Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. ^DVAN At#Kf No. 6326 Vrijdag 22 Januari 1943 Buitenlandsch Overzicht VERB UISTEREN Binnenlandsch Overzicht Germaansche tanddienst Officiëele Landbouwmededeelingen Distributie mededeelingen Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maaaden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/, ceit. Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 our ingewacht. Buitenland De hooikist maakt Uw spijzen gaar, met minder gas en electriciteit is Uw maaltijd klaar Bespaart op Uw rantsoen met een Hooikist! DE HANDEN INEEN VOOR WINTERHULP. Giro 5553. Iets over de ligging van Heusden in verband met het Rivierstelsel voor de Provincie Noord-Brabant voor het land van Bensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden 'Aan het Oostfront. In vrijwel alle sectoren van het Oost front bleven de Duitsche en verbonden troepen in hevige afweergevechten tegen de massale aanvallen der bolsjewisten gewikkeld. Wederom had de strijd door de elastische verdediging een bewegelijk karakter, vooral in den zuidelijken sec tor tusschen Stalingrad en den. Kauka- sus. Nauwkeurige plaatsaanduidingen, omtrent de gevechten werden door het Duitsche opperbevel niet gegeven, slechts werd medegedeeld, dat de bezetting van Welikije Luki zich al vechtende een weg gebaand heeft maar de tot ontzet aanvallende gevechtsgroep. In het gebied van Stalingrad sloegen de Duitsche troepen, die daar reeds we kenlang een heldhaftigen. afweerstrijd voeren tegen van alle zijden aanvallende bolsjewisten, wederom zware aanvallen van infanterie en tanks af. In de groojte bocht van de Don schijnt Millerowo een station aan de spoorlijn Wpronesj- Rostow, dat ruim 300 km ten Westen van Stalingrad ligt, een doelwit der bolsjewistische aanvallen te zijn. Ten aanzien van den. strijd tusschen Don en Kaukasus verluidde te Berlijn, dat Krasnodar, de hoofdstad van het Koe- bangebied, hier als een operatief doel der vijandelijke aanvallen moet be schouwd worden. De gevechten spelen zich hier echter af in een gebied, dat ver van de Koeban verwijderd is. Een indruk van dé hevigheid van den strijd aan het Oostfront geeft het feit, dat hier op één dag 75 vijande lijke tanks vernietigd werden, terwijl op een anderen dag 77 vliegtuigen, der bolsjewisten verloren gingen, tegen slechts drie toestellen der Duitsche luchtmacht. t Oostland en Pekraine. De Duitsche pers publiceerde voor de eerste maal, een kaart van de bfezetHe gebieden der Sovjet-Unie, die een over zicht geeft van hun administratieve in deeling. Onder den rijksminister voor de bezette gebieden, Alfred Rosenberg, staan het rijkscommissariaat Oostland '^cpywleider Echse. te Riga en bet rijkscommissariaat Oekraine onder gouw leider Koch te Rowno. De grens tusschen beide rijkscom missariaten verloopt ongeveer langs de Pripet, een zijrivier van de Djnepr. Het rijkscommissariaat Oostland wordt in het westen begrensd door de Oost zee, Oost-Pruisen en "het district Bia- lystock, dat onder afzonderlijk bestuur staat, hoewel de functie van rijkscom missaris, hier eveneens door gouwlei der Koch wordt uitgeoefend. Het rijkscommissariaat Oekraine grenst in het westen aan het gouvernement-ge neraal en het met Bessarabië en Trans- nistrië vergrootte Roemenië. De oostgrens van het onder civiel bestuur gestelde gebied verloopt van het Peipusmeer in een rechte lijn naar het zuiden tot de Pripet, vervolgens in oostelijke richting naar den, boven loop van de Dnepr om tenslotte bij1 Ma- riopol de zee van "Azow te bereiken. Het gebied ten oosten van deze lijn behoort nog tot de militaire etappege- bied, hetgeen eveneens met de Krim ten zuiden van de landengte van Pere- kop het geval is. Zoowel Oostland als de Oekraine zijn in een aantal districten verdeeld. Oostland omvat de districten Estland, Letland, Litauen en Wit-Roethenië. De Oekraine bestaat uit de districten Wolhynië, Sjitomir, Kiew, Nikolajew, Dnepropetrowsk aan de krim. (VPB). Luchtaanval op Berlijn. Door de Engelsche luchtmacht werd tweemaal een aanval op Berlijn onder nomen, waarbij resp. 2 en 25 toestellen verloren gingen. De bommen kwamen vooral in woonwijken terecht en maak ten slachtoffers onder de burgerbe volking. Ook het bekende Sportpalast werd beschadigd. Rond Noord-Afrika. Hoewel de politieke verhoudingen in Franscfh-Noord-Afrika nog vrij1 ver ward blijven, staat het vast, dat gene raal Giraud een officieel bezoek aan Washington zal brengen. De aange kondigde ontmoeting tusschen De Gaulle en Giraud heeft echter nog niet plaats gevonden en zal misschien ook niet vóór de reis van Giraud naar Washington geschieden, daar de V. St. dit ongetwijfeld niet wenschen. Typee rend voor de rivaliteit der verschil lende Fransche groepee ringen was ook het bericht, dat prins Napoleon Bona parte gearresteerd werd, toen hij zich via Spanje naar Noord-Afrika wilde begeven. Italiaansche „projectielbooten" onder namen een aanval op de haven van Algiers en torpedeerden daar. een krui ser en drie vrachtschepen. Dit nieuwte Strijdmiddel ter zee verschilt van de bestuurbare torpedo's, waarmede reeds vroeger stoutmoedige aanvallen zijn ge daan op de havens van Alexandrië, Mal ta en Gibraltar. Bij de bestuurbare torpedos' worden de manschappen door een ingenieuze inrichting uit de tor pedo geworpen, nadat deze in de rich ting van het te torpedeeren schip is gestuurd, en moesten vervolgens in han den van den vijand vallen. De bena ming van de „projectielboot" bevestigt een ontplofbare lading tegen de scheeps wand en keert vervolgens met het ach terste deel van het vaartuig terug naar de dpikboot, die hen naar dq, haven van bestemming heeft gebracht. In Tunis bepaalden de gevechten zich door het regenweer tot wederzijdsche verkenningsacties, terwijl het Britsche achtste leger in Libye wederom verder in de richting van Tripolis oprukte. Ook ditmaal gelukte het echter niet den Duitsch-Italiaanschen troepen bij de gevechten die zich tusschen Syrte en Misurata afspeelden, te omsingelen., en aldus tot eenbeslissenden slag te dwingen. Rommel trok zich verder te rug en schijnt volgens Britsche berich ten Misurata te zullen verdedigendeze plaats ligt ruim 200 km ten oosten van Tripolis. Pact van Saadabad verlengd. Het pact van Saadabad, in 1937 tus schen Turkije, Afghanistan, Irak en Iran gesloten, is met 5 jaar verlengd. Hoe wel Iran en Irak, dat onlangs den oor log verklaarde aan de spil,»geheel on der Engelschen invloed zijn geraakt, heeft Turkije blijkbaar toch prijk ge steld op een verlenging van dit pact. Politieke voordeelen kan deze verlen ging wel is waar niet brengen, maar in ieder geval kan Turkije, aldus be toogde een Turksch blad, door de ver lenging duidelijk maken dat het de souvereiniteitsaanspraken van zijn me- cle-onderteekenaars bereid is te onder steunen. Geallieerde oorlogsraad Volgens berichten uit Washington zou Rooseveld het bijeenroepen van een. oor logsraad, bestaande uit vertegenwoor digers van Engeland, de Ver. Staten, de Sovjet-Unie en Tsjoenking-China, over wegen. Het "initiatief hiertoe schijnt' van de Sovjet-Unie uitgegaan te zijn. Om begrijpelijke redenen neemt de En gelsche pers een gereserveerde houding aan, daar het zwaartepunt der gealli eerde oorlogsvoering aldus geheel naar de Amerikaansché hoofdstad verplaatst zou worden. De strijd op Nieuw-Guinea. Aangaande de gevechten in het gebied van de Salomonseilanden, en op Nieuw- Guinea schrijft de Jokio Asahi Sjim- boen, dat de stellingen der tegenstanders hier tegenover elkander jfiggen en vrij wel gelijkwaardig zijn. Het voornaamste kenmerk van den strijd is de toenemende hevigheid der luchtgevechten. De ge allieerden hebben numeriek sterkere' luchtstrijdkrachten en trachten de Ja- pansche bases en transporten te ver nielen. i Op Nieuw-Guinea zijn de Japanners er in geslaagd, troepen en wapens bij Lae aan land te brengen, terwijl de Ja- pansche stellingen bij Sanada doorbro ken werden. Merauke, het eenige steun punt in Ned.-Indië, dat zich in ge allieerde handen bevindt, werd wederom aangevallen. Merauke ligt^aan de Zuid kust van tjet Nederlandsche gedeelte van Nieuw-Guinea in de nabijheid van de grens van het Australische mandaat. Door* de ligging tegenover Noord-Au- stralie neemt Neraukein in strategisch opzicht een positie in als Port Morseby, dat echter beter over land aan' te val len is, hetgeen ook uit den Japanschen opmarsch over het Stanley-Owengeberg- te gebleken is. Japan in NedMndië. Japan is van plan op Borneo een in dustrie te vestigen, die niet alleen ver- bruiksgoederen zal produceeren, doch ook de natuurlijke rijkdommen van dit land als ijzererts, aardolie, goud, enz. zal bewerken. Ook aan de houtindustrie zal aandacht wordert geschonken,. Verder koestert men voornemens ten aanzien van den aanleg van een spoor lijn, die het gehfeele eiland zal doorkrui sen. De rijstproductie zal uitgjebreidi worden, opdat Borneo in de toekomst in zijn rijstbehoefte zelf zal kunnen voorzien. Op de werf van Soerabaja is het eerste door de Japanners gebouw de schip van stapel geloopen. In Singa pore begint binnenkort een conferentie van Japansche militaire autoriteiten met de sultans van Malakka en Sumatra betreffende de verdere organisatie van deze gebieden, die in één bestuurseen- heid zijn samengevat. *- »'m^. Een door bolsjewisten verwoest slot SS PK W. Zwagers (Vrijw. Leg. Ned.) O H-P m 's morgens 's avonds tot vanaf Zaterdag 23 Jan. 8 34 5.10 Zondag 24 Jan. 8 33 5.12 Maandag 25 Jan. 8.32 5.14 Dinsdag 26 Jan. 8.30 5.16 Woensdag 27 Jan. 8.29 5.17 Donderdag 28 Jan. 8.27 5.19 Vrijdag 29 Jan. 8.26 5.21 SAUCKEL OVER DEN ARBEID IN DUITSCHLAND. De gevolmachtigde voor den arbeid gouwleider Sauckeï, heeft zich te Brussel tegenover persvertegenwoordigers ge keerd tegen de Engelsche en Amerikaan- sche bewering, volgens welke in het kader van de Duitsche arbeidsorgani satie menschen naar Duitschland „ge deporteerd" zouden worden. De tewerk stelling van Europeesche arbeiders in Duitschland, aldus Sauckel, geschiedt volgens nationaal-socialistische beginse len en volgens aanwijzing van den Führer. Deze vormen het meest moder ne, hygiënisch en rechtvaardige, dat men zich op dit gebied kan voorstellen. Duitschland brengt, door zijn beste menschen tegen het bolsjewisme te doen vechten, het zwaarste offer voor 'Europa. Het gelooft daarom het volkomen recht en den plicht te hebben, den Europee- schen arbeid te mogen en te moeten mobiliseeren in dezelfde mate als waar in het bloed offert. In alle tijden der wereldgeschiedenis is het t' onbetwist bare recht van den overwinnaar ge weest en het zal dat blijven de krachten te mobiliseeren, die hij zelf noodig heeft om te leven. Het eten goed warm houden en toch weinig gas gebruiken, is een heele puzzle. Vooral in den winter heeft men graag een goeden warmen maaltijd. Ons gasrantsoen zou dit eigenlijk niet toe laten, wanneer er niet nog zooiets be stond als een hooikist, die een practische oplossing voor het kookprobleem vórmt. Ten eerste hebt U alleen maar brand stof noodig om het eten een zesde van. den normalen kooktijd vóór te koken, en het daarna tenminste twee a drie maal den kooktijd in de hooikist te laten. Wanneer U geen hooikist hebt, is een pak kranten óók voldoende. Let ®er dan echter op, dat de kranten alles goed afsluiten vooral bij de tegen woordige kleine kranten verlieze men dit niet uit het oog en een voldoen de dikke laag vormen, zoodat zoo wei nig mogelijk warmte verloren gaat De hooikist is bijzonder geschikt voor peulvruchten, gort e.d. meelpro- ducten, mits in water gekookt. Elke huisvrouw die het koken in de hooi kist toepast, zal heel goed kunnen be merken, dat zij gas bespaart. Dat is heusch noodig, want er moet heel zui nig met onze kolen omgesprongen wor den. De gasbedrijven krijgen er niet te veel van. Wanneer de gasfabriek geen gas meer heeft, bent U zelf hiervan de dupe. Houdt U'daarom aan het parool om met weinig gas veel te doen. Zondag werd in Den Bosch een vor mingsbijeenkomst gehouden door Duit sche en Nederlandsche nationaal-socia- listen. De heer v. Geelkerken en Haupt- dienstleiter Schrfiidt voerden bij dezle gelegenheid het woord. De heer v. Geelkerken merkte in zijn toespraak o.m. op, dat er geen „bezorgdheid" hoeft te bestaan, zooals in zekere krin gen gevreesd wordt, dat Mussert „ka- nonnenvleesch" voor de Duitsche weer macht zou moeten leveren. „De dag zal echter komen", zoo verklaarde v. Geelkerken onder luiden bijval, „dat ook de Nederlanders zullen inzien, dat zij daadwerkelijk mede zullen moeten werken aan den strijd in het Oosten, want slechts verblinden kunnen op den duur de oogen sluiten voor het inzicht, dat in het Oosten wordt gestreden om het bestaan van de Europeesche cul tuur." Hauptdienst'eiter Schmidt besprak om. de evacuatiemaatregelen en deed een beroep op allen, die hierbij betrokken zijn om wederzijdsch begrip te toonen en de moeilijkheden- niet grooter te ma ken. Vervolgens besprak hij het onder werp „Arbeid van Nederlanders in Duitschland". Wie niet werkt, moet leeren werken, zoo merkte spr. op. De rechtvaardigheid eischt, dat ook de beter gesitueerden aan de beurt komen. Tenslotte wees spreker op den militai ren toestand en wierp een duidelijk licht op de onwrikbare positie van Duitschland. De Nederlander B. Hellenberg Uit Amsterdam is bij vonnis van het Deut sche Obergericht van 6 Nov. j.l. we gens moord en verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Hellen berg heeft in strijd met alle oproepen tot inlevering van wapens een pistool met scherpe munitie en een cylinder- revolver in zijn bezit gehad en een 71- jarigen man doodgeschoten. Het vonnis is na bestudering der kwestie van gratieverleening voltrokken. Met ingang van 1 Augustus zijn de particuliere pandhuizen opgeheven. Reeds herhaalde malen was op de a-sociale instelling van deze bedrijven gewezen, maar hoewel een drietal ban ken reeds geliquideerd zijn, bleef het euvel van de particuliere banken van leening in ons land bestaan. Met ingang van 1 Aug. a.s. zullen echter de laat ste verdwijnen. Opnieuw hebben Zaterdag een groot aantal Nederlandsche vrijwilligers voor de Waffen S.S. in den Dierentuin te Den Haag afscheid genomen. Mussert, generaal Seyffart en de Höhere S.S. en Polizeiführer Rauter waren hierbij aanwezig. 's-Gravenhage, 22 Jan. In het Oosten van Europa wacht ook voor de Nederlandsche meisjes een groot - sche taak. Ook voor haar wordt de toekomst van ons land daar veilig gesteld. Reeds dienen meis jes uit alle Germaansche landen, n.l. uit Noorwegen, Denemarken, Duitschland, Vlaanderen en Neder land, daar hun vaderland. Eenige honderden Nederlandsche meisjes staan reeds in den Ger- maanschen landdienst. Voor Nederlandsche meisjes van 20 jaar en ouder bestaat thans de mogelijkheid als leidster of als huishoudster tot den landdienst toe te treden. Vereischten hiervoor zijn begrip voor de nieuwe orde en belangstel ling voor het boerenbedrijf. Na een opleiding van vijf maan den, gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Duitschland, volgt plaatsing in een der Nederlandsche ianddienstkampen. Aanmelding dient te geschieden vóór 1 Febr. aan het adres Ko ningslaan 9, UfVecht. Jeugd van Nederland. In Oost land ligt onze toekomst. Ons va derland heeft je noodig. Meld je aan voor den Germaanschen land dienst. Velen hebben wel gemeend, dat eerst in de Middeleeuwen de Maas tusschen het Heleind en Woudrichem is ge vormd. Volgens Van Dalen moet deze vorming plaats gehad hebben tusschen 1286 en 1295. Ramaer evenwel kan zich met deze opvatting niet vereenigen. In het bekende werk van Norlind staat, dat de Maas zich sedert 1904 weer zooals vroeger, voor het ramp jaar 1421 (de beruchte St. Elizabeths- vloed), in twee armen splitst. Ramaer zegt, dat hier eigenlijk geen sprake is van verdeeling in armen, maar dat de geheele Maas beneden Heleind, al het oppfcrwater van de Maas boven het Heleind bekorptde bij Andel afgedamde arm voert sedert 1904 geen water meer af en dient uit sluitend voor de scheepvaart. De Noordelijke Maasarm, Heleind- Woudrichem was er nog niet erg vroeg, want zegt Norlind, in een charter van 772 komt Elisholz voor, als liggend tusschen Rijn en Maas. (Elisholz houdt Remaer voor het dorp Aalst in de Bom melerwaard). Als tweede argument voert de schrijver aan, dat Heusden in 815 voorkomt, als aan de Maas gelegen, terwijl eerst in 1386 de stad werd uit gebreid tot aan de Zuidelijke arm. In 815 lag de plaats aan den Noordelijken arm en dus bestond die toen niet. Ramaer voert tegen deze argumenten aan, dat het een algemeen verschijnsel is dat uitgangen langzamerhand veran deren b.v. Beverhem werd Beverwijk, Jodichem wordt Odijk, Weromi wordt Wormer. Elisholz beteekent Elzenbosch, en Eist, Aalst beteekenen Jïlzenboom. De naam van het dorp in vier eeuwen ging van het eene in het andere over. (Zoo beteekent Elslo- inFriesland eveneens elzenbosch en niet a la Van Richthofen, bosch der elanden, toege geven, dat er elanden gehuisd hebben). Norlind ziet het nog niet bewezen, dat de groote bocht in de Nieuwe Maas, waaraan de stad Heusden lag in de 14e eeuw, al in de 8ste eeuw aanwezig was. Wanneer men toch een stad aan de rivier kan bouwen, bouwt men die niet op een afstand en. het groote voor deel was, dat men, door de stichting der stad aan zoo'n omeander, steeds vol doende vaardiepte zou hebben, die noo dig is voor het aanleggen van schepen, daar de stroom daar de rivier van zelf uitdiept. Men moet niet aanne men, dat een rivier zich overal na .ver loop van tijd verlegt, al ziet men dan ook nog zooveel verlande rivierarmen in een gebied van rivieren. Volgens kaarten uit de 16e, 17e, 19e ën 20ste eeuw komt het rivierbed ons tamelijk vrij standvastig voor, als zijn dan ook uitzonderingen. Sterke bochten blijven dikwijls constant, soms holt deze zich al meer uit en de oude strangen zijn niet ontstaan in. een paar eeuwen tijd, maar na verloop van een paar honderd eeuwen, nadat dus de ijstijd in deze gebieden verstréken was. Norlind vindt het verwonderlijk, dat na den St. Elizabethsvloed van 1421, de Maas weer niet de oude, zuidelijke arm opzocht. Maar deze arm was in 1270 al afgedamd, en wel waarschijnlijk tot de hoogte van den bandijk en dus niet tot die van het maaiveld. Daar de bandijk, aansluitend weerszijden aan an dere bandijken, niet doorbrak,, bleef de stroom kalm tusschen Heleind en Woudrichem zijn bedding vervolgen. Smits en Schotel c.a. ontkenden wel de afdamming van den Zuidelijken, arm der Maas bij het Heleind, maar op een kaart van 1357 komt op de plaats van het Heleind voor: obstruc mase. Dat moet wel een afdamming zijn geweest en geen schutsluis, want die verhindert de scheepvaart niet. Volgens Van den Bergh moet het oude Teisterbant ook het geheele Land van Altena gerekend worden. Dit komt overeen met het feit, dat de Graven Kleef ook dit gebied in hun heerschap pij hadden (13e eeuw). Bij zee, bij de groote riviermondingen zullen wel grootere gouwen gelegen hebben, dan nieei naar binnen. Sorus lag een gouw aan weerszijden van de ri vier. Zoo lag Holtland aan weerszijden van de Maas. Deze stroom was een be langrijk grenswater in de Middeleeuwen.. Nu moet hier in dit gebied wel on bebouwd land gelegen hebben, vólgens Norlind. Maar dat zal wel ver van de rivier afgelegen hebben, Want de Maas had toen al vruchtbare slib neer gelegd langs haar armen. En onder den machtigen Frankischen vorst, Ka- rel den Grooten, was men hier reeds aan het dijken opwerpen. Wel bereiken ons berichten uit de 11e eeuw, dat er tal van poelen en plassen lagen, waar nu het eiland IJseI- monde ligt, maar dat deze in de gouw Teisterbant voorkwamen, vinden, wij niet vermeld. Bovendien was deze streek reeds sterk bevolkt, net' zoo goed als de Betuwe, waar reeds in 726 veel men schen woonden. En... in 1131 stond er te Babiloniënbroek al een villa en deze plaats lag niet aan de Merwede, ook niet aan den Zuidelijken, arm der Maas, maar binnenwaarts. Kerken vond men in 1105 al te Slie- drecht en Houweninge, beide bezuiden de Merwede gelegen. Deze kuqnen op terpen gebouwd geweest zijn, zooals er in het m#ldengedeëlte van het Land van Altena liggen. De Zuidelijke Maasarm is geslonken tot een smal watertje, ïn een gcede eeuw tijds en heet nu oude Maasje. Dit was een sóórt slop en al het water uit den Biesbosch, dat zoozeer aan vuil be zwangerd was, liet hier de vaste stoffen bezinken. Toen de dijk te Werkendaln doorbrak, werd de Zuidhollandsche Waard één zee en de verwaarloosde Maasdijken, werden tijdens dien. vloed weggespoeld. Geen vloed heeft zooveel, wijzigingen in den bestaanden toestand aangebracht, als juist den St. Eliza bethsvloed Verkoop van aardappelen voor late levering aan de V.B.N.A. Telers, die dit wenschen, kunnen reeds thans - de nog bij hen aanwezige zand en kleiaardappelen voor late levering aan de V.B.N.A. verkoopen op onder staande yoorwaarden. "De aardappelen moeten boven die 28 mm vierkantsmaat' liggen. De tijd van levering wordt bekend gemaakt door de V.B.N.A. Op het tijdstip van contractafsluiting moeten de aardappe len van goed houdbare kwaliteit zijn, op het tijdstip van aflevering van eerste kwaliteit en goed bebaard. De betaling geschiedt voor 50 pCt.' van den basis prijs binnen 10 dagen na contraCtsIui- ting,. de rest na" aflevering.' De basis prijzen zijn per 100 kg. Kleiaardappelen Groep I f4.75; II f4.50; III f4.25. Zandaardappélen Groep I f4; II f3.75. Overigens geldt t.a.v. de definitieve afrekening de op den dag van afleve ring geldende telersprijs, zooals bij den normalen verkoop van consumptie-aard appelen. Niet aangekocht zullen worden: te velde goedgdekeurde pootaardappeien, tenzij bovenmaatschewitvleezige ras sen; de*aardappelen in het offiriëele grensgebied; partijen kleiner dan 1000 kg, tenzij de totale te verkoopen hoe veelheid van den betrokken teler dit kwantum overschrijdtfabrieksaardap pelen, ook al zijn deze voor consumptie bestemd. Van iedere, te verkoopen hoeveelheid zal een contract, worden opgemaaf#, waarin uitvoerige condities zijn opge- pomen en dat door den betrokken teler en den V.B.N.A.-vertegenwoordiger moet worden onderteekend. Telers, die van de gelegenheid tot voorverkoop aan *de V.B.N.A. gebruik -willen maken, dienen hiervan vóór 24 Jan. 1943 schriftelijk kennis te geven aan de afd. Aardappelen, Tuinstraat 68, Tilburg, waarbij moet worden vermeld: de hoeveelheid in kg., ras en sortee ring, opslagplaats. Zoo spoedig moge lijk na ontvangst der schriftelijke aan meldingen zullen de opgegeven partijen door gemachtigden van de V.B.N.A. worden gekeurddeze dragen tevens zorg voor het afsluiten van het contract. Hertaxatie Stroovlas. Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat bij het indienen van. een aanvrage voor hertaxatie stroovlas tegelijkertijd het voor hertaxatie ver schuldigde bedrag ad f2 per 1000 kg. (met een minimum van f 15) moet wor den gestort op postrekening no. 240961 ten name van de L.C.O. voor Noord- Brabant te Tilburg. Degenen, die reeds eerder een aan vrage hebben ingediend en het verschul digde bedrag nog niet hebben gestort, worden verzocht dit alsnog te doen, daar anders de aanvrage niet in. behan deling wordt genomen. Inlevering melkkaarten. Het konèt nog steeds voor, dat de 'melkveehouders de kaarten, bestemd voor de opgave van het aantal melkgevende koeien, te laat aan de fabriek inleveren. Wij willen er nogmaals nadrukkelijk op wijzen, dat zulks steeds moet ge schieden vóór den op het kaartje ver melden vervaldatum. Aan de heeren directeuren der zui velfabrieken is opgedragen, de melk- kaartjes direct na den vastgestelden datum aan het bureau van den Voedsel- commissaris op te zenden, terwijl hen verder is medegedeeld de kaartjes, die aan de fabriek komen na den, verval datum, als niet ontvangen te beschou wen. i Vanaf heden zal tegen eiken veehou der, die ondanks onze herhaalde waar schuwingen weigert, aan de verplichting tot het op tijd inzenden der melkkaar- tjes te voldoen, proces-verbaal opge maakt worden. De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. KAARSEN VOOR STAL- EN VOER- TUIGENVERLICHTING. De rjistributiediensten zullen van 25 Jan. tot en met 6 Febr. 1943 op nader te bepalen tijdstippen aan verbruikers van kaarsen, die reeds voor December 1942 en Januari 1943 rantsoenbonnen voor kaarsen ten behoeve van stal- óf voertuigenverlichting hebben ontvangen de rantsoenbonnen voor de derde pe riode, dus van 1 Februari tot en met 31 Maart 1943, uitreiken. Deze personen behoeven geen nieu we aanvragen in te dienen. Verbruikers van kaarsen voor stal- verlichting en verlichting van voertui gen, die voor het eerst een aanvrage tot dit doel wenschen in te dienen, kunnen deze aanvrage voor de periode van 1 Febr.31 Maart in hetzelfde bovengenoemde tijdvak bij de distri butiediensten "indienen op formulieren MD 33302 (oud MD 10) voor stal- verlichting en formulier MD 33303 (oud MD 11) voor voertuigenverlich ting. De distributiediensten zullen bij het indienen van 'laatstbedoelde aanvrage aan verbruikers van kaarsen voor meer gemeld doel de helft van de in het tijdvak van 1 Februari tot en met 31 Maart 1943 toe te kennen rantsoenbon- nen uitreiken. Het restant wordt later uitgereikt, nadat de aanvrage aan een controle zijno nderworpen. Verbruikers van. kaar sen voor verlichting van voertuigten zullen echter ook indien zij voor het eerst een aanvrage indienen i het geheele aantal bonnen, geldig van 1 Febr.31 Maart 1943, ineens ontvan gen. De bovengenoemde rantsoenbonnen, waarop vermeld staat „Een rantsoen kaarsen", zijn voor onbepaalden tijd geldig en geven elk recht op het koopen van één pak kaarsen (300 gram). Voor verlichting van auto's, carriers, bakfietsen en gewone fietsen worden geen kaarsen verstrekt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1