GEL ®_®J M.v.H.'tjes IX® Eigen haard is goud waard Ie loop; FQRNUISKAGHEL Assurantiebedrijf Th. A. A. van den Heuvel nette Huishoudster Onderwijzer(es) golfplaten Dienstbode. Van N. v. H.'tjes geen bewijsnummers Predikbeurten Binnenland VERZEKERT UW BEZIT Kt Advertentiën nette Kappersbediende of Leerling. Te koop gevraagd: BOELHUIS. vraagt een KANTOORBEDIENDE voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. nette Dienstbode DIENSTMEISJE een flinke Dienstbode flinke Dienstbode flink Meisje, ADR VERWIJS N.A.K. VERKÖÖPiNü Meubilaire Goederen B. VAN LIER net tweede Meisje. Alge m eene ontwikkeling Belastingzaken Bekendmaking. AARDAPPELTELERS Stormschade Brandschade ARIE. JOHANNES HOPMANS JOHANNES HOPMANS CORNELIS OTTEVANGER, „R O II Y P" Rood en wit klaverzaad, Seradella en alle soorten Graszaden. B. BOERTJES, Zaadhandel - Dedemsvaart. Notaris DUYNE publiek verkoopen Acontant: Plaatst nu een ADVERTENTIE in het NIEUWSBLAD Succes verzekerd 1 ACCOUNTANTSKANTOOR C. P. v. d. HOVEN Waar velen een veilige en rendabele belegging zoeken, VERKLARING DE „ASSUMIJ" VAN 1896 Havendijk 76 Gorinchem, NET MEISJE DOUWE EGBERTS GEVRAAGD: ANDEL (N Br.) Pootaardappeien Zaaigranen, enz. Notaris HOLLESTELLE publiek te verkoopen EEN PARTIJ TWEEDE HANDSCH MEUBILAIRE GOEDEREN, als: BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN ASSURANTIEZAKEN Ter visielegging van den ontworpen suppletoire legger der waterschapswaterleidingen. KleiBevelanders, Eigenheimers Bintjes enz. J. KOOIMAN, Barendrecht MOOI HUISORGEL BRAB. KACHEL, 2 0 M. PUIN Timmerman 31 Jan. (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel. Ger. Kerk, 10 en '3 u. Candt. r AALBURG, 9.30 u. Leesdienst. Geref. Gem. 9.30 en 6 u. Leesdienst. ALMKERK, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 2 u. Ds. Brasser. BAB.-BROEK, 10 u. Ds. Eysenga. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, Ds. Boezer. EETHEN, Ds. Boezer. GENDEREN, 930 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Lummel, Sprang (Bed. H.A.). GIESSEN, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. Boeser. KERKWIJK, 9.30 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds. Vroeg in de Weij. MEEUWEN, geen opgaaf. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. Leesdienst. NEDERHEMERT (N.Z.), 10 u. Candt. Vermaas uit Rotterdam en 2 u. Ds. Oskam. NIEUWENDIJK, Ger. Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDEROIJEN, 10 en 6.30 u. Ds. v. d. Haar. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. Leesdienst. RIJSWIJK, 2 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. de heer Be geer uit Tilburg. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Candt. Wouda UITWIJK, 10 en 2.30 u. Ds. Snijders. VEEN, 9.30 en 2.30 u. Dr. Tj'alma. Ger. Gem., 9.30 en 2 u. leesdienst. WASPIK, 10 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 2 u. Ds. de Groot. WIJK, 9.30 en 2.30 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10 en 2.30 u. Ds. belles WERKENDAM, 10 en 3 u. Ds. E. van Wieringen (Bed. H.A.). Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Jonker. Ger. Gem. 10 en 3 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.)" 10 en 6 u. Ds. Wilschut. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 uur, Ds. Hendriks. DE VLEESCHRANTSOENEERING. 's-Gravenhage, 22 Jan. Geruchten, als zouden de hier te lande wonende Duitschers van de jongste ver laging van het vleeschrantsoen zijn vrij gesteld, missen allen grond. Zij worden te dezen aanzien volkomen gelijk gjesteld met de Nederlanders. GROENTENHANDEL 4 MAANDEN DICHT. De groentenhandelaar W. v. d. K. te den Biosch heeft onlangs de gevolgen moeten ondervinden van het feit, dat hij zich tot 5 maal toe heeft schuidig gemaakt aan overtreding der prijsvoor- schriften. De maat liep n.l. over toen bleek, dat v. d. K. een groote partij appelen en peren buiten de veiling om tegen te hoogen prijs had gekocht, van zelfsprekend om deze nog duurder aan den man te brengen, daar de prijzen die hijzelf had betaald Ba 10 cent per kg te hoog waren De Inspecteur voor de Prijsbeheersching te s-Bosch be sloot strenge maatregelen tegen dezen recidivist op het gebied der prijsvoor- schriften te nemen. Hij werd tot f 2501 boete veroordeeld. Verder gelastte de In specteur de sluiting van v. d. K. s zaak voor den duur van vier maanden. VOOR DE JEUGDSTORMERS. Max Blokzijl sprak in zijn radio praatje van Maandag 18 Januari j.l. de hoop uit, dat vele landgenooten hem zouden helpen om jeugdstormertjes en -stormstertjes, die uit arme gezinnen komen, in de blauwe uniform te ste ken. Deze hoop is niet ijdel gebleken, want velen offerden reeds voor dit mooie doel. Er is echter veel geld noo- dig om aan alle aanvragen te voldoen. Wij mogen daarom nog eens de aan dacht er op vestigen, dat bijdragen ge stort kunnen worden op gironummer 401004 ten name van Max Blokzijl te Wassenaar. BEJAARDE LIEDEN EN ZIEKEN FONDSEN.. De Commissaris belast met het toe zicht op de ziekenfondsen heeft tot de algemeene ziekenfondsen een rondschrij ven gericht, waarin hij met klem ver zoekt, bejaarde vrijwillig verzekerden, die wegens hun ouderdom niet in aan merking zouden komen voor een nieu we inschrijving bij een ziekenfonds in het oord, waarheen zij geëvacueerd zijn, toch als lid aan te nemen. Slechts in bijzondere gevallen acht de Commissaris het gerechtvaardigd een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering van tot de hier bedoelde groep behoorende personen af te wijzen. DE DUBBELE MOORD TE NIJMEGEN In den avond van Dinsdag 12 Jan. 1.1. werd door de politie te Nijmegen het stoffelijk overschot gevonden van den 46-jarigen goudsmid A. H. Strijbos en diens echtgenoote, in hun woning aan het Wintersoord. Omtrent de mo tieven van den moord tastte men in het duister. Door een uitgebreid onder zoek kwam men op het spoor van de 33-jarige vrouw A. M. in Maastricht. Het stond vast, dat deze vrouw rela ties had met beide slachtoffers en dat zij op den dag van den moord in Nij megen was geweest en in het bezit van een vuurwapen. "Aanvankelijk ontkende zij hardnekkig, maar de bewijslast was Zoo zwaar, dat zij na eenige dagen tot gedeeltelijke, later tot een volledige be kentenis kwam. Het motief van de daad is gelegen in de vrees van verdachte, dat de slacht offers, met wie zij overigens vriend schappelijke betrekkingen had, wisten, dat zij een vuurwapen had, en zij vrees de, dat zij daaraan bekendheid zouden geven. In verband met andere geruchten wordt van politié-zijde medegedeeld, dat geen andere personen in deze moordzaak betrokken zijn. DOOR DEN TREIN GEGREPEN. Aan het station Poortershaven stapten een aantal werklieden uit den trein. Eenigen van hen deden dat aan de ver keerde zijde en kwamen op de spoor baan terecht. Op dat oogenblik pas seerde juist een trein uit Hoek van Hol land, die op de arbeiders inreed. Enkelen wisten zich nog in veiligheid te stellen doch drie van hen werden door den trein gegrepen. De 43-jarige C. N. uit Schiedam werd zoodanig gewond, dat hij ter plaatse overleed. De 25-jarige M. D. J., even eens uit Schiedam, kreeg verwondingen en brak zijn linkerbeen. De 42-jarige J. S. uit Rotterdam werd zwaar aan het hoofd gewond. VROUW VERMOORD. Te Amsterdam is een ongeveer 57-ja- rige vrouw, afkomstig uit Den Haag, op de Stadhouderskade, nabij de Aca demie van Beeldende Kunsten, gewurgd door een 40-jarigen bewoner van Zuid. Een 48-jarige broer van den moorde naar, heeft hierbij lijdelijk toegezien en is ter zake medeplichtigheid aange houden. Beide mannen zijn direct daarna op aanwijzing van burgers door de po litie gearresteerd. Op dengene, die de vrouw gewurgd heeft, werd een dames- handtasch bevonden, afkomstig van de gewurgde vrouw, waarin o.m. een be drag van ruim f 3000. EEN 101-JARIGE. De Wed. J. ten Dam-Sluiter te Dieren is Zaterdag 101 jaar geworden. Het ontbrak haar niet aan blijken van be langstelling. Zij woont reeds 20 jaar ten huize van haar zoon. BEDWELMD. De 46-jarige stoker van een inrichting aan de Laan van N. O. Indië is in den kelder door gassen uit de kachel der centrale verwarming bedwelmd en dien tengevolge overleden. VERDRONKEN. Op de Zoutkeetsgracht te Amsterdam is een 53-jarige schippersvrouw toen zij zich aan boord begaf, op de loop plank uitgegleden te water geraakt en verdronken. Tengevolge van de duisternis is op de Kromboomsloot te Amsterdam een 46-jarige man te water geraakt en ver dronken. tegen Oorlogsschade bij: P'-scfische voorwaarden Vraagt op,a,« d.r V,0"e schaderegel,ng lage tarieven aan het Hoofdkantoor van het Algemeen Onderling Waarborg Genootschap RENOVATUM Leidschepiem 29 - A'dam-O. DOODELIJK ONGEVAL. De 26-jarige sleeper L. Dorsers is ii de ondergrondsche werken van de staat Maurits door een locomotief aangt reden. Hij werd hierbij zoo zwaar g wond, dat hij spoedig overleed. OVERREDEN. Te Oldenzaal is een meisje van cirti 15 maanden van de fam. W. aldaar oi der een venterswagen geraakt en <f slag gedood. AAN BRANDWONDEN OVERLEDE! Het tweejarig zoontje varr de familii J. D. te Ter Apel kreeg bij het on vergooien van een emmer met heet wi ter, ernstige brandwonden. In het ziekenhuis te Emmen wan de kleine opgenomen werd, is hij au de bekomen verwondingen overledei Dankbaar en blijde geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon, W. VERSCHOOR. E. VERSCHOOR-de Later. Nieuwendijk, 27 Januari 1943. Heden overleed, tot onze groote droefheid, na een langdurig lij den, onze innig geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Zuster en Behuwd zuster, W0UTERINA HOLSTER, Echtgenoote van C. Schreuders, in den ouderdom van ruim 65 jaar. Heusden, C. Schreuders. Baarn, J. Veldhuissen- Schreuders. J. Veldhuissen. Gorinchem, H. J. den Ottelander- Schreuders. H. den Ottelander. Andel, A. Schreuders. D. A. M. Schreuders- van Andel. Heusden, W. C. Schreuders en Verloofde. Adrie. Maurits. Ceesje. Heusden, 24 Januari 1943. Hedenmorgen omstreeks 4 uur, behaagde het den Heere van leven en dood, na een kort stondige ziekte, zacht en kalm, van onze zijde weg te nemen, onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, Weduwnaar van Cornelia Adriana Bax, in den ouderdom van 71 jaar en 6 maanden. Diepbedroefd geven wij hiervan kennis. De Heere, die geen verantwoor ding geeft van Zijne daden, sterke ons ook dit smartelijk verlies te dragen. Oud-Heusden, Wed. A. Colijn-Hopmans en Kind. J. J. Hopmans L. J. Hopmans-Nieuwkoop. Veen, D. Clement-Hopmans M. W. Clement en Kinderen. Oud-Heusden, A. Hopmans en Verloofde. H. Hopmans tn Verloofde. Wed. J, Nieuwkoop-Hopmans en Kind. W. Hopmans. Oud-Heusden, 27 Januari 1943. De Kerkeraden van de Ned. Herv. Gemeente te Oudheusden, Heusden en Herpt, geven hier bij met groot leedwezen kennis van het overlijden van hun aller Vriend en Broeder, Ouderling, in den ouderdom van ruim 71 jaren. Moge zijn heengaan Vrede zijn en trooste de Heere de zwaar beproefde Familie. De Kerkeraden der Ned. Herv. Gemeente van Oud-Heusden, Heusden en Herpt Heden nam de Heere, na een langdurig gedragen lijden, zacht en kalm, tot Zich, onzen innigen lieven Zoon, Broeder en Neef, ADRIANES C0RNELES GIJSBERTES VAN HELV00RT in den ouderdom van 40 jaren. Diep bedroefd geven wij hier van kennis. De Heere sterke ons in dit zoo droevig verlies. PS. 42 1. Hedikhuizen, Mej. Wed. D. v. Helvoort- v. Hemert. Soest, J. S. van Heivoort. Hedikhuizen, C. M. van Heivoort en Verloofde. J. H. van Heivoort. H. van Heivoort. J. van Heivoort. Hedikhuizen, 24 Januari 1943. Voor de vele bewijzen van deelneming, bij het overlijden van onzen innig geliefden Man en Vader, betuigen wij onzen hartelijken dank Wed. H. Ottevanger-Scheurwater. Gijsbertus Ottevanger. Gerardus Ottevanger. - Veen, 29 Januari 1943. Hooge Maasdijlc 74. Voorde zeer vele bewijzen van medeleven betoond bij ons 40-jarig huwelijksfeest, betuigen wij onzen hartelijken dank. Gerrit Bras. Anna Mechelina Bras-Vink. De Werken en Sleeuwijk, Januari 1943. (nabij de Tol.) GEVRAAGD, voor terstond, een M. GIJSWIJT - HEUSDEN. En de ECHTE eigen haard slaaf in een eigen huis. Denk niet, dat een eigen huis niet voor U is weg gelegd. ROHYP licht U gaarne in, hoe U binnen enkele jaren Uw eigen huisbaas kunt worden, door maandelijks iets weg te leggen! N.V. BOUWKAS HEERENOR. 124-128 - AMSTERDAM TE KOOP GEVRAAGD Groot Yorkshire. J. C. v. d. BEEK, Meerhoek, B 67, Genderen. in z. g. s., met oven om in te drogen en bakken. Te bevr. Wed. D. van Osch, F 2, Waardhuizen. Elke hoeveelheid komt in aanmerking. Brieven aan te Heusden, zal op DONDERDAG 4 FEBRUARI a.s des namiddags 1 uur aan de Ophovensche Straat B 20 te Herpt, voor den Heer J. de Wind Kasten, tafels, stoelen, beelden, aarde werk, fornuis, waschketel, kachel, manden, zakken, brandhout, enz. enz. Bezichtiging 1 uur voor den verkoop. Vraagt geheel vrijblijvend eens inlichtingen aan Inspecteur: N. TH. RUITER, Kruisstraat 31 - Den Bosch Telefoon 4768. GROOTESTRAAT 53-59 - WAALWIJK m. of vr., beneden 18 jaar. Schriftelijke sollicitatie's met opgave 'van genoten opleiding enz. vraagt de N.V. Nationale Crediet Vereeniging, Zeestraat 88, Haag, EEN GESCHIKTE KRACHT, die zich geheel of voor eenige dagen per week, kan geven om a.s. be leggers te bezoeken, onder leiding van Inspecteur(trice). Ruime provisie met event, ab. verg. Brieven aan J. Luitse, Regentesselaan 20, Amersfoort. verkrijgb. voor iedereen, voor alle doeleinden en dir. uitbetaling. Ie en 2e hypotheken. Vraagt kostel. inl. m. postz. v. antwoord „INTERMEDIAIR", Daguerrestr. 103, DEN HAAG, Tel. 333219. Voor onze afdeeling combinatie-polissen solide en betrouwbare agenten gevr Ondergeteekenden verklaren bij dezen dat de schade be treflende hunne verzekerde dieren dezer dagen op de meest correcte en vlugge wijze werd vergoed door ALGEMEENE PAARDEN- EN VEEVERZEKERING TE 'S-GRAVENHAGE D. van Oeffelen, Wintelre P. v. Sintfiet, Maastricht Gebr. Cuijpers, Echt P. Krauth, Grevenbicht P. H. H. Kusters, Ophoven Wed. M. G. Schrijen-Dortants, Hegge L. Philippens, Geulle Fa. J. Peelen Zonen, Renkum A. van Diejen, Culemborg A. J. H. Rietbergen, Herwen Ant. Klinkhamer, Graft L. .Joppe Czn., Sommelsdijk G. H. van Beusichem, Den Haag J. G. d'Hont, Kpitaart Chr. D'hert, Westdorpe Wy behartigen Uw belangen door geheel Nederland' Mevr. v. OUWERKERK-Bernt, Arkelstraat 54, Gorinchem, vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, tegen 1 Maart een voor dag en nacht, boven de 18 jaar. In de WILLEM ARNTSZ HOEVE te Den Dolder (Gem. Zeist), wordt gevraagd een voor de boerderij voor huishoudelijke werkzaamheden. Leeftijd 20 - 30 jaar. Goed salaris met vrije kost, inwoning en bewassching. 'sZondag9 vrij. Brieven te richten aan den Geneesheer- Directeur, Agnietenstraat 2, Utrecht. Mevr. VAN REES, Middenweg 22, (hoek Helvoirtscneweg) Vught, vraagt niet boven de 25 jaar. GEVRAAGDeen Ned. Herv., middelbare leeftijd, in werkmansgezin van 5 personen. Br. No. 23 a. h. Bur. v. d. BI. GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige, v. d. e. n., zelfst. kunnende werkan. Mevr. O VERDIJK, Emmaplein 39, Gorinchem. GEVRAAGD, te Hilversum P. G., netjes kunnende werken. Hulp van werkster aanwezig. Mevr SMITS4 Koningsstr. 188, Hilversum. VOOR DIRECT GEVRAAGD voor dag en nacht, in gezin met 2 kinderen 5 en 7 jaar. Goede be handeling en goed loon. Groote wasch buitenshuis. Mevr. Ridders van Laarhoven, Overtoom 544 huis, Amsterdam West. US 69 208 bereid les te geven aan cursus Al gemeene Ontwikkeling, alsmede cur sus Duitsch (bevoegd). De vergoeding bedraagtvoor Alg. Ontw. f 1.50 per uur. Voor Duitsch f 2.per uur. De cursussen worden gegeven door „Vreugde en Arbeid". Sollicitaties met uitvoerige inlich tingen te richten aan Het Neder- landsche Arbeidsfront, Hoofdafdeeling „Vreugdeen Arbeid", Afdeeling Volks ontwikkeling, Amstel 224, Amsterdam. Speciaal adres voor Telefoon 23 (d. e. n.) Giro 260943. Thuis ben ik doorgaans tot 10 uur. Bestellingen met Bestelbonnen zoo spoedig mogelijk inzenden aan mijn adres of bij de Agenten. Desgewenscht persoonlijke afspraak. te Andel, is voornemens op WOENSDAG 3 FEBRUARI 1943, des namiddags half twee (Off. tijd), ten huize van den Heer W. van Vugt op den Giessenschen Eng, kasten, stoelen, kachels, ledikanten, naaimachines, waschmachines, tafels, divans, spiegels, enz. Bezichtiging van 10-11 uur des morgens voor den verkoop. Betaling contant. TEL, ei Boekhoud- Bureau Kerkstraat 7(5 WAALWIJK Mevr. BLOMJOUS, Catharinestr. 16, Breda, vraagt tegen 1 Febr. a.s.: Zes Mulo-vakken p. week. Zeeuws Inst tot Bev. der Alg. Ontwikkeling. Rijks weg, Hansweert. Lesgeld f 2.50 p. mnd. C. P. DE HOOG, Belasting consulent N.l.v.B., Visschersd. 68, Gorkum - Telefoon 2978 Het Dagelijksch Bestuur van Ijet Waterschap „De Polder van Genderen" gelet op art. 9 2e lid, m verband met art. 10 2e lid van het reglement op de waterleidingen in de provincie Noordbrabant 1906 (Prov. blad no. 29) brengt hiermede ter openbare kennis, dat de door het Bestuur op den 13en Januari 1943 ontworpen suppletoire legger A en B van de water schapsleidingen, gedurende 30 dagen, van den 1ste FEBRUARI tot 3 MAART 1943 ten kantore van den Secretaris van het Waterschap voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Gedurende genoemden térmijn, met 8 dagen daarna, dus tot en met 11 Maart a s., is een ieder bevoegd bezwaren tegen den ontworpen Legger bij het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap in te brengenzullende het Bestuur op WOENSDAG 10 MAART, des n.m. van 2 tot 3 uur zitting houden in het Café „de Zwaan" van den heer C. J. van Wijk te Genderen tot het aanhooren en in ontvangst nemen van bezwaren, welke belanghebbenden mondeling of schriftelijk, hetzij persoonlijk, hetzij bij gevolmachtigde, wenschen in te brengen. Het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap voornoemd Genderen, 29 Januari 1943. E. VAN DER BEEK, Voorzitter. E. G. VAN DER BEEK, Secretaris. Wij hebben groote voorraad in alle klassen en maten. Uitsluitend op bestelbon en coupons. Prijs per adv. van hoogstens 6 regels enk. kolom, 1 x pl. f 0.70, 2 x pi. f 1.32, 3 x pl. f 1.76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen 1 x pl. f 0.61, 2 x pl. f 1.12, 3 x pl. f 1.53. - (Alles bij vooruitbetaling). Aangeboden mooi Huisorgel, moderne kast, 12 reg,, f OOK VAN ANDEL Maasdijk 28, Andel. 1 Keuken- Kamer- en Fabriekskachels en Haarden, Linnenkasten, Buffetten en Dres soirs, Uittrektafels en Stoelen, 2 MaDgels, Trapnaaimachine, Wringers, Spiegels, Ledi kanten met Spiraalmatras. G. V. d. SLUIJS, Laageinde 92 Waalwijk. Gevraagd, met 1 Mei, een net Meisje, plm. 16 jaar, voor hulp i. h. huish. Zich a. t. melden bij J. Vos, Genderen- schendijk GendereD Gevraagdeen flinke Dienstbode, P. G., voor dag of dag en nacht bij M. J. DE BRUIJN, C 6, Heesbeen (by Heusden). Aangeboden moderne kast, f 375. VAN ANDEL, Maasdijk 28, Andel. Te koopgebruikte gegalvaniseerde JONKER Sr Heusden TE KOOP: een in goeden staat zijnde prijs f 30. bij J. WITTEBOL, Maasdijk A 36, Wyk. Mevr. Mr, Taminiau- Tielen, Ringbaan Oost 161, Tilburg, vraagt voor direct, nette Aangeboden: jTE KOOP: Aankomend Breestraat 90 gevraagd moderne kast, f 385.! Heusden niet boven de 18 jaar. VAN ANDEL A. M. DE "WAALlbij Firma C. Honcoop, Maasdijk 28, Andel.Andel. \TelefNo 7, Veen. Legpuzels Gezelschapspelen Prentenboeken Sprookjesboeken enz. enz., in de „Kleine Bazar", Veen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3