Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. een prima FornuisMel, No. 6329 Vrijdag 12 Februari 1943 een Damesschoen, Officiëele Landbouwmededeelingen VERD UISTEREN Uw Adres Poot=Aardappelen 2 nett Ruilverkaveling Nederland, in Binnenland ^DYAN AUEHt Dit blad verschijnt V RjIJ DAQM1DDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiên24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer S1/* cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland .WEERMACIITBERICIITEN. NEELTJE BOGERS, VERLOREN, voor de Provincie Noord-Brabant A. NIEUWKOOP, Alleen op bestelbon en Coupure. De Waterstaatkundigen toestand van het Land van Heusden en Altena en het Scheepvaartverkeer. DoetUwvolksche plicht. JfeL Geeft voorrang aan houdsters van voor- rangskaarten van den Nederlandschen Volksdienst OPGELET Laatste waarschuwing. NIEUWSBLAD ïoor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaarti Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Bolsjewistische aanvallen her nieuwd. Afweerfront aan het Ladogameer. Hoofdkwartier van den Führer, 9 Febr. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Oostelijke front nam de aanval van den vijand in hevigheid toe. De Duitsche troepen leverden in beide gevechtssectoren zwa re afweergevechten tegen doorbraak- en omsingelingspogingen van den met sterke strijdkrachten aanvallenden vijand. In het Westelijke deel van den Kau- kasus werden plaatselijk beperkte aan vallen van de bolsjewisten afgeslagen. Tegen hernieuwde vijandelijke aanval len in het mondingsgebied van den Don zijn eigen tegenaanvallen aan den gang. Aan den benedenloop van den Don, in het geheele Donetsjgebied en ten Westen van den Oksolsector her nieuwden de bolsjewisten hun aanvallen over een breed front. Zij werden in zware gevechten afgeslagen of in te genaanval tot staan gebracht. De ge vechten duren voort. In den zwaren afweerslag hebben onze formaties zich steeds weer op nieuw weten te handhaven tegenover een groote vijandelijke overmacht en bij ongunstige weersgesteldheid. De voortzetting van de aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer op ons af weerfront leverde den bolsjewisten zeer zware verliezen op zonder eenige ter reinwinst. In Oost-Karelië werden verscheide ne vijandelijke aanvallen met aanzien lijke verliezen voor den vijand aan. men- schen en materiaal afgeslagen. In het Libysch-Tunesische grensge bied mislukte een vijandelijke aanval op onze stellingen. Onmiddellijk hier- opvGlgende*tegenaanvallen dwongen den vijand tot den terugtocht. Formaties van de Duitsche lucht macht vielen den vijand op verrassende ^vijze aan en brachten hem gevoelige verliezen aan menschen, zware wapens en gemotoriseerde voertuigen toe. Duitsche jagers dreven aan de Oost kust van Tunesië formaties vijandelijke bommenwerpers en jagers uiteen en schoten bij een eigen verlies, 13 vlieg tuigen neer. Gepaard gaande met een schending van het Zweedsche souvereine .gebied vlogen in den afgeloopen nacht enke le vijandelijke vliegtuigen boven het Oosjzeegebied. Er werden geen bommen geworpen,. Napels weer gebombardeerd. Rome. 8 Februari (Stefani). In zijn weermachtbericht no. 989 maakt het Italiaansche hoofdkwartier het volgende bekend Aan het front van Tunesië zwakke bedrijvigheid van verkenningsafdeelin- gen. Onze bommenwerpers veroorzaak ten uitgestrekte branden in de haven van Algiers. Een meermotorige vijande lijke bommenwerper werd neergehaald in de zone van Gabes. Vijandelijke vlieg tuigen vlogen boven de kuststreek tus- schen Agrigento en Porto Empedocle, waarbij zij zonder eenig gevolg een trein met mitrailleurs bestookten. Een van onze vliegtuigen is niet terugge keerd. Tusschen Gela en Butera werd een Spitfire door machinegeweervuur neer geschoten. De bestuurder werd gevan gen genomen. Formaties vijandelijke vliegtuigen deden een aanval op de om geving van Cagliari, waarbij onder de burgerbevolking drie personen gedood en vier gewond werden. Er werd lichte materieele schade aangericht. Onze jachtmachines haalden vier vij andelijke toestellen omlaag, waarvan er drie in zee stortten, resp. nabij kaap Pula, kaap Spartivento en op 40 km ten Zuiden van laatstgenoemde kaap, terwijl het vierde toestel op den grond terecht kwam tusschen Iglesias en San É'l/éu uuaCLi -li Voor de vele blijken van belang stelling, ondervonden voor en tijdens ons Huwelijk, betuigen wij ook namens wederzijdsche familie, onzen hartelijken dank. L. FRANCOIS. G. FRANCOIS-Dekker. A1 m k e r k, Februari 1943. Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder. geb. de JoDg, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam: D. BOGERS. 's-Grevelduin Capelle, Februari 1943. Vrijdag 5 Februari op den weg van Waardhuizen naar Almkerk. Terug te bezorgen bij M. N1EUWENHUIJZEN, Waardhuizen. Iantis slechts draadloos in contact met de bewoonde wereld. Op zekeren dag werd de Atlantis door een zwaren Engelschen kruiser in den grond geboord. Drie dagen dreef de bemanning hulpeloos in de reddings booten rond tot zij door Duitsche en Italiaansche booten werden opgepikt. MISLUKT KOOLZAAD. Sommige boeren oordeelen, dat hun koolzaad er slecht bijstaat en als mis lukt moet worden beschouwd. Zonder meer ploegen zij het dan om. Er wordt nog eens uitdrukkelijk op gewezen, dat dit niet mag. Als de boer meent, dat het koolzaad mislukt is moet hij dit bij den Pbh. pipgeven. De PI. Bh. zal dan een opzichter sturen die het ge val bekijkt. Eerst na toestemming mag zoo'n perceel worden omgeploegd. BESTELBONNEN POOT- AARDAPPELEN. De telers van aardappelen hebben er belang bij, zoo spoedig mogelijk de nog niet aangevraagde bestelbonnen voor pootaardappelen bij de Pbh.'s aan te vragen fn deze bij hun leverancier in te leveren. Het vroegtijdig inleveren van bestelbonnen bevordert, dat de teler op tijd in het bezit van pootgoed ge steld kan worden. POOTGOEDVOORZIEN1NG VOLKSTUINDERS. De volkstuinders kunnen vanaf 1 Maart 1943 de aanvraagformulieren be nevens de bestelbonnen voor poot-aard appelen bij de P.Bh.'s aanvragen. Nade re mededeelingen hieromtrent zullen in een persbericht bekend gemaakt worden. AANVRAGEN KUNSTMESTSTOFFEN Belanghebbenden worden er in hun ei gen belang nogmaals op gewezen, dat het aanvraagformulier voor kunstmest stoffen, waarop het teeltplan 1943 moet worden ingevuld, vóór 1 Maart 1943 aan de Afd. Kunstmest, Gasthuisstraat 39 te Tilburg moet worden opgezonden. Aanvraagformulieren, welke na dien, da tum binnen komen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Verder is het van het allergrootste belang, dat de aanvraagformulieren zoo volledig mogelijk worden ingevuld en op de juis'.e p'aat; woriei onle teekead. Niet goed ingevulde formulieren geven groote vertraging in de berekening en verzending der definitieve toewijzing. GELDIGHEIDSDUUR KUNSTMESTZEGELS. Met ingang van heden zijn geldig verklaard de kunstmestbonnen: Stikstof met opdruk 4 en Kali met opdruk BT. De stikstofbonnen met opdruk No. 4 's morgens 's avonds tot vanaf Zaterdag 13 Febr. 8.01 5.49 Zondag 14 Febr. 7 59 5.50 Maandag 15 Febr. 7.57 5.52 Dinsdag 16 Febr. 7.55 5 54 Woensdag 17 Febr. 7.53 5.56 Donderdag 18 Febr. 7.51 5.58 Vrijdag 19 Febr. 7.49 600 blijven geldig tot 27 Febr. 1943. De kalibonnen met opdruk BT blijven tot nader order geldig. Belanghebbenden worden, er met na druk op gewezen, dat de stikstofbon nen met opdruk no. 4, voor zoover dat nog niet is geschied, uiterlijk 25 Februari a.s. door de verbruikers bij hun handelaar moeten zijn ingeleverd. VERVOER VAN GRAAN. Nogmaals wordt er op gewezen, dat alle vervoer van graan zonder vervoer- bewijs verboden is. Alle zelf verzorgers* broodgraan, be nevens telers en landarbeiders met te lerspremie en personen in het bezit van leesgraan, dienen voor het vervoer van dit graan naar de maalderij en voor het vervoer van het uit dit graan ver kregen meel naar den bakker of naar huis een vervoerbewijs aan te vragen bij den Plaatselijk Bureauhouder, onder wien zij ressorteeren. Loonmalers en bakkers worden er op gewezen, dat zij geen graan of meel als bovenbedoeld mogen accepteeren, zon der dat het gedekt is door een geldig vervoerbewijs. AFLEVEREN VAN MELK. Door het thans gevolgde ccontrole- systeem is het mogelijk na te gaan, of de veehouders voldoende melk leveren. Tegen slechte levering zal zeer streng worden opgetreden. Werd aan veehou ders, die te weinig melk leverden, reeds een huisslachtingsvergunning ge weigerd, thans zal als strafmaatregel ook een extra-aanslag op het vee opge legd worden. PRIJZENREGELING VAN STROO. In afwijking van de gangbare mee ning, als zou bij levering van stroo met ingang van 1 December 1942 de prijs van het stroo per halve maand met t0.12° per ton worden verhoogd, wordt medegedeeld, dat dit slechts in zooverre juist is, dat de geldende richtprijs van alle graan- en kanariezaadstroo," gezond, droog en in zoodanigen, "toestand, dat het niet door weersomstandigheden is aangetast, vanaf 1 Dec. 1942 verhoogd wordt met f 0.12ü per 1000 kg. per halve maand, die verstreken is. De eers te veuhooging ging dus in op 16 Dec. 1942 en vervolgens op 1 Jan. 16 Jan., 1 Febr. 1943 enz. De wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant. Bij onze vrijwilligers. Exerceeroefeningen in het vrije veld SS PK Wagner-Atl.-H-P m zaam en van goed soort. Brieven met volledige inlichtingen, met opgave van prijs en waar te zien, aan het Bureau van dit Blad onder No. 25. is voor N.A.K. Gekeurde HEUSDEN - Telefoon 74 Nog af te geven Bevelander klasse Eigenheimer Eersteling Furore Deva Voran Alpha's Roode ster A en B A A B B B A A TE KOOP: wegens overcompleet, prijs f 90.-. Te bevragen op No. 28a te Veen. DEDUCT straat 5, I (I boven de geheel zei te houder loon en pi Den Bosc In de (Geneeski pleging v te Utrecl i. In de eerste eeuwen van onze jaar- Zeist) woteling was de rivier d£ Maas een zelf- p. standige rivier, die langs'de stad Heus- L/l^den naar het Westen stroomde, om haar water in de Noordzee uit te storten, gevraagd,Hieraan herinneren ons nog duidelijk jaar. Brienamen Oude Maasje, Maasdam en neesheer-]Westmaas. Utrecht. Nog altijd is niet met zekerheid te v P zeggen, wanneer de Maas zich voor het u E V K 'eerst met de Waal bij Loevestein heeft Cvereenigd, terwijl men bovendien niet *^Lweet of ook de mensch tot deze sa- voor da£ menvloeiing heeft bijgedragen. Zelfst. ku Oude schrijvers, als Oudenhoven, zich te :Groen, Smits beweren, dat het Maasvak BURCKSHeleind-Woudrichem in het laatst der Hillegersl9e eeuw kunstmatig gevormd is. Men had daarbij de bedoeling de rivierbed ding naar Geervliet af te sluiten en. het gevaar van inundatie voor de lan den ten W. van Heusden te verminde ren. Vooral zou men hiertoe gekomen zijn door de verschrikkelijke watervloed van 857, die zooveel onheil over ons land bracht „dat alle de boomen die huyden te daghe van Leyden tot Nye- maghen toe in broeckige oft in wate- righe steden opghegraven worden ken- lijcken ghevonden worden alle eens weghes mits den storme nederghesla- ghen' (aldus Van Gouthouven). Jongere historici bevestigen, dat het rivierbed der Maas Heleind-Woudrichem steeds bestaan heeft, naast de bedding naar Geervliet. Later werd deze laatste afgesloten aan beide uiteinden en werd hij voor binnenboezem van de Groote Zuid-Hollandsche Waard bestemd. Te Maasdam werden in 1273 sluizen ge maakt, te 'Hedikhuizen werd een aarden dam gelegd. Ir. Bongaerts zegt in zijn werk, waar aan wij de stof ontkenen, dat de ge schiedenis der overstroomingen langs; Maas en Waal voor de onderstelling pleit, dat de algehecle samenvloei-ing van Maas en Waal bij Loevestein eerst op het eind der 13e eeuw is ontstaan. Grooten invloed op de gesteldheid van beide rivieren oefende de verschrik kelijke St. Elizabethsvloed (1421). Daarbij werden de zeestanden feite lijk doorgetrokken tot in den Ouden Wiel bij Werkendam. Woudrichem kwam nu 40 km dichter bij den grooten ha ringvijver te liggen en Maas en Waal stortten hun wateren uit vooral op het Bergscheveld. Een geringe hoeveelheid Merwedewater vloeide langs Dordrecht. De vreeselijke vloed had voor de ver laten Maasbedding langs Heusden naar Geervliet dit gevolg, dat deze grooten - deels van de wereldkaart werd uitge- wischt. „In den onafzienbaren waterplas be neden Keizersveer toch ware het vruch teloos geweest naar die bedding te zoe ken, doch meer bovenwaarts is zij, met den noordelijken bandijk, in stand ge bleven.' Het Oude Maasje wijst nog aan van Hedikhuizen tot Hagoort, hoe de Maas liep in den tijd der Romeinen, Te Doeveren legde men in 1425 een uitwateringssluis. Later sloot men dit water 'sS te Hagoort. Deze afsluiting is echter weer verdwenen. Toen de Berg- sche Maas werd aangelegd, verdween een ^stuk van het Oude Maasje (van Drongelen tot Gansoyen,), in de bedding van dit nieuwe vaarwater! Oude kaarten geven aan het „Oude Maasje", den naam „Schipdiep", ter wijl de Scheisloot aangegieven staat met den naam „Oude Mase" en.„Schey- sloot tusschen Meeuwen ende Capelle." De voormalige Maasbedding in de buitenvelden van de Langstraat is sterk achteruitgegaan of door verzanding of door veennederzetting, vooral na den Novemberstorm van 1421, toen groote veen-massa's moeten zijn losgewoeld en hierheen zijn getransporteerd door het woeste water, vanuit het Bergsche veld. De werking van den Baardwijkschen Overlaat .sedert 1766, veroorzaakte de tamelijke diepte van het Oude Maasje. De Miasarm He likhui e.i-Woudriche.n liep langs Bern in de Noordelijke ves tinggracht van Heusden, maakte daar na een feilen meander langs Aalburg om dan weer terug te vloeien naar Wijk. Op de Maas hieven de Heeren Vcfn Heusden tol. Dit bemoeilijkte zeer de scheepvaart op den Bosch. De bewo- ders dezer plaats ontvingen nu ver gunning tot verlegging der Maas over Geldersch gebied van Bern rechtstreeks naar Wijk (1460). Hierin werden de grachten van het kasteel van 'Hemert opgenomen. De tol te Heusden werd nu naar Veen verlegd, nog later naar Gorkum. Zoo bereikte Den Bosch haar doel niet. al werd dan het machtige Heusden af gesneden van de Maas. ïn den loop der jaren slibde de ri vierarm 'Bern-Heusden dicht. De bocht vóór Heusden hield deri naam „Doode Maas." Het „Heusdensch Kanaal", d.i. het riviervak Heusden-Aalburg-Wijk. werd op diepte gehouden teneinde de Heusdensche vestinggrachten van. wa ter te kunnen blijven voorzien en ook voor de scheepvaart. Het op-diepte-houden van het „ka naal" vroeg groote financiëele offers. En nog verminderde zijn. profiel. Heus den vatte toen het plan op, de „leven de Mase" weer langs zijn wallen te leiden, door aanleg van een bedijkt ri viervak van Heleind via Herpt naar "de Zuidelijke vestinggracht, verder Noord waarts stroomend in het „Heusdensch Kanaal". Het Land van Altena protesteerde hier heftig tegen. Zou b.v. de Aalburgsche dijk dan wel bestand blijken tegen den vollen Maas-stroom? Toen werd het „kanaal" weer uitge diept. „Int Jaer 1623 heeft men door seker schip zynde toegerust met kopere schep- ketels omgaande door hulp van men schen. vee|I sants aldaer uitgehaalt, en alsoo weder een bekwame Diepte ge- maekt. het sant werd in de grond ver volgens met geweld door dese ketels ge schept en bovenkomende viel het weder uit de voorn, ketels agter het schip in een ander, en. werd daar an een an dere plaats gebragt." De Maas werd bij Heerewaarden en Loevestein veel door de Waal opge stuwd, wat nadeelig was voor de af watering der Geldersche en Brabant- sche gebieden. (Wordt vervolgd). li. HOE GESCHIEDT RUILVERKAVELING? Sinds enkele tientallen, jaren is in Ne derland, eerst door de Nederlandsche Heidemaatschappij en later mede door de Centrale Cultuurtechnische Commis sie, een intensieve propagande gevoerd voor ruilverkaveling. Het gevolg hier van is geweest, dat reeds vele ruilverka velingen zijn uitgevoerd en een groot aantal in voorbereiding of in uitvoering is. Speciaal de nieuwe Ruilverkavelings- wet van 1938, welke een herziening en aanvulling van, de eerste wet van het jaar 1924 is, maakt een vlottere behandeling mogelijk en heeft een. rui mere toepassing tengevolge gehad. Van groote beteekenis is geweest, dat de belemmerende bepaling in de wet van 1924, de eisch van de „dubbele meerderheid", is komen te vervallen. Deze „dubbele meerderheid" beteeken- de, dat een ruilverkaveling slechts kon plaats vinden, wanneer de meerderheid der eigenaren zich er vóór verklaarde en de totale oppervlakte der peröee- len van deze meerderheid meer dan de helft vormde van de grootte der in de geheele ruilverkaveling begrepen per- ceelen. Thans is voldoende, dat ot de helft van het aantal eigenaren ot de ei genaren van de helft van de totlale oppervlakte vóór ruilverkaveling is. DE WERKWIJZE. Plannen voor ruilverkaveling worden, in overleg met de daarbij betrokken instanties, ontworpen door de Centrale Cultuurtechnische' Commissie. Deze be schikt in haar secretariaat over de amb tenaren van den Cultuurtechnischen Dienst, waardoor men ervan verzekerd is, dat zooveel mogelijk alle belangen worden behartigd. Zoo is b.v. de aan leg van verschillende rijksweggedeelten gelijktijdig gepaard gegaan met de uit voering van ruilverkavelingen., waardoor schadesnijdingen konden worden voor komen. De algemeene leiding in ruilverkave lingszaken berust bij bovengenoem de Centrale Cultuurtechnische Com missie de uitvoering geschiedt onder leiding van de z.g. plaatselijke Com missie, bijgestaan door een 'landmeter van het kadaster, belhoorende tot één der Ruilverkavelingsbureaux. De nieu we indeeling der kavels moet gebaseerd zijn op een nauwkeurige kennis van de waardeverhouding der gronden, de ei gendomsrechten en de wenschen der belanghebbenden. "De schatting van de waarde der gronden, welke verkaveld worden, gebeurt daarom door een groep schatters, meestel practische landbou wers uit de naaste omgeving. De uit komsten van de schatting en van het onderzoek der rechten worden ter in zage gelegd en ieder, die meent tekort te zijn gedaan, kan in beroep komen, eerst bij.de plaatselijke commissie, daar na bij den voor elk blok aangewezen rechter-commissaris en tenslotte bij de rechtbank. Dit komt echter zelden voor, daar nauwgezet wordt gewerkt. Tevens is het den eigenaars toegestaan te ken nen te geven op welke plaats zij in de toekomst hun gronden gaarne zouden willen hebben (de zg. wenschvergade- ring). Getracht wordt zooveel moge lijk hieraan tegemoet te komen. SUBSIDIE VAN DE OVERHEID. De uitvoering van dezen productie ven arbeid vordert belangrijke bedragen aan arbeidsloonen. Om nu te hooge kos ten voor de belanghebbenden te voor komen, verleent de overheid ruime sub sidie. Tevens neemt het Rijk de kosten van voorbereiding, van de landmeetkun dige hulp en van enkele andere uitgaven voor zijn rekening. De overblijvende kosten worden door het Rijk voorge schoten en moeten door de belangheb benden of ineens of in den vorm van een annuïteit (ruilverkavelingsrente ge naamd) van 5 pCt. gedurende 30 ach tereenvolgende jaren worden terugbe taald. Ook is betaling van de kosten in grond mogelijk. (Slot volgt). VEROUDERDE VERKEERSTEEKENS. In het besluit van den secretaris-ge neraal van waterstaat van 8 Oct. 1941 (Verordeningenblad no. 193-1941) be treffende de wegenverkeersregeling, werd bepaald, dat de verouderde ver- keersteekens uiterlijk 31 December 1942 door de in genoemd besluit vervatte teekens móesten worden vervangen. Door een in het 28 Jan. verschenen verordeningenblad opgenomen besluit is bepaald, dat dit het geval moet zijn op een nader door dezen secretaris-ge neraal te bepalen tijdstip. 's-Gravenhage, 9 Febr. De Duitsche weermacht houdt tot nadere aankondiging overdag in het ge heele Nederlandsche gebied schietoefe ningen der luchtdoelartillerie. De bevolking wordt er nogmaals op gewezen, bij het schieten der lucht doelartillerie in huis te blijven of an ders onmiddellijk de dichtsbijgjelegen gelegenheid tot dekking op te zoeken, daar anders bij 'eventueele schade of ongevallen geen enkele aanspraak op schadevergoeding kan worden ingediend. In het vervolg wordt niet meer ge waarschuwd DER BEFEHLHABER DER ORDNUNGPOLIZEI. LANDBOUWERS EN VEEHOUDERS DOOR DEN TUCHTRECHTER GESTRAFT. Wederom hebben eenige landbouwers en veehouders ervaren, dat met de overheidsvoorschriften ten behoeve van onze voedselvoorziening niet gespot kan worden. Voor de tuchtrechters hebben zich weer eenige overtreders te verant woorden gehad. Twee. landbouwers te Helmond en Achtmaal (Gem. Zundert), kregen elk f 2500 boete, daar zij in strijd met de voorschriften niet alle op hun bedrijf gewonnen en daarvoor in aanmerking komende melk aan een melkverwerkend of standaardisatiebedrijf hadden gele verd. Voor hetzelfde feit werd 'n land bouwer, tevens melkslijter te Nieuvv- kuik tot f 1000 boete veroordeeld. Een veehouder te Delft, die niet ,alle melk had afgeleverd en bovendien, volle melk aan zijn varkens had vervoederd, kreeg van den tuchtrechter te 's-Gra venhage een boete van f 750, doch het Centraal College voor de Tuchtrecht spraak verhoogde deze straf in hooger beroep tot f 1000. Te Wijk en Aalburg kon een boter- handelaar bij controle de bonnen en andere bescheiden, betrekking hebbende op een groote hoeveelheid boter niet toonen, zoodat het vermoeden rees, dat de man gedurende geruimen tijd boter had afgeleverd zonder bonnen, e.d. daar voor in ontvangst te nemen. Hij had bovendien getracht, door het boeken van onjuiste gegevens, zijn bonnen tekorten te camoufleeren. Deze feiten kostten hem een boete van f 1000. De tuchtrechter te Alkmaar veroor deelde een landbouwer te Nieuw-Ven- nep, gem. Haarlemmermeer, tot f 1000 boete, daar de man èen hoeveelheid op zijn land geteelde tarwe, in strijd met zijn verplichtingen, niet ter be schikking van de PICA had gesteld. Bovendien had de man, zonder onthef fing van de betreffende verbodsbepa lingen, tarwe en aardappelen, afgele verd. In hooger beroep verhoogde het Centraal College voor de Tuchtrecht spraak de boete tot f 1500. De tuchtrechter te Arnhem heeft de zer dagen een landbouwer te Buurmal- sen. die niet voldoende zorg aan zijn landbouwgewassen had besteed, tot een zware boete veroordeeld. De man had het vorige jaar op zijn land tarwe ha ver, zomergerst en groene erwten ge teeld, die hij echter veel te laat had ge oogst. waardoor deze producten vrijwel waardeloos waren geworden. Bovendien had hij op een perceel, beplant met jonge fruitboomen, als onderteelt dui- venboonen, erwten, bruine boonen, voe derbieten en knolrapen, verbouwd welke hij eveneens voor het grootste deel waar deloos beeft laten worden door ze te laat of in het geheel niet te oogsten. Daar dezf landbouwer de voedsel- ziening in ernstige mate benadeelde, heeft de tuchtrechter hem veroordeeld tot een boete van f 6000. Bij de cóntrole op een standaardisatie- bedrijf te Oostzaan waar van het vet, dat bij de ontrooming van de melk wordt verkregen, boter wordt ver vaardigd kwam aan het licht, dat boter met een hooger vochtgehalte dan 16 pCt. werd bereid. Bovendien was bo ter afgeleverd in strijd met de voor schriften, n.l. zonder merk. De beide eigenaren van dit bedrijf moesten zich daarvoor verantwoorden voor den tucht rechter te Haarlem, die hen veroordeel de tot een boete van f 1500. Zij had den niet alleen bovengenoemde voor schriften overtreden, maar ook de noo- dige zorg nagelaten, om bij de berei ding van hun producten andere dan onvermijdelijke verliezen te voorkomen. Voorts hadden zij de administratie niet volgens de voorschriften gevoerd en van overheidswege gestelde vragen niet nauwgezet en naar waarheid beant woord. Tevens heeft het Centraal College voor de Tuchtrechtspraak dezer dagen een bij de Nederlandsche Meelcentrale aangesloten bedrijf te Groningen in hoo ger beroep veroordeeld tot f 10.000 boete, daar het zonder de daartoe ver- eischte vergunning koffiesurrogaat had vervaardigd. Het product was bovendien afgeleverd zonder dat de aanduiding „koffiesurrogaat" op de verpakking stond, hetgeen eveneens verboden is.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1