voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bonunelerwaard Houdt Uw seerliri in toom en spaart ellen Hap wat strooi Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. VAN Ai##* No6328 Vrijdag 5 Februari 1943 Buitenlandsch Overzicht wMwMtS&M- Éi m KI Binnenlandsch Overzicht VERD Ü1STEREN Officiëele Landbouw mededeelingen Ruilverkaveling Nederland. in Geschiedenis van Werkendam BEKENDMAKING. Distributie mededeelingen Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdrertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/» cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Keuringen voor de waffen-ss en het legioen. Verspilling van energie moet worden vermeden. Met U Winter hulp Zonder U: Winter leed. Giro 5553. voor de Provincie Noord-Brabant MEDWSBL Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden 1933 30 Jan. 1943. Terwijl de Duitsche legers Europa te gen het bolsjewisme beschermen, vierde Duitschland op waardige wijze het feit, dat de nationaal-socialistische beweging tien jaar geleden aan de macht kwam. De herdenking, die niet met feestelijk heden gepaard ging, stond geheel in het teeken van het hoogtepunt, dat den oorlog thans heeft bereikt. In een rede tot de weermacht behandelde Rijksmaar schalk Goering nogmaals uitvoerig de oorzaken en het verloop van den strijd tegen de Sovjet-Unie, waarbij hij zijn toehoorders verzekerde, dat de Duitsche legers in den a.s. zomer weer in den aanval zullen zijn. Ook Rijksminister Goebbels sprak een groote rede uit en tevens een proclamatie van den Führer, die zelf in zijn hoofdkwartier is geble ven. De Führer wees in deze proclamatie op zijn verklaring bij het uitbreiden van den oorlog, dat tijd noch wapen geweld Duitschland zullen bedwingen. Totale oorlog. Overeenkomstig Goebbels uitspraak „vechten en werken voor de overwin ning'' en andere uitlatingen van Duitsche leiders zal Duitschland de oorlogsin spanning van het thuisfront nog vergroo- ten. Hiertoe zullen o.m. een aantal niet- noodzakelijke bedrijven gesloten worden, terwijl een verordening is uitgevaardigd over de aanmelding van -mannen en vrouwen ten behoeve der rijksverdedi ging. Volgens deze verordening moeten alle mannen van 16 tot 65 jaar en afle vrou wen van 17 tot 45 jaar zich bij de ar- beidsbureaux melden, zoodra zij opge roepen worden. Reeds in een beroep werkzame personen, scholieren, geeste lijken, vreemdelingen, enz., zijn uitge zonderd van dezen maatregel. Men heeft terstond een begin gemaakt met het oproepen van verschillende groe pen. Den eersten dag van, de afkondiging hebben zich duizenden Duitschers vrij willig op de arbeidsbureaux gemeld. Het duikbootwapen. De Führer heeft den bevelhebber der Duikbooten, admiraal Dönitz, tot groot admiraal bevorderd en hem tot opper bevelhebber der Duitsche marine be noemd. Door deze benoeming wordt nog eens den nadruk gelegd op de be- teekenis van het duikbootwapen, hetgeen ook in de geallieerde landen niet onop gemerkt is gebleven. De bedreiging der overzeesche transporten door de duik booten der spil blijft het voornaamste vraagstuk der geallieerden, zooals ook uit de geallieerde scheepvaartverliezen in Januari, die 522.000 ton bedroegen, duidelijk blijkt. Bruggenhoofd Tunis. Na de ontruiming van Tripolis trokken de Duitsch-ltaliaansche troepen zich ver der in de richting van Tunis terug, in zware gevechten gewikkeld met het Brit- sche achtste leger. Omtrent de plannen, van njaarschalk Rommel is nog niets bekend, zoodat allerlei gissingen om trent een eventueel standhouden achter de Mareth-Linie of bij Gabes, waar tus- schen de zee en een groot zoutmeer slechts een vrij nauwe doorgang bestaat, Eedaan werden. In elk geval zijn de luitsche troepen in Tunis geslaagd in. hun streven het bruggehoofd rond Bizer- ta en Tunis uit te breiden en tevens een breede strook langs de kust in zuide lijke richting tot Gabes vast in handen te krijgen. Aldus is de vereeniging van de troepen van Rommel en Von Arnim voorbereid. Rond de nauwe doorvaart der Middel- landsche Zee tusschen Tunis eenerzijds en Sicilië anderzijds werden wederom hevige luchtgevechten geleverd. De bommenwerpers der spil bleven de geallieerde convooien naar Algiers en Bone hevig bestoken, terwijl de Engel- schen en Amerikanen op hun beurt de verbindingen tusschen Tunis en Italië trachtten te verstoren. Ook het duik bootwapen speelt bij deze wederzijdsche aanvallen op de ravitailleering een rol. De strijd om Tunis zal voor een belang rijk deel een strijd om den toevoer zijn die bij de gevechten in Noord-Afrika altijd van veel belang is geweest. Dit feit kwam nog eens naar voren 'in de commentaren der Italiaansche pers op de ontruiming van Tripolis, toen deze schreef, dat de terugtocht der Duitsch- ltaliaansche troepen vooral moet worden toegeschreven aan de Engelsche aan vallen op den verbindingsweg tusschen het Italiaansche moederland en zijn ko lonie Libye. 'Spanning rond Turkije. De zinsnede in het Casablanca-com- muniqué omtrent de „meest geschikte plaatsen" en een geallieerde perscam pagne hebben niet nagelaten in Turkije groote belangstelling voor de toekom stige plannen der geallieereden, te ver wekken. Men vermoedt, dat deze zullen trachten Turkije, dat tot nu toe een evenwichtspositie tusschen de strijdende partijen heeft kunnen innemen, tot een duidelijke keuze te dwingen. In elk geval heeft Churchill vanuit Cairo een bezoek aan Turkije gebracht en een aantal besprekingen gevoerd. Wellicht hangen deze samen met de „groote en zelfs beslissende gebeurtenis sen", die men te Londen volgens Zweéd- sche correspondenten verwacht. Niemand twijfelt er meer aan het op handen zijn van een tweede front, terwijl men in Engelsche militaire kringen de mogelijk heid niet uitgesloten acht, dat eenige neutrale staten in den oorlog zouden komen. Zeeslag bij Salomonseilanden. De strijd tusschen Japan en de ge allieerden bleef geconcentreerd op de eilanden ten noorden van Australië. Ja pansche marinevliegtüigen brachten bij het eiland Rennel in de Salomonsgroep twee vijandelijke slagschepen en drie kruisers tot zinken en beschadigden bo vendien enkele schepen. Deze slag richt de aandacht opnieuw op de Salomons eilanden, die het brandpunt "blijven van den afmattingsstrijd tusschen Japan en de Ver. Staten in het zuiden van den Pacific. In Australië blijft men bezorgd omtrent den uiteindelijken, afloop van dezen strijd, die ook over het lot van het vijfde werelddeel kan beslissen. Het Britsche offensief in Birma blijkt langzamerhand van weinig beteekenis te zijn geweest; de havenstad Akyab nog altijd in Japansche handen. Op de hoofdstad Rangoon richtte de Engelsche luchtmacht herhaalde aanvallen, die vele slachtoffers en schade aan gebouwen ten gevolge hadden. Rede van Tojo. De Japansche minister-president Tojo gaf voor den rijksdag een overzicht van den militairen en politieken toestand. Hij wees op de versterking der strate gische positie in de bezette gebieden, waar Japan over vele grondstoffen be schikt en overal rust heerscht. Japan zal nog dit jaar de vorming van een Birmaanschen staat erkennen en is ook bereid aan de Philippijnen onafhankelijk- lijkheid toe te staan, voor zoover men er begrip heeft voor de Japansche doel stellingen. Aan Australië zal Japan even als aan China zware slagen blijven toe brengen, opdat men er uit zijn illusies ontwake. Tekening Sturtzkopf-Pax. Dè Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, Dr. Seyss-In- quart, heeft den secretaris-generaal van het Departement van Volsvoorlichting en Kunsten, prof. dr. Goedewaagen, op zijn verzoek ontslag verleend onder dank zegging voor de bewezen diensten. Prof. Dr. Goedewaagen zal zijn weten- schappelijken arbeid als professor aan de Universiteit te Utrecht voortzet- Zaterdag 6 Febr. Zondag 7 Febr. Maandag 8 Febr. Dinsdag 9 Febr. Woensdag 10 Febr. Donderdag 11 Febr. Vrijdag 12 Febr. 's morgens 's avonds tot vanaf 8.14 5.35 8 12 5.37 8.10 5.39 8.08 5.41 8.06 5.43 8.04 5.45 8.03 5.47 ten. Tot zijn opvolger werd mr. H. Reydon benoemd, hoofd van de hoofd- afdeeling I van den Ned. Landstand. Den 30sten Jan. 1933, de dag van de machtsovername in Duitschland, is in ons land op grootsche wijze herdacht. In den Dierentuin te Den Haag waren eenige duizenden Duitsche en Neder landsche nationaal-socialisten bijeengeko men om naar de woorden van den Rijks commissaris en Mussert te luisteren. De Leider legde getuigenis af van de solidariteit der Duitsche en Nederland sche nationaal-socialisten, van, zijn on wrikbaar vertrouwen in de eindzege en zijn geloof in de herrijzenis van ons volk. De Rijkscommissaris noemde den 30en Januari een mijlpaal in de geschiedenis van Duitschland en Europa. Hij wees op de ordening, die het nationaal-socia-i lisme wil, den strijd voor de veiligheid en het voortbestaan van Europa en, deed| een beroep op ieder om met Duitschland, te strijden tegen bolsjewisme en voor een betere toekomst. Ook elders in ons land hadden feeste lijke bijeenkomsten plaats, waarop tal rijke prominente persoonlijkheden het woord voerden. In de B.Z. am Mittag verscheen van de hand van den Leider ir. Mussert de volgende boodschap „Wij weten met volstrekte zekerheid, dat er zonder nationaal-socialisme en fascisme nu geen Europa meer zou zijn. Terwijl in Europa, na den gruwelijken strijd van 19141918 de democratie en de ontwapening werden gepredikt door de aanhangers van Moskou, werd van 1917 af in het hermetisch gesloten Russische continent het grootste wapen arsenaal gevormd, dat ooit is ontstaan, met het doel Europa te veroveren, de volken in bolsjewistische slavernij te voeren en de Europeesche cultuur te vernietigen. Indien, nu tien jaren geleden, de macht in het Duitsche Rijk niet over gegaan was in handen van Adolf Hitler en zijn mannen, indien het democratische regime in Duitschland zou hebben voort geduurd, zou er in 1941 geen macht zijn geweest in staat om het bolsjewisme te keeren uit Duitschland en daarmee uit Europa. Eens zal geheel Europa dit erkennen en met die erkenning zal komen den dank van allen, dat God nog juist bij-' tijds aan Europa heeft geschonken Adolt Hitler en Benito Mussolini met allen, die trouw om hen heen geschaafd zijn, dragende de roeping Europa te bewa ren en tot nieuw leven, te wekken. In deze dankbaarheid en erkenning staat de herdenking van den, tien ja ren 1933 tot 1943 en ons vertrouwen dat de gebrachte offers niet vergeefsch zijn." Bij onze vrijwilligers. Onder een rivier overgestoken Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande da ta bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben ^ïun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in. een speciaal wachtbataljon, De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in zet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. moeilijke omstandigheden wordt Adancic-Holland-Pax m Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Gar- maansche-SS in Nederland willen toe treden. 5-2-'43 Zwolle, 9 uur, Hotel Peters, Markt. 5-2-'43 Assen, 15 uur, Dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. 6-2-'43 Groningen, 9 uur, Concerthuis, Poelestraat. 6-2-'43 Leeuwarden, 14 uur, Huize Schaaf, Breedstraat. 7-2-'43 Amsterdam, 9 uur, school Ie- penweg 13. 8-2-'43 Utrecht, 10 u. Mariapl., Welir- machtsheim. 9-2-'43 Amersfoort, 10 uur, Dienstge bouw Leusderweg. 10-2-'43 Den Haag, 9 uur, cafe Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Het gaat er thans om het verbruik van kolen, gas en electriciteit te ver minderen zonder afbreuk te doen aan de arbeidsprestatie in de fabrieken en op de kantoren, doch ook zonder afbreuk aan de prestaties in de huishouding. Zooals het de plicht is van eiken werkman en eiken employé van. hoog tot laag om zich in het bedrijf, waar hij werkt, voor deze bezuinigingsactie in te zetten, zoo dient ook elk gezin het zijne er toe bij te dragen, dat in ieders eigen belang de toegewezen rant soenen voor de huishouding niet worden misbruikt. Men vermijde verspilling van energie. Wie dit niet begrijpt, zal te laat tot de ontdekking komen, dat hem de toe voer van gas en electriciteit wordt afge sneden. Bestelbonnen voor zomerzaai- granen en zaaipeulvruchten. Met het oog op de bestaande ver keersmoeilijkheden is het voor de te lers noodzakelijk, dat zij ten spoedigste hun bestelbonnen voor zomerzaaigranen en zaaipeulvruchten afhalen bij den pl. bureauhouder en deze inleveren bij hun leverancier. Hierdoor kan voorkomen worden, dat, wanneer de zaaitijd daar is, de telers niet kunnen, zaaien, omdat hun hande har niet op tijd heeft kunnen leve ren. De verbruikersprijzen zullen bin nen korten tijd worden bekend ge maakt. De telers doen verstandig hierop niet te wachten, doch nu reeds hun. zaaizaad te bestellen. Biggenmcrken. Dit jaar zullen de biggen, geboren tusschen 1 Januari en 1 Februari 1943, niet meer boven de toewijzing 1942 ge merkt worden. Zij worden dus gemerkt op de toewijzing 1943. Indien de eigenaar van. biggen echter nog recht had op biggenmerken inge volge de regeling, welke in 1942 voor fokzeugen gold, kunnen deze biggen nog gemerkt worden met de oude biggen merken. Biggen, géborén na 1 Februari 1943, mogen niet meer gemerkt worden met mérken 1942, doch uitsluitend met merken 1943. Verkoop van vlas door telers. Vlastelers moeten hun ongerepeld vlas vóór 1 Maart 1943 hebben verkocht. Indien zij hun vlas zelf gerepeld heb ben, dienen zij het gerepelde vlas uiter lijk 1 April 1943 te hebben verkocht. Degenen, die beschikken over een, aankoopvergunning, zijn verplicht hun aankoopen, wat betreft ongerepeld vlas, vóór 1 Maart en wat betreft gerepeld vlas, vóór 1 April 1943 te doen. Er zij hier nog aan herinnerd, dat het afrepelen van hun onverkocht vlas ui terlijk op 1 Maart 1943 moet zijn ge schied, aangezien dit anders gevorderd zal worden. Inventarisatie van voorradige consumptieaardappelen. In de periode van 9 tot en met 20 Febr. 1943 zal door de V.B.N.A. in op dracht van het Bedrijfschap voor Aardappelen een inventarisatie worden gehouden van de voorradige ■hoeveelhe den aardappelen, welke voor consump tie zullen kunnen worden geleverd, naar den toestand op Zondag 7 Febr. 1943 te 24 uur. Belanghebbenden worden er op gewe zen, dat zij verplicht zijn alle te dezer zake gewenschte inlichtingen aan de door de V.B.N.A. met de inventarisatie belaste personen te verschaffen. De wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant. i. GROOT.BELANG VOOR HET BOERENBEDRIJF. In vele streken van ons land, in het bijzonder in de gebieden der zand- en rivierkleigronden, was het niet mogelijk ondanks inspanning van alle krachten de bodemproductie door rationalisatie en intensiveering zoo hoog mogelijk op te voeren en het boerenbedrijf zoo rendee- rend mogelijk te maken. Deze blijvende achterstand was veel al een gevolg van sterke versnippering der perceelen, slechte ontwatering der gronden, geisoleerde ligging van, geheele gebieden en van afzonderlijke percee len door een tekort aan wegen, die, als- ze al aanwezig waren, vaak in desolaten. toestand verkeerden. Ook de kwaliteit der gronden kon in vele gevallen nog veel verbeterd worden. De oorzaken van deze sterk versprei de ligging der perceelen zijn in hoofd zaak drieërlei. Opeenvolgende verervin gen, waarbij men zoo rechtvaardig mo gelijk wilde zijn door ieder erfgenaam een deel van het goede zoowel als van het slechte land toe te bedeelen, had tot gevolg, dat de perceelen steeds klei ner werden en de onderlinge afstand der tot één bedrijf behoorende peroee.en steeds grooter. Ook de voortdurende uitbreiding van de opperviakte cultuur grond door de perceelsgewijze ontgin ning heeft tengevolge gehad, dat geves tigde boeren nieuwe perceelen kregen op plaatsen, welke doorgaans ver ver wijderd waren van hun oude perceelen. De verdeeling van gemeenschappelijk be zit tenslotte leidde er eveneens toe, dat perceelen oneconomisch ten. opzich te van elkaar zijn gelegen. Op deze wijze is geleidelijk een zeer oneconomische verdeeling en ligging van, bezit ontstaan met als gevolg een ondoelmatige en weinig intensieve exploitatie der per ceelen. Ondoelmatige verkaveling van gron den heeft als regel ook gebrekkige ont watering tengevolge. De perceelen, wel ke gelegen waren aan de weinige in onderhoud zijnde waterloopen, moesten in eigen ontwatering voorzien en deze werd dan veelal zeer gebrekkig. Dat elk perceel over een goeden aan- en afvoer van water moet beschikken, mag zonder meer duidelijk heeten. Wil een rationeele exploitatie van den bodem en de teelt van arbeidsintensieve gewassen mogelijk zijn, dan is het niet minder noodzakelijk, dat over behoorlijk verharde wegen wordt beschikt. Anders ontstaat een isolement, dat ernstig scha de doet aan de algemeene volkshuishou ding, temeer als oude rechten van over weg en uitpad over perceelen van an dere grondgebruikers oorzaak zijn van veel ongemak en veel landverlies. Opheffing van belemmeringen. In ruilverkaveling heeft men liet mid del bij uitstek gevonden om de in het kort geschetste belemmerende factoren vrijwel geheel op te heffen. Deze cul tuurtechnische verbetering bedoelt een volgens een bepaald plan samen voegen en opnieuw indeelen van versnip perde gronden, al of niet gepaard gaan- met den aanleg van wegen en water loopen. Bovendien kunnen, indien zulks in het kader der ruilverkaveling van belang is, gronden drooggelegd, ont gonnen of her-ontgonnen worden en tij delijk van overheidswege geëxploiteerd, begreppeld of gedraineerd worden, ter wijl voorts ook een h erg roe pee ring der boerderijen kan plaats vinden. Dit laat ste kan vooral van belang zijn, voor dijk en streekdorpen, waar de boerderijen vaak op grooten afstand van de erbij' behoorende te verkavelen gronden, zijn gelegen. (Wordt vervolgd). IV. (Slot). In deze heeft de Stormvloed van 24 Febr. 1837 onberekenbare schade ver oorzaakt, zoo aan de kade en beplan tingen der buitenpolders, als aan den grooten voorraad rijs en andere voor werpen, terwijl door het overloopen der kapitale dijken, vele dezer dijken be schadigd werden, eenigen instortten en waarbij onderscheidene menschen. het le ven verloren. Ook bij den ijsgang van 1849 heeft deze gemeente veel schade geleden, daar eerst de Vervoorne en vervolgens ook andere polders onderliepen. Acht hui zen stortten in en. ruim twintig zijn on bewoonbaar geworden. Gelukkig zijn daarbij noch menschen, noch vee omgekomen. Vroeger stond hier ook een kasteel of burcht. Het was een deftig slot, hetwelk in 1401 door den Heer Jan van Arkel, die tegen Hertog Albregt van Beieren, of liever tegen zijn. zoon, Willem Graaf van Oosterwant oor loogde, werd afgebrand.' Wij hebben niet kunnen ontdekken of het sedert dien tijd tot in 1628, we der hersteld is, doch omtrent dat jaar werd het door Jonkheer Hendrik van Eek, aan wien het door huwelijk met een dochter uit den huize van Bronck- horst gekomen was, weder opgebouwd, met eenen hoogen trapgevel en dikke to ren, boven met borstweringen en kan- teelen voorzien. Het is in 1841 bij gelegenheid van den buitengewoon hoogen watervloed, door het water gedeeltelijk gesloopt en het laatste overblijfsel zijn de ouck Burgpoort, te dier zelfde tijden door een feilen aandrang van het water on dermijnd en op het punt van instorting zijnde, in hetzelfde jaar afgebroken. De daartoe behoord hebbende gronden, be staande uit een oppervlakte van 5 v. r. 27 v. ell, worden in eigendom bezeten, door den Heer Johan Greve, woonaëhtig te Werkendam. Sas van Werkendam, sluis in het land van Altena, prov. Noord-Brabant, gele gen op de haven te Werkendam en die- Zaterdag, 20 Jan. j.l. des avonds, is in Haarlem een onder-officier der Duit sche weermacht van achteren neerge schoten. "*t Terstond door de Duitsche Sicherheitspolizei ingestelde onderzoek heeft niet kunnen leiden tot opsporing van den dader, die echter waar het resultaat van het onderzoek op wijst in joodsch-communistische kringen ge zocht moet worden. In overeenstemming met den Wehrmachtsbefehlshaber Nie- derlande, General der Flieger F. Chris tiansen, zijn heden voor "den eenen ver raderlijk vermoorden Duitschen soldaat als vergeldingsmaatregel de onderstaan de 10, uit joodsch-communistische krin gen afkomstige gijzelaars uit Haarlem en omgeving terechtgesteld. Bovendien is een vrij groot aantal communistische agitatoren uit deze streek naar een con centratiekamp gezonden. De namen der terechtgestelden lui den als volgt: 1. Drilsma, Herbert O., geb. 2-8-06 in Amsterdam, woonachtig te Haarlem. 2. Frank, 'Philipp, geb. 9-8-10 in Hilversum, woonachtig te Haarlem. 3. Chapon, Barend, geb. 1-8-84 in Amsterdam, woonachtig te Haarlem. 4. Zwanenbeek, Iwan, géb. '19-11-02, in Delft, woonachtig te Haarlem. 5. Reuman, Karei F., geb. 1-3-16 in Schoten, woonachtig te Haarlem. 6. De la Rie, Wijnand, geb. 30-9-99 in Leiden, woonachtig te Haarlem. 7. Lebbe, Johannes Th., geboren 16-12-78 in Den Helder, woonachtig te Haarlem. 8. Warmenhoven, Simon, geboren 21-9-04 in Velsen, woonachtig te Velsen. 9. Weij, Pieter, geb. 22-11-03 in Vel sen, woonachtig in Velsen. 10. Strengholt, Roelof, geb. 5-11-06 in Amsterdam, woonachtig te Velsen. Den Haag, den 2 Febr. '43. Der Höhere SS-und Polizeiführer Nordwest und General kommissar für das Sicherheitswesen, get. RAUTER, SS-Gruppenführer und General-Leutnant der Polizei. nende voor de gemeenschap te water, met de rivier de Merwede, alsmede inundatiesluis voor het Land van Altena. Dit Sas ligt in den Sasdijk en is in 1738 voor s lands rekening daar gesteld en daarna ook onderhouden geworden. De Sasdijk is boven het Sas lang 4.66 ell en ligt daarbij 4.50 M. boven A.P; en bij den Bandijk 4.75 boven A.P. daar beneden is hij lang 6.73 M. en de hoogte afdalende van 4.10 tot 2.91 Mi. boven A.P. De Sasmuren liggen 5.164 M. boven A.P. GEMEENTE HEUSDEN. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Gedurende het tijdvak van 17 tot en met 25 Febr'. zal in het Patronaatsge bouw de uitreiking plaats vinden van de nieuwe bonkaarten. Uitgereikt zullen worden Bonkaarten voor voedingsmiddelen 3e periode 1943 (21 Febr.20 Maart). Aardappelkaarten. Toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid. Toeslagkaarten voor langdurigen ar beid aan houders van „Bewijzen van Berechtiging' en Zeepkaarten voor kin deren. Voor in ontvangstname der bonkaarten moet de aanmelding geschieden op den datum, die vermeld staat op het inleg vel van de distributiesfamkaart, tus schen 912.30 en 14 uur. Bij aanmelding moet de distributie stamkaart en het bijbehoorend inlegvel, benevens het middenstuk van. de voe- dingsmiddelenkaart 2de periode 1943 worden overgelegd. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid en toe slagkaarten voor langdurigen arbeid aan houders van „Bewijzen van Berechti ging' vindt plaats ten gemeentehuize op: Donderdag 18 Febr. van 9.12.30 en van 14 uur. Vrijdag 19 Febr. van 9.12.30 en van 14 uur. Het publiek wordt aangeraden ter stond bij het in ontvangst nemen van zijn bescheiden na te gaan, of de goede en het juiste aantal kaarten ontvangen zijn. Reclames naderhand worden niet in behandeling genomen. In het tijdvak tusschen den eindda tum der uitreiking, 25 Febr. en den na-uitreikingsdag, worden onder geen voorwaarde bonkaarten verstrekt. Aan personen beneden den leeftijd van 18 jaar worden geen distributiebeschei den afgegeven.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1