voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaart! Uitgave Firma l. j. veerman - heusden. No. 6327 Vrijdag 29 Januari 1943 Buitenlandsch Overzicht Binnenlandsch Overzicht VERD U1ST Vermijdt gemakzucht en vergeetachtigheid Bekendmaking. Doodvonnis voltrokken. Conferentie Rooseveit=Churchi!l Officiëele Landbóuwmededeelingen Officïeële Berichten UflD VAH Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten tl cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/* cent Qroote letters naar plaatsruimte, Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Beperkt het gas- en electriciteitsverbruik het is Uw eigen belang. Besparing van gas en electriciteit is dringend noodzakelijk. 14 Jan. te Casablanca begonntn. voor de Provincie Noord-Brabant Zet het nieuwe jaar goed in. Steunt Winterhulp. Giro 5553. NIEUWSBLAD Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Aan het Oostfront. Op de besneeuwde vlakten van het Russische land woedt thans de grootste slag van dezen oorlog, die niet alleen over het lot van Duitschland, maar over dat van geheel Europa zal beslissen. On ophoudelijk brengen de bolsjewisten nieuwe massa's troepen en materiaal in het vuur om de Duitsche stellingen te doorbreken. Deze houden echter stand tegen den ontzaglijken, druk en, waar tot een elastischen terugtocht moet wor den overgegaan, geschiedt deze in goede orde en volgens de plannen. Het Duitsche legerbericht gaf den laatsten tijd enkele aanduidingen omtrent de streken, waar de gevechten zich af spelen. Hieruit blijkt, dat het geheele front i n den zuidelijken, sector, van Wo- ronesj tot den Kaukasus, zich naar het westen verplaatst heeft. Liep de front lijn hier aanvankelijk langs de Don om op het nauwste punt tusschen Don, en Wolga naar Staiingrad af te buigen en vervolgens door de Kalmukkensteppe en langs den bovenloop van den Terek den centralen Kaukasus te bereiken, thans worden de groote Donbocht en het Koebange"bied als gevechtsterrein aangegeven. Het bruggëhoofd Woronesj weirl ontruimd, in de groote Donbocht bereikten de bolsjewisten de Donetz, terwijl in Ijet zuiden de groote uitstul ping van het Duitsche front over de, coofd*!Ijke hellingen van den Kaukasus, die Ordsjonikidse betreigde, verdwe nen is. De Duitsche troepen in en rond Sta lingrad zijn van de hoofdmacht afge sneden en moeten, zich tegen van alle zijden opdringende vijanden verdedigen. Hun heldhaftige strijd in de stad, waar op reeds maandenlang de oogen van het Duitsche volk gericht zijn, was voor de Duitsche pers in het bijzonder aanleiding te wijzen op den ernst van den toestand. Duitschland beoordeelt; overigens de situatie rustig en nuchter, ia zich echter den grootschen inzet van den strijd aan het Oostfront bewust en bereidt zich derhalve op nog grootere krachtsinspanning, vooral van het thuis front, voor. Economisch pact. Tusschen Duitschland, Italië en Japan, reeds in politiek opzicht nauw verbon den, zijn verdragen onderteekend, die de grondslag vormen voor een verregaan de economische samenwerking. Zij voor zien in een uitwisseling van economi sche prestaties van eiken aard en gaan in beteekenis ver uit boven een. gewoon handelsverdrag, daar de Europeesche levensruimte, met haar technische presta ties en industrieele levensruimte met haar onontbeerlijke grondstoffen ander zijds elkander op uitstekende wijze kun nen aanvullen. Wat de practische uitvoering van het verdrag tijdens den oorlog betreft, wees men te Berlijn op de mogelijkheid om kleine hoeveelheden van zeer belangrij ke fabrikaten en grondstoffen, als van Duitsche zijde medicamenten enz. en. van Japansche zijde tin, wolfram enz. door middel van groote duikbooten en blokkadebrekers uit te wisselen. In dit verband dient ook het feit, dat de nieu we Duitsche ambassadeur te Tokio groo te hoeveelheden grondstoffen opgekocht heeft, de aandacht. Verscheping van de ze rijst, oopra, cacao, koffiite, thee, tabak enz., zou echter eerst na den oor- kunnen plaats hebben. Tripolis ontruimd. Door de ontruiming van Tripolis, hoofdstad van de Italiaansche kolonie Libyej zijn de Duitsch-Italiaansche troe pen in Noord-Afrika vrijwel tot het bruggëhoofd Tunis beperkt. Om den te rugtocht van de troepen uit Libye te vergemakkelijken ging generaal Von Arnim in Tunis tot een offensief over, dat een verwijding van de verbindin gen tusschen Bizerta in het noorden en de stellingen aan de Golf van Ga- bes in het zuiden ten doel heeft. De Uit Algerië opgerukte Fransche troe- f)en werden een eind teruggeslagen. Ge- ijktijdig werd de geallieerde aanvoer naar de Algerijnsche havens door aan vallen van bommenwerpers en duikboo ten verder bemoeilijkt. Chili en de spil. De Chileensche regeéring heeft beslo ten de diplomatieke betrekkingen met de landen der spil af te breken. Dit besluit is onder druk der V. St. tót stand gekomen, maar Chili schijnt nog niet tot een actieve oorlogspolitiek, b.v. door het toelaten van Amerikaan- sche troepen, over te gaan. Argentinië is thans de eenige mogendheid in Zuid- Amerika, die nog diplomatieke betrek kingen met de spil onderhoudt. Japan in Ned.-Indië. Uit het verslag, dat een Duitsch journalist van een reis door Ned.-Indië gaf, blijkt, dat de Nederlanders op Su matra nog alle geinterneerd zijn, zulks in tegenstelling met Java. Nederlanders, die in opdracht van de Japansche auto riteiten bepaalde diensten verrichten, hebben een bijzonder doorlaatbewijs, moeten echter des avonds weer in het kamp terug zijn. De uitgeweken regeering van Ned.- Indië heeft via haar ambassade in Au-< •tralië medegedeeld, dat zij in het ver volg geen extra levensmiddelenrantsoe- nen meer naar Ned.-Indië kan zenden. De regeering verklaarde te vermoeden, dat deze levensmiddelen den Japanners ten goede zullen komen. Een belangrijke sociale verbetering werd in het begin van deze week verkre gen. Nederlandsche arbeiders in Duitsch land, die geen lid geweest zijn van het Nederl. Arbeidsfront en in Duitschland wél hun bijdrage betaald hebben aan het Deutsche Arbeidsfront, kunnen bij te rugkeer in het vaderland alle rechten verwerven, welke het lidmaatschap van het N.A.F. verschaft. Het zal in de toe komst niet meer voorkomen, dat arbei ders, die in Duitschland werkzaam wa ren, hier te lande moesten aankloppen bij Maatschappelijk Hulpbetoon. De rechten verbonden aan het lidmaat schap van het NrA.FT voor uit Duitsch land teruggekeerde arbeiders, vangen aan op den datum van de eerste betaling van bijdragen aan het D.A.F. De contribu- tieweken van het D.A.F. worden derhal ve bij de rechtentoekenning in aanmer king genomen. Over de krijgsgevangenen in Nederl.- Indië zijn opnieuw enkele berichten bin nengekomen, al is een van deze berich ten zeer ongunstig. Volgens mededeelingen in de Japan sche pers zijn twee japansche schepen met Nederlandsche gevangenen door vij andelijke bommenwerpers aangevallen. Ongeveer vijfhonderd'Nederlanders wor den vermist. Het informatiebureau van het Nederl. Roode Kruis ontving opnieuw uit Japan een telegrafische opgave van Neder landsche krijgsgevangenen op Malakka. Helaas waren een aantal namen ver-, minkt, zoodat nog geen bericht aan alle familieleden gezonden kon. worden. In deze week zijn van de Nederland sche burgerbevolking als gevolg van luchtaanvallen van Britsche vliegtuigen 11 personen om het leven gekomen. 18 personen werden zwaar en 19 licht ge wond. 's morgens 's avonds tot vanaf Zaterdag 30 Jan. 8.25 5.22 Zondag 31 Jan. 8 24- 5.24 Maandag 1 Febr. 8.22 5.26 Dinsdag 2 Febr. 8.20 5.28 Woensdag 3 Febr. 8.18 5.30 Donderdag 4 Febr. 8.17 5.32 Vrijdag 5 Febr. 8.15 5.34 Dinsdagnacht om 3 uur is brand uit gebroken in het Rambrandt-theater te Amsterdam. Des avonds was de film „De gouden stad' welke voor de 5e week geprolongeerd is gegaan en op nieuw voor een uitverkocht huis. Door een nachtwaker en een. agent werd de brand ontdekt.. Onmiddellijk werd alarm gemaakt en een groot aantal motorspuiten waren spoedig ter plaatse. Binnen de muren van het theater, dat ongeveer één jaar voor den oorlog in zijn nieuwe gedaante geopend, werd, woedde een geweldige brand. Spoedig bleek, dat er niet veel van te redden viel. Een enorme vonkenregen dwarrelde boven het theater. Zoo nu en dan klon ken doffe knallen van de vallende bal ken. Eerst tegen zes uur waren de vlammen verdwenen, maar binnen de vier muren, waar alles vernield was^ smeulde en rookte hèt nog hevig. De helft van den voorgevel van het theater is met een geweldige slag omge vallen, evenwel zonder ongelukken. Met den burgemeester van Amster dam waren verschillende autoriteiten bij den brand aanwezig. Na den brand van het Paleis voor Volksvlijt en van Flora is deze brand in 't Rembrandt-theater een der grootste nachtelijke schouwburgbranden geweest, welke Amsterdam gekend heeft. Bij geen dezer branden zijn evenwel persoonlijke ongelukken te betreuren. De Führer tijdens zijn rede gedurende de historische Rijksdagzitting van 1 September 1939. (Hoffman-Stapf Pax s) In dezen tijd, waarin men beslist moet uitkomen met de toegewezen rant soenen gas en electriciteit, hebben, wij als een eerder gewezen op 'de noodzaak om in de huishouding evenals in. de on derneming een energiecontroleur aan te stellen. Het is een teeken van een min der economische huishouding, wanneer lamjaen, strijkijzer, stofzuiger of radio toestel, ingeschakeld blijven, wanneer zij niet worden gebruikt. Alle energie dient zóó te worden aangewend, dat het hoog ste nuttige effect wordt bereikt. Wile wel eens in een fabriek «heeft kunnen nagaan hoe een product tot stand komt, zal dikwijls hebben kunnen constateeren, dat door een doelmatiger gebruik van de transportmiddelen de werkzaamheden vlotter zouden kunnen verloopen. Er wordt voor een eenvoudige hande ling soms een omweg gemaakt, zonder dat men daarbij bedenkt hoeveel over bodige energie dit kost. Ook in de huis houding zijn er dergelijke omwegen, waarvan men zich pas bewust wordt, wanneer men er opmerkzaam op wordt gemaakt. Er is niet alleen vereenvoudiging* maar ook meer overleg bij het werk noodig. Gemakzucht of vergeetachtig heid leiden er dikwijls toe, dat energie in den vorm van electriciteit en gas wordt verbruikt, wat bij eenig nadenken had kunnen worden, bespaard. En men bedenke: wie zijn rantsoen overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesneden. 17 personen ter dood veroordeeld. Den Haag 23 Jan. Het bureau van den bevelhebber der Weermacht in Nederland deelt miede: Voor een Duitsch krijgsgerecht ia een strafproces gevoerd tegen de ver vaardigers van 'tegen de Duitsche bezet tende macht gerichte ophitsende ge schriften en tegen degenen, die dezei geschriften in het groot verspreidden. Zeventien beklaagden zijn ter dood ver oordeeld. De bevelhebber der weer macht he€Tft het vonnis bevestigd. Tot vermaning en waarschuwing aan allen, wien het aangaat, worde uit de motivee ring het volgende medegedeeld: Wij bevinden ons midden in den oor log. De omstandigheden, die een oorlog onvermijdelijk met zich brengt, leggen een groot deel der Nederlandsche be volking bejierkingen op. De schuld daar voor moet gezocht worden bij haar vroegere regeering. De Duitsche troepen en bezettings autoriteiten hebben zich van den aan vang af beijverd, een kiesche en cor recte houding tegenover de bevolking aan te nemen. Indien nu door bepaalde kringen de tegemoetkomende houding van de bezettende macht en de Duitsche instan ties als zwakheid wordt uitgelegd en hun aanleiding geeft, Duitsche voor schriften en bevelen te negeeren, moge het volgende verklaard worden: Duitschland bevindt zich thans met zijn vijanden in een strijd om het zijn of niet-zijn niet alleen, van het Duit sche volk, maar ook van Europa en zijn cultuur. Duitschland wil dezen strijd onder alle omstandigheden tot een zegevierend einde brengen. Degenen, die in strijd met de Duit sche bevelen en voorschriften anti-Duit- sche geschriften vervaardigen en ver spreiden, moeten verwachten, dat zij volgens de geldende oorlogswetten be handeld en dienovereenkomstig met zwa re en de zwaarste straffen gestraft wor den. s Gravenhage, 23 Januari. Officieel wordt medegedeeld: Het doodvonnis, op 8 Jan. 1943 door het Duitsche Obergericht wegens moord uit gesproken tegen den Nederlander Jo- hanr.les H. A. Kievit uit Haarlem is van daag voltrokken. Kievit had, zooals de joers reeds uit- voerig gemeld heeft, op 27 Novemb|er 1942 te Haarlem een moeder van 2 klei ne kinderen, die bovendien haar 3e kind verwachtte, een woordenwisseling uitge lokt en haar Vervolgens gewurgd, waar na hij de weerlooze vrouw door messte ken in borst en hals doodde. Stockholm, 27 Jan. (D.N.B.). Naar Reuter uit Casablanca meldt, is het volgende communiqué gepubli- seerd Sedert 14 Jan. hebben in de nabij heid van Casablanca besprekingen plaats gevonden tusschen den president der V.S. en den minister-president van Engeland. Daarbij waren de chefs van de Brit sche en Amerikaansche staven aanwezig, en wel.voor de Vereen. Staten generaal Marshall, chef van den generalen staf, admiraal King, opperbevelhebber der Amerikaansche vloot en luitenant-gene raal Arnold, opperbevelhebber van de luchtmacht der marine, en voor Enge land admiraal sir Dudley Pound, eerste zeelord, generaal Brooke, chef van den generalen staf van het empire, en Por tal, die met de functie van luchffnaar- schalk bekleed is. Churchill en Roosevelt ontvingen den diplomatieken vertegenwoordiger der Vereenigde Staten, Robert Murphy, in het geallieerde hoofdkwartier in Fr. Noord-Afrika. Voorts werden generaal Eisenhower, opperbevelhebber van het geallieerde exjieditieleger in Noord-Afri ka, admiraal Cunningham, opperbevel hebber der vlootstrijdkrachten van dat leger, generaal-majoor Spaatz, opjoer- bevelhebber der geallieerde luchtstrijd krachten, en luitenant-generaal Clark, bevelhebber der Noord-Afrikaansche strijdkrachten, door Roosevelt en Chur chill ontvangen. Uit het hoofdkwartier in het Midden-Oosten kwamen, generaal Alexander, opperbevelhebber in het Mid den-Oosten, luchtmaarsch. Tedder, sous chef van den generalen staf der lucht macht en luit.-generaal Andrews, bevel hebber der Amerikaansche strijdkrach ten in het Midden-Oosten, om denl Amerikaanschen president en den Brit- schen premier te ontmoeten. Roosevelt was vergezeld van Harry Hopkins, lid van de commissie voor wajaentoewijzingen, en Harriman, den bijzonderen vertegenwoordiger van Roo sevelt. In gezelschap van Churchill be vond zich de Engelsche minister van oorlogstransport, lord Feathers: De gecombineerde generale staven hebben 10 dagen vergaderd. De besprekingen hadden betrekking op het eene oorlogstooneel na het ande re in de geheele wereld en aan de hand van 'feiten werden alle hulpmiddelen bestudeerd, die toegepast kunnen wor den voor het „intensievere"' verdere verloop van den oorlog ter zee, in de lucht en te land. „Volledige overeenstemming'' werd tusschen de leidende mannen van béide landen en hun generale staven bereikt ten aanzien van de oorlogsplannen en de operaties, die in 1943 in den strijd tegen Duitschland, Italië en Japan, ten uitvoer gelegd moeten worden, om zoo veel mogelijk voordeel te trekken van de „gunstige wending in. de gebeurte nissen, zooals die zich eind 1942 voor deed' Stalin was vriendelijk uitgenoodigd voor de ontmoeting tusschen president Roosejjelt en minister-president Chur chill. Stalin was echter niet in staat, op dit oogenblik Rusland te verlaten, aangezien hij als opperbevelhebber het groote offensief zelf leidt. Churchill en Roosevelt waren zich volkomen bewust van „de enorme moei lijkheden van dezen oorlog' en kwamen overeen; dat hun eerste doel de doeltref fende ondersteuning van Rusland aan zijn geheele landfront is en de „ver mindering van den. druk, die op het Russische leger weegt' door den vijand op de meest geschikte plaatsen in even heftige gevechten te wikkelen. Stalin is volledig ingelicht over de militaire voor stellen. Roosevelt en Churchill stonden ook in verbinding met generaal Tsjang- Kai-sjek. Zij lichtten hem in omtrent de maatregelen, die zij treffen ter onder steuning van zijn „moeilijken en groot schen strijd in China' voor de gemeen schappelijke zaak. De ontmoeting tusschen Roosevelt en Churchill leek een gunstige gelegenheid om generaal Giraud uit te noodigen tot besprekingen met de chefs der gecombi neerde generale staven en, om een ont moeting tusschen hem en generaal de Gaulle tot stand te brengen. Tusschen beide generaals zijn besprekingen ge voerd. Nadat Roosevelt, Churchill en de chefs van hun staven de „plannen voor het offensief in 1943'' hadden opgesteld, namen zij afscheid van elkander om zorg te dragen voor de „actieve uitvoering' van die plannen. In een gemeenschappelijke verklaring der generaals Giraud en de Gaulle wordt onder meer gezegd, dat zij tot volledige overeenstemming zijn gekomen, ten aan zien van hun doel, de „bevrijding van Frankrijk.' Dit doel moet bereikt wor den door eendracht met hun bondge- nooten in den strijd. Registratie Volkstuinen. De bewijzen van inschrijving als volks tuinder over 1942 zijn per 31 Dec. 1942 vervallen. Zij, wier inschrijving voor 1943 niet kan worden gehandhaafd, hebben hier van inmiddels bericht ontvangen. Aan alle andere ingeschreven volkstuinders wordt dezer dagen een inschrijvingsaan- vrage voor 1943 thuisgezonden ter in vulling. Aan de hand der ontvangen ant woordkaarten wordt dan beoordeeld of zij voor 1943 wederom kunnen worden ingeschreven. s Ter voorkoming van moeilijkheden is het noodig, dat alle adresveranderingen aan het bureau van den Voedselcom- missaris worden opgegeven. Degenen, die tot heden verzuimden hun volkstuin te laten inschrijven, alsmede zij, die in 1943 voor de eerste maal een volkstuin in gebruik nemen, dienen bij hun plaat selijk bureauhouder een aanvraagformu lier in te vullen tegen betaling van f 0.25 administratiekosten. Ieder, die wenscht te worden inge schreven als houder van een volkstuin, dient zich er vooraf van te vergewissen, dat de verpachter A'an het perceel onze toestemming heeft voor de uitgifte der gronden. Tegen het inhuren zonder voor afgaande informatie kan niet genoeg worden gewaarschuwd, omdat de volks tuinder het gebruik van zijn tuin. kan worden ontzegd, wanneer blijkt; dat de perceelen zonder toestemming zijn uitge geven. Het aanhouden van ossen. Voor de prov. Noord-Brabant is we derom een beperkte ossentoewijzing vast gesteld voor de periode text 1 Dec. '43. Veehouders, die gewoon waren ossen te mesten, kunnen, ook thans weer een contract-os voor het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch opzetten. De ossen moeten echter gecastreerd zijn voordat zij het gewicht van 100 kg hebben be reikt. Van de aanslag 1943 zal voor deze ossen het levend nuchter gewicht op het oogenblik van contracteereu worden afgetrokken. Zij, die voor een toewijzing van ossen in aanmerking wenschen te komen, moe ten zich wenden tot den plaatselijk bu reauhouder. Scheuren van grasland. Om op de volle premie (f 200 per ha) aanspraak te kunnen maken moest, zoo als' is bekend gemaakt, het grasland vóór 15 Jan. 1943 gescheurd zij'n. Het verdient echter aanbeveling om het grasland, dat direct na 15 Januari 1943 gescheurd is, onmiddellijk bij den pl. bureauhouder op te geven, op de daarvoor bestemde kaart. Tevens de reden op te geven, waarom het grasland niet voor 15 Jan. 1943 gescheurd werd. Met deze omstandigheden kan mogelijk rekening worden gehouden, wat be treft de scheurpremie. Aanvragen voor teeltvergun ning van landbouwzaden voor oogst 1943. Zij, die voor een teeltvergunning voor den verbouw van ruwvoedergewassen voor zaaizaadwinning oogst 1943, voor eigen rekening en. risico (dus niet op contract met een zaadhandelaar, Coöpe ratie of landbouwvereeniging) in aan merking wenschen te komen, kunnen zich hiertoe schriftelijk wenden tot het Bedrijfschap voor Zaaizaden en Poot- goed, Afd. Zaaizaad, Wassenaarscheweg 80 te s-Gravenhage. Afhalen van veeboekjes door schapen- of paardenhouders. Alle schapen- of paardenhouders, die niet bij eenige Landbouw-Crisis-Orgahi- satie zijn aangesloten, zijn verplicl «f vóór uiterlijk 15 Febr. a.s. bij den pl. bureauhouder van het district, waar onder zij ressorteeren, een veeboekje voor nïet-rundveehouders af te halen. Na 15 Febr. zal hij, die schapen en/of paarden houdt, zonder dat deze op een geldig veeboekje vermeld zijn, zich schul dig maken aan overtreding en derhalve strafbaar zijn. Aankoopvergunningen voor stroo ter verwerking tot schoofstroo. Aan personen, welke zich willen be lasten met het verwerken van stroo tot schoofstroo, kunnen vanaf heden aan koopvergunningen. voor stroo van telers of handelaren worden uitgereikt. Deze aankoopvergunningen kunnen bij den plaatselijk bureauhouder worden aangevraagd, waar eveneens een. verkla ring geteekend dient te worden, waarin de koopers zich verplichten het stroo, te schudden en af te leveren als schoof stroo en het overblijvende gedeelte als rutöstroo. Op deze aankoopvergunningien zal de opgelegde heffing van f 7 per ton niet geheven worden. De prijs, welke door de stroohulzen- fabrieken voor tot schoofstroo verwerkt stroo, zal worden betaald, bedraagt bij levering franco langs boord of wagon binnen 6 km van het 'bedrijf van den verkooper f 26.25 per 1000 kg. ver meerderd vanaf 1 Dec. j.l. met f Q. 123 per 1000 kg per halve maand. Wordt af boerderij geleverd, dan wordt het bedrag van f 26.25 per ton verminderd met een vrachtvergoeding, berekend over een afstand van 6 km., overeenkomstig het Algemeen Bevrach- tingsdienst-tarief. Bij levering, verder dan 6 km wordt voor den meerderen afstand een vrachtvergoeding gegeven volgens het A.B.D.-tarief. Het overblijvende ruwstroo wordt ge woon tegen de geldende prijzen inge nomen. Afdekken van stroo. Niettegenstaande herhaald geplaatst persbericht blijkt, dat nog vele telers het stroo niet voldoende afdekken en dit daardoor voor de veehouderij onge schikt wordt. Nogmaals wordt er op gewezen, dat stroo een product is, dat een goede be waring eischt. Tegen overtreding zullen de strengste maatregelen getroffen wor den. De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. PRIJZEN GESCHILDE WILGENHOEPELS. Voor griend en riet geldt de prijzsn- beschikking 1941 griendproducten. De gemachtigde voor de prijzen deelt ech ter mede dat niet tot vervolging zal worden overgegaan, indien voor de on derstaande producten ten hoogste de volgende prijzen berekend worden: a. Indien het betreft den verkoop van geschilde wilgenhoepels van door snee handelskwaliteit aan een uitein- delijken verwerker. Voor gewone 5V<> voefs hoejaels f 18,62 per 1000 stuks; voor gewone 6 voets hoefiels f 21.82 per 1000 stuks. b. Indien het betreft den verkoop van geschilde wilgenhoepels van door snee Jiandelskwaliteit aan een, ander dan een uiteindelijken verwerker Voor gewone 51/, voets hoepels f 17.28 per 1000 stuks; voor gewone 6 voets hoepels f 20.46 p>er 1000 stuks. De vorenbedoelde prijzen gelden bij levering boordvrij of vrij op wagen aan "de laadplaats resp. de hoepelma kerij.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1