Wie mei zijn stroom niel zuinig is, zit weldra in de duisternis Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN, lAND VAN All£Hl No. 6330 Vrijdag 19 Februari 1943 Buitenlandsch Overzicht Binnenlandsch Overzicht VERD U1STEREN EERST NADENKEN - DAN INSCHAKELEN! Officiëele Landbouw mededeelingen Bekendmaking. J2L Officieële Berichten Dit blad verschijnt V RJIJ DAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 5YS cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Aan het Oostfront. Aan het geheele Oostfront, vooral tusschen Koersk en het Koebange- bied duurden de zware afvveerge- vechten voort, waarbij 'de Duitsche en verbonden troepen door een be weeglijke oorlogvoering den druk der aanstormende massa's wisten te weerstaan. Bij Leningrad 'werd 'de ontruiming van Sclüsselburg, een stad aan de uitmonding van de Ne- wa in het Ladogameer, bekend ge maakt; dit beteekent echter niet, dat het belegerde Leningrad thans over een goede verbinding met de bui tenwereld beschikt, werd hieraan van Duitsche zijde toegevoegd. Terwijl het front tusschen Leningrad en Charkow ten oosten van laatstge noemde stad werden zware aanval len afgeslagen vrij stabiel bleet, werd in het Donetzgebied tot een frontverkorting overgegaan, die de ontruiming van Rostow aan de mon ding van de Don en van Worosjilot- grad' aan de Noets met zich mede bracht. In het Koebangebied moest even eens tot een dergelijke verkorting worden overgegaan, waarbij de hoofdstad van dit gebied Werd ont ruimd'. In het gebied tusschen Don en Kaukasus behouden de Duitsche en verbonden troepen thans nog een bruggehoofd' aan de monding van den Koeban, dat tegen zware aan vallen van buitenaf en van de bij Noworossisk gelande sovjet troepen wordt verdedigd. Rommel lin de Marethlmie. In Tunis, het bruggehoofd de spil in Noord-Atriika, beperkte de mili taire bedrijvigheid zich ten gevolge van het slechte weer tot 'wederzijd- sche verkenningsacties. De Duitsche froerren in het centrale gedeelte zet ten evenwel 'hun aanvallen in wes telijke richting voort om de verbin ding tusschen de troepen van Vo'n Arnim in het noorden en die van Rommel, welke in het Zuiden bij de Golf Van Gabes opgesteld zijn, te verbreeden. Afdeelingen van het Britse he acht ste leger, dat thans onder opperbevel van generaal Bisenhouwer staaL, heb ben nabij Ben Gardane gevechtscon tact met Rommel's achterhoede. Ben Gardane ligt in Tunis, 25 km van de grens, en is het centrum van de eerste verdedigingszone van de be kende Marethlinie, die in de jaren 1937—1940 door de Branschen te gen een vanuit Lïbye oprukkenden vijand is aangelegd. De linie strekt zich over een afstand van 125 km tusschen de grens en Mareth uit en wordt als zeer sterk beschouwd. 'In hoeverre Rommel voornemens is ach ter 'dez'e linie 'definitief stand te houden, hangt uiteraard in sterke mate van de ontwikkeling nn het noordelijke deel'van Tunis at. Rede van Churchill. Churchill sprak voor het Lager huis en Roosevelt hield een radio rede om hun volkeren over den gang van zaken m te lichten en op toekomstige acties voor te bereiden. Beide staatslieden wezen op die he vigheid van de gevechten, die ïn Tunis te verwachten zijn, waar vol gens Roosevelt ,,de vijand ïn zee ge gooid'' moet 'worden, voordat inva sies op het Buropeesche continent mogelijk zijn. Churchill1 'Verklaarde verder, dat de geallieerden een voor negen maanden berekend operatie- plan hebben; vóór den afloop van deze periode zullen beide staatslie den elkaar weer ontmoeten op de wijze als dit te Casablanca het ge- vai was geweest. Over den strijd ïn Oost-Azië ver kondigde de Britsche premier de in geallieerde kringen heerschende opvatlting, dat de vernietiging van Duitschland de voorrang heeft bo ven die van Japan. Guadalcanar ontruimd. De Japanners hebben Boena op Nieuw-Guinea en Guadalcanar inden Salomonsarchipel ontruimd. Om bei de gebieden is lang en verbeten ge streden. In verband' met dit bericht, dat in Engeland en vooral in de Ver. Staten groote geestdrift verwekte, verklaarde admiraal Heflfrich, de commandant van de Ned'. Indische vloot, dat de openbare meening der geallieerden zich op een dwaalspoor laat brengen. Tot dusver heeft men er te veei over gepraat, dat de Ja panners hun beste krachten reeds verloren hebben. Men weet 'echter niet over wélke krachten de Japan ners nog beschikken. Java's plantages behouden. Uit Tokio wordt gemeld, dat Ja pan de moderne plantages in Ned. Indië onaangetast zal laten en aller lei plannen omtrent beperking van suiker- en rubberproductie "ten be hoeve van de katoenteelt enz. niet uitgevoerd zullen worden. Dit be sluit is genomen in verband met het onlangs met Duitschland én Italië gesloten handelsverdrag en met het oog op de in deze plantages geïn vesteerde kapitalen. Aan een deel der planters is op Java en Sumatra weer het beheer over de plantages teruggegeven. Een donkere week ligt achter ons. Nog was de echo van de noodlottige schoten, welke generaal Seyftardt doodelijk troffen, niet weggestorven of opnieuw werden verschillende ver raderlijke aanslagen gepleegd. In Haarlem was het een W.A.-man, in Voorschoten secretaris-generaal 'Rey- don en zijn vrouw, welke het slacht offer werden van deze terroristen. De gevolgen zijn niet uitgebleven. In de provincies Noord- en Zuid-Hol land is het sluitingsuur vervroegd' en het tijdstip, waarop men zich niet meer op straat mag bevinden, ge steld' 'op tien uur. In Amsterdam en Den Haag is het sluitingsuur ver vroegd' tot zeven uur en mag zich na acht uur niemand' meer op straat bevinden. Het is dringend te hopen, dat er een einde komt aan deze golf van terreur, wel'ke niet scherp genoeg veroordeeld kan worden. Een weerzinwekkende roofmoord vond Donderdag plaats te Rotter dam. Een 44-jarige dame met haar 21-jarige dochter werden hier neer geschoten en beroofd'. De moeder werd "op slag gedood^ de dochter kreeg een schot door den arm. De onverlaat wist in het duister te ont komen. 's morgens tot 's avonds vanaf Zaterdag 20 Febr. 7.47 6.02 Zondag 21 Febr. 7 45 6.03 Maandag 22 Febr. 7.43 6.05 Dinsdag 23 Febr. 7.40 6 07 Woensdag 24 Febr. 7.38 6.09 Donderdag 25 Febr. 7.36 6.11 Vrijdag 26 Febr. 7.34 6.13 Zaterdagmiddag heeft Mussert voor een groote menigte op den Dam te Amsterdam een belangrijke rede gehouden, waarin hij onder meer heeft gesproken over de gebeurtenis sen der laatste weken. Nadat de Leider gewezen had op het bolsje wistische gevaar en opgemerkt had dat de jongste sluipmoorden het be wijs z'ijn, dat ook hier de handlangers van Statin werkzaam blijven, wekte hij ieder op mede te werken aan het vernietigen van deze duistere ele menten. Verder wees Mussert er op, dat aan zijn verzoek om de N.S.B. te be wapenen met spoed gevolg wordt gegeven. De N.S.B. wordt bewapend in duizenden mannen, o.m. in de hulppolitie en in de nieuw op te richten landwacht. Over de honder den studenten, welke thans door de SteherheitspoliiZei "opgepakt zijn, zei- de Mussert: Ik heb thans gedaan gekregen, dat "bona-f'ide studenten, die zich be hoorlijk aan hun studie wijden en geen streken uithalen in den rug van het front, hun studie zullen kunnen voortzetten. Zuivering is ech ter noodig van de ophitsers en sa boteurs, om onze hoogesc holen en universiteiten in stand te houden, het geen van groot belang is voor ons volk', juist in dezen tijd. Tenslotte wees de Leider op de noodzakelijk heid', dat het geheele Nederlandsche volk één zal worden ïn den strijd tegen het bolsjewisme, hetwelk hij schilderde als het grootste gevaar, dat Europa ooit heeft bedreigd. Zoo bespaart U op uw electriciteitsverbruik. voor de Provincie Noord-Brabant Atleveringsbrieïjes voor le vering aardappelen. Aan telers van aardappelen wordt nogmaals medegedeeld', dat ellke af levering van aardappelen aan de V.B.N.A. gedékt dient te zijn door een .atleveringsbnefje, at te geven op de laadplaats door den land- koopman van de V.B.N.A. Teneinde moeilijkheden bij con trole en reclames te voorkomen, die nen de telers steeds een afleverijngs- b rietje te vragen na elke levering en dit zorgvuldig te bewaren. Verzorging ingekuilde aard appelen. De aandacht van aardappeltelers wordt erop gevestigd, dat zij, die aardappelen onder win ter dek heb ben, deze tijdig dienen om te zetten. Nadrukkelijk wordt erop gewezen, oat de telers verplicht zijn de aard appelen tot aan het tijdstip van le vering goed te bewaren, daar hier anders moeilijkheden uit zulfen voort vloeien. Indien bij het omée.ten bujkt, dat de partij niet 'langer houdbaar is, moet hiervan direct kennis wor den gegeven aan den plaatselijk bu reauhouder van het district, waarin de teler woonachtig is. Vervoerverbod van schapen. Voor den afvoer van schapen van het bedrijt van den houder met een ander e bestemming dan de slachtvee- markt is, naast een geleidebiljet af gegeven door den P.bh., een schrif telijke toestemming noodig, at te ge ven door het Bedrijfschap voor Vee- en Vleesch. Aanvragen voor een dergelijke toe stemming moeten door de ko.opers worden gericht aan ons bureau, atd. Schapen. Om teleurstellingenn te voorkomen voegen wij hier meteen aan toe, dat deez vergunningen slechts in zeer bijzondere gevallen zullen worden verleend. Aanvragen van veehandelaren wor den niet in behandeling genomen. Prijzen voederbieten. De prijzen, waarvoor de verbou wer zijn voederbieten mag verkoo- pen zijn verschillend naargelang het ras, waartoe zij behooren. De groe pen van deze rassen kan men vin den op de rassenlijst voor landbouw gewassen van het Instituut voor Plan tenveredeling. De prijzen van deze groepen zijn als volgt, per 1000 kg.: voor groep 12: 19.75. Hieronder vallen Productiva voederbiet, Barres Strijnö VIII voederbiet, Barres C.B. voederbiet, Agrollis voederbiet, Job ar voederbiet, Ceres Barres voederbiet, Peragis voederbiet. voor groep 14: 110.50. Hieronder vallen Groene koningin voederbiet, Corona voederbiet, Ceres groenkraag jaapjespeen, Teutoniia voederbiet, Fniedrichswerther Zuckerwalze gelib, Gele Eckendorter C.B. voederb., Buggenumsche lange ge'.e set. Meerts, Bug voederbiet. voor groep1 16: 111.75. Hieronder vallen Groeningia voederbiet, O va na voederbiet, Groenkraag C.B. voederbiet, Eureka voederbiet, Favoriet voederbiet, Hollandiia groenkraag voede:b., Alpha voederbiet. voor groep 18: 114.25. Hieronder vallen Friso voederbiet, Voedersuikerbiet C.B., Rijmax voederbiet. Deze prijzen gelden b:j levering franco scheepsboord "ot op wagon/ auto op de gebruikelijke laadpïaa'.s en mogen sinds: 1 Jan. 1943 met 10.50 worden verhoogd. Worden de voederbieten verkocht aan een veehouder door een ander dan den verbouwer, dan mogen deze bedragen worden verhoogd met maximum 12.50 per 1000 kg. en met de werkelijke vervoerkosten vanaf de laadplaats. Zeltverzorging melk. De rantsoenen voor zeltve:zorgers melk bedragen thans: 1/2 liter per persoon per dag voor den veehouder, de inwonende gezinsleden en het inwonend personeel; 1/4 liter per dag voor de met- inwonende vaste arbeiders en hun gezin. Aan den veehouder zal een bewijs worden verstrekt, waarop staat ver- méld' het aantal liters melk, dat hij ingevolge de zeTverzorgingsregeling melk voor zijn gezin en eventueel voor zijn arbeider en diens gezin mag behouden. Aanvrage huisslachtings- machtigmgen. In verband met het voorschrift, dat alle huisslachtingen op 31 Maart moeten zijn verricht, behooren de aanvragen voor het verkrijgen van een huisslachtingsmachtiging uiter lijk op 2 Maart bij den plaatselijk bureauhouder te zijn ingediend. Datum en uur van de te verrich ten huisslachting worden door den P.bh. bindend vastgesteld. Zij, die hun aanvrage op uiterlijk 2 Maart niet hebben ingediend, loo- pen kans, dat 'deze aanvrage niet meer in behandeling wordt 'geno men en derhalve de huïsslachting wordt geweigerd. De vvnd. Voedsélcommissans voor" Noordbrabant. In tram of treinsta Uw zitplaats af aan houd sters van voorrangs- kaarten van den Neder landschen Volksdienst. Der Höhere SS- und Polizeitüh- rer deelt mede: Op Dinsdag 9 Februari 1943 in den laten namiddag is de echtgenoote van den secretaris-generaal Reydon op beestachtige wijze in haar wo ning door twee schoten vermoora. De later thuiskomende secretaris-ge neraal werd eveneens met drie scho ten overvallen en hierdoor zwaar gewond. In Haarlem is Woensdag 10 Fe bruari een W.A.-man, die terug keerde van de begrafenis van ge neraal Seyttardt op straat neerge schoten. PRODUCTIECONTRÜLE BIJ MELKVEE. De groote beteekenis van een be trouwbare productiecontrole voorliet melkvee als hulpmiddel voor de ver- hooging van de opbrengst aan boter- vet wordt algemeen erkend. Slechts met behulp* van de gegevens dezer controle kan een doelmatige selectie plaats Hebben. Het aantal melkkoeien dat in Nederland gecontroleerd wordt, is nog steeds niet evenredig aan de groote economische beieekenis van onze melkveehouderij. De middelen, welke noodig zijn om geleidelijk tot een meer algemeene productiecontrole te komen, zullen, evenals die, welke noodig zijn voor een intensievere ziektebestrijding, ge vonden worden door een kleine het- fing op alle afgeleverde melk. Daar onder de huidige omstandig heden een verplichte melkcontrole op niet te overkomen moeilijkheden stuit, zal 'voor'loopig een systeem worden gekozen, waarbij de deel name aan de melkcontrole gestimu leerd Wordt door voor hen, die hun vee aan een controle onderwerpen, welke aan nader bekend te maken eischen voldoet, de kosten van de controle zoo gering mogelijk' te doen zijn. GEEN PREMIES VOOR GELE- GENHETDSTELERS. In het atgeloopen jaar hebben vele particulieren door het huren van een stukje met granen ot "peulvruch ten bebouwd' land ot door het koo- pen van een nog te velde staand ge was, gepoogd om voor de voor de boeren vastgestelde premie van een zekere hóeveelheid graan ot peulvruchten per gezinslid in aan merking te komen, ot om in de gele genheid gesteld te worden hun brood kaarten om te wisselen tegen graan. In verband met d:it zeer onge- wenschte verschijnsel, deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat thans maatregelen zijn genomen om de zen gelegenheidstelers alle voordee- len, d;ie aan dergelijke handelingen verbonden zouden Kunnen z'ijn, 'te onthouden. In het algemeen zal een ieder, die in '1941 geen graan ot peulvruch ten heeft geteeld, niet voor eenige premie in den vorm van graan ot peulvruchten in aanmerking komen. Het spreekt vanzelf, dat boven staande maatregelen niet getroffen zullen worden tegenover de werke lijke boeren, die b.v. doordat zij eerst thans weiland hebben gescheurd, voordien niet m de gelegenheid wa ren graan ot peulvruchten te telen. HOOGE BOETE WEGENS HET NIET SCHEUREN VAN GRASLAND. Aan een landbouwer in de provin cie Zuid-Holland^ïvas m het voorjaar 1942 door den Produc Lcommi:saris voorgeschreven om 4 'ha grasland te scheuren. Bij controle op de naleving van dit voorschrift bleek, dat de be- ïoor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Een overzicht van de massale bijeenkomst der N.S.B., welke Zaterdag op den Dam te Amsterdam werd gehouden, waarbij de leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, Ir. A. A. Mussert, een rede hield Stapf-Borrius-Pax na Iedere huisvrouw weet, dat er van daag aan den dag zooveel mogelijk kolen als uitgangsstof voor vele andere onont beerlijke producten, bespaard moeten worden. Wie stroom bespaart, bespaart ook kolen! Wanneer in iedere huishou ding slechts één enkele gloeilamp van 25 Watt een kwartier lang uitgeschakeld blijft, in plaats van nutteloos te bran den (alleen omdat men het uitschakelen ervan vergat) worden hierdoor vele dui zenden kilowatturen bespaard, welke voor andere, gewichtiger doeleinden kunnen worden, gebruikt. Van het groot ste gewicht is altijdeerst nadenken, dan inschakelen! Deze vermaning geldt niet alleen voor de vrouw des huizes, neen, het geheele gezin moet haar behartigen: in ieders eigen belang, want wie zijn rantsoen overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesloten. VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN. De opbrengst van uw volkstuin. Wij veronderstellen, dat uw volkstuin de gebruikelijke oppervlakte van 225 vierk. meter heeft. Na aftrek van de oppervlakte aan paden en randen blijven er netto ongeveer 200 vierk. meter te be telen grond over. Hoeveel kilo's kunnen deze 200 vierk. meter aan verschillen de producten opbrengen Dit hangt van verschillende facto ren af. De grondsoort en de bemesting, de hoedanigheid van het zaad- en poot- goed en het teeltplan spelen een rol. Wij laten hier de gemiddelde op- brengstcijfers volgen, volgens drie ver schillende teeltplannen.. 1. Indien de 200 vierk. meter met aardappelen worden beteeld, kunnen ze ongeveer 409 klïo voortbrengen, dat will zeggen bijna 6 mud'. 2. Wordt de tuin voor de helft be teeld met aardappelen en voor de an dere helft met bruine boonen, dan zal de opbrengst ongeveer zijn200 kilo "aardappelen en 20 kilo bruine boonen. 3. Wordt volgens dit plan, weer de helft beteeld met aardappelen, waarvan 50 vierk. meter vroege en 50 vierk. me ter late, voorts een vierde van de op pervlakte met bruine boonen, en van de nog resteerende 50 vierk. meter voor stamslaboonen 25 vierk. meter en voor tuinboonen of doperwten, kroten, uien, peen, tomaten en verschillende blad groenten, de overige 25 vierk. meter be stemd dan kan in den. zomer na de tuin boonen of doperwten en na de vroege aardappelen nog een nateelt met boeren kool, prei en andijvie worden toegepast. Zulk een volkstuin kan in, één jaar opbrengen: 100 kilo vroege aardappe len, 100 kilo late aardappelen, 10 kilo bruine boonen, 25 kilo slaboonen en bo vendien nog verschillende hoeveelheden tuinboonen of doperwten,, kroten, uien. peen, tomaten, voorjaarsbladgroenten, andijvie, prei en boerenkool. Deze hoeveelheden vormen een over tuigend bewijs van de groote waarde van een volkstuin onder de huidige om standigheden. VEEZIEKTENBESTRIJD1NG. Zooals reeds eerder gemeld, zal door het inhouden van een zeer klein gedeelte van den met ingang van 1 Jan. 1943 verhoogden melkprijs een aanzienlijk be drag ter beschikking komen, dat zal worden aangewend ter bevordering van de melkcontrole om door middel daarvan een verhoogde melkproductie te verkrijgen alsmede voor de bestrij ding van verschillende dierziekten. Het ligt in het voornemen bedoelde bestrijding te leggen in handen van Ge zondheidsdiensten voor dieren in de verscheidene provincies. Hiertoe zullen de thans in alle provincies bestaande Provinciale Centrale Vereenigingen tot bestrijding van de tuberculose onder het rundvee en van andere veeziekten dienen te worden uitgebouwd tot volle dige Gezondheidsdiensten van dieren, met aan het hoofd een directeur-dieren arts, wien een eenvoudig geoutilleerd la boratorium ter beschikking wordt ge steld, op de wijze zooals dit in de provincie Friesland sedert 1919 het ge val is. en mr. Churchill, zou het tweede front in de eerste plaats geen verschrikkelijke gevolgen hebben voor de bevolking?" „Ach slechts de eerste 24 uur, - dan zou alles voorbij zijn. Tekekening Erik-Pax (c.m. of s.) Het tot stand brengen van deze Ge zondheidsdiensten zal gepaard gaan met de invoering van de algemeene tubercu losebestrijding onder het rundvee, zoo wel in het belang van den. gezondheids toestand van den veestapel als in dat van de volksgezondheid, welke zooals reeds herhaalde malen met nadruk werd betoogd, bij een intensieve bestrijding van de rundertuberculose zoo nauw be trokken is. In verband hiermede zullen alle po gingen in het werk worden, gesteld om de werkzaamheden van bovenbedoelde Gezondheidsdiensten bij het begin van de bestrijdingscampagne 1943-'44 te kun nen doen aanvangen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1