SlLaUyzen&Co'sBankN.v. Bekendmaking Plaatselijk Nieuws LET_OPI! DJSTRIBUTIEBONNEN Voetbalsport Qevonden en verloren voorwerpen Marktberichten Rechtzaken Burgerlijke Stand Binnenland N.S.B. ingeschakeld in de staatsleiding. Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N-Y. Amsterdam. GEM. WIJK EN AALBURG. Sub Distributiekantoor te Wijk. Gemeente Wijk en Aalburg, Veen en Eethen. GEMEENTE WERKENDAM. HEUSDEN. AALBURG. ANDEL. ALMKERK. BENEDEN-LANGSTRAAT. CAPELLE. SPRANG. WIJK EN AALBURG. 4 Bonnen welke vervallen WOUDRICHEM. WERKENDAM. CAPELLE. HERPT. Brood, beschuit, vleesch, aardappelen en tabak 07 A 2 kg. aardappelen. 07 B 1 kg. aardappelen. 07 A Tabakskaart, 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak. 07 Sigarettenkaart. 20 sigaretten. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 480 1 kilogram suiker. 481 500 gram stroop, jam, enz. V 482 250 gram gort of gortmout. 483 125 gr. gemengd meel. 484 125 gram havermout. 485 250 gram peulvruchten. 486 100 gr. vermicelli of maizena. 487, 488,489 100 gr. kaas per bon. 492, 493, 494, 495 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 05, 06,07, ls/4 liter taptemelk p. bon. 05,06, 07,1/s4 liter melk per bon. 4/08 „Reserve" b1/^ liter melk. 4/07 „Reserve", 500 gr. rijst. 3/06, 4/06 «reserve", 150 gr. cacao m.suik. 05 100 gram chocolade, per bon. 06,07 100 gram suikerwerk, per bon Boter Koffiesurrogaat Petroleum 04 bonk. EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum. 21 en 33 „Verlichting" 300 gr. kaarsen Vaste brandstoffen Zeep 490 en „R Eenheidszeep", 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toi letzeep. 491 en „R Waschpoeder"2.50 gram waschpoeder of zeeppoeder. „R Toiletzeep", 50 gr. todefzeep of 75 gr. (oude samenst.) BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS ZORGT VOOR GELD STEUNT WINTERHULP 1 GIRO 5553 Kantongerecht 's-Herlogenbosch. HEUSDEN. ANDEL. VEEN. WIJK EN AALBURG. WERKENDAM. WOUDRICHEM. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. De uitreiking van bonkaarten, alsme de zeepkaarten voor kinderen, geboren na 21 Febr. 1935, zal als volgt plaats hebben Voor houders van inlegvellen K: Maandag 8 Februari. Wijk A van 9.1510.30 u.; wijk B van 10.3011.30 u.wijk C van 11.30 12 u. en van 1.302.30 u. Voor houders van inlegvellen L: Dinsdag 9 Februari." Wijk A nr. 125 van 9.1510.15 u.; nr. 26—50 van 10.15—11.15 u.; nr. 5180 van 11.1512.15 u. en nr. 81 120 van 1.303 u. Woensdag 10 Februari. Wijk A nr. 121145 van 9.15—10.15 u.; nr. 146—175 van 10.15—11.15 u.; nr. 176209 van 11.15—12.15 u.; en wijk B nr. 140 van 1.303 u. Donderdag 11 Februari. Wijk B nr. 4165 van 9.1510.15 u.; nr. 6690 van 10.1511.15 u.; nr. 91—120 van 11.15—12.15 u.nr. 121 160 van 1.303 uur. Vrijdag 12 Februari. Wijk B nr. 161185 van 9.15—10.15 u.nr. 186201 van 10.1510.45 u. Wijk C nr. 1—40 van 10.4512.15 u. eg nr. 4170 van 1.302.30 u. Maandag 13 Februari. Wijk C nr. 71-95 van 9.1510.15 u.nr. 96—120 van 10.15—11.15 u.; nr. 121—155 van 11.15—12,15 u.nr. 156191 van 1.303 uur. De uitreiking heeft plaats in het Ver- eenigingsgebouw. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat ieder op de vastgestelde tijden zijn bonkaarten afhaalt aangezien geen na-uitreiking meer plaats heeft. Direct bij de ontvangst moeten alle bescheiden door belanghebbenden wor den gecontroleerd, aangezien later geen reclames meer worden aangenomen. Aan personen beneden. 18 jaar worden geen distributiebescheiden afgegeven. Lijnolie. De aandacht van de schilderspatroons wordt er op gevestigd, dat zij zich voor het verkrijgen van de lijnolietoe wijzing voor de maand Februari 1943 met inschrijvingskaart en loonlijst kun nen wenden, tot den Distributiedienst, tusschen 1 en 15 Febr. a.s.. Hierop dient elke maand nauwkeurig te worden gelet. Schoenen, Textiel en Banden. In de week van 812 Februari a.s. bestaat er gelegenheid tot het afhalen van aanvraagformulieren voor schoenen- bonnen enz., door personen, wier fami lienaam begint met de letters GL. Alleen in dringende gevallen kunnen aanvragen worden ingediend. Stamkaart en Textielkaart steeds me debrengen. De uitreiking van de nieuwe bon kaarten zal voor de Werken en Wer kendam plaats hebben in de Nutszaal en wel als volgt: DE WERKEN, Maandag 8 Febr. de huisnr. 170 van 912 u. en de nr. 71140 van f4 uur. Dinsdag 9 Febr. de nr. 141220 van 912 u.Woensdag 10 Febr. de nr. 221rest van 912 u. WERKENDAM, Woensdag 10 Febr. de stamkaartnos. 1350 van 14 u. Donderdag 11 Febr. de nr. 351700 van 912 en de nr. 7011050 van 14 uur. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat de hoofdbewoner of hoofd gebruiker van een binnen de bebouwde kom, zooals deze is vermeld op de ter gemeentesecretarie ter visie liggende kaart, gelegen gebouw of gronderf is verplicht 1) de sneeuw en het ijs van het voor of langs het gebouw of gronderf gelegen gedeelte van het openbaar voet pad weg te ruimen en bij gladheid dat weggedeelte met stroef makende stof fen te bestrooien en bestrooid te hou den 2) te zorgen, dat de sneeuw en het ijs bij dit wegruimen van den openbaren weg worden verwijderd, dan wel worden gebracht op den uitersten rand van het openbaar voetpad, zoodanig, dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt en voldoende openingen worden uitge spaard voor het afvloeien van dooiwater en tramrails, tram- en autobushaltenj zoomede brand- en rioolputten vrijblij- ven. r Indien er meer hoofdbewoners of1 hoofdgebruikers van een gebouw of gronderf zijn, rust de in het vorig arti kel bedoelde verplichting op een ieder van hen. In geval van uiterste noodzaak kan de burgemeester, wanneer de bijstand der plaatselijke beambten en de hulp van vrijwilligers en andere beschikbare werkkrachten ongenoegzaam zijn, inwo ners zijner gemeente tijdelijk tot het doen van persoonlijke diensten ten behoeve van het wegruimen van sneeuw en het bestrijden van gladheid op den open baren weg oproepen. De diensten mogen niet worden ge vorderd van: a. vrouwen b. personen beneden 16 jaren en bo ven 50 jaren c. personen, die in het openbaar be lang plichten hebben te vervullen, welke hen verhinderen, zich van. de diensten te kwijten d. personen, die blijkens een genees kundige verklaring niet in staat zijn de diensten te verrichten. De diensten mogen van de opgeroe pen personen worden gevorderd gedu rende ten hoogste zes uren per etmaal, gedurende ten hoogste drie achtereen volgende dagen. De opgeroepenen zijn verplicht, de zakelijke aanwijzingen van de met de leiding van het wegruimen van sneeuw en het bestrijden van gladheid op den openbaren weg belastte personen, op te volgen. Indien de betrokkenen, nalaten, pon der verwijl de op hen rustende ver plichtingen na te komen, stellen zij zich niet alleen bloot aan een strafvervol ging krachtens het sneeuwruimingsbe- sluit en het Algemeen Vorderingsbesluit 1940, doch maken zich bovendien naar de opvatting van den Höheren SS-und Polizeiführer schuldig aan sabotage met alle gevolgen van dien. De burgemeester en de door hen bij algemeene of bijzondere schriftelijke machtiging overeenkomstig artikel 3, lid 1, van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 daartoe aangewezen personen.'kun nen voor den tijd, gedurende welken het Sneeuwruimingsbesluit van kracht is, worden gemachtigd, telkens wanneer ten gevolge van de weersomstandigheden daartoe uiterste noodzaak aanwezig is, te vorderen, dat binnen hun gemeente aanwezige werktuigen, welke voor het wegruimen van sneeuw en het bestrijden van gladheid geschikt zijn, voor den duur der bedoelde weersomstandighe den aan de gemeente in. gebruik ter be schikking worden gesteld. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 1 Febr. 1943. De Burgemeester van Heusden noo- digt de collectanten van Winterhulp Nederland vriendelijk uit om Zaterdag 6 Febr. 1943 om 10 of om 2 uur ten stadhuize te willen komen teneinde de bescheiden voor de 5e lijstencollecte in ontvangst te nemen. Ik maak de inwoners van Heusden, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen er op attent, dat de collecte gehouden wordt van 6 tot en met 8 Februari a.s. Ieder taste flink in de beurs en offere naar vermogen. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 5 Febr. 1943. Op den lOden verjaardag van de overname der macht door Adolf Hitler bezochten de Rijkscommissaris, Rijks minister dr. Seyss-Inquart en Haupt- dienstlelter Schmidt verscheidene hospitalen in Nederland SS Bildber. Fritz-Stapt-Fax m Voor een totaal uitverkochte zaal, die meer dan overbezet was, gaf Maan dagavond het gezelschap „De Haghe- spelers" in hotel Het Wapen van Am sterdam een zeer geslaagde opvoering van het tooneelspel „Mottige Janus" Het publiek van Heusden en omstreken heeft blijk gegeven de komst van een eerste klas beroepsgezelschap op hoo- gen prijs te stellen, daarmede zijn waar deering toonend voor een. tooneelspel dat artisten van voornaam gehalte was en jyaarbij de excutanten over uitste kende tooneelkwaliteiten beschikten. Immers, vóór den aanvang van dezen hoogstaanden tooneelavond waren nage noeg alle plaatsen reeds gereserveerd, terwijl tientallen liefhebbers moesten worden teleurgesteld. De aanwezigen hebben met recht een avond van waar tooneelgen.oegen gehad, terwijl de teleurgestelden inderdaad veel hebben gemist. Er was na afloop slechts één roep, zich uitend in algemeene waar deering; zulks vooral met betrekking tot de figuur van „Den Rooien" (Alex Hok) en „den Mottigen" (Ch. Braken,- ziek). Van de dames Mevr. Roosje Kohier in haar prachtig vertolkte dubbelrol, alsmede Mevr. Nellie Gijswijt, die als talentvolle actrice, haar voortreffelijk en subliem spel, eveneens in een dubbel rol op aangrijpende wijze voor het voet licht bracht. Begrijpelijk, dat na afloop het spon tane applaus van het overtalrijke pu bliek uitvloeide tot een ware ovatie. Het doet ons genoegen vopr de vele te+ leurgestelden te 'kunnen mededeelen "dat het met een buitengewoon succes opge treden gezelschap op Vrijdag 12 Febr. a.s. andermaal in het Wapen van "Am sterdam zal optreden, om dan een re prise te geven van het schitterende too neelspel „Mottige Janus". Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 2 Febr. ter onderzoek aangeboden 10 zuigelin gen en wel 4 uit Heusden, 2 uit Herpt en 4 uit Genderen. Maandag werd bij de damclub V.D. de onderlinge competitie voortge zet met de volgende partijen en uitsla gen Selectie-groe p NieuwkoopKlaren 20. de GraagTimmermans 20. Klerksv. d. Berg 20. Reserve-groep HalmansBaaijens 20. CouwenbergFitters 20. De partijen: Schaap-Jonker (S-groep) en Nooten-v. Beijnen (R-groep) moesten worden uitgesteld en worden voor Maan dag a.s. ingehaald. Maandag a.s. voor beide groepen de laatste ronde. Aanvang 7 uur. Donderdag 11 Febr. hoopt Ds. v. d. Woestijne uit Ridderkerk, des avonds om half 7 voor de Ger. Gem. alhier op te treden. De eierhandelaar B. Vos uit- Ne- derhemert (Z.Z.), werd door een auto, bestuurd door De Waal uit Wijk, alhier aangereden. Nadat Vos ten huize van Noorloos door een direct ontboden dok ter, de eerste hulp was verleend, werd de patiënt naar zijn woning vervoerd, alwaar hij voorloopig rust zal moeten houden. Een groot aantal eieren ging bij dit ongeval verloren. Van den controleur H. v. Rijs wijk werd zijn rijwiel gestolen. De Politie-Verordening van het Waterschap „Den Duil" is door den Commissaris goedgekeurd. Het bedrag per leerling voor de Chr. School voor 1943 is bepaald pp f 8. De Ned. Herv. Kerk alhier, is in verband met een tekort aan zitplaatsen voornemens een galerij bij te bouwen.. J.l. Maandag is mej. Jannigje Broekhuizen, wed. van Ant. San.ner, de oudste inwoonster dezer gemeente over leden. Zij had den leeftijd van 91 jaren bereikt. Belanghebbenden die in aanmer king wenschen te 'komen, voor den B- steun, kunnen, hiervoor schriftelijke aan vragen indienen bij een der leden van het B-steun comité op Vrijdag 5 dezer tusschen 2 en 5 uur. Staat de hooihandel momenteel geheel stil, de stroohandel daarentegen is thans zeer levendig. Zoowel aan de persen als per schip worden groote partijen geleverd. De geldende prijs is stationnair en bedraagt f 22 per 1000 kg. Ten hulppostkantore alhier werd gedurende de maand Januari 1943 in de Rijkspostspaarbank ingelegd f 6994,49 en terugbetaald f 2400. Het aantal in lagen bedroeg 54, dat der terugbetalin gen 22. Daartoe aangezocht door den Ned. Biljardbond organiseert de biljardver- een. „Het Kalme Spel", gevestigd in het Stationskoffiehuis van den heer P. Pruijssers in haar clublokaal de wedstrijden om het persoonlijk biljard- kampioenschap 3e en 5e klasse klein bil jard van den Kring „Geertruidenberg e.o." Deze wedstrijden vangen aan Za terdag 6 Febr. a.s. des namiddags te half vier. Tijdens den krachtigen Zuid Wes terstorm van j.l. Zondagnacht hebben verschillende tuinderijen aan, de Vaart kant en elders in de gemeente vrij ernstige glasschade bekomen. Door den storm in den nacht van Zondag op Maandag zijn alhier ver schillende pannen afgewaaid. Ook de rietendaken hadden veel van den storm te verduren. Het pl. Buurtschapscomité WHN., alhier, maakt bekend: A.s. Vrijdag en Zaterdag 5 ein 6 Febr. 1943, zal in on ze gemeente de 9e collecte van dit sei zoen, ten bate van de stichting Win terhulp worden gehouden en wel een. lijstencollecte. Weer zullen dus huis aan huis de inteekenlijsten door de Blok hoofden worden aangeboden en weer doet ons comité een dringend beroep op allen om naar vermogen bij te dra gen. Het doel, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd nl. ter ondersteuning van noodlijdende Volksgenooten is goed, daarover is het toch een ieder eens en de omstandigheden om in ruime mate bij te dragen zijn thans voor velen, gunstig. Weinigen zijn er, die een rede lijk motief hebben om de collectanten slechts een kleinigheidje in de hand te stoppen. Zeer velen daarentegen kunnen zonder zichzelf in het minst iets te ontzeggen zonder bezwaar een royale bijdrage schenken. Doch helaas beseft juist deze cate gorie nog zoo weinig van de n.ooden en behoeften waarin verschillende volks genooten verkeeren. Omdat het hun goed gaat denken zij slechts zjelden over anderen, die onder veel minder gunsti ge omstandigheden verkeeren, ja zijn ze zelfs vaak vergeten, dat ook zij eenige jaren geleden met dezelfde moeilijkhe den zaten, die thans anderen moeten dragen. Een bekend spreekwoord zegt echter: "Een mensch weet waar hij is, echter niet waar hij komen zal. Vooral in dezen tijd is dit op velen van toe passing en vooral aan hen wordt in her innering gebracht: Wie goed doet, goed ontmoet. In dit verhand wordt ook nog gewezen op de resultaten, die het Winterhuipwerk in onze gemeente af werpt. Er is thans voor de derde uit- keering een bedrag van 'f 1400 beschik baar gesteld, dat in den loop der vol gende week aan de rechthebbenden, zal worden uitgekeerd. Hiermede is bet totaalbedrag, dat gedurende dit seizoen, op Zaterdag 6 Februari. 06 Brood. 06 Beschuit. 06 Vleesch en vleeschwaren. 06 Aardappelen. 06 Tabakskaart. 4-03 en 4-04 „Reserve", Mandarijnen. door W.H.N, en Ned. Volksdienst in onze gemeente is uitgekeerd, de f 4000 gepasseerd. Het mag toch zeker de moeite waard geacht worden om hierop te wijzen, f 4000 besteed aan arme en behoeftige dorpsgenooten in luttele maanden tijds is toch geen kleinigheid je en daar komt bij, dat dit bedrag practisch geheel in onze gemeente be steed wordt voor het koopen van nood zakelijke levensbehoeften, zoodat ook ve le middenstanders en zakenmenschen hiervan profiteeren. Steunt dus spon taan het mooie, sociale werk, dat W.h.N. verricht. Laat de opbrengst. ook van de nu aanbevolen, collecte getui gen Van het steeds grooter wordende begrip voor het ideaal," dat door WHN. in de practijk wordt gebracht n.l. Door het Volk voor het Volk. Door wijlen den heer B. C. Buurman, gewoond hebbende in deze gemeente, is een legaat ten bedrage van f 1000 vermaakt aan de Chr. Be waarschool in deze gemeente. Zondagmorgen is op de rivier de Waal nabij deze gemeente een mo torschip, geladen met grint, tengevol ge van een plaats gehad hebbende aan varing, gezonken. Een tweetal opvaren den wisten zich te redden. Tot administreerend diaken der Ned. Herv. Kerk is voor het jaar 1943 aangewezen de heer W. Kil win ger, terwijl het beheer 'der Chr. Be waarschool voor dit jaar is opgédragen aan den heer W. Baks. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd dat tot 13 Febr. a.s. ten Gemeentehuize gelegenheid be staat voor het afhalen van aanvraagfor mulieren om in aanmerking te komen voor de 4e uitkeering van Winterhulp. Degenen, die reeds eerder dezen win ter een formulier hebben ingediend, be hoeven zulks niet opnieuw te doen.. De marechaussée Smit is van zijn detacheering te Thorn (L.) weder bij de brigade alhier teruggekeerd. Tengevolge van den storm was een draad van de electrische verlichting: in de Koepoortstraat losgeslagen. Een tweetal schapen van de Gebr. Ottevan- ger alhier kwamen met den draad in aanraking en werden, op slag gedood. Op Dinsdag 26 Jan. j.l. werd in de Nutszaal alhier een Vroolijke Kunstavond gegeven door Dogi Rugani en Frits Bouwmeester. Het was een zeer interessanten avonid. want zoowel Dogi Rugani als Frits Bouwmeester speelden prachtig. De stukken, welke werden gespeeld waren: Robby, Kaar ten zeggen de waarheid, Meneer we willen trouwen en Tony wil aan het toon eel, terwijl Frits Bouwmeester ee nige humoristische voordrachten ten bes te gaf en Dogi Rugani haar nieuwe voor dracht „De Moderne Vrouw". Beide kregen een welverdiend applaus. We hopen van harte dat we het gezel schap weer spoedig in ons middlen mogen terugzien. Het was één van. die recht gezellige Nutsavonden waarmee het bestuur toonde, dat ze weet, wien ze voor zulke avonden moet uitnoodi- gen. Ook aan het bestuur een woord van dank. Woensdag 11 Febr. hoopt voor de Geref. Gem. alhier des nam. om 3 uur op te treden Ds. Lamain van Rot terdam. De voetbalvereen. „Wit Zwart", speelde haar voorlaatste competitiewed strijd te Waspik tegen „Waspik I", wel ke wedstrijd in een gelijk spel, 1 1, eindigde. Hierdoor behaalde de v.v. „Wit Zwart" het afdeelingskampioen- schap le klasse van den Brab. Voet balbond. Zondag speelden de „Herptsche Boys" een competitiewedstrijd tegen de „Sporters" van Drunen. Zij brachten den oud-eérsteklasser een 51 neder laag toe. A.s. Zondag moeten de Boys naar Elshout. Volhouden Boys, want no. 1 van de ranglijst kan ook struikelen! VERLOREN: een portemonnaie met inhoud op den weg van Genderen naar Waalwijk. Tegen belooning terug te bezorgen, bij Peter de Jong, Genderschendijk B 8, Genderen. GEVONDENeen portemonnaie met geldelijken inhoud en distributiebonnen. Inlichtingen verstrekt de Gem.-Veld wachter de Moor te Heusden. GEVONDENeen. pak touw. Terug te bekomen bij W. J. Lank- haar, Endschestraat E 52, Drongelen. VERLOREN: 1 sleutel. Inl. bij Bertus Visser, Hoogstr., Werkendam. VERLOREN: een kinderwant. Inl. bij G.~ v. Oord, Sasdijk, Wer kendam. GEVONDENeen ceintuur van lichte regenjas. Inl. bij C. B. v. Driel to Werkendam. VAN 7—13 FEBRUARI. 07 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 07 B 50 gr. brood of V2 rants, gebak. 07 75 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. 07 A 7* rants, vleesch of vleeschw. 07 B 7, rants, vleesch of vleeschw. VAN 24 JANUARI—20 FEBRUARI. VAN 23 JANUARI—20 FEBRUARI. 2/05,3/05,4/05, „Res." 1 kg. appelen. 3/07 „Reserve" 3 stuks eieren. s-HERTOGENBOSCH, 3 Febr. 1943. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1712 stuks en wel 755 runde ren; 175 nuchtere kalveren; 320 big- VAN 4—15 FEBRUARI. 06 125 gram boter of margarine. VAN 11 JAN.—11 MAART. 01 125 gram boter. Voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar. VAN 27 DECEMBER—20 FEBRUARI. 473 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 17 JANUARI27 FEBRUARI. 08, 09,10 en 28 „Verlichting" v2 liter petroleum per bon. per bon. VERLENGD v. ONBEPAALDEN TIJD. 22 en 34 „Verlichting" 1 raffts. kaarsen. 01, 02, 03, 04, 05 en 06 K.F. één eenheid vaste brandstoffen per bon. Bonnen één eenheid le8e periode; één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. 06, 07 en 08 B.V., één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 28 Febr. 1943. VAN 1—28 FEBRUARI. VERLENGD TOT 28 FEBR. 474, 475, „Q Eenheidszeep" en „Q Waschpoeder". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr. scheerzeep. gen; 130 loopers; 318 geiten; 14 scha pen. De prijzen waren als volgt: Kalfkoeien en melkvee 'f 560, f710, f 1000; magere ossen en koeien f 450, f700; jongvee f 220, f 300; Graskalve ren vf 140, f 200; Loopers f80, f95; biggen f 30, f 40, f 55, alles per stuk. Goede aanvoer van rundvee met vlot te handel en weer iets hooger prijzen. Weinig jongvee, handel matig maargoed prijshoudend. Groote aanvoer van loo pers, handel best, zeer hooge prijzen. Weinig biggen, handel niet zoo vlot/ maar nog prijshoudend. Enkele scha pen voor levering. Zeer groote aan voer van géiten en bokken met extra hooge prijzen. Zitting van Maandag 1 Febr. Rijwiel onbeheerd laten staan: J. J. S., Drunen, vrijspraak. Geen achterlicht: L. T., Veen f2; J. P. K., Sprang-Capelle f2; H. H. v. D., Waalwijk f 2. Geen voor- en geen achterlicht: G. K., Veen en A. M. d. R., Dussen, ieder f 2,50 en f 1.50. Geen bel: J. G. R., Sprang-Capelle f 1,50. Voorlicht niet afgeschermd: P. M. K., Eethen f4; D. J. Q., Waalwijk, vrijspr. Van 28 Januari t. e. mi, 3 Februari. Geboren: Adrianus Cornelis Maria, z. van A. M. Kouwenberg en H. M. van Lieshout. OverledenFredericus Martinus Ma ria v. Kasteren, 8 W.Adrianus Cornelis Maria Kouwenberg, 2 d.Marie Schuur- mans, 77 j., echtgenoote van Huibert v. Strien. Over de maanden Dec. '42 en Jan.. '43. GeborenWilhelmina A., d. van Q. O. A. v. Wijgerden en H. J. v. Os; Hendrik O., z. van L. W. v. Andel en W. C. v. Duist; Gerritje P., d. van D. A. Timmermans en C. Sterrenburg. Getrouwd: A. v. Houwelingen 31 j. en D. Haasakker 27 j.; M. v. Vugt 21 j. en K. v. Rijswijk 20 j.A. W. Jo- hannesen 26 j. en H. Hetjes 19 j.; C. G. Crielaard 24 j. en J. J. D. C. Wes- terlaken 33 j. Overleden: Cornelis Naaijen 77 j. Jannigje Naaijen 81 j. Over de maand Januari. Geboren: Hendrik, z. van M. v. Vu ren en A. W. Bouman. OverledenJohannes Verbeek 95 j., Klasina Ambrosius, 79 j., echtgen. van Joh. Vos; Cornelis Ottevanger, 44 j., echtgen. van H. Scheurwater. Over de maand Januari. Geboren: Cornelis, z. van G. van, Zandvliet en W. v. WijnenBastiana, d. van A. C. Stegerman en C. T. G. de Haan; Martinus, z. van M. v. Ber- geijk en J. C. VosHelena Cornelia, d. van H. v. Veen en D. J. v. Dijk. Ondertrouwd: H. de Vries 24 j. en P. v. Loon 21 j. Getrouwd: G. 'Bleijenberg 26 j. en D. Bouman 18 j. OverledenWellemijntje Noorloos 78 j., Aveduwe van K. v. LoonJenneke Fransje Mouthaan 1 j.Meeuwisje Jo hanna van Bergeijk 85 j. Ondertrouwd: Huibert Visser 27 j. en Cornelia Maria Verhey 28 j. Over de maand Januari. Geboren: Frans Henn.y, z. van 'P. v. Straten en Y. A. C. Adel;; Adriana Neeltje, d. van A. M. Siben en W, Kilwinger; Machiel Oijsbértus, z. van J. Lievaart en C. Struik. OndertrouwdJosephus de Zeeuw, 26 j. en B. E. M. v. Andel, 23 j. OverledenGijsbertus van Andel, 78 j. wedn. van A. E. Schriek; Jannigje de Klerk, 82 j., weduwe van L. Kool; Hendrina K. C. Kingmans, 80 j. SECRETARIE VAN STAAT INGESTELD. Mussert benoemd gemachtigden. '-GRAVENHAGE, 1 Febr. 1943. Ten behoeve van de uitoefening van zijn besturende taak in den staat, heeft de Leider de secretarie van staat der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden gesticht. De secretarie zal het centrum zijn, waarbinnen de werk zaamheden van de door den Leider be noemde gemachtigden voor staatsaange- legenheden en voor aangelegenheden be treffende de volksgemeenschap te za- men komen, en dat, omgekeerd, zorg, draagt voor de coördinatie en concen tratie van deze werkzaamheden. Voorts zal de secretarie zich bezighouden met die aangelegenheden, die voortvloeien uit de verhouding tusschen beweging en staat. In verband met dit besluit heeft de Leider tot zijn gevolmachtigden be noemd C. v. Geelkerken (Binnenlandsche Za ken en Nationale Veiligheid). Prof. Mr. Dr. R. van Genechten (Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen). Mr. M. M. Rost van Tonningen (Fi nanciën, Bankwezen, Bijzondere Econo mische Zaken en Nederlandsche Oost- Compagnie). Ir. W. L. Z. van der Vegte (Water staat en Verkeer). Dr. F. E. Posthuma (Landbouw en Visscherij). C. v. Ravenswaay (Sociale Zaken). Mr. H. 'Reydon (Volksvoorlichting). Dr. K. Keyer (Volksgezondheid). Tot gemachtigde voor bijzondere diensten, o.m. voor de niet-commerci- eele vereenigingen en stichtingen: H. W. Müller Lehning. Tot gemachtigden voor aangelegenhe den der volksgemeenschap H. J. Woudenberg (Nederlandsch Ar beidsfront). O. 'J. Roskam Hzn. (Landstand en de bedrijfschappen op landbouwgebied). Dr. Ing. W. 'A. Herweyer (Neder landsche Omroep). M. Meuldijk (Ned. Arbeidsdienst). F. W. van Vloten (Ned. Volksdienst). Arts C. C. A. Croin (Artsenkamer). Tot gemachtigden, resp. voor de aan gelegenheden betreffende het Neder landsche legioen, het bibliotheekwezen en het museumwezen Lt.-gen. H. A. Seyffardt. F. H. M. Ouwerling. Dr. D. Hannema. GEEN NIEUWE POSTREKENINGEN MEER. De secretaris-generaal van het de partement van binnenlandsche zaken heeft bepaald, dat wegens de heerschen- de buitengewone omstandigheden het openen van nieuwe postrekeningen in het belang van den postcheque- en, gi rodienst tijdelijk wordt geschorst.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2