Landbouwmededeelingen Distributie mededeelingen Dit blad verschijnt V R AQMIDDAQ. Abonnemesprijs: per 3 maaaden franco peost beschikt f 1.30. Bi] onze agenten Ifat per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer S1/* ceat. Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Detste week van het jaar 1942 is o' het algemeen even rustig gewe als de hieraan vooratge- ganerrstvveek. De meeste bedrij ven 'en gesloten, slechts op de perrc heerschte een. abnormale druktalrijken immers hebben van de vntiedagen geprofiteerd om familDt Rennissen elders te be- zoekdDp den eersten dag van het nieuwjaar hield de Leider een rad'iotpraak tot het Nederland- sche Ik, een toespraak, waarin, Mussigetuigde van zijn geloot in de hezenis van ons land en waar in hijn beroep deed op het goed- willenieel 'der natie. Ten^olge van een tragisch au- to-ongil overleed verleden week Woensg plotseling comm. Gino Ambrotï, hoofd' van de Kon. Ita liaanse! consulaire diensten in Ne derland De hirer heeft ter gelegenheid van de arwisseling aan den Rijks- commisns voor het bezette Neder- iandschgebied, dr. Seys Inquart een teitafietelegram gezonden, waarin hzijn dank uitspreekt voor den waaivollen arbeid, die dr. Seys nquart het afgeloopen jaar in Nederlan(heeft verricht. In zijn ïeuvvjaarsrede heelt Mus- sert een erzicht gegeven over het aar 1942m zijn vaste vertrouwen uitgesprok in de herrijzenis van s land.Wussert herinnerde aan de toezeggg van den Fiihrer op 10 December,lat ons volk niet als vij and behartld' zou worden en ge- uigde nogeens van de solidariteit der Europische volkeren. Tenslot- 's avonds vanaf te deed de leider een hartstochtelijk beroep op het goedwillende „deel der natie om niet langer met de handen in de schoot atwachtend te blijven toezien. ,,Er jts immers binnen en buiten de N.S.B. zooveel te doen", zoo riep de Leider uit, „wij moeten ons er doorheen borstelen. Bedenk, dat ons volk' wel meer voor heete vuren Treeft gestaan in de vele hon derden jaren van zijn bestaan". In een belangwekkend artikel 'hieett de Rijkscommissaris ter gelegenheid van de jaarswisseling een schets ge geven van den internationalen to'e- 'stand. Nuchter, zonder overdaad van ^voorden heeft dr. Seys Inquart die huidige situatie geanalyseerd en zijn prognose» gesteld jover de te verwach ten gebeurtenissen, die door hem overweldigend gunstig genoemd wer den. Economisch is het dieptepunt van den voedingstoestand 'ïin Europa achter den rug. Door een steeds volmaakter organisatie van arbeids krachten en van productiewijze be- leeit de bewapening een stijging, waardoor 2ij elke inspanning van den vijand kan atwachten en voor gteen concurrentie bevreesd behoeft te zijn. Vol vertrouwen kunnen dajj ook de Spiimogendheden het eindif- -fran den5 strijd tegemoet zien. Vermijdv het aanvragen van hooger gas- of stroomrantsoen. voor de Provincie Noord-Brabant Winterhulp kan veel doen, ais GI( veel offert!! Giro 5553. Het beleg en de inname van het Kasteel te Brakel GEM. WIJK EN AALBURG. - ■a -v oor het Lid van flensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaarti Aan het Oostfront Zoowel aan het Terekfront als in de groote bocht van de Don en in den centralen sector bij Welikije Loeki duur den de zware gevechten aan het Oost front voort. Zoolang de afweergevechten die de Duitsche troepen met succes tegen de Sovjetaanvallen voeren, aan. den gang zijn, onthoudt het Duitsche opperbevel zich van het geven van nauwkeurige plaatsaanduidingen. De bolsjewistische extra berichten om trent de inname van verschillende ste den berusten echter niet op waarheid zooals een militaire woordvoerder te Berlijn verklaarde. Rostov, dat in zeke en zin als het einddoel van het sovjet- cffensief kan gelden, loopt geen enkel givaar. Het parool in Duitschland is en bij ft „afwachten tot ter gelegener tijd definitieve mededeelingen kunnen wor dei gedaan." ip een overzicht over den strijd aan het oostfrontin het afgeloopen jaar werd het totaal aantal gevangenen dat de Duitsche troepen hebben ge maakt, als meer dan een millioen opge geven. Tienduizend tanks en een groot aantal stukken ge'schut werden buitge maakt of vernietigd. In den zuidelijken sector van het froirt rukten de troepen der verbonden mogendheden in 1942 over een afstand vin meer dan duizend kilometer op. k Vegen millioen ton. In de maand Dezember hebben Duit- he vloot- en luchtstrijdkrachten 109 Hepen met een totalen inhoud van "1.800 ton tot zhken gebracht. Verder wSden om. 1 kuiser, 9 torpedoja- gfe' en twee duikiooten in den grond gTbord en anden oorlogsschepen be- schajgd. Vooral i een zeeslag bij het Bereeiland in dt Noordelijke IJszee, waar Duitsche eestrijdkrachten een Britscle vlootforrntie van kruisers en torpedojagers, die een convooi bege- idde, aanvielen, verden verschillende ritsche oorlogsscepen beschadigd, het afgeloopn jaar hebben Duit strijdkrachten n totaal bijna 9 mil- grondb gebod: U&rM&theiir zóoals de Fixer in een dagorder Je weermacht keenzette, in het ge- niet door dej geallieerden nieuw - xw vervangen wrden. 's morgens tot Zaterdag 9 Jan. 8.46 Zondag 10 Jan. 8 46 Maandag 11 Jan. 8.45 Dinsdag 12 Jan. 8.45 Woensdag 13 Jan. 8.44 Donderdag 14 Jan. 8.43 Vrijdag 15 Jan. 8.42 4.49 4.49 4.51 4 52 4.54 4.55 4.57 Hitier. Nieuwjaarsoproep. Bij de jaarwissehg heeft de Fiihrer en Nieuwjaarsoprep tot het Duitsche lk gericht, wairinhij na een historisch /erzicht van den strijd te hebben ge wen, Duitschknc's wil den oorlog t een definitive en duidelijke beslis sing te voeren, tot uitdrukking brengt. Verder verklaar» de Fiihrer o.m. dat set nationaal-srialistische Duitschland immer overwotnen zal worden noch joit van zins is te capituieeren. Radiorede van den Paus. In een radio-rede heeft de Paus ge pleit voor den socialen vrede, die ge grondvest moet zijn op de ethiek en niet op zuiver economische of politieke overwegingen. De werknemer mag noch door den staat, noch door parti culieren tot economische slavernij-1 ge bracht worden. Tenslotte spoorde de Paus aan tot een kruistocht voor den socialen wederopbouw. Verwarring in Fransch N.-Afrika. In Libye en Tunesië bepaalde de strijd zich tot wederzijdsche verken ningsacties, die zich nog niet tot ge vechten op grootere schaal ontwikkelden. Opmerkelijk was een bombardement van Casablanca, een belangrijke stad in Ma- •okko, door Duitsche bommenwerpers, lie hier groote branden en verwoestin gen aanrichtten. Hoewel de politieke verhoudingen in ■ransch-Noord-Afrika door den dood 'an Darlan en de benoeming van Giraud «nigszins opgehelderd zijn, is de ver- varring in dit gebied nog altijd groot. De intriges tusschen Engeland en de /er. Staten, tusschen Gaullisten en an- iersgezinde Franschen, duren vrijwel onverminderd voort. Teekenend voor den :oestand is het feit, dat te Algiers een complot ontdekt werd an hooge regee- •ingspersonen als den Amerikaanschen gevolmachtigde Murphy en Giraud te vermoorden. Van Britsche zijde werd rlarold MacMillan tot min£ster met ze tel in het geallieerd hoofdkwartier be noemd. Het doel van deze benoeming is ongetwijfeld een versterking van den Engélschen invloed in Fransch-Noord- Afrika, die momenteel van weinig belang is tegenover dien der Ver. Staten. Strijd op Nieuw-Guinea. In Oost-Azië blijft de strijd om Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden met onverminderde hevigheid voortdu ren. Ondanks het feit, dat Boena aan de noordkust van' Nieuw-Quinea bezet is door geallieerde troepen, blijven de Japanners in het ondoordringbare oer woud verzet bieden. Volgens berichten uit Tokio hebben Japmsche bommen werpers Merauke op Nef Nieuw-Guinea gebombardeerd. Deze iederzetting was den laatsten tijd door d; geallieerde tot £n luchtbasis versterkt, naaar thans is zij mededeelingen van het Ja- fïoofdkwartier pjractisch geheel VERZOEKEN WORDEN SLECHTS IN ZEER UITZONDERLIJKE GE VALLEN INGEWILLIGD. Aanvragen om een hooger of extra rantsoen gas en/of electriciteit, ver zoeken om al ge he de of gedeeltelijke kwijtschelding, dan wel restitutie van boeten, enz. worden door de energie bedrijven en door het Rijkskolenbu reau met inachtneming van de Gas- en Electriciteitsbeschikking 1940 No. 1, de Gas- en. Electriciteitsrantsoenee- ringsregeling 1940 no. 1 en de krach tens deze regeling gegeven voorschrif ten behandeld. Het behoeft welhaast geen betoog, dat bij de vaststelling der voorschrif ten- de Nederlandsche kolen positie van overwegenden invloed is geweest, waar door bepalingen zijn ontstaan, welke de gas- en electriciteitsbedrijvien on verbiddelijk inptrueeren omtrent hetgeen niet geoorloofd is. Alleen dan ook, wanneer men overtuigd is, dat de door de gas- en electriciteitsbedrijven vast gestelde rantsoenen niet op de voor schriften zijn gebaseerd, kan men zich tot de beroepsinstantie, het Rijkskolen- bureau wenden. In dat geval moeten de requestranten hun verzoek verge zeld doen gaan van een* volledig en, door het energiebedrijf geverifieerd over zicht der verbruikscijfers van 1939 af, alsmede van de toegekende rantsoenen, Waar zulk een overzicht ontbreekt, moet eerst door het Rijkskolenbureau aan het energiebedrijf om toezending daarvan worden verzocht, hetgeen veel overbo"- dige correspondentie en dus vertraging veroorzaakt. VOLGT DEZE ADVIEZEN OP. Ter bevordering van een goeden gang van zaken wordt eventueelenreclaman ten het volgende met nadruk gead viseerd: behandeld in uw briet aan het Rijkskolenbureau kort' en zakelijk niet meer dan één onderwerp, zendt uw aanvraag via het Gas- ot Electri citeitsbedrijf, met verzoek haar, voor zien van de noodige gegevens, aan, het Rijkskolenbureau te doen toekomen. Wilt U niet via het energiebedrijf correspondeeren, vraagt dan van te vo ren een opgave van Uw stroom- en/of gasverbruik, van 1939 af, alsook van de rantsoenen, die U zijn toegewezen, en sluit de U door het energiebedrijf ver strekte gegevens (het oorspronkelijke door U ontvangen schrijven) bij Uw rechtstreeks aan het Rijkskolenbureau te zenden brief in. Nogmaals zij er met nadruk op ge wezen, dat alle verbruikers van gas en electriciteit er van overtuigd kun nen zijn, dat de hun toegewezen, rant soenen mede gelet op de twee jaren, gedurende welke de energiebedrijven hun aandacht aan de rantsoeneering1 hebben moeten besteden in overeen stemming met de geldende bepalin gen zijn vastgesteld. Het zal hun dus eveneens begrijpelijk voorkomen, dat het nu nog weinig zin heeft, tenzij de om standigheden van den verbruiker bijv. door inkwartiering belangrijk zijn ge wijzigd, het gas- of electriciteitsbedrijf om hoogere rantsoenen te vragen. Daar om wordt dezen verbruikers dringend verzocht VERMIJDT OVERBODIG WERK. Maakt het de gas- en electriciteits bedrijven niet lastig met mondelinge ot schriftelijke verzoeken, aangezien de ze vrijwel zeker toch moeten worden afgewezen, hetgeen veel overbodig werk geett aan de betrokken afdeelingen, die nagenoeg alle personeel en tijd te kort komen. Voorts komt het niet dan bij hooge uitzondering voor, dat een door deze bedrijven afgewezen verzoek door het Rijkskolenbureau alsnog kan worden in gewilligd. Het is meestentijds dus nut teloos wanneer men zich over een door het Gas- of Electriciteitsbedrijf geno men beslissing gaat beklagen bij het Rijkskolenbureau. De Nieuwjaarsreceptie bij den Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquact •- Generalkommissar Hauptdienstleiter Schmidt brengt den Nfreewjaawfteèukweoaefa van de N.S.D.A.P. over Polygoon-Zeijlemaker-Pax m Geldigheidsduur Kunstmest- zegels. Met ingang van 28 Dec. 1942 zijn geldig verklaard de kalibonnen met op druk 4. De kali-bonnen, voorzien van c-pdruk 4 moeten voor zoover dit nog niet is geschied, uiterlijk 26 Jan. 1943 toor de'verbruikers bij de handelaren zijn ingeleverd. Belanghebbenden worden er met na- cruk op gewezen, dat de kalibonnen der 4e periode na 26 Januari 1943 niet meer geldig zijn. Niet tijdig inge leverde kunstmestbonnen kunnen slechts tegen betaling van hooge boete door geldige bonnen vervangen, worden. Scheuren van grasland voor oogst 1943. Belanghebbenden worden er n,og eens aan herinnerd, dat het grasland vóór 15 jan. 1943 gescheurd moet zijn om voor de volle scheurpremie (f200 per h.a.) n aanmerking te kunnen komen. Wordt het grasland gescheurd tus- chen 15 Jan. en 15 Febr. 1943, dan rijgt men daarvoor slechts de halve cheurpremie. Daarna krijgt men voor >et scheuren van grasland geen premie xeer. Scheurt men het grasland, waarvoor .scheurplicht is opgelegd, pas na 15 .taart 1943, dan krijgt men daarvoor tl naar gelang de tijd van scheuren. 'foor het niet voldoen aan den scheur- nlicht zal zeer zware bcete gegeven wor den. (Voor eventueele overdracht of mtheffing wende men zich tot zijn. plaat- elijk bureauhouder). Het grasland wordt dan pas geacht gescheurd te zifh, zoodra daarvan schrif telijk opgave is gedaan bij den P.b.h., waarvoor de betrokkenen kaarten hebben ontvangen, of nog bij den P.b.h. kunnen krijgen. De wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brkbant. i. Het begin der 15de eeuw zag een vloedgolf van rampen en oorlogen gaan over ons vaderland. Soms was een klei ne beleediging voldoende, om een strijd te ontketenen, waarvan meermalen, weer- looze ingezetenen de dupe werden. Me nige storm uit het menschelijk leven had boven de grijze kruin van den eer- waardigen Schepen de Bloote gewoed, doch geen derzelve bragt zulke verwoes- stingen in zijne ziel teweeg dan, die, welke hem zijn eenigste leveiisvreug- de ontroofde, aldüs een niet ^noernd oud schrijver, die ons tevens de stof le vert voor dit artikeltje. De oude grijsaard verlangt naar den dood, want dan zal hij de liem „voor afgegane dierbare gade" wederzien. De ze toekomstverwachting vervult hem zóó, dat hij' rustig en vertrouwend zijn ver der lot in Gods handen overgeeft. Vol is ook zijn hart van gedachten aan zijn hem ontroofde dochter Agnes. Eens, wanneer hij, weer intensief pein zend over deze vreeselij'ke ontvoering voor zich uit zit te staren, wordt plotse ling de deur opengeworpen en tot zijln groote verbazing staat zijln geliefd eenig kind, maar verkleed als een eenvoudig landmeisje, voor hem. Een jongeman, met name Frederik, had haar uit handen der ontvoerders gered. Hem wil zij1 nu toebehooren. Ofschoon Schepen de Bloo te maar weinig geluk verwacht van deze betrekking, is hij den jongeman "dankbaar voor wat hij gedaan heeft. Het leed geen twijjfel, of de vijand zou zijh prooi zoo maar niet laten schie ten. Het was beslist noodzakelijlk de wijk te nemen naar elders. Voor den Sche pen een moeilijk besluit! Zijn meeste bezittingen lagen binnen Gorinchem en in de omgeving van deze stad. Tenslotte woog het heil zijner dochter het zwaarst. „Het kostbaarste werd bijleen verza meld, de onroerende goederen, en wat voor geen dadelijk vervoer vatbaar was, aan eenen vertrouwden vriend overge dragen en den volgenden, dag na de terugkomst van Agnes in de ouderlijike woning, had zij met haren vader en twee dienstboden, langs verschillende wegen de Geldersche grenzen bereikt, en vonden zij u$g dienzelfden avond een gastvrije schuilplaats, bij hunnen vriend den ridder Staesken van Brakel, bij wien weldra een vleugel van het slot voor den Schepen met zijne betrekkin gen werd ingeruimd, waar zij de staat kundige stormen wilden afwachten." Frederik was te Zaltbomrqel gaan wonen. Nauwelijks komt hem ter oore, dat Agnes verblijf houdt op het slot te Brakel, of hij brengt haar een bezoek. De Bloote moet nu wel aan zijn gast heer mededeelen, dat de verloofde van zijn dochter is. Hoe zou deze dit opnemen? Frederik toch is een banne- ling, die rondzwerft, bevreesd voor zijns vaders wraak en... de vloek zijns vaders zou hem misschien wel tref fen, wanneer deze vernam, dat hij de dochter van een Kabeljauwsche familie begeerde. Kon hij door middel van vrienden), maar de toestemming zijns va ders verkrijgen, dan zou ook de Bloote hem aannemen tot schoonzoon. Frede rik wist, dat alleen de Graaf zijn vader tot andere gedachten zou kunnen bren gen. Zeker was echter, dat deze bezield door zijn haat tegen de Van Arkels en zijn aanhangers er nimmer voor te vinden zou zijn ■I Wanneer Willem van Arkel Gorin- cljem herovert en daarop een tweejari ge wapenstilstand sluit, verzoekt deze De Bloote opnieuw den schepenzetel te bezetten. Deze weigert evenwel, ge zien zijn hoogen leeftijd. Zijn bezittingen doet hij van de hand, en wenscht nu zijn overige dagen in rust in Gelderland te kunnen 'doorbren gen. De nieuw uitgebarsten oorlog tus schen den Graaf van Holland en den Hertog van Gelder stuurde zijn plannen leelijk in de war. Reeds waren benden van beide partijen aan het plunderen, geweest. OC an neer Willem van Arkel met zoowat al zijn soldaten weggetrok ken is, om „de dorpen der stad Amers foort" te plunderen, rukken de Hol landers de Tieler- en Bommelerwaard binnen. Wie vluchten kan. zoekt een goed heenkomen. Brakel wordt geplun derd. Gelukkig wisten velen nog een schuilplaats te vinden in het slot van den ridder Staesken. Deze heeft wapenen en soldaten genoeg om de aanvallende benden af te slaan. De vijand, die tot dusver haast geen tegenstand had ontmoet, is verbaasd en geraakt in verwaTring ert had de slot heer een uitval gedaan, dan zou hij waarschijnlijk vernietigd zijin geweest. Thans echter reorganiseert hij zich en valt opnieuw, verwoest aan. Tevergeefs. Het kasteel is sterk. Een dubbele gracht omgeeft de zware muren. Vooruitsprin gende torens versterken de hoeken en bestrijken de flanken. Dé eenige toegang is door de twee ophaalbruggen afgeslo ten. Een poging tot vermeestering der eerste brug, mislukte. Na veel vruchte- Looze pogingen, waarbij' tal van vijanden het leven hadd'jf'T "en wisten -/jn- werd neergelaten. Thans werd de positie der verdedi gers hachelijker'. De buitenwerken wer den bezet en de aanvallers konden zich nu beter beveiligen tegen de werpwa- penen. Een stevige poort belette Ijen verder liet kasteel in te dringen. Boomen werden gekapt en hiermede de poort gerammeid. Wie zou de belegerden nog kunnen, helpen? In»haar angst roept Agnes om de hulp van Frederik. Maar deze is zoo ver. Reeds scheen het oogenblik daar te zijn, dqj de versplinterde poort zou bezwijken toen plots de kreet „vlucht! vlucht!" opsteeg uit de benden der aanvallers. Ieder drong nu naar de brug. Velen geraakten daarbij te water en verdronken, terwijl de verdedi gers nu met hun pijlen een goeden tref kans hadden. Van de zijde van Bommel n.I. r rukte een ontzettingsleger op onder Frede rik, die vernomen had, dat Brakel was geplunderd. Verwoed vallen de man schappen aan op den vijand, die nog in de grootste verwarring verkeert, op eengedrongen is en n,u een gemakkelijke prooi wordt van Frederiks soldaten. Wanneer nu de bezetting van. het slot een uitval doet, is de vijand tusschen twee vuren besloten, zoodat slechts wei nigen ontkwamen. Plechtig is de ontvangst op het kas teel van den verlosser "Frederik. On danks zijn betoonden heldenmoed, durft De Bloote nog zijn dochter hem niet ter vrouw geven, omdat hij bevreesd blijft voor een vadervloek. Frederik besluit nu zich voor een jaar te verwijderen en deel te nemen aan- de oorlogen der Duitsche vorsten. In stilte verlaat hij het kasteel, keert terug te Bommel, om dan aan zijn voornemen uitvoering te geven. Vlak vóór zijn vertrek ontvangt nij echter een brief, waarin hem wordt medegedeeld, dat zijn vader is over leden, maar die gestorven is, met een zegen op de lippen voor zijn verdre ven zoon. (Wordt vervólgd). hetzij op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder (oude of nieuwe samenstelling), hetzij op hejt doen wasscher van 9 kg droge vuile wasch. De met „Q toiletzeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leef tijd van twee jaar uitgereikte kaarten geeft recht op het koopen van een stuk van 50 of voor zoover voor radig 75 gram toiletzeep (oude sa menstelling). De geldigheidsduur der bonnen P eenheidszeep, P waschpoeder, P toilet zeep én .van den voor waschpoeder aangewezen bon Algemeen 453 is ver lengd tot en met 31 Jan. 1943. Voorts wordt bekend gemaakt, dat gedurende het Tjdvak van 1 Jan. tot en met 30 April 1943 de met N ge merkte bon van de textielkaart DA, welke is uitgereikt aan mannelijke per sonen van 15 j'aar en ouder, recht geeft op het koopen van 45 gram scheerzeep met een vetzuurgehalte van 75 a 80 pCt. Voor zoover de winkelier nog ver pakkingen van 50 gram in voorraad heeft, mag hij deze op genoemden bon uitverkoopen. Ook kan men op dezen bon een pot of tube scheercrème koo pen, voor zoover deze nog voorradig zijn. Zooals bekend, is 'het koopen *van eenheidszeep, waschpoeder, toiletzeep en scheerzeep op de bonnen Algemeen 412, 431, 452, N eenheidszeep, O eenheids zeep, 413, 432, N waschpoeder,, O waschpoeder, N toiletzeep, O toiletzeep en M-Textiel (scheerzeep) niet meer geobrfoofd. De winkeliers zijn verplicht op de bij. hen ingeleverde bonnen 3'5, L zeep, M eenheidszeep, 336, 371. M waschpoeder, L toiletzeep en M toiletzeep, zoo spoedig mogelijk zeep,, waschpoeder en toiletzeep af te leveren. NIEUWE ZEEPBONNEN. Tot en met 31 Januari 1943 geven de volgende bonnen recht op het koo pen van de daarachter vermelde hoe veelheden .zeep. De met „Algemeen 474" gemerkte bon van de bonkaart voor voedings middelen en de met „Q eenheidszeep" gemerkte bon van de aan kinderen be neden den leeftijd van 8 jaar uitge reikte kaarten geven recht: hetzij op het koopen van een stukje van 241/0 or 28 gram luchtgevulde eenheidstoiletzeep 40 of 57 pCt., het zij op het koojien van een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoiletzeep 14, 15 of '21 pCt., hetzij op het doen wasschen van vijf kg droge vuile wasch. De met „Algemeen 475" gemerkte bon en de met „Q waschjxieder" ge merkte bon van de aan kinderen be neden den leeftijd van 8 jaar uitgereik te kaarten geven recht: GENERATOR-ANTHRACIET EN BAGGERTURF VOOR JANUARI. Gedurende het tijdvak van .131 Jan. 1943 geven elk der met de woor den „Generator-anthraciet 13e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen Va. cllllllrdt.lt-'.,j* jes 4 of 5, terwijl gedurende et- zelfde tijdvak, eik der met de woor den „Generator-turf 13e periode" ge merkte bonnen recht geven op*, het koo pen van 50 stuks baggerturf. MANDARIJNEN VOOR KINDEREN. Op de aankinderen, geboren tusschen 30 Nov. en 28 December 1938 uitge reikte bonkaarten voor de 13e periode 1942 en - de 1ste periode 1943 komen noch de bonnen Reserve 373 voor (recht gevende op appels), noch de bonnen Reserve 403 (recht gevende op Mandarijnen), noch de bonnen'Reser ve 404 (recht gevende op Manda rijnen én/ot Sinaasappelen). Deze kinderen zouden dus geen ap pelen, mandarijnen of sinaasappelen kun nen verkrijgen. Voor hen worden daar om thans 1200 gram mandarijnen ter beschikking gesteld op bon Reserve 302 van de bonkaart voor de 1ste periode 1943. Deze bon dient men daar toe bij den plaatselijken distributie- dienst in te leveren onder overlegging van de stamkaart van het kind. De dis- tributiedienst plakt den bon op een verklaring, waarop vermeld staat: „Geldig voor 1200 gram mandarijnen." Met nadruk wordt er op gewezen, dat uitsluitend kinderen, géboren tusschen, 30 Nov. en 28 Dec. 1938 voor zuik een verkiaring in aanmerking komen. De uitreiking der bonkaarten 2e pe riode, alsmede nieuwe inlegvellen zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben Voor houders van inlegvellen K: Maandag 11 Januari a.s. Wijk A, van 9.1510.30 uur. Wijk B, van 10.3011.30 uur. Wijk C, van 11.3012 uur. Wijk C, van 1.302.30 uur. t Voor houders van inlegvellen L: Dinsdag 12 Januari. Wijk A, nr. 145 van 9.1510.15 u. nr. 4690 van 10.1511.15 u. nr. 91 130 van 11.1512.15 u. nr. 131—160 van 1.302.30 uur. Donderdag 14 Januari. Wijk B, nr. 106145 van 9.1510.15 u.; nr. 146185 van 10.1511.15 u.nr. 186201 van 11.151' uur. Wijk C, nr. 115 van 11 nr. 1650 van 1.30-s/ l Vrijdag ljjj Wijk C, nr. 51-^' B nr. 91 12 5 nr. 131 nr. 171-/

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1