DISTRIBUTIEBONNEN TT. LET OP Distributie mededeelingen Bekendmaking Plaatselijk Nieuws Qevonden en verloren voorwerpen Marktberichten Burgerlijke Stand Rechtzaken S.DLankhuyzen&Co'sBanKN.v Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N V Amsterdam. De Bommelsche Maat. GEMEENTE EETHEN. Sub Distributiekantoor te Wijk. Gemeente Wijk en Aalburg, Veen en Eethen. Bonnen welke vervallen HEUSDEN. ANDEL. ALMKE11K. BENEDEN-LANGSTRAAT. CAPELLE. GENDEREN. Brood, beschuit, vleesch, aardappelen en tabak 06 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 06 B 50 gr. brood of 1/2 rants, gebak. 06 75 gram beschuit of 1 rantsoen 06 A 2 kg. aardappelen. 06 B 1 kg. aardappelen. 06 A en B tabakskaart, 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak, pef bon. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 480 1 kilogram suiker. 481 500 gram stroop, jam, enz. 48 2 250 gram gort of gortmout. 483 125 gr. gemengd meel. 484 125 gram havermout. 485 250 gram peulvruchten. 486 100 gr. vermicelli of maizena. 487, 488, 489 100 gr. kaas per bon. 492, 493, 494, 495 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 05, 06,07, ls/4 liter taptemelk p. bon. 05,06, 07, l/s4 lifer melk per bon. 4/08 „Reserve" 51/,, liter melk. 4/07 „Reserve'500 gr. rijst. 3/06, 4/06 .reserve", 150 gr. cacao m.suik. 05 100 gram chocolade, per bon. 06,07 100 gram suikerwerk, per bon. Boter 04 Boterkaart, 125 gr. margarine, 01 125 gram boter. Voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar. Koffiesurrogaat 473 250 gram 'koffiesurrogaat. Petroleum 21 en 33 „Verlichting" 300 gr. kaarsen Vaste brandstoffen Zeep 474 en „Q Eenheidszeep" 1 stukje luchtgevulde of toiletzeep. 475 en ,,Q Waschpoeder", 250 gr. waschpoeder of zeeppoeder. „Q Toiletzeep". 50 gr. toilet zeep of 75 gr. (oude samenst.). BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS ZORGT VOOR GELD! STEUNT WINTERHULP! GIRO 5553 HERPT. SPRANG. WIJK ÉN AALBURG. WOUDRICIiEM. WERKENDAM. HEUSDEN. Kantongerecht 's-Hertogenbosch. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Bestrijdt Uwe Rheuenatische P:;'nen! Duizende mensclien hebben on- zuiver bloed, waarvan rheuma- tische pijnen, neerslachtigheid en daarmee gepaard gaarde uitput ting en slapte het gevolg kur.nen zijn. Wapen U daartegen juist nu I Neem Kruschen. Met de dage- lijksche- dosis Kruschen voett ge Uwe bloedzuiverende organen nieuwe levenskracht toe. Allengs voelt ge U weer de oude: vrij van pijn en tegen alles bestand. Q „Ik hacf ruim 10 jaren lang ondragelijke rheumaiiek in armen en beenen, kon er 's nachts niet meer van slapen. Nu ik de laatste V/2 jaar ge regeld Kruschen gebruik, ben ik van al mijn pijnen verlost. Ik ben nu 53 jaar en heb tot mijn groote vreugde nergens de minste last meer van. Den Haag, 30/12 '40. Mevrouw M. K. - v. d V. BijAüoth. en Drog. 0.41.0.76,1.47. N.V.Uowntree VERVOER VAN SCHAPEN. Met ingang van 23 Januari 1943 is het vervoeren van schapen verboden, behoudens de navolgende uitzonderingen: 1. Bij vervoer naar een slachtvee- markt, leveringsplaats of noodslacht- plaats mits zulks geschiedt op een door den plaatselijken bureauhouder afgege ven geldig geleidebiljet 2. indien het vervoer geschiedt yan liet eene perceel naar het andere per ceel van eenzelfde, bedrijf binnen een afstand van 2 km 3. indien het vervoer van het eene perceel naar het andere perceel van hetzelfde bedrijf over een grootere af stand dan 2 km, mits zulks geschiedt op een door den plaatselijk bureauhou der afgegeven geldig vervoerbewijs. 4. indien het een transport schapen betreft, die voorzien zijn van een slachlt- veemarktmerk. 5. Indien het vervoer der schaden niet naar een slachtveemarkt plaats vindt en de schapen toch van het bedrijf worden afgevoerd, waarbij, behalve een door den plaatselijk bureauhouder afge geven geleidebiljet, een schriftelijke toe stemming van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesth voor het vervoer is afgege ven. Het afleveren en het ontvangen van schapen is, behoudens 'in de gevallen sub 1, 4 en 5 eveneens verboden. De voor het vervoer van schapen af gegeven geleidebiljetten zijn slechts gel dig tusschen 4 en 12 u. des voormid dags, op den datum, waarop "het biljet geldig gesteld is. Bij aanvoer van schapen op de slacht veemarkt moeten de geleidebiljetten op de slachtveemarkt aan den, met de in neming van de biljetten, belasten amb tenaar worden ingeleveri1. Heeft het vervoer niet naar een slacht veemarkt plaats, dan moeten de biljet ten binnen 2 maal 24 uur na beëindi ging van het vervoer, doch uiterlijk binden 8 tlagen na afgifte door den ge adresseerde bij den plaatselijk bureau- houder worden ingeleverd. OPGAVEPLICHT GEBRUIKTE BOTERVAATJES. Blijkens een publicatie in de Staats courant van 23 Jan. 1943 moet ieder: 1. in wiens bedrijf gebruikte boter- vaatjes, al dan niet in den vorm van waaiers, beschikbaar komen 2. die gebruikte botervaatjes, al dan niet in den vorm van waaiers verhandelt; 3. die gebruikte botervaatjes, al dan niet in den vorm van waaiers, opkuipt, tot een nieuw verpakkingsmiddel. 4. die van gebruikte botervaatjes, al dan .niet in den vorm van waaier, an dere producten vervaardigd: 5. die opgekuipte, gebruikte boter vaatjes als verpakkingsmiddel voor zijn product (en) bezigt. Nadere gegevens daaromtrent ver strekken op formulieren, welke bij het Rijksbureau voor Hout, Driekoningen- straat 4, Amsterdam C, verkrijgbaar zijn. Bij het aanvragen van de formulie ren dient men op te geven tot welke ke van de hierboven categorieën man behoort. De eerste opgave moet geschie den naar den toestand op 27 Jan. 1943 en dient uiterlijk op 6 Febr. 1943 in het bezit te zijn van het Rijksbureau voor Hout te Amsterdam. Vóór dat het decimaalstelsel inge voerd was, had elke stad haar bijzondere maat. Die van Zaltbommef was kléiner dan die van 'Tiel, Gorkum en Den. Bosch. Eeri kooper, die hier niet mede be kend was, kreeg dus te Zaltbommel minder dan hij dacht te krijgen. In de laatste dagen hebben ongeveer 10.000 Nederlandsche jongemannen de verschillende kampen van den Nederlandschen Arbeidsdienst betrokken, om aldaar hun arbeidsdienstplicht te vervullen. Aangetreden voor de eerste sportoefeningen (Stapf Pax s) De uitreiking van bonkaarten 3e pe riode, alsmede zeepkaarten voor kin deren geboren na 21 Febr. 1935, zal als volgt plaats hebben: Men lette op de gewijzigde uren. Voor houders van inlegvellen K. Maandag 1 Februari 1943. Eethen van 9.1510.15 uur. Genderen nr. 1125 van 10.1512.30 u. en nr. 126164 van 1.302 u. Drongelen, nr. 130 van. 23 uur. Dinsdag 2 Februari 1943. Drongelen, nr. 3196, van, 9.1510 u. Bab.-Broek van 1011 uur. Voor houders van inlegvellen L. Dinsdag 2 Februari 1943. Eethen, nr. 125 van 1112 u.de nr. 2692 van 1.303 u. Woensdag 3 Februari 1943. Genderen, nr. 175 van 9.1512.15 u. en nr. 76115 van 1.303 u. Donderdag 4 Februari 1943. Genderen, nr. 116164 van. 9.1511.15 uur. Bab.-Broek, nr. 125 van 11.1512.15 u. en nr. 2665 van 1.303 u. Vrijldag 5 Februari 1943. Drongelen, van 9.1512 u. Bab.-Broek, nr. 66108 van 12.30 u. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat ieder op de vastgestelde tijden zijn bonkaarten afhaalt aangezien geen na-uitreiking meer plaats heeft. Direct bij de ontvangst moeten alle bescheiden door belanghebbenden wor den gecontroleerd, aangezien later geen reclames meer worden aangenomen. Aan personen beneden 18 jaar worden geen distributiebescheiden afgegeven. Zeep wegens vuilen arbeid. De indiening van de afgehaalde en volledig met inkt ingevulde formulieren voor extra rantsoenen zeep voor vuilen arbeid zal plaats hebben alsvolgt Voor het dorp WIJK op 2 Febr. a.s. van 912 u. voorm. Voor het dorp AALBURG pp 9 Febr. a.s. van 912 u. voorm. Voor het dorp VEEN pp 5 Febr. a.s. van 912 u. voorm. Voor de gemeente EETHEN, wijk A, C, D en E op 4 Febr. a.s. van 912 uur v.m. en wijk B, F en G op 11 Febr. a.s. van 912 u. v.m. Aan bovengenoemde dagen en uren dient stipt de hand te worden gehou den, daar na-uitreiking niet kan plaats hebben. Stamkaarten medebrengen, voor mel kers alleen stamkaart Hoofd. Afhaling van formulieren voor Textiel, Schoenen en Rijwielbanden. In de week van 15 Febr. a.s. kun nen formulieren worden afgehaald door hen wier geslachtsnamen beginnen met de letters A t. en m. F. De afhaling heeft plaats op de zit tingsuren, die voor elke gemeente voor het afhalen van formulieren zijn vast stek!, n.l. voor: WIJK EN AALBURG eiken Vrijdagmor gen. VEEN, eiken Donderdagmiddag. EETHEN, eiken Woensdagmorgen. DOEVEREN en HEESBEEN, eiken Woensdagmiddag. Alle formulieren voor schoenen en banden, die vóór 1 Januari 1943 zijn ingediend en waarop nog geen ant woord is ontvangen, moeten als verval len worden beschouwd. Deze personen dienen, wanneer er werkelijk van dringende noodzaak spra ke is, opnieuw een aanvraagformulier af te halen, deze zullen in de maand Februari voorrang hebben. In verband met het gering aantal bonnen, dat voor lederen, schoeisel per maand beschikbaar is, kan slechts voor één persoon van het gezin tegelijk wor den aangevraagd. Alle formulieren dienen volledig en duidelijk met inkt te worden ingevuld, naam en adres vooral duidelijk ver melden. Per post toegezonden en onvolledig ingevulde formulieren worden ter zijde gelegd en worden niet meer terugge zonden. MARGARINE EN RUNDVET. Boterbon 07 uiterlijk Zaterdag a.s. inleveren. Op de bonkaart Boter 07 van de bonkaart voor voedingsmiddelen, welke geldig zijn van Dinsdag 16 tot en met Zaterdag 27 Februari 1943, zal naar keuze rundvet of margarine ver krijgbaar zijn. Per twee bonnen, zal men 200 gram rundvet of 250 gram mar garine kunnen betrekken. Zij, die rundvet wenschen te ontvan gen, dienen de genoemde bonnen bij hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, in het tijdvak van Donderdag 28 tot en met Zaterdag 30 Jan. a.s. Wenscht men margarine te ontvangen, dan moeten de bonnen in hetzelfde tijdvak bij den detaillist in margarine worden ingeleverd, eveneens desgewfenscht tegen ontvangstbewijs. Zij, Zij, die de inlevering .bij hun slager of margarineleverancier verzuimen, zul len niet zooals een vorige maal in de gelegenheid worden gesteld later nog van hun bonnen gebruik te maken. Men houde er dus rekening me de, dat men de bonnen 07 irr ie der geval tevoren, en wel uiterlijk op Zaterdag a.s., moet inleveren, hetzij bij den slager, hetzij bij den detaillist in margarine, en dat men bij gebreke daarvan zijn rantsoen voor de distributieperiode van 16 tot en met 27 Februari a.s. zal moeten missen. Een uitzondering op bovenstaande geldt slechts voor schippers, woonwa genbewoners e.d.deze categorieën van verbruikers zullen de in hun bezit zijn de bonnen 07 t.z.t. bij de plaatselijke distributiediensten kunnen ruilen voor rantsoenbonnen. Een andere mededee- ling hieromtrent volgt nog. Uiteraard mag met de aflevering van rundvet of margarine op 'bon 07 eerst een aanvang worden, gemaakt' op 16 Februari 1943. UITREIKING NIEUWE DISTRIBUTIEBESCHEIDEN. Op nader te bepalen tijdstippen tus schen 1 en 21 Februari 1943 zullen de plaatselijke distributiediensten bonkaar ten „Voedingsmiddelen 3e periode 1943' nieuwe aardappelkaarten en klantenkaar ten voor groenten uitreiken. Er wordt) onderscheid gemaakt tusschen stad- en landkaarten. Zij, die geboren zijn tus schen 25 Jan. en 22 Februari van de jaren 1922, 1929 en 1939, moeten hun inlegvellen ruilen, alvorens hun bon kaarten in ontvangst te nemen. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel KI of LI epn bonkaart K 113, twee aardappelkaarten en één klantenkaart voor groente; aan houders van een 'inlegvel K2 of L2 e'en, bonkaart K 213, drie aardappelkaarten en één klantenkaart voor groenteaan houders van een inlegvel K3 of L3 e'en bonkaart K 313, twee aardappelkaarten en één klantenkaart voor groenteaan houders van een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K 413, één aardappelkaart en één klantenkaart voor groente. Houders van L-inlegvellen ontvangen bovendien een toeslagkaart voor aardappelen. Men kan dé> kaarten uitsluitend afha len bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkingsre gister is opgenomen. Een uitzondering kan slechts gemaakt worden voor hen, bij wie uit een verklaring op de stam kaart en op het inlegvel blijkt, dat zij tengevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven, en voorschip pers, woonwagenbewoners, gedetacheer de maréchaussée's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. Bij| de uitreiking van een bonkaart voor voedingsmiddelen en een "klanten kaart voor groente wordt het vakje Q5, bij) de uitreiking van aardappel kaarten het vakje Q6 van de stamkaart afgekruist. Bovendien wordt de bon van het inlegvel verwijderd, waarvan het nummer overeenkomt mët dat van de uitgereikte bonkaart voor voedingsmid delen. Voorts zullen de diensten tegelijk met bovengenoemde kaarten bonnen voor zeep en toiletzeep voor kindieren uit reiken. Kinderen, geboren, na 21 Febr. 1941, ontvangen drie bonnen voor een- heidszeep, drie bonnen voor waschpoe der en drie bonnen, voor toiletzeep. Kinderen geboren na 21 Febr. 1935 doch voor 22 Febr. 1941, ontvangen alleen drie bonnen, voor eenheidstoilet zeep en drie bonnen voor waschpoedier. Bij uitreiking van deze kaarten wordt het vakje Q8 van de stamkaart afge kruist. Men moet terstond bij ontvangst na gaan, of men alle bescheiden inderdaad heeft ontvangen. Latere reclames wor den .niet in behandeling genomen. Door mij, burgemeester van Heusden, is met ingang van heden als sociale werkster ontslagen Juffrouw M. van Wijk en als zoodanig benoemd Mevr. v. Deemter, Pelschestraat, Heusden. Voor sociale aangelegenheden wende men zich tot haar. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 25 Jan. 1943. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat het verzoekschrift van het R.K. Schoolbestuur, alhier, tot het be schikbaarstellen van de noodige gel den voor de aanschaffing van 185 paar gymnastiekschoenen, is ingewilligd. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. De Gemeentesecretaris, A. VAN DELFT. Heusden, 28 Jan. 1943. op Zaterdag 30 Januari. 05A en 05B Brood. 05 Beschuit. 05A en 05B Vleesch en Vleeschwaren. 05A en 05B Aardappelen. 05A Tabakskaart. 05 Sigarettenkaart. op Woensdag 3 Februari. 04 Boterkaart. De Burgemeester van Heusden zou gaarne een afvaardiging va^ 4 personen uit de burgerij willen ontvangen teneinde haar oordeel te vernemen omtrent het advies van het Streekplan, dat ver wijdering van de bloemperken en slin gerpaden beoogt. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 29 Jan. 1943. Het consultatiebureau voor zui gelingen wordt vanaf heden wederom gehouden in het gebouw der voorma lige Mulo-.school te Heusden iederen Dinsdagmiddag van 23 uur. Op het consultatiebureau voor zui gelingen alhier werden op 26 Jan. ter onderzoek aangeboden 14 zuigelingen en wel 13 uit Heusden en 1 uit Oud- heusden. Uitslag wedstrijd V.D.W.D.V. (Waalwijk) van Maandag 25 Jan. j.l. in Heusden. A. de GraagD. Verhagen 20 B. KlerksF. v. Munster 20 C. BaxH. C. v. d. Hammen 20 C. SchaapW. v. Pruisen 20 J. KlarenA. Schuwer 1—1 A. NieuwkoopA. A. Schuwer 0—2 P. HalmansA. Biekens 02 W. v. BeijnenJ. Vermeeren 20 v~ Totaal 11—5 De Ned. Herv. J.V. „Obadja" zal haar jaarvergadering niet houden op Woensdag 17, maar op Woensdag 10 Februari. De Meisjes vereen. „Tabitha' 'komt dan op 17 Febr. aan de beurt. Op 9 Febr. a.s. des avonds om 7 uur hoopt de Herv. Knapenvereen. alhier, in de zaal van Dijk haar jaarfeest te vieren. In den veehandel worden thans ongekend hooge prijzen besteed. Kalf- koeien worden verkocht tot aan f 1040. Melkvee tot f 850. Jongvee tot f 325. Biggen tot f 60. Schapen tot f 200 en Geiten tot f 170. Bij het aan de Chr. Lagere Land bouwschool alhier gehouden eindexamen behaalden de volgende leerlingen hun einddiploma L. v. d. Made, P. Lankhuizen en J. v. Woerden uit Raamsdonksveer. J. Craaye, M. Vos, W. de Bie en H. de Bie te Sprang. M. v. Os uit Kaatsheuvel. Joh. Vos, J. Verhage, J. Haanstra en Adr, Verhoeven uit Capelle. Onder het vee van verschillende landbouwers in deze gemeente komt het mond- en klauwzeer voor. Dinsdag 26 Jan. had alhier, in een vol kerkgebouw de 12e jaarverga dering plaats der Ned. Herv. J. V. „Eere zij God' Om ongeveer 7 uur opende de eere-voorzitter, de Weleerw. Heer Ds. J, J. Kuyper de vergadering, door gemeenschappelijk te laten zin gen Ps. 25 vers 2 en 3, waarna hij voor ging in gebed, las vervolgens Ps. 25 en sprak naar aanleiding hiervan, zijn ope ningswoord. Tiet jaarverslag van den secretaris dhr. M. Walraven, werd keurig weer gegeven. Hieruit bleek dat de vereen, goeden voortgang maakt en het ledental 20 bedraagt. De afgevaardigden, die hun wenschen overbrachten waren: de Ker- keraad, Kerkbestuur, Herv. M. V., An- del, Alm kerk, Aalburg en Wijk, terwijl van Dussen schriftelijke wenschen wer den overgebracht. A. v. d. Kolk gaf op goede wijze een Bijbelsch onder werp ten gehoore over „Jacob en Ezau' waarop een 5-tal vragen volgden. Door A. v. d. Mooren werd een voor dracht ten beste gegeven, getiteld „Het Ijs' Ter afwisseling volgde een Pro zastukje door den secretaris over: „De Kanarievogel'"-. Wegens ziekte van J. v. d. Mooren, werd door J. Thur een voordracht gedaan over „De droom eëner Moeder.'" Hierna werd keurig door een 4-tal adspirantleden een zangstukje ten ge hoore gebracht, wat goed in den smaak viel," waarop gemeenschappelijk zingen volgde van Gezang 96 en tevens collec teeren en tracteeren. Hierop volgde 20 minuten pauze. Na heropening werd door B. Gouda een voordracht „De Ziende'" fen beste gegeven. Door een 8-tal leden werd een im provisatie gedaan, n.L G. de Koning, D. v. Wijlen, W, Walraven, B. Gouda, M. Walraven, A. Saakes, A. v. d. Moo ren en J. Thur, met als onderwerpen: 1. Doel 'der J. V.; 2. De J. V. en het meisje; 3. De Hervorming; 4. Wil lem de Zwijger; 5. Jacob en Ezau; 6. Jozef; 7. David als type van Christus; 8. Het 12-jarig bestaan der J. V. De meesten slaagden in den gestelden tijd van 3 minuten. Door J. Thur werd een gedicht voor gedragen over de plezierreis naar Rhe- nen. D. v. Wijlen gaf een voordracht overDe teleurstelling. Hierna volgde een vrij ond. door W. Walraven, over: Kerkgezang. Ook hier op werden een 5-tal vragen gesteld. Door G. de Koning en A. Saakes wer den nog op keurige wijze voorgedra gen: De vrouwe van Wijnberg en De lange broek. VAN 31 JANUARI—6 FEBRUARI. brood of gebak. 06 A rants, vleesch of vleeschw. 06 B Vs rants, vleesch of vleeschw. VAN 24 JANUARI—20 FEBRUARI. VAN 30 DEC.—6 FEBRUARI. 4/03 „Reserve", 350 gr. mandarijnen, 4/04 „Reserve" 850 gr. mandarijnen en/of sinaasappelen. VAN 23 JANUARI—20 FEBRUARI. 2/05,3/05,4/05, Res," 1 kg. appelen. 3/07 „Reserve" 3 stuks eieren. VAN 23 JANUARI—3 FEBRUARI. VAN 11 JAN.11 MAART. VAN 27 DECEMBER20 FEBRUARI. VAN 17 JANUARI—27 FEBRUARI. 08, 09, 10 en 28 „Verlichting" 2 liter petroleum per bon. 04 bonk. EA voor kookdoeleinden, i liter petroleum. per bon. VERLENGD v. ONBEPAALDEN TIJD. 22 en 34 „Verlichting" 1 rants, kaarsen. 01, 02, 03, 04 en 05 K.F. 1 éénheid vaste brandstoffen per bon. Bonnen één eenheid le8e periode; één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. 06, 07 en 08 B.V., één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 28 Febr. 1943. VAN 1—31 JANUARI. VERLENGD TOT 31 JANUARI. 453, „P Eenheidszeep", ,.P Waschpoeder", en „P Toilet zeep". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr. scheerzeep. Om kwart voor 11 sprak Ds. Kuy per het slotwoord en bracht allen dank voor de medewerking tot het slagen van dit jaarfeest en eindigde met dank gebed. Als slot werd nog gezongen Ps. 72 vers 11, waarna iedereen zeer vol daan huiswaarts keerde. De vereeniging kan met genoegen terugzien op dezen geslaagden avond. De Zondag gespeelde competitie wedstrijd Herptsche BoysKerkdriel is geëindigd in een gelijk spel, wat de verhouding goed weergaf. De stand is nu: Kerkdriel 21 en Herptsche Boys 19 p. Ieder moet nog .7 wedstrijden spelen, dus er kan van alles nog gebeuren. A s. Zondag moeten de Boys naar den oud le klasser „de Sporters' van Dru- nen. Oppassen Boys! De fabrieksarbeider B. S. kreeg een onbeduidend wondje aan zijn hand waardoor deze een paar dagen later op zwol en hem hevige pijnen veroor zaakte. Dr. W. constateerde bloedver giftiging. Het 4-jarig zoontje van de J„ had het ongeluk te vallen, waardoor hij een armbreuk opliep, welke door Dr. W. werd behandeld. Aanvraagformulieren voor uitkee- ring Winterhulp Nederland kunnen van af 1 Februari alsnog afgehaald en inge diend worden bij de betreffende Blok hoofden der Nederlandsche Volksdienst. Degenen, die reeds een aanvraagfor mulier ingediend hebben, behoeyen geen nieuwe aanvraag in te dienen, daar de ze voor het geheele seizoen gelden. De heeren A. T. Vos, W. C. v. d. Heetcamp, H. v. Andel, Chr. van Rijswijk en G. C. J. Struik hebben hunne benoeming tot lid van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim aangenomen. De aandacht van belanghebben den wordt er op gevestigd dat tot en met 13 Febr. a.s. ten Gemeentehuize aanvraagformulieren kunnen worden af gehaald om in aanmerking te komen, voor de vierde uitkeering van Winter hulp Nederland. Het echtpaar C. Schriek-H. van Straten alhier herdacht Donderdag j.l. onder veel blijken van belangstelling zijn 45-jarige echtvereeniging. De Werkliedenvereen. „Een dracht'" alhier hield op 21 Jan. j.l. haar jaarvergadering. De opkomst was zeer slecht, waarover de voorzitter dan ook zijn misnoegen kenbaar maakte. Op deze vergadering werden de aftredende leden met algemeene stemmen herko zen. Uit het jaarverslag van den pen ningmeester bleek, dat het jaar 1942 met een nadeelig saldo werd gesloten. Bij de brandweer alhier heeft een algeheele reorganisatie plaats gehad. Zij is uitgebreid in materiaal en leden aantal, zoodat zij thans beschikt over een kern- en reserveploeg. Ook is ze sedert kort in het bezit van een brand weerauto, welke zoowel de manschap pen als materiaal vervoerd en tevens als trekker voor de motorspuit dienst doet. Het ligt in de bedoeling om zoo spoedig mogelijk met oefenen aan te vangen. GEVONDEN: een huissleutel. Inl. bij Gem.-Veldwachter De Moor. Heusden. VERLOREN: een lage damesschoen, rood van kleur en met rood bont af gezet en een kindërhandschoen (nappa). Inl. bij1 Gem.-Veldwachter De Moor. Heusden. ROTTERDAM, 26 Januari. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1412 dieren, waaronder 33 gras kalveren, 50 biggen en 444 bokken en geiten. Prij[zen per stuk: Melkkoeien f970, f840, f 665; Kalf koeien f560, f835, f 655; Varekoeien f660, f560, f 460; Vaarzen f625, f 525, f400; Pinken f 475, "f 375, f 300. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was als vorige week met redelijken handel en iets stijvere prijzen. Varekoeien aanvoer iets kleiner met vluggen handel en iets hoogere prij zen. Vaarzen en pinken aanvoer klein met ylotten handel en prijshoudend. s-HERTOGENBOSCH, 27 Januari. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1745 stuks en wel 757 runde ren, 188 nuchtere kalveren, 358 big gen, 198 loopers, 244 schapen-lamme ren. De prijzen waren per stuk als volgt: Kalfkoeien en melkvee f 580, f710, f 1000 en enkele nog hoogêr; Jongvee f210f310; Graskalveren f140—f200; Loopers f 70f 90Biggen f 30f 42 f 50. Rundvee meer aanvoer, handel iets beter, prij!zen nog zeer hoog. Meer jongvee met betere handel, prijzen hoo- ger. Nog goede aanvoer van loopers, handel trager, lager in prijs. Weinig biggen, handel matig, prijzen nog vast. Enkele schapen voor levering. Zeer veel geiten en bokken, handel vlot en buitengewoon duur. Van 2b—26 Januari. Geboren: Johannes Adrianus, z. van H. A. N. v.- d. Steenhoven en van A. H. GrandiaHermanus Cornelis Maria, z. van P. M. C. v. Oijen en A. M. van BeurdenJohannes, z. van H. Groe- nenberg en G. KamermanJohanna Hen- drika Maria Catharina, d. van G. J. v. Ooijen en P. M. de Gouw. OndertrouwdEgidius W. Bellema kers 29 j. en Antonetta J. Winkel 22 j. Overleden: Wouterina Holster, echt- genoote van C. Schreuders 65 j.; Jo hannes Hopmans, weduwnaar van C. A. Bax, 71 j. Zitting van Woensdag 27 Jan. Koe laten loopen op andermans grond C. K., Almkerk, vrijspraak. Geen voor- en achterlicht: J. P. de J., Genderen f 2 en f 1.50. Geen voorlicht: C. v. B., Sprang- Capelle f5; C. V., Veen f3. Met tweeën op rijwiel: D. T., Veen f2.—. I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2