V D - Den Bosch Michaels Ijzerhandel Halt W. TIMMERMANS ZONES ODD Q0UD en ZILVER EEN GOED MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID? 30 H. DE BONT-Y. HÜLTEN DAMES- en HEEREN KLEEDING Vulcania" Waalwijk Pachtcontracten Dekkleedenverhuur AssurantiebedrijfTh. A.A.van den Heuvel N.V. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties TECHNISCH BUREAU „SELGO U R Coop. Boeren Leenbank „L.B." Rentevergoeding voor inlagen 23|4°|0 GERARD KU IJ PERS Reparatie Kuiperij Veerdienst „JAJSTIHUDr Luchtpompen De grootste Puntenwaarde Yan Houten's W. P. VAN DER ZALM A. VERSCHUUR-BAERT Marktberichten Burgerlijke Stand CH. VAESEN, JA... MOEDER WIEG „G.R.E.V.O." evacuatieverhuizingen Belastingzaken M VAN DER WERFF - 's BOSCH voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. WIJK EN AALBURG. INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT heusden. kerkwijk. nederhemert. spraNg-capelle. veen. wijk en aalburg. woudrichem. RAVENS WAAY'.S KOFFIE-SUR RO;G AAT cent per525(Tgram werkendam. Geen sprekender GEDACHTENIS dan een mooie VERGROOTING Wij maken deze naar elk be staand portret dat U bezit I TELEF. 67 HEUSDEN. Meubeltransportbedrijf Stationsweg 1 - Telef. 2440 GORINCHEM inboedels. NIEUWE LOOPVLAKKEN Telefoon 27 - WAALWIJK Vraagt gratis prospectus. N. V. Haagsche Drukkerij en Uitgeversmaatschappij HUWELIJK TE KOOP: H. VAN DEN HEUVEL DAMES! Maison AUBERT Dirk Smitsstraat A DEKKLEEDEN EN TENTENMAKERIJ Breede Haven 118 - Telefoon 2071, b g.g. 2974 repareert prachtig: TRICOTONDERGOED, WERKMANSKLEEDING, HEEREN- HOEDEN, KOUSEN, LEDERWAREN. Vraagt inlichtingen bij de afdeeling Reparatie, Parterre. Havendijk 76 Gorinchem, LEVERING EN REPARATIE VAN ALLE 1 ELECTRISCHE APPARATEN L. W. GOUDA. EETHEN (BIJ WAALWIJK) IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN AALBURG Telefoon No. 14 Tevens verkoop Electrische slijpinrichting voor Schaatsen Zoowel vlak als hol in lengte. Kachels Radio C. M. VAN WIJLEN. Telef. 18 GENDEREN Giro 337170. KASSIERS EN COMMISSIONAIRS IN EFFECTEN Waalwijk Telefoon No. 55 Koopen en Verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons Belasten zich met het nazien van uitlotingen Verhuren loketten in hun brand- en inbraak- vrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes Verrichten verder alle rankzaken Bezorgen alle assurantiën INKOOP VAN C. VAN WIJK PH ZN. geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. Van Houten ook voor pudding! PUDDINGPOEDERS Benoodigd hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG Bill ij k e prijzen BEHANDELING VAN BELASTING AANGELEGENHEDEN Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten WOUDRICHEM—GORINCHEM v.v. DIENSTREGELING van 16 NOV. 1942 af. DAGELIJKSCHE DIENST m 10,00 2,00 6,45 ZONDAGSDIENST. RETOUR 39 CENT. ENKELE REIS 17Vt CENT. 12,30 5,30 1.00 0,00 Geen Huur Geen Rente! Hoe kan dat? SIROOP^F AM EL SIROOP'BON NEM A ABDIJSIROOP BONNEMA HOESTPARELS BONNEMA CACHETS DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72, ^HEUSDEN INWISSELING LUISTERVERGUNNINGEN. Om het publiek ter wille te zijn en een vlottere controle mogjelijk te maken, heeft PTT. besloten de omwis seling der Luistervergunningen aver 10 maanden van het jaar te verdeelen: In Januari 1943 de letters a en b. In Februari c en.d. In Maart e, f en g. In April h, i en j. In Mei k. In Juni I en m. In Juli n, o, p, q en r. In September s. In October t, u en v. In November w, x, ij z. De verdere verdeeling dezer letters over bepaalde dagen zal in het begin van elke maand per advertentie worden bekendgemaakt. Het gevolg van deze verschuiving der inwisseling is, dat zij, die later dan in Januari hun nieuwe luisterver gunning moeten halen, op de oude ver gunning moeten voortgaan, met het plak ken van zegels, tot de maand, waarin zij aan de beurt zijn, en wel op de achterzijde van de luistervergunning in de rubriek „belangrijke mededeelingen" en zoo noodig op de adreszijde in het gedeelte van het vak boven den regel „zich bevindende enz." Om misverstand te voorkomen wordt erop gewezen, dat thans alle houders van een luistervergunning deze op een postinrichting (geen postagentschap) moeten inwisselen, dus ook zij, die vo rig jaar door middel van de giro hebben betaald. Aangeslotenen op een rijksradiocen- trale vallen buiten deze regeling. P 1794^1 Verantwoordelijk voor'denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. ONTHEFFING LUISTERBIJDRAGE Eigenaars van een radio-ontvangtoe stel, die ontheffing van de luisterbij drage 1943 willen vragen, moeten in de maand, waarin de luistervergunningen van hun naamletter worden omgewis seld, aan het postkantoor een aanvraag formulier E afhalen en "dat inzenden bij het gemeentebestuur van hun woon plaats. In afwachting van de beslissing moeten de voor 1942 uitgereikte vrij- stellingsluistervergunningen niet worden omgewisseld. Aangeslotenen op "Rijks- radiocentralen ontvangen de aanvraag formulieren thuis. Nadere inlichtingen verstrekken de postkantoren en de kan toren der Radiooentralen. laten. Slechts Onder Stavenisse was des tijds een beetje wrakhout aangespoeld., De lijken van de opvarenden zijn nog niet gevonden. Het schip zal worden gelicht. Schipper was I. de Jonge. ZEVEN SCHAPEN IN DE WEIDE GESLACHT. In een weide onder Culemborg kwam een landbouwer tot de onaangename ontdekking, dat 7 schapen 's nachts in de weide waren geslacht. Het bleek dat de slachters alleen het vet hadden mee genomen. Het vleesch kon onder de in gezetenen worden verkocht. WRAK VAN VERDWENEN SCHIP GEVONDEN. Op de kruising van het Engelsche en het Brabantsche vaarwater is het wrak gevonden van het motorschip „Ver andering" uit Bruinisse. Hierdoor komt een der vele mysteries van de zee tot oplossing. Want dit vaar tuig, dat op een stormachtigen avond in de tweede helft van October met Sui kerbieten van 'het Goesche Sas was ver trokken, bestemd voor Dirrfeloord, was daar nimmer gearriveerd en het is ver gaan, zonder een enkel spoor achter te ROTTERDAM, 5 Jan. Heden werden ter veemarkt aanga# voerd 985 dieren, waaronder 400 run deren, 25 paarden, 6 veulens, 213 nuch tere kalveren, 21 graskalveren, 37 big gen en 208 bokken en geiten. Prijzen per stuk: Melkkoeien 930 805, 630; Kalfkoeien 925, 800, 625. Vare koeien 625, 525, 425. Vaarzen- 600, 500, 370. Pinken 450, 350, 290. Graskalveren 280, 200, 110. 's-HERTOGENBOSCH, 5 Jan. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1151 stuks en wel 377 rynde- ren; 222 nuchtere kalveren; 270 biggen; 282 schapen-lammeren. De prijzen waren als volgt: Kalfkoeien en melkvee f 480 tot f 600 Lf 870Jongvee f190f270; Gras kalveren f115f175; Biggen f22 tot f30f45; Schapen f 100—f115 per stuk, sommige veel hooger. Verdere mededeelingenKleine aan voer van rundvee met kalme handel en goede prijzen. Jongvee geringe aanzvoer, prijzen v ist. Biggen weinig aanvoer, kalme han del, goed prijshoudend. Schapen nog vrij goede aanvoer, han del kalm, hooge prijzen. Geiten goede aanvoer,- handel vlot, bijzonder hooge prijzen. Van 31 Dec. 1942 tot 6 Jap. 1943. Geboren: Cornells, z. van C. Wijnste kers en C. J. KapelGerritje Klara, d. van D. v. d. Stoep en J. C. van Baardwijk; Pieter Wilhelmus Francis- cus, z. van P. W. Boeren en W. v. d. Wiel; Cornelis Adrianus, z. van "C. A. v. Wijk en C. S. Verharen. Ondertrouwd: Johannes Henricus Verhoeven 24 j. en Laurina Versteeg 21 j- Over de maand December 1942. Geboren: Engelina Jenneke, d. van C. den Drijver en M. C. v. Loon. Getrouwd: J. Epema 28 j. en R. J. Schuringa 36 j. Overleden: Dirk Jan Havelaar 81 j. Over de maand December 1942. GeborenMargaretha, d. van G. v. Ooijen en H. C. Remmerde. Overleden: Ca. Exaltus, 88 j., echtg. van A. Slagmolen; L. A. Verheij, 78 j., weduwe van P. Smits; F. Verheij, 73 j., echtg. van H. Colijn, wonende te Arkel. Over de maand December 1942. Geboren: Adriaan J., z. van J. van Meer en C. VerduijnCornelis W., z. v. A. Kemmeren en C. A. Nouws; Cornelis J., d. van C. J. de Bie en A. E. v. DongenSientje Adriana, d. v. A. J. jPols en P. MolewijkJantina C., d. van M. F. de Visser en j. C. Siert- semaGooitske, d. van M. Dijkstra en A. Verwoerdt. Getrouwd: A. Saakes 25 j. en G. H. v. Raamsdonk 25 j.; G. Bax 19 j. en A. P. Meter 23 jM. v. Rooij 36 j. en D. Braspenning 38 j. Overleden: G. Koene 79 j. echtg. van G. A. Klootwijk; A. Rochat 60 j. echtg. van B. de Poorter; D. A. Vos 74 j. wed. van P. de Bruijn; E. M. v. d. Hoek 80 jaar. Over de maqnd December 1942. GeborenJohan Bertus, z. van J. van Andel en J. Roza; Huibert Johannes, z. van A. 't Lam en S. J. v. Be^geijk; Anneke Cornelia, d. van E. derf Dek ker en M. v. Helden. Getrouwd: Arie van Gelder 27 j. en Maaike Nieuwkoop 26 j.Cornelis v. Ballegooijen 22 j. en Maaike Tim mermans 22 j.Dirk Timmermans 25 j. en Sofia Hendrika Wilhelmina Roza, 18 j. Over de maand December 1942. Geboren: Janske, d. van L. W. Bax en M. Timmermans. Ondertrouwd: G. Bleijenberg 26 j. en D. Bouman 18 j. Getrouwd: J.T"hur 29 j. en M. Bou- maq_ 25 j. Overleden: Jozijna v. Vuuren 85 j. weduwe van H. v. d. Wetering; Jo hanna den Hoet 53 j., echtgenoote van A. W. de VriesJanske Bax lid.; An- tonia Lankhaar 61 j., echtgenoote van K. v. d. Velden. Over de maand December 1942. Geboren: Peter, z. van P. Kilwin- ger en Chr. NaayenTeunis Willem z. van H. Vink en L. Klop. Getrouwd: J. W. Wilhelm 39 j. en H. Viveen 33 j.; J. D. Hoekstra 26 j. en J. G. v. d. Lely 22 j.B. A. v. Dijk 31 j. en D. P. Bouman 23 j. Overleden: Cornelia T. v. Vugt 59 j., meduwe van B. v. Vugt; Louiza Hart man 5 w.Johanna E. Gay 76 jDirk je M. Swart 79 j., weduwe van P. Kie- boom. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. Over de maand December 1942. GeborenPieterneila, d. van M. v. d. Meeberg en J. v. DrielBarend, G., z. van H. Damen en van A. v. d. Heu vel Jacob, z. van J. Koman en M. A. Schmidt; Arie, z. van A. Kieboom en H. v. d. MoorenKlazina, d. van G. Ip- pel en A. Duizer; Jacobus, z. van J. v. Driel en M. D. Klop. Ondertrouwd: Cornelia Kieboom 43 j. en Aagje de Klerk 30 j. 'Getrouwd: Pieter J. de Pauw 27 j. en Jenneke Baggerman 28 j.Pieter Hendrik Kroon 28 j. en Hendrika van Driel 24 j.; Cornelis Baggerman £5 en Cornelia M. v. Driel 22 j. Overleden: Do.rus F. den Hollander 73 jaar. Grootestraat 231 WAALWIJK NAAR MAAT. Prima Coupe. Telefoon 109. GROOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wij nog 'n aardige WALTER KLERKX Waalwijk Belast zich met per auto, schip of spoor. Ruime droge bergplaats voor BILL IJ KE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland - C. P. DE HOOG,» Belasting consulent N.I.v.B., Visschersd. 68, Gorkum - Telefoon 2978 n alle reparatie aan autobuiten- en binnen banden, fietsbanden, laarzen, enz., Speciaal adres voor op alle maten autobanden, ge garandeerd prima werk. IN AANSLUITING AAN HET PACHTBESLUIT 1941. Z O. BUITENSINGEL 20 's-GRAVENHAGE. Eenzamen van alle rangen, standen en leeftijden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelings bureau met uitgebreide relaties door geheel Nederlandtallooze tevredenheidsbetuigingen liggen ter inzage. Inlicht, schriitel. en mond. Bur. „HOLLAND", Admi- ralengracht 219, Amsterdam. 9 voor luchtbandenwagen, f25 p. stuk. Landbouwwerktuigen Spijkenisse. 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygiënische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestgd bij alleen bovenhuis R'dam LI (Deze straat is een zystraat der Jonker Fransstraat). Gratis spreekuren. Dag. v. 10 t. 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijscourant. Worden in ge sloten brief in blanco couvert op verzoek toegezonden. Wjj behartigen Uw belangen door geheel Nederland. Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN TJEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A TEN NOEVER DE BRAUW, - Wijk bij Duurstede Verstrekt credleten, ook aan nlet-landbouwers Noemt celden A deposito Agent voor Gorinchem en Oinstreken t De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER 71 VOOR ENZ. ENZ. ENZ. NAAR -m Rijwielen, Waschmachines, Electr. waren, Huishoud artikelen enz. Kassiers D. VAN TVUK. Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 610 uur. HOOGSTRAAT 16. GORINCHEM Van Houten puddingpoeder» zijn wan een zoodanige samenstelling, dat zij bereid met een halve Liter melk en 40 gram suiker (voldoende voor 4 personen) een aangename verrassing zijn voor iedereen. Het kan niet anders, want ook bij de productie van Van Houten's puddingpoeders worden ook nu nog de allerbeste grondstoffen gebruikt en wordt aan de samenstelling de grootste zorg besteed. Er zijn ver schillende «maker»: vanille (10 cis) citroen, abrikoos, banaan, advo caat roomsmaak ets). l i VAN WOUDRICHEM 6,30 10,30 2,30 7,15 7,10 7,50 11,30 12,20 3,30 4,30 9,15 10,10| 8.30 1.00 5,30 9,30 1,40 0,10 VAN GORINCHEM: 6,50 11,00 3,00 7,45 7,30 8,10 12,00 12,40 4,05 5,00 9,45 10,30 9,00 1.20 5,50 De gemerkte uren alléén Zaterdags. VAN WOUDRICHEM: VAN GORINCHEM: 8,30 1,30 6,30 9,00 2,00 7,00 9,30 2,30 7,30 10,00 3,00 8,00 10,30 3,30 8,30 11,00 4,00 9,00 11,30 4,30 9,30 12.00 5,00 10,00 Naam Woonplaats Straat In couvert zenden aan HYPO - Alkmaar

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4