EEN GOED MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID? W. TIMMERMANS ZONE* OUD OOUD en ZILVER EEN HELDERE WASCH GELD OP HYPOTHEEK Reparatie Kuiperij V D - Den Bosch Michaels Ijzerhandel Vulcania" Waalwijk „Het Klaverblad" Ijzerwaren Gereedschappen Veerdienst „JANIHTJDI". ACHT MILLIARD W. P. VAN DER ZALM Coöp. Boeren Leenbank „L.B." VOETGEBREKEN Orthopaedisch Instituut Rentevergoeding voor inlagen 2 Technisch Bureau „ELQO" De grootste Puntenwaarde GERARD KU IJ PERS A VERSCHUUR-BAERT Het verbieden van oogkleppen. Rechtzaken Burgerlijke Stand 30 NETIETSV00RU... JA...MOEDER WIEG i GEDACHTENIS CH. VAESEN, INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT WIJK EN MALBURG. is H T adres L. W. GOUDA EETHEN bij Waalwijk. 3* NAAIMACHINEHANDEL aalburg SIROOP FAMEL SIROOP BONNEMA ABDIJSIROOP BONNEMA HOESTPARELS BONNEMA CACHETS DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72, HEUSDEN Kantongerecht 's-IIertogenboseh. HEUSDEN. ALMKERK. RAVENS wa ay's KOFFIE-;sURROGAAT cent per 250 gram 's-GRAYENMOER WERKENDAM. HUWELIJK Eenzamen van alle rangen, standen en leeftyden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelings bureau met uitgebreide relaties door geheel Nederlandtallooze tevredenheidsbetuigingen liggen ter inzage. Inlicht, schriltel. en mond. Bur. „HOLLAND", Admi- ralengracht 219, Amsterdam. NIEUWE LOOPVLAKKEN Telefoon 27 - WAALWIJK Vischstraat-Hoek Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant „ROYAL" Telef 4351,'s-Hertogenbosch Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA. DAMES! 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygiënische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestgd bij Maison AUBERT Dirk Smitsstraat A. alleen bovenhuis R'dam LI (Deze straat is een zystraat der Jonker Fransstraat). Gratis spreekuren. Dag. v. 10 t. 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijscourant. Worden in ge sloten brief in blanco couvert op verzoek toegezonden. en J A. MONSTER Tel. 2841, GORINCHEM KASSIERS EN COMMISSIONAIRS IN EFFECTEN Waalwijk Telefoon No. 55 Koopen en Verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons Belasten zich met het nazien van uitlotingen Verhuren loketten in hun brand- en inbraak- vrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes Verrichten verder ALLE BANKZAKEN Bezorgen ALLE ASSURANTIËN INKOOP VAN C. VAN WIJK PH.ZN. WOUDRICHEM—GORINCHEM v.v. DIENSTREGELING van 16 NOV. 1942 af. DAGEIRJKSCHE DIENST VAN WOUDRICHEM: 10,00 2,00 6,45 gemerkte uren alléén Zaterdags. ZONDAGSDIENST. VAN WOUDRICHEM: VAN GORINCHEM: 1.00 4,00 RETOÜR 3« CENT. ENKEEE REIS 171/, CENT. „De Zakenman en Zijn Belasting". Boekhoudkantoor Hermus'' Zevenbergschen Hoek MOLESTVEBZEKEMEN Halfjaarlijkscfrc Schaderegeling! GROOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wij nog 'n aardige WALTER KLERKX Waalwijk Geen sprekender f dan een mooie VERGROOTING Wij maken deze naar eflebe- staand portret dat O bezit I TELEF. 67 HEUSDEN. overvette, zacht schuimende WASCHPASTA Chemische Industrie „HUDSON" in welken vorm ook, naar |UL. v. STOLBERGSTRAAT 14, TEL. 7974, TILBURG. Spreekuren: iederen MAANDAG en DINSDAG en volgens afspraak. DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. HEUVEL 90 TILBURG TELEFOON 4235 BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden. Benoodigd hout meebrengen - BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG Bill ij ke prijzen -■ BEHANDELING VAN BELASTING AANGELEGENHEDEN Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten repareert prachtig: TRICOTONDERGOED, WERKM ANSKLEEDING, HEEREN- HOEDEN, KOUSEN, LEDERWAREN. Vraagt inlichtingen bij de af deeling Reparatie, Parterre. 31 0) 4 0 Kassier t I>. VAN WIJK, Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 640 uur. Energie verspillen zonder het te willen.... VOOR RADIO-REPARATIE Onder garantie Overal te ontbieden. VIERAMBACHTSSTR.IIA-R'DAM VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR Telefoon No. 14 geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Botch, DE TANDARTS EN DE FONDS- PATIëNT. Het meerendeel der patiënten is te genwoordig verplicht verzekerd. Veel al worden er vrij hooge bedragen voor betaald en de patiënt heeft ook het recht hiervoor wat te eischen schrijft Volk en Vaderland van 22 dezer. Iedere Volksgenoot heeft door d*e verplichte ziekteverzekering het recht om niet als tweede klas mensch behan deld te worden. Het begrip fondspatiënt is diep ge worteld, Ook bij den patiënt zelf, zoo dat het moeilijk zal zijn dit begrip los te laten. En toch zal tiet moeten geschieden, Het mag niet voorkomen, dat, omdat het maar een fondspatiënt is, de tang op de kies gezet wordt en deze getrok ken wordt, als de kies zeker nog geplombeerd had kunnen worden. Om echter een goede tandheelkundige behandeling te verkrijgen, is ook een behoorlijke betaling noodzakelijk. Daarom mag door de tandartsen ook de eisch worden gesteld: behoorlijk P 1794/1 Verantwoordelijk voor den ge - heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman. Botermarkt te Heusden. K 1448. werk tegen behoorlijke betaling. Het be- noodigde geld kan verkregen worden door rationalisatie van liet ziekenfonds wezen. Het is bespottelijk, dat er in Ne derland wel een vijftig ziekenfondsen zijn, met vijftig directies, vijftigvoudig administratief personeel en een vijftig voudig aantal bodes. Op deze wijze blijft er van het afgedragen geld voor hen, die voor de volksgezondheid zor gen, nie't véél meer over. De slechte betaling door de zieken fondsen heeft mede ten gevolge gehad, dat vele tandartsen niet meer weten wat het beteekent, tandheelkunde uit te oefenen. Door het tegenwoordige systeem be staat het veelal alleen uit een mond leegtrekken en een gebit leveren. De tandarts moet dus opgevoed wor den, maar ook de patiënt moet opge voed worden, en moet er van worden overtuigd, dat hij zijn tanden niet ge kregen heeft om deze zoo spoedig te laten trekken en te laten vervangen doof kunsttanden. WEEKKAARTEN s MAANDAGS NIET VERKRIJGBAAR. De^ persdienst van de Nederlandsche Spoorwegen deelt mede/ Ten einde de overstelpende drukte aan de stationsloketten des Maandags morgens zooveel mogelijk te verminde ren, is bepaald, dat met ingang van, Maandag 1 Febr. a.s. weekkaarten en verkorte-Werkweek kaarten, waarvan de geldigheid op Maandag ingaat, uitslui tend worden afgegeven op den vooraf- gaanden Zaterdag of Zondag. DANSVERBOD OVERTREDEN. Wegens overtreding van het dansver- bod heeft de politie te Delft een dans instituut doen ontruimen en de inrich ting voor onbepaalden tijd gesloten. MET PROJECTIEL GESPEELD. Te Beek bij Breda is een ernstig on geluk gebeurd met een projectiel, dat een jongen had gevondenhij had het voorwerp mee naar school genomen. Op de speelplaats is het op den grond ge smeten, met het noodlottige gevolg, dat het explodeerde. Twintig kinderen liepen verwondingen op aan armen en beenen. Het onderwijzend personeel riep direct dr. v. d. Kar te hulp, die on middellijk de eerste hulp verleende. Zestien jongens konden naar huis ge bracht \Vorden, terwijl vier zóó ernstig waren gewond, dat zij naar een zieken huis te Breda moesten worden vervoerd. Een jongen, een eenig kind van 11 jaar, zal waarschijnlijk beide oogen moeten missen. Men vreest zelfs voor zijn le ven. Metkwaardig is wel, dat de jon gen, die het projectiel gevonden had, er eerst thuis ongeveer 14 dagen mee gespeeld had. Dit voorval bewijst weer eens, dat men niet voorzichtig genoeg met ge vonden projectielen kan. zijn. Eenigen tijd geleden is door den Bur gemeester van Amsterdam een besluit uitgevaardigd, waarbij' het gebruik van oogkleppen zonder meer verboden werd. Tegen dit besluit is naar we verne men door de, bij den Landstand aan gesloten, Ned. federatie van landelijke rijvereenigingen geprotesteerd. Genoem de federatie, welke sedert vorig jaar meer in het bijzonder de taak heeft omi propaganda te maken voor doelmatig mennen en aanspannen van paarden, is dan ook, het lichaam, dat zeer zeker gerechtigd mag worden geacht, 'op de onjuistheid van zulk een verbod te wijzen. In beginsel kan men van deskundige zijde met een actie op oogkleppfengebied instemmen. De federatie adviseert het gebruik van oogkLeppen-als-zoodanig niet te verbieden, maar wél het gebruik van slechtpassende of slecht aangebrachte oogkleppen. De oogklep-op-zichzelf is niet te ver- oordéelen, is zelfs meermalen beslist on misbaar, maar helaas is het meerendeel der oogkleppen een kwelling voor het paard, dat ze moet dragen. Oogkleppen, welke niet op hun plaats zitten of waarvan de windriemen niet voldoende stevig zijn, zoodat ze tegen de oogen klepperen, veroorzaken oog ontstekingen en zijn derhalve zeer pijnlijk voor het djer, dat bovendien daardoor in waarde daalt. Oogkleppen verbieden voor één ge meente is bovendien nog onjuist, omdat alle paardengebruikers van de aangren zende gemeenten daardoor gedwongen worden dit tuigdeel te verwïjldertn, wanneer ze naar de stad gaan.. Het verwijderen van oogkleppen kan zeer ernstige gevolgen met zich brengen. Het is levensgevaarlijk bij paarden, wel ke altijd met oogkleppen hebben geloo- pen. Propaganda tegen het gebruik van oogkleppen is evenwel noodzakelijk. Wanneer men met beleid de jonge paarden aanrijdt, behoeven over 't alge meen geen oogkleppen te worden- ge bruikt en zal het gebruik op den duur verminderen en daarom ook het mis bruik. Scherpe maatregelen dienen echter wél tegen het misbruik van oogkleppen te worden genomen, mits... men opspo ringsambtenaren heeft, die ter zake kun dig zijn. Zitting van Maandag 25 Januari. Paard op pijnlijke wijze arbeid la ten verrichten: M. v. d. H., Kaatsheu vel f20. Koeien over andermans grond laten loopen: G. C. L., Waalwijk f 6. Hond niet onschadelijk houden: G. K., De Werken f 20. "Geen achterlicht: A. v. d. H., Wer kendam f 8. Voorlicht niet afgeschermd en een 2e persoon op rijwiel vervoeren: A. T., Geen geldig persoonsbewijs: J. V., Woudrichem f 5. Tusschen 22 en 4 uur met motorrijtuig rijden: H. d. W., Wijk en Aalburg f5. Rijwiel onbeheerd laten stpan: J. v. Q., Werkendam f5. Trekdier zonder bellen: J. A. N., Andel f 5. 30 meter van paard loopen: A. S., Veen f 3. Voorlicht niet afgeschermd: J. R., Sprang-Capelle f 6. Van 1420 Januari. Overleden: J. de Volder, weduwe van P. Hoogendoorn 71 j.C. J. Fens echtgenoote van J. A. Vermeeren, 46j. Over de maand December. Geboren: Kuindertje, d. van B. de Graaf en H. NieuwenhuizenJohannes, z. van Z. v. Herwijnen en G. van An del; Petronella, J., d. van B. Bouman en J. v. Hoven; Alida, d. van A. van Anrooij en H. A. Genet; Arend A., z. van A. v. Wijngaarden en. G. Dui- zer; Heiltje P., d. van L. v. d. Stelt en L^ v. BruggenCatharina M., d. van O. J. v. Krimpen en P. Sterken- burg; Cornelis J., z. van H. Struik en C. Glas; Marienis, z. van J. M. v. Wijngaarden en P. de CloeBarend, z. van P. Schouten en C. Broekhui zen Willem, z. van W. A. de Graaf en K. A. de Peuter; Cornelis M., z. van G. Schouten en M. de Fijter; Cor nelis, d. van H. Kroon en H. Bras. Getrouwd: Teunis van Rijswijk 20j. en Dirkje Pullen 19 j.; Jop Johannes v. d. Stelt 56 j. en Mechelina Hoeke 41 jaar. Overleden: Jacob v. Olst 55 j., echt enoot van Ida v. d. WielMarinus oeve, 21 jaar. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. Geboren: Gerrit, z. van L. L. v. d. Dussen en C. Sluik. Overleden: E. Melsen 90 j.; F. Ver steeg, echtgenoote van H. Blok; Gerrit z. van L. L. v. d. Dussen, 9 d. GeborenWillem z. van M. de Heus en W. Kamp. Getrouwd: Corn. Kieboom 43 j. ea A. de Klerk 30 j. alle reparatie aan autobuiten- en binnen banden, fietsbanden, laarzen, enz., Speciaal adres voor op alle maten autobanden, ge garandeerd prima werk. HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT HOOGSTRAAT 16, GORINCHEM J '9 6,30 7,10 7,50 8.30 - 10,30 11,30 12,20 1.00 2,30 3,30 4,30 5,30 7,15 9,15 110,101 VAN GORINCHEM: 6,50 7,30 8,10 9,00 11,00 12,00 12,40 1,20 3,00 4,05 5,00 5,50 7,45 9,45 1 10,30 9,30 1,40 6,10 De f 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 1,30 2,30 3,30 4,30 4,30 6,30 7,30 8,30 9,30 9,00 10,00 11,00 12.06 2,00 3,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Zo'n pittige, intressante speciaal-cursus voor den zakenman. Het excelsior- instituut uit Den Haag heeft voorU klaar liggen Een populaire cursus voor tegenwoor dig en een schitterende neven-cursus voor hen, die het middenstands-di ploma hebben of er mee bezig zijn. Maaróók in Den Haag schijnt papierschaarschte te zijn. Daarom hebben we voor Noord- Brabant veel te weinig cursussen toe gewezen gehad. Wie dus eerst komteerst maalt. Vraag de gratis prospectus aan bij Telefoon no.' 8. Ik zou graag meer weten omtrent de cursus: «De Zakenman én Zijn Be lasting". Zend mij daarom gratis een prospectus. Naam Adres Woonplaats Reel, hermus. Ondedoge OORLOCSSCHADHl Veqefcedng fltoottotoppH roori beschadiging taa 9#bouwen, I inboedels, Inventarissen, vaar tuigen. enz. bedrijfsschade en huurdervlng, ook voor binnenvaartuigen; persoonlijke ongevallen; geld, geldswaarden en preelota Mees dan 100.000 objecten I zijn reeds verzekerd voor ruim I Voegt deorftS ook Uw belang vraagt Innchtmgen bf| Uw D Assurantie bezorger! als van ouds, verkrijgt men weer met onze geschikt voor alle weefsels. Een geniale vinding van onzen laborant. Levering uitsluitend aan den groot handel in ribfusten a 15 K.G. Telefoon 77.88.29 - Voorburg. KABOUTER GOEDERAAD Zonder dat U het wlh.... alléén omdat U nèet voortduring aan zuinigheid denkt, verspilt U ga* en stroom I Hoe begrijpelijk deze „gedachtelooze" verspring mag zijn - U móét haar toch voorkomen I Let dus op, zonder ophouden. Laat geen lomp een seconde te lang branden, gebruik geen on- noodig sterke lampen, waar zwakkere ook dienst - kunnen doen, laat de radio nooit voor niets spelen, laat de aansteekvlam van uw geyser niet branden. Denk vóórt- durend: zuinig met gas en electriciteit I Ilaal HH-el' Haniile iiif .minder i» V/M. AERT V.NES5TR A AT - TELEF. 59653 Singer Handnaaimachines F 20,- F 60,- Singer Salonmeubel naaimachines, met volle garantie, nog enkele stuks -- Repareeren-Inruilen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4