KRUSCHEN DISTRIBUTIEBONNEN 1533 Afscheid stadsklokkenist L. J. J. WASSEN. 8. D. LiPkhuyzen Go's Bink n. v Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N.V., Amsterdam. GEMEENTE ALMKERK. GEMEENTE EETHEN. GEMEENTE VEEN. GEM. WIJK EN AALBURG. GEMEENTE WOUDRICHEM. LET QPlf Bonnen welke vervallen Brood, beschuit, vleesch, aardappelen melk en tabak 05 A 05 B 05 05 A 05 B 05 A 05 B 05 A 05 Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, rijst, chocolade en suikerwerk 480 1 kilogram suiker. 481 500 gram stroop, jam, enz. 48 2 250 gram gort of gortmout. 483 125 gr. gemengd meel. 484 125 gram havermout. 485 250 gram peulvruchten. 486 100 gr. vermicelli of maizena 487, 488, 489 100 gr. kaas per bon 492, 493, 494, 495 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 05, 06,07,1 s/4 liter taptemelk p. bon. 05,06,07,1/Y liter melk per bon. 4/08 „Reserve" 51/,, liter melk. 4/07 „Reserve'y 500 gr. rijst. 06, 07 100 gram suikerwerk, per bon. Boter Koffiesurrogaat 473 250, gram "koffiesurrogaat. Petroleum 04 bonk. EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum. 21 en 33 „Verlichting" 300 gr. kaarsen Vaste brandstoffen Zeep 474 en „Q Eenheidszeep" 1 stukje luchtgevulde of toiletzeep. 475 en „Q Waschpoeder", 250 gr. waschpoëder of zeeppoeder. „Q Toiletzeep", 50 gr. toilet zeep of 75 gr. (oude samenst.). BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS ZORGT VOOR GELD STEUNT WINTERHULPGIRO 5553 Plaatselijk Nieuws HEUSDEN. ALMKERK. ANDEL. BENEDEN-LANGSTRAAT. GENDEREN. GENDEREN. IIERPT. HANK. HEESBEEN. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de. Directie. ABes werkt op Uw zenuwen De oorzaak is veelal onzuiver bloed. Dat bedreigt Uw gezondheid. Het maakt U neerslachtig en gedrukt, be- vargl U hoofdpijnen en in veel geval- ten zelfs Rheumatiek. Dan is Uw leed niet meer te overzien want dat is een kwaal die hand over hand toe neemt en U het leven tot een last maakt Wapen U bijtijds tegen deze ramp spoed. Neem het bloedzuiverend middel Kruschen. Daarmede voert ge Uwe bloedzuiverende organen nieuwe levenskracht toe. 9 ^Drie jaar leed ik aan Rheuma- tischc pijn onderin mijn rug. Ik werd wakker zóó stijidat ik mijn knieën slechts met vreese- fijie pijnen kon bewegen. Vrien den raadden mij Kruschen te ne- men en tot mijne verwondering bemerkte ik dat de pijnen ver dwenen. Hoewel ik den middel- i baren leeftijd reeds gepasseerd ben, was ik nu al twee jaar vrij ran pijn." j Afdlam, 8M-'39. De Heer A. J. v. W. Gezondheid voor een'cenV.per dag .QBApotn. en Drog.0.11, 0.76. L«. N.V.Bowatree PETROLEUM EN KAARSEN. Van 17 Jan. tot en met 27 Februari 1943 geeft elk der met „28 Verlichting" der bonkaarten S 208 en elk der met 08, 09 en 10 „Verlichting" der bonkaar ten S 108 gemerkte bonnen, recht op het koopen van 2 liter petroleum. In hetzelfde tijdvak geeft elk der met 04 genummerde bonnen, der bon kaart EA voor kookdoeleinden recht op het koopen van 1 liter* petroleum. Op deze bonnen zal dus niet meer, zooals voorheen, 2 liter, doch slechts één liter mogen worden afgeleverd. De hoeveelheid af te leveren op verlich tingsbonnen, blijft 2 liter per bon, In hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen 21 Verlichting van de bonkaart S 108 en 33 Verlichting van de bonkaart S 208 recht op het koopen van 1 rant soen (300 gram) kaarsen. De geldigheidsduur van de met 22 Verlichting en 34 Verlichting gemerkte bonnen der petroleumkaarten, respec tievelijk S J08 en S 208, welke van 3 Januari 1943 af recht geven op het koopen van één rantsoen kaarsen is voor onbepaalden tijd verlengd. Kaarsen voor stal- en voertuigverlich ting 3e periode (1 Febr.31 Mrt. Degenen, die voor een vorige periode reeds een aanvraag hebben ingediend, behoeven niet opnieuw een aanvraag formulier in te vullen. Deze personen ontvangen een oproepingskaartje, waar op vermeld staat, wanneer de rantsoe nenbonnen kunnen worden afgehaald. Wanneer men niet op den vas'tgestel- den tijd verschijnt, kan men later niet meer geholpen worden. In de week van 25 tot en mejt 29 Jan. a.s. kunnen formulieren voor nieuwe aanvragen worden afgehaald op de vastgestelde zittingsuren voor het afhalen van de formulieren, welke in. de daaropvolgende week moeten wor den ingediend op de vastgestelde zit tingsuren voor losse bonnen. Vaste brandstoffen kamer- en pension bewoners. Kamerverhuurders en pensionhouders kunnen in. de week van 2529 Jan. aanvraagformulieren afhalen, teneinde deze in te vullen voor de maanden. Febr. en Maart 1943. Dit kan geschieden op de vastgestel de zittingsuren voor het afhalen van formulieren. De indiening van de for mulieren dient in de daarop volgende week plaats te hebben op de vastge stelde zittingsuren voor het indienen van formulieren. Voor het afhalen van de brandstof- fenbonnen, worden aan betrokkenen op- roepingskaartjes verzonden. Zeep wegens vuilen arbeid. In de week van 2529 Jan. a.s. bestaat er weer gelegenheid tot het af halen van aanvraagformulieren ter ver krijging van extra rantsoenen zeep, op de vastgestelde zittingsuren voor het afhalen van formulieren. De formulie ren dienen volledig en duidelijk met inkt te worden ingevuld, vermelding van naam en adres mag niet worden ver geten. I Melkers dienen het aantal koeien, dat bij de invulling van het formulier op bet bedrijf aanwezig is, te vermelden. Vroedvrouwen, verloskundigen, wijk verpleegsters, enz. praktiseerende artsen, dienen aan te toonen, dat zij t(ot deze groep behooren (overlegging diploma enz.). Ook kappersbedrijven komen thans veer voor zeep in aanmerking. De indiening van formulieren zal als volgt plaats hebben: Voor WIJK op 2 Febr. a.s. van 912 uur voorm. op het Distributiekantoor. Voor AALBURG op 9 Febr. a.s. van 912 u. voorm. op het Distributie kantoor. Voor VEEN op 5 Febr. a.s. van 912 uur v.m. in het café bij Gez. Vos. Voor Eethen wijk A, C, D en E op 4 Febr. a.s. van 912 uur voorm. en wijk B, F en G op 11 Febr. a.s. van 9—12 u. v.m. op het gemeentehuis, benedenlokaal. Stamkaarten medebrengen! Voor mel kers alleen stamkaart Hoofd. VERLAGING VAN HET VLEESCH- RANTSOEN. Het vleeschrantsoen zal mét ingang van Zondag 24 Jan. a.s. vooreerst ver minderd worden tot 200 gramper persoon per week, been inbegrepen,, waarmede de aanpassing aan datgene, wat door den jaarlijkschen aangroei beschikbaar komt van onzen veestapel, echjer nog niet bereikt zal zijn. Verdere aanpassing zal dienen te ge schieden op het moment, waarop de nu pog aanwezige rundveestapel, die on geveer tachtig procent is van den vroe- geren, zou moeten worden aangetast ten gevolge van handhaving van het ver laagde rantsoen. Mocht deze omstan digheid zich voordoen, clan is ver laging van het vleeschrantsoen het ee- nige middel om het veel belangrijkier vet- en mei krantsoen voor nog ver dere verlaging te behoeden. De uitreiking van toeslagkaarten voor den Kring Almkerk heeft plaats op de volgende dagen en uren: DUSSEN r Maandag 25 Jan. van 9 12 u. in café Leemans. HANK: Dinsdag 26 Jan. van 912 u. in het St. Antoniusgebouw. ALMKERK: Woensdag 27 Jan. van 912 u. in café v. "Dijk. N1EUWENDIJK: Woensdag 27 Jan. van 23 u. in Tavenu. Formulieren móeten van te voren ingeleverd, zijn. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwa ren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben Woensdag 27 Januari. Eethen en Genderen van 9.1510.30 u. Drongelen, Heesbeen en "Doeveren van 10.30—11.45 uur. Meeuwen van 11.4512.15 u. Bah.-Broek van 1.302 yur. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben: Dinsdag 26 Januari. Huisnr. 185 van 9.1510.15 u. 86170 van 10.1511.15 u. 171—250 van 11.15—12.15 u. De uitreiking heeft plaats in het café bij de Gez. Vos. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben: Maandag 25 Januari. Wijk A, van 9.1510.15 uur. Wijk B, van 10.1511.15 uur. Wijk C, van 11.1512.15 uur. De uitreiking heeft plaats in het Vereenigingsgebouw. Melk voor giftigen arbeid en zeep voor bijzonderen arbeid. In de week van 2530 Jan. 1943 zal tijdens de zittingsuren van de rei zende ambtenaren in losse bonnen, ge legenheid zijn voor het afhalen van bonnen voor extra melk voor die arbei ders die giftigen arbeid verrichten. Tevens zal in die week en dezelfde zittingsuren gelegenheid zijn voor het afhalen van aanvraagformulieren, voor zeep wegens bijzonderen arbeid. Van links naar rechts Foto VAESEN L.J.J. WASSEN, Burgemeester THOMAES, HARRY POLL en J. VAN LAARHOVEN. Zaterdagmiddag vond het afscheid plaats van den heer L. J. J. Wassen, als stadsklokkenist. Te ongeveer 3 uur werd de heer Wassen,door een comité, bestaande uit de heeren Harry Poll, A. Baaijens, J. v. Laarhoven en A. Swagemakers, aan zijn woning afgehaald en naar de raad zaal van het stadhuis geleid, welke raadzaal met bloemen en planten was versierd en waar zich reeds eenige be langstellende ingezetenen hadden ver- eenigd. Het gezelschap werd verwel komd door burgemeester Thomaes, die den heer Wassen, nadat allen waren gezeten, namens het gemieentebestuur toesprak. Spr. liet uitkomen, dat een functie, die meer dan 32 jaren op voor beeldige en deskundige wijze is waar genomen niet zonder meer mag worden neergelegd, te meer niet wijl met dit neerleggen een stuk historie van onge veer liO jaren wordt afgesloten. De familie Wassen toch nam de func tie van klokkenist gedurende twee ge- neratie's waar. Veel is in dien tijd ver anderd en als men de uren en klimpar tijen die door de familie Wassen zijn gedaan ging optellen zou men, tot astro logische getallen komen, die ons zou den doen duizelen. Stond het uurwerk even stil dan was de he«r Wassen er terstond bij, om het euvel te verhel pen. Hoeveel personen, heeft hij niet rondgeleid, die het uurwerk en de klokken wilden bezichtigen, ontelbaar zijn de namen, die in, het boek zijn geplaatst, dat in de torenkamer ligt. Nu is deze loopbaan afgesloten en spr. kan zich voorstellen, dat de heer Wassen zijn taak met weemoed èindigt. Mochten er evenwel moeilijke gevallen komen dan hoopt hij dat niet te ver geefs een beroep op den scheidenden, klokkenist zal worden gedaan. Als Burge meester brengt hij dhr. WasSen dank voor alle diensten die hij de gemeente heeft bewezen en namens het gemeentebestuur overhandigt hij hem een couvert met inhoud, benoemt hij hem tot eereburgter dezer gemeente en verzoekt hem zijn naam te willen plaatsen, in het gul den poirtersboek dezer stad. De heer Wassen dankt voor de ge sproken woorden en geeft de toezeg ging dat hij steeds bereid gevonden zal worden om zijn opvolger met raad en daad ter zijde te staan. Hierop werd een feestdronk rond gediend. i Vervolgens sprak de heer Harry Poll als volgt: Mijnheer Wassen, In aansluiting op de afscheidshulde, die U bij monde van den heer Burge meester namens het Gemieentebestuur bij Uw heengaan als stadsklokkenist zoo juist is ten deel gevallen, heeft de burgerij van on$ aloude Heusden ge meend bij Uw vertrek niet te moeten achterblijven, gezien gij een reeks van plichtsgetrouwe jaren als klokkenist ijve rig werkzaam waart ten dienste der ge meenschap, daarmede een schoone tra ditie continueerend, die meer dan. een eeuw lang als een gouden draad door Uw familie heeft geloopen. Wij hebben daarvoor een comité in het leven geroepen, waarin ieder wel- meenend Heusdensch burger, waarop wij een beroep deden, spontaan zitting nam. Het was onze bedoeling dat dit Comité met ruime gevoelens en eerlijke waardeering hier grootmoedig zou aan treden om, bezield met naastenliefde en warmen burgerzin, in Uw levens avond een gelukkigen dag te brengen, waarop gij in de jaren die U nog res ten met voldoening kunt terugschouwen. Persoonlijk stel ik er prijs op te verklaren dat uitsluitend de sympathie voor U, mijnheer Wassen, als echte Heusdenaar en de liefde tot m'n ge boortestadje mij er toe deed besluiten, mét opzij zetting van zekere bezwa ren, aan "het welslagen van dezen middag m'n medewerking te verleenen,. Andere gevoelens of bedoelingen zijn mij vreemd, ook al zouden die mij kwaadwillig worden toegedacht. Doch ik vertrouw dat mijn idealisme in de ze niet in klein-steedschen zin tot ver keerde uitleggingen zal aanleiding ge ven. Gij, mijnheer Wassen, 'zijt immfersi voor Heusden een <te populaire figuur om Uw vertrek met de stille trom te doen geschieden. Een stadhuis en klok kentorensleutel, die meer dan één eeuw in één en dezelfde familie waseen gleutel, dien ook gij met eere gedu rende plm. 32 jaren hebt gehanteerd zoon' familiesleutel, waaraan lief en leed en een schoone traditie verbonden is, Iaat men maar niet zonder meer als de eerste de beste sleutel van kolen-» hok of W.C. weer terug deponeeren op de Secretarie, waar hij dan koud en ambtelijk in ontvangst wordt genomen, zonder oog en hart te hebben voor het menschelijke, het levensverbondene dat met een dergelijk familie-object innig is verweven. Wij willen in de overdracht van dezen sleutel een symbool zien en dit symbool tot leven wekken. Want een lange periode in Uw leven wordt nu afgesloten en met het afgeven, van dezen sleutel doet Uw familie ook af stand van een eerzame traditie. Zoo'n, sleutel heeft daarom bijzondere waarde, geadeld als hij is door de historie en het leven. Toen wij dan ook, bij ons journali stieke bezoek aan U, tot de teleurstel lende ontdekking kwamen, dat aan Uw heengaan niet die aandacht was besteed, die het rechtmatig verdient, hebben wij den heer Thomaes in zijn kwaliteit als Burgemeester der gemeente en wél uitsluitend als zóódanig, gevraagd of U niet een passende afscheidshulde kon worden gebracht. Hij stemde daar mee terstond in en kon. er zich voorits bereidwillig mee vereenigen dat U, naast een huldiging van de zijde van het ge meentebestuur ook een huldiging van den kant der burgerij deelachtig werd. En daarom, gezien den unieken glo riedag, die U in 1936 mocht beleven toen het ambt van klokkenist één eeuw ononderbroken in net geslacht der Was sens was, een gloriedag, die tot een Heusdensch volksfestijn werd, eenig in onze stadshistorie, is er nu zeker aanleiding Uw afscheid op gepaste wij ze te accentueeren. Wij werpen dan even een terugblik in de historie van een eeuw en zien 'Uw grootvader, ko mend uit Kaldenkirchen, in, den jare 1830 zich Je Heusden als horlogier ves tigen en hem stichter worden van de aloude klokkenzaak der Wassens aan de Botermarlct. In 1836 werd hij tot stads- op Zaterdag 23 Januari. 04A en 04B Brood. 04 Beschuit. 04A en 04B Vleesch en Vleeschwaren. 04A en 04B Aardappelen. 04 Melk en Taptemelk.» Ó4Aen04B Tabakskaart. 463 Suiker. 464 Stroop enz. 465 Gort of Gortmout. 470 Gort of Gortmout. 471 Havermout. 472 Vermicelli of Maizena. 460, 461, 462 Kaas. 466, 467, 468, 469 meel, bloem, enz. 4-02 „Reserve" Rijst. 3-01, 4-01 „Reserve" Cacao. 01, 02, 03 Chocolade en Suikerwerk. 4-03 „Reserve" Mandarijnen. op Vrijdag 22 Januari. 03 Boter. klokkenist aangesteld, terwijl rond het jaar 1875 dit ambt in handen kwam van de Gebr. Wassen, die het met eere heb ben bekleed tot 1911, toen gij als op volger van Uw ooms aantrad. Sedert dien hebt gij dagelijks den gang naar het Stadhuis aanvaard, den 'toren beste gen en de klok verzorgd en geregeld. Dit bedrijf had de volle liefde van Uw hart en is geworden tot een levens- en familietaak, aller waardeering waard. Gij, mijnheer Wassen, en de Heus- densche klokketoren zijn een twee-een heid geworden, die wij ons moeilijk ge scheiden kunnen denken. En door Uw functie naamt gij, mede dank zij Uw persoonlijke eigenschappen, een geheel aparte plaats in ons stadje in en bent daardoor geworden één dier typische Heusdensche figuren, die zoo echt pas sen in de sfeer van ons stedeke. Wij zien in U een detail van. dien aparten stijl, die ons Heusden tot dat geliefde en gëheel eigene Maasstadje maakt; het is uit warme liefde 'voor het be houd van dit eigen karakter onzer plaats dat wij U afscheid met eenig feestbe toon willen omkransen,. Een burgerij, die haar eigen plaatsgenooten eert, óók om een simj>ele functie, zal zichzelve kunnen zijn en blijven, juist in een tijd, waarin wij aan ons volksvreemde in vloeden bloot staan. De kortzichtigen mogen zich dit voor gezegd houden! Wij' noemden U, mijnheer Wassen, een typische Heusdensche figuur, zooals ons stadje er meerdere bezat en nog bezit. Had Bartha Roeltjes'niet haar karakteri stiek winkeltje met ulevellen en houten piaskes? En riep Dirk van Kuijk de baldadigsten onder ons jongeren niet enkel reeds door zijn martiale verschij ning tot de orde? Zoo ook was in Bur gemeester Honcoop, voor het laatst,: de statige voornaamheid van de historie onzer roemvolle vestingstad Heusden be lichaamd. Maar „Nardje", menschenook „Nardje" had iets Heusdensch! Hij nam je bij wij'ze van gunst mee naar den klokkentoren, zoo op een móói- en» zomerschen Zondagmorgen, en liet zijn „gunst" voor ons als on.ervarenen daar ontpoppen tot een hard stuk ar beid bij het opdraaien yan de klok, tot de tong op je vestje hing! Maar mij heeft hij maar .éénmaal te pakken gehad... Doch niet enkel als klokkenist naamt gij, mijnheer Wassen,, een stijlvolle plaats in ons stadsbeeld in. Wij vonden U óók typisch als gij op een stillen, zonnigen Zondagmiddag, P-~ uitgerust met den zwarten billentik- ker, den hoed achterover geschoven, een boek in de eene en een, potlood in de andere hand, Uw rondgang door ons stadje hield, hier en daar met zwie rig gebaar een deur opende om aan te kondigen dat ge kwaamt voor „"Heus- den-Kevelaar", „"Processie Bokhoven" of „Sint Pieterspenning". Op andere tijden, bij voorkeur des Zondagsmorgens tegen tien uur, zagen wij U, de handen rustig op den rug,, een goeie sigaar-met-een-bandje in den mond, Uw ochtendwandeling door Uw stadje doen en op de winteravonden waart gij, tijdens de glorieperioden van „Kunst en Vermaak", de vertolker van Óen een of anderen, zwaar dramatischen rol in het Patronaatsgebouw. Zie, dit alles heeft U bestempeld tot een persoonlijkheid, waardoor het leven de element, van ons mooie, rustiekje stadje meer cachet kreeg. Wie daar een maal oog en hart voor heeft, gaat Heusden innig waardeeren, zoowel om zijn uiterlijk schoon als "om zijn mensche- Iijk samenstel, al zijn er dan met betrek king tot het laatste vaak bittere teleurstellingen, Het doet de welmeenende Heusdena- ren daarom van harte goed dat het ge meentebestuur Uw persoon en Uw ar beid dermate heeft willen apprecieeren door U tot Eere-burger der stad te ver heffen en Uw naam te doen, schrijven in het „Gulden Poortersboek". Voor deze Uitzonderlijke gunst, mijn heer Wassen, onze 'beste gelukwens chen,, mede namens de geheele welwillende burgerij. Doch deze heeft haar erken telijkheid en sympathie voor U ook willen toonen in, een feestgave, bijeen gebracht uit vrije giften, waaronder zelfs enkele van oud-stadgenooten. Het verheugt mij deze afscheidsgave U aanstonds te mogen overhandigen, daar zij voor U het stoffelijk bewijs is van de hartelijke welgezindheid, waar mede de nobel denkende Heusdensche burgerij U omringt. Deze gedachte zal Uw levensavond fleur en glans verlee nen, ook al moet gij dan als „man van den "tijd" bij Uzelf erkennen dat de dagen voorbij zijn gegaan en ook Uw tijd gekomen is om plaats temaken voor een jongere en nieuwe kracht. „Hora ruit" ,,De tijd snelt heen": gij zult dit ongetwijfeld denken als gij, staande voor Uw woning op de Boter markt, met weemoed opschouwt naar de stadhuisklok, wetend dat daar thans het U dierbare werk door andere han den wordt verricht. Doch dit verske moge U dan tot troost zijn: Tik-tak, is 't liedje van den tijd, Die langzaam langs ons henenglijdt. Daar komt zoo menig, menig uur Dat stilaan vormt een levensduur. Tik-takkend gaat de tijd voorbij En langzaam ouder worden wij. Tik-tak, ik heb dat lied verstaan Zoo vaak als ik de klok hoor slaan. Ik werkte vlijtig, dag aan dag; Ik deed mijn taak met blijden lach. Nu breekt de tijd van scheiden aan. Tik-tak: ik heb mijn plicht gedaan!... VAN 24—30 JANUARI. 400 gr. brood of 4 rants, gebak 50 gr. brood of 1/i rants, gebak. 75 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. 1/3 rants, vleesch of vleeschw. Vj rants, vleesch of vleeschw. 2 kg. aardappelen. 1 kg. aardappelen. Tabakskaart, 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak. Sigarettenkaart. 20 sigaretten. VAN 24 JANUARI—20 FEBRUARI. 3/06, 4/06 .reserve", 150 gr. cacao m.suik. 05 100 gram chocolade, per bon. VAN 30 DEC.—6 FEBRUARI. 4/03 „Reserve", 350 gr. mandarijnen, 4/04 „Reserve" 850 gr. mandarijnen en/of sinaasappelen. VAN 23 JANUARI—20 FEBRUARI. 2/05,3/05,4/05, „Res." 1 kg. appelen. 3/07 „Reserve" 3 stuks eieren. VAN 23 JANUARI—3 FEBRUARI. 04 Boterkaart, 125 gr.' margarine.. VAN 11 JAN.11 MAART. 01 125 gram boter. Voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar. VAN 27 DECEMBER—20 FEBRUARI. VAN 17 JANUARI—27 FEBRUARI. 08, 09,10 en 28 „Verlichting" 2 liter petroleum per boa. per bon. VERLENGD v. ÓNBEPAALDEN TIJD. 22 en 34 „Verlichting" 1 rants, kaarsen. 01, 02, 03, 04 en OS' k.F. 1 éénheid vaste brandstoffen per bon. Bonnen één eenheid le8e periode; één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. 06, 07 en 08 B.V., één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 28 Febr. 1943. VAN 1—31 JANUARI. VERLENGD TOT 31 JANUARI. 453, „P Eenheidszeep", ,.P Waschpoeder", en „P Toilet-, zeep". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr. scheerzeep. De heer Wassen dankte ook voor deze woorden. Inmiddels was de "Heusdensche fan fare voor het stadhuis gearriveerd en bracht den scheidenden klokkenist een serenade voor het bordes van het stad huis. Hierna werd nog e^p muzikale wan deling gemaakt, voorafgegaan door Bur gemeester Thomaes met den heer Was sen en de genoemde comitéledén en ge volgd door een talrijk publiek. Woensdagavond trad voor het Departement der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen op Dr. G. Westmijse uit Rotterdam. De zaal van „Concordia" was ge heel met belangstellenden gevuld, waar onder meerderen uit verre omgeving, toen de heer Knoop, voorzitter van het Nut, de aanwezigen en den spre ker welkom heette. Drs. Westmijse had tot onderwerp: „De groote vraag en... het antwoord". De talentvolle spreker behandelde dit onderwerp oj> de hem eigen boeiende wijze, zoodat het publiek aan zijn lip pen hing en in ademlooze stilte zijn mooie rede volgde. Hij behandelde de groote vraag van het mysterie tnensch. De mensch, die zoover boven de plan ten en dieren op deze aarde is verhe ven, omdat hem de gave van denken is geschonken. De mensch, die meer dere malen geboren moet zijn om ten slotte ook werkelijk „Mensch" te wor den. Na de pauze kregen wij" het antwoord op de groote vraag, wat is een mensch? Het antwoord, waarin werd aange toond, dat het God is, die door zijn Almachtigen geest op den mensch in werkt, ojxlat deze door zijn 'leven en vooral door zijn daden en 'dus niet alleen door woorden toont Mensch te zijn. I De aanwezigen betuigden door ap plaus instemming met de woorden van dank, die de heer Knoop aan het ein de yan den avond aan. Dr. Westmijse bracht en dezen bijzonderen nutsavorid sloot. J Uitslagen damclub V. D. 18 Jan. S-groep: Schaap-Nieuwkoop 20 Timmermans-Bax 02 Klaren-de Graag 02 Jonker-v. d. Berg 20 R-groep Halmans-Nooten 20 v. Beijnen-Couwenberg 20 Fitters-Baaijens 02 Maandag a.s. voortzetting. Tot nu toe waren hier nog geen fietsendiefstallen voorgekomen. Dezer dagen werd de heer S. het eerste slachtoffer. Hij zette even Zijn karretje neer bij v. B. H. Toen hij een oogen- blik later builen kwam, was het ver dwenen. Direct begonnen nasjjoringen leverden tot dusver geen resultaat op. Als opvolger van den heer L. J. J. Wassen, is als5 stadsklokkenist per 1 Jan. 1943 bij besluit van burgemeester Thomaes, aangesteld de heer Jac. Groen, Miorlogier alhier. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 19 Jan. ter onderzoek aangeboden 14 zuigelin gen en wel 13 uit Heusden en 1 uit Herpt. i 'i l Onder groote belangstelling vier de Dinsdag 19 Jan. j.l. de Herv. J. V. alhier, in de zaal van Dijk, het aange kondigde jaarfeest. Het programma werd. op schitterende wijze afgewerkt en al les had %en zeer ordelijk verloop. De Herv. J. V. „Obadja" hoopt haar 15de jaarvergadering te houden op Woensdag 17 Febr. a.s. Voor den straks te oj>enen „nieu wen" Landbouwhuishoudcursus, hebben zich al weer rifhn 20 meisjes aange- gemeld. Mogen we belanghebbenden, even ver wijzen naar de advertentie, die* voor komt in dit blad? De veehandel is de laatste weken zeer levendig. De prijzen zijn steeds stijgende en men besteedt voor kalf- koeien f 860f 960melkvee f 480 f 840jongvee f 200f 275graskalve ren f 110f180; schajoen f90f120; Biggen f 20, f 30, f 46. Dinsdag 26 Jan. des avonds kwart voor 7, zal in de Ned. Herv. Kerk de 12e jaarvergadering worden gehouden der Herv. J. V. „Eere zij God" alhier. i Op Donderdag 28 Jan. om 7 uur des avonds, zal in de Geref. Kerk een jeugddienst gehouden worden, al waar zal voorgaan Dr. Prins uit Dordrecht. Op Woensdag 27 Jan. hoopt Ds. G. Menken, gereformeerd predi kant alhier, zijn zilveren ambtsjubileum!, te vieren. Voorheen stond Ds. Menken te Scher- penzeel en Gameren, sinds 1926 in onze gemeente. I A.s. Zondag de wedstrijd van het seizoenHerptsche BoysKerkdriel. Deze wedstrijd moet door de Boys gewonnen worden om de Lans op het kampioenschap te behouden. De stand is als volgt: gesp. gew. gel. v. p. v.-t. Kerkdriel 11 10 1 20 59-16 Herptsche Boys 11 9 2 18 64-19 R.K.C. 10 7 3 1428-22 Elshout 9 5 1 3 11 28-25 Helvoirt 13 5 1 7 11 47-43 Sporters 13 4 1 8 9 36-45 Haarsteeg 9 4 5 8 33-35 W.S.C. 8 4 4 8 18-26 Baardwijk 10 2 8 4 19-68 R.W.B. 10 1 9 1 16-54 De opstelling van de Herptsche Boys is als volgt: Doel: Frans v. d. Pol, G. Klare, M. Verharen, C. v. Wijk, J. Verhoeven, A. Couwenberg, R. Milfenaar, F. van Meus, W. v. Wijk en M. de Hart. Reserves: A. Verhoeven en M. v. d. Linden. - i 'De wedstrijd vangt aan om 3 uur op het Herptsche Boys-terrein. De heer J. C. Pielicaan alhier, is tot tijdelijk onderwijzen benoemd aan de Christelijke Bijzondere School te Waspik. 'C 3d Dezer dagen was het 25 jaar ge leden, dat de heer M. de Bruijn tot di aken bij de Ned. Herv. Gem. alhier werd benoemd en met een kleine on derbreking dit ambt heeft waargeno men. Door Ds. de Tombe werd hij op nieuw als zoodanig bevestigd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2