DISTRIBUTIEBONNEN im Winterhulp collecte. UW PLAATS IS NOQ VRIJ Distributie mededeelingen Bekendmaking Plaatselijk Nieuws LET OP!! S.Dlankliuyzen& Go's Bank n.v. Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N-V- Amsterdam. trokkene niet -had gescheurd, zoo dat een tuchtrechtelijke verklaring werd opgemaakt. Op grond hiervan heeft de luchtrechter den landbou wer tin kwestie tot een boete van t3000.veroordeeld. Deze uitspraak zij één waarschuwing voor hen, die mochten meenen, dat men het met het scheuren niet zoo nauw behoeft te nemen. Naast de extra hooilevenng van 5000 kg, welke wordt opgelegd per ha grasland, ten aannzien waarvan men zijn scheurplicht niet "lis nage komen, dreigen hooge boeten. Bo vendien kan het grasland van de na- iatigen op hun kosten worden ge scheurd1. GEMEENTE EETIIEN. GEMEENTE VEEN. GEM. WIJK EN AALBURG. Sub-Dislribuliékanloor Ic Wijk. Gemeenten Wijk en Aalburg, Veen en Eethen. GEMEENTE WERKENDAM. Het Heusdensche stadhuis- carillon behouden wij kunnen de burgerij van. Heusden en onder hen vooral diegenen, die oog en hart hebben voor het schoone en ty pische in ons historisch stedeke, een verblijdend nieuws melden. De Burgemeester van HEUSDEN maakt bekend, dat door hem is vastgesteld de navolgende beschik king: AFLEVERING VAN MARGARINE OP BOTERBON 07. Van Dinsdag 16 tot en met Za terdag 27 Februari] 1943, zal op de bonnen Boter 07", welke van 28 tot en met 30 Januari "j.l. bij d:en detaillist in margarine zijn ingele verd, per bon 125 gram margarine worden afgeleverd. Ruiling tegen rantsoenbonnen voor bepaalde personen nog in Februari mogelijk. Personen, die met 'in staat zijn hun bonnen Boter 07" in te leveren bij een detaillist m de gemeente, waar zij zilch ten gevolge van oor logsomstandigheden gaan vestigen, kunnen evenals schippers, woon wagenbewoners, gedetacheerde raa- rechausséé's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. de iin hun bezit zijnde bonnen Boter 07" nog tot en met 27 Februari a.s. bij de plaat selijke diistributiediensten ruilen te gen rantsoenbonnen ,,Een rantsoen margarine of vet". De Burgemeester van HEUSDEN Gelet op artikel 1 van het besluit van de secretarissen-generaal van de Departementen van Justitie en van Opvoeding, Wetenschap en Kuituur bescherming 'betreffende bescherming van de jeugd did. 6 Nov. 1942 (ver ordening 132/1942) heett besloten vast te stellen de volgende beschik king: Artikel 1 Hét ais aan ongehuwde personen beneden den leef tijd van twintig jaar verboden zilch buiten op te houden, gedurende de dagten en uren in ar tikel 3 genoemd1. Artikel 2. Het bepaalde iin artikel 1 is met van toepassiing op personen beneden den leeftijd van 20 jaar: a. diie zich in gezelschap bevin den van een opvoeder; b. die zich in geselschap bevin den van een persoon boven den leeftijd van twintig jaren, welke door een opvoeder daartoe schriftelijk is gemachtigd'. Artikel 3. Ie. Het verbod''bedoeld ïn artikel 1 lis van toepassiing: a. op de Zaterdagen, Zondagen en de daarmede gelijk te stellen feestdagen. b. op den dag voorafgaande aan Nieuwjaar, Hemelvaartsdag en eer ste Kerstdag. 2e. Het verbod geldt: a. van 1 October tot 31 Maart van een uur na zonsondergang tot zeven uur. b. van 1 Apr® tot 30 September van een uur na zonsondergang tot vijt uur. Artikel 4. Deze beschikking treedt in \ver- klïng op den dag van afkondiging. Aldus vastgesteld te Heusden den 9 Februari 1943. De Burgemeester, get. A. THOMAES Deze beschikking is goedgekeurd door den Procureur-Generaal, tgd. gew. Directeur van Pohhe te's Her togenbosch, dd. 12 Febr. 1943. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 15 'Februari 1943. HEUSDEN. Zaterdagavond hield de aid. Heusden van de Ned. Vereen. E.H. B.O. in het Patronaatsgebouw hare jaarvergadering. De voorzitter, de heer J. Buijs, heette in hartelijke bewoordingen al len welkom, waarna de agenda vlot werd 'afgewerkt. Bonnen welke vervallen Notulen en jaarverslag van secre taris Hus en verantwoording van den penningmeester Deurloo, werden onder dankzegging en bijval der ver gadering goedgekeurd en vastgesteld. De rekening was nagezien door de leden Jonker en Versluis. De aftredende Bestuursleden, de voorzitter J. Buijs en de penning meester S. J. Deurloo, werden op uitdrukkelijk verzoek van alle leden zonder stemming bij acclamatie her kozen, terwijl in een vacature werd voorzien door de benoeming van mej. L. Meijer. De vereeniging leed een gevoelig verlies door het vertrek van het bestuurslid F. v. Diem. Verschillende zaken werden op zeer geanimeerde wijze besproken waarbij o.m. het lid A. Faro tot bo de der vereeniging werd aangesteld. Hierna werd de huishoudelijke ver gadering gesloten, waarna de Voor zitter een korte rede hield in ver band' met het vijfjarig bestaan der vereeniging, waarvoor begrijpelijker wijs geen festiviteiten zijn op touw gezet. De Voorzitter heette allereerst bij zonder welkom den heer Lode van Gent uit Utrecht, die voor dezen avond was aangezocht om den le den met hunne introduce's toch iets aan te bieden in verband met dit vijfjarig bestaan en die in een cau serie, verduidelijkt met beelden op het doek, een reisbeschrijving zou geven over de Belgische Congo, het Feven enz. der verschillende neger stammen. In keurige, hartelijke bewoordin gen, zooals wij' dit van den heer Buijs gewend Zijn, gewaagde spre ker van den bloei der vereen, en de buitengewoon goede samenwer king door de leden met het Bestuur gedurende deze bestaansperiode en wekte d'e leden op, het mooie heer lijke werk der naastenliefde bij voortduring te blijven beoetenen en vroeg alle belangstelling voor dit nobele werk'. Met één hartelijk applaus werd de heer Buijs beloond, waarna de neer Lode van Gent aanving met zijn lezing over de Belgische Congo. Ongeveer drie uren voerde deze begaafde spreker zijn aandachtige hoorders op onderhoudende wijze door dit deel van Afrika, nu eens door de dichte wildernis, dan weer door het mooie heuvellandschap en maakten we kennis met de verschil lende negerstammen, hunne gebrui ken en gewoonten, wat met prachtige kleurenbeelden op het d'oek werd verduidelijkt. Jammer dat het uur zoo spoedig daar was om te eindi gen ,want de heer Lode van Gent had' nog veel meer te vertellen van dat mooie landi en volk, dat'Koningin Astrid zoo liefhad. De spreker ein digde met een hartelijk slotwoord. In.de pauze werden de aanwezigen nog onthaald' en aan het slot ver tolkte de voorzitter, d'e heer Buijs, de gevoelens van alle aanwezigen, toen hij allen, maar in het bijzonder den heer Lode van Gent, 'hartelijk' dank bracht voor het welslagen van dezen avond en hem een tot weer ziens toeriep. Zaterdagmorgen werden de bewoners van de Botermarkt opge schrikt door een zwaren knal, ge volgd door het rinkelen van glas scherven. "Het bleek dat bij W. S., d'ie boven den heer W. woont, een warmwaterstoof, die op de kachel was geplaatst, terwijl de bewoonster boodschappen was gaan doen, met een zwaren knal uit elkaar was ge sprongen met gevolg, dat ui't 2 ra men negen ruiten de straat opvlogen. Een kiiindje van een halt jaar liep eenige brandwonden op. Gelukkig liep alles nog betrek kelijk goed at, alleen verwekte net geval vanzelfsprekend een heele con sternatie. In de gehouden vergadering van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim werd tot voorzitter gekozen de heer W. Knoop, tot vice-voorzitter de heer A. Th. Kou- wenberg, tot secretaris de heer G. G. Carpay, tot 2e secretaris de heer C. J. M. Merkx. Het gemeentebestuur heeft aan den architect H. W. Valk te 's Her togenbosch de restauratie opgedra gen van den toren van Herpt, welk dorp een onderdeel vormt van de gemeente Heusden. Deze toren, waarvan het onderstuk geheel uit tufsteen oestaat, en waar van het oudste deel uit 'de dertien de eeuw dateert, lijdt aan ouder- domsverschijnsélen zooals het ver- weeren van dak en muren. Het merkwaardige van dit bouw werk is, dat het Romaansch van karakter is, maar het vormt een overgang tot de gothiek. Brood, beschuit, vleesch, aardappelen en tabak 09 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 09 B 50 gr. brood of V2 rants, gebak. 09 75 gram beschuit of 1 rantsoen 09 Sigarettenkaart. 20 sigaretten. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 503 1 kilogram suiker. 504 500 gram stroop, jam, enz. 505 250 gram gort of gortmout. 510 250 gram havermout. 511 250 gram peulvruchten. 512 100 gr. vermicelli of maizena. 500, 501, 502 100 gr. kaas per bon. 506, 507, 508, 509 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 09,10,11, l8/^ liter taptemelk p. bon. 09,10,11, l/s4 liter melk per bon. 4/11 „Reserve" 51/,, liter melk. 4/10 „Reserve'", 500 gr. rijst. 3/09, 4/09 «reserve", 150 gr. cacao m.suik. 09 100 gram chocolade, per bon. 10,11 100 gram suikerwerk, per bon. Boter Koffiesurrogaat Petroleum 04 bonk. EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum. 21 en 33 „Verlichting" 300 gr. kaarsen Vaste brandstoffen Zeep 490 en „R Eenheidszeep", 1 st. Iucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toi letzeep. 491 en „R Waschpoeder", 250 gram waschpoeder of zeeppoeder. „R Toiletzeep", 50 gr. toiletzeep of 75 gr. (oude samenst.) BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS 1 ZORGT VOOR GELD 1 STEUNT WINTERHULP 1 GIRO 5553 Architect Valk! is thans juist vrij wel 'gereed gekomen met de restau ratie van het bekende kerkje van Waalre. Maandag j.l. werd bij de dam club aangevangen met een jubi'eum- wedstrijdi, georganiseerd bij' gelegen heid van 'haar 15-jarig bestaan. De resultaten van d'e eerste ronde wa ren: Groep I: Klerksde Graag 0—2. Schaap—Nieuwkoop1 20. Groep II: Jonkerv. d'. Berg 20. Klaren—v. Beijnen 11. Groep III: CouwenbergFlitters 11. Baaijens—Nooten 20. Maandag a.s. voortzetting om 7 uur. Op het Consultatiebureau v. zuigelingen alhier, waren Dinsdag j.l. 16 zuigelingen voor onderzoek aanwezig n.l. uit Heusden 13, Oud- heusddlen 1, Aalburg 2. AALBURG. Voor dé Ger. Gem. alhier hoopt Zaterdag, 20 Februari, des avonds om halt zeven voor te gaan de heer Rijksen uit Utrecht, terwijl op Vrijdag 26 'Februari, dies avonds om zeven uur, Ds. Ligtenberg uit Vlaardingen hoopt op te treden. Woensdag 24 Febr., zal in het gymnastieklokaal alhier d'e Ou deravond van de School 'met den Bijbel" gehouden worden. Bewijzen van toegang (gratis) zijn te verkrij gen bij "het Hooter dér School. ANDEL. Onder buitengewone belang stelling vierde de Herv. Jongelings- vereen. „Obadja" alhier haar 15e Jaarfeest. De Voorzitter, de heer W. Bronkhorst opende déze bijeen komst met gebed', terwijl gemeen schappelijk werd gezongen Ps. 103 vers 1 en 7. Voorgelezen werd' Ps. 146, naar aanleiding waarvan een inleidend wbord1 werd gesprokén. In het kort werd' stilgestaan bij het geen door de vereeniging was ver richt, terwijl werd gewaagd van groote dankbaarheid tian God Voor hetgeen was bereikt. De Secretaris, de heer D. de Waal, las een goed' verzorgd jaarverslag voor. Het atgeloopen jaar passeer de de revue, terwijl tevens een të- rugbliik werü geworpen op den afge- legden weg van 15 jaren. Dit ver slag getuigde van groei en bloei, onder eminente leiding en van onver diende in rijke mate ontvangen ze geningen. Het lid G. Duizer behandelde een onderwerp naar aanleiding van Lu cas 21 vers 5 tot 38. Zelden hebben we een onderwerp duidelijker en ern stiger door een leek' hooren behan delen. Een keurig stuk werk, het welk in zijn vollen omvang getuigde van goed'inzicht en ernstige studie, 't Ware wel te wenschen, dat ieder onzer de roepstem, dtie ook hiervan uitging, wel moge hebben verstaan. Vriend J. 'G. Smits leverde een voordracht, geüteld! „Johannes Gray". Ook hiervoor lot. Bravo Smits! Door de dames A. Naayen, A. Verbeek, G. Bonis en Versluys wer den verschillende Liederen ten ge- hoore gebracht, onder de bekwame en beproefde leiding van onzen or ganist Jan Redert. Vol stilte en met aandacht werden deze liederen be luisterd en aan de gezichten der aanwezigen was te zien, hoezeer ze van déze zang genoten, 't Is dan ook telkenjare een genot deze dames te hooren. Pouke van Tilborg vergastte ons op een voordracht ,,üe lepe Janus". Net iets voor Pau. 't Was in orde. Het comische mag immers op den dérgel ijken avond evenmin ontbre ken. Gezonde humor wordt gelukkig ook in Andel nog steeds gewaar deerd. Na gemeenschappelijk' zlingen en collecte werd' gepauzeerd. Na her opening kregen we allereerst van P. de Fijter Hzn. een voordracht, genaamd „De Broeders". Goede wijn behoeft geen krans, nietwaar? Hendr. van Rijswijk Janzn. refe reerde over de Baptisten. Voor vele zal dli't onbekend "terrein zfjn ge weest. Des te noodzakelijker echter om een dergelijk! onderwerp aan te snijden. Eien leerzaam en degelijk stuk werk. Door Jan van Rijswijk Janzn. werd op uitnemende wijze een stuk' pro za „Herinnering" voorgelezen, ter wijl 'Wim van Andel reen voordracht leverde over „John Maynard". Voor Wim een apart woord' Van lof. Hij toonde Zich een ware voordracht- Kunstenaar. 'f Was werkelijk ontroe rend en vol 'tragiek. In ademlooze stilte werd' hij beluisterd. De Voorzitter bracht na afloop allen dank voor het welslagen van dezen avond en den leden in het bijzonder voor hun werk en trouw vergaderingbezoek, terwijl de secre taris D. de Waal, dén Voorzitter dank betuigde voor al hetgeen deze in dén loop der jaren voor Obadja heett gedaan. Memoreerende kunnen we zon der overdrijving zeggen, dat deze jaarvergadering van Obadja op 'hoog peil stond'. Hetgeen werd gepres teerd was, behoudens enkele klei nigheden, in alle opzichten wei Ver zorgd en getuigde van een frisch en gezond vereenigingsleven onder be kwame leiding. Hoe gelukkig, dat dergelijk werk ook in dezen tijd nog voortgang mag vinden. Immers, hier worden de jongens bij voort- dduring onderwezen met alleen op stoffelijk terrein, doch wordt hun tevens bij herhaling gewezen, hoe noodzakelijk het is Zijn Schepper en Formeerder te zoeken In zijn "jeugd. Om Hem te belijden en trouw te zijn onder alle omstandigheden. Dit werk kan niet genoeg worden ge waardeerd, vooral ook in dezen tijd. We hopen en bidden, dat God, den heer Bronkhorst, die zooveel 'uit liefde voor de Andelsche jeugd, maar bovenal ter eere Gods doet, nog vele jaren lust en kracht zal schen ken, om op dit gebied! werkzaam te zijn. ALMKERK. Meldt U aan bij de "Waffen-SS, het legioen of het wachtbataljon in Nederland Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eefste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. leverancier, bij wien men als klant staat ingeschreven, te overhandigen om hem zoodoende in staat te stellen van zijn transjxirtmiddelen een zoo economisch mogelijk gebruik te maken. Ten aanzien van handelaren, die nog bestellingen op reeds eerder geldig ver klaarde brandstoffenbonnen hebben uit te voeren, geldt het voorschrift, dat de ze bestellingen met voorrang moeten worden uitgevoerd. Het mag dus niet voorkomen, dat een gezin reeds brand stoffen ontvangt op de bonxiummers 09 en ot 10, terwijl een ander gezin, dat bij denzelfden leverancier staat inge schreven, nog wacht op brandstoffen van eerder aangewezen bonnen. Het zal den handelaren niet altijd mogelijk zijn op alle geldige bonnen zeer gewilde soorten, b.v. anthraciet of parelcokes te leverenmen neme daarom zoo noodig genoegen met ge deeltelijke levering van andere soorten. Over de wijze waarop gemengd sto ken het best kan geschieden, zijn reeds vroeger adviezen gepubliceerd. Kleinere en grootere huis brandverbruikers. In hetzelfde tijdvak van 17 Febr. tot en met 30 April 1943 geven de met „Een eenheid 9e tot en met 12e pe riode" gemerkte bonnen elk recht op het koopen van een eenheid vaste brand stoffen. Deze laatste periodebonnen zijn uitgereikt ten behoeve van kleinere huis brandverbruikers in de groepen B, C, D en E-rood. Groote huisbrandverbruikers in de groepen B, C, D en E-rood (dat zijn zij, die van de brandstoffencommissie, waaronder zij ressorteeren, een identi teitskaart hebben ontvangen) zullen bin nenkort door den plaatselijken distribu- tiedienst worden opgeroepen. Zij kun nen dan op een, door dezen dienst nog nader bekend te maken dag, de toe wijzingen ten aanzien van de groot verbruikers van de groepen B3, C en D voor de negende, tiende, elfde en twaalfde periode en ten aanzien, van de grootverbruikers van de groepen BI, B2 en E-rood voor de negende en tiende periode in ontvangst nemen. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben: Dinsdag 23 Februari. Eethen en Genderen, van 9.15—10.30 u. Drongelen, Heesbeen en. "Doeveren van 10.30—11.45 uur. Meeuwen van 11.4512,15 u. Bab.-Broek van 1.302 uur. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben: Woensdag 24 Februari. Huisnr. 185 van 9.1510.15 u. 86—170 van 10.15—11.15 u. 171—250 van 11.15—12.15 u. De uitreiking heeft plaats in het café bij de Gez. Vos. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben: Maandag 22 Februari. Wijk A, van 9.1510.15 uur. Wijk B, van 10.1511.15 uur. Wijk C, van 11.1512.15 uur. De uitreiking heeft plaats in het Vereenigingsgebouw. Schoenen, Textiel en Banden. In de week van 22 tot en met 27 Februari a.s. is er op de zittingsurien vastgesteld voor afgifte formulieren, ge legenheid tot het afhalen van aanvraag formulieren voor schoenen, textiel en, banden, voor personen, wier geslachts naam begint met de letters S tot en met Z. Uitreiking toeslagkaarten voor zwaren arbeid. WERKENDAM: Distr.-kantoor, Kruis straat. Maandag 22 Febr. van 912 u. de stamkaartnos. van 12000 en van 1.303.30 u. de stamkaartnos. 2000 en hooger. DE WERKEN: Dinsdag 23 Febr. van 9—12 u. SLEEUWIJK, Dinsdag 23 Febr. van 1.303.30 u. (gem.-huis). Toeslagkaarten worden aan personen uitgereikt, die werkzaam zijn te Wer kendam of Sleeuwijk. Schippers alleen wanneer zij te Werkendam of Sleeuwijk laden of lossen en dit vermeld staat in hun bevrachtingsboekje. Inlevering bonnen door detaillisten. Winkeliers moeten Donderdags hun bonnen inleveren. Bakkers 's-Woensdags. Bij de inlevering van Woensdag en Don derdag j.l. was bij bijna geen winke lier de zaak in orde en moest bijna iedereen naar huis terug om opplakvel- len ot ontvangstbewijzen, in orde te ma ken, ondanks de ontelbare waarschuwin gen die er reeds gegeven zijn. Nogmaals worden de volgende punten onder de aandacht gebracht. Alle soorten bonnen moeten op aparte opplakvellen geplakt worden, zoowel roode als zwarte als rantsoenbonnen. Opplakvellen en ontvangstbewijzen moeten met inkt ingevuld worden en mogen niet veranderd worden. Opplak vellen moeten doorloopend genummerd zijn. Zij die bij een volgende inleve ring nog afwijkingen van bovenstaande punten hebben, zullen hun toewijzingen 2 dagen later ontvangen. Inlichtingen betreffende de inlevering zijn steeds te verkrijgen. NIEUWE KOLENBONNEN. Van 17 Febr. tot en met 30 April 1943 geeft elk der bonnen 09BV en 10BV der DV-kaart recht op het koo pen van één eenheid vaste brandstoffen. Voor het huidige stookseizoen zullen geen verdere brandstoffenbonnen meer worden aangewezen. Ook thans wordt het publiek er in zijn eigen belang op gewezen, dat het gewenscht is de thans geldig verklaar de bonnen zoo spoedig mogelijk aan den TWEE BOTERBONNEN VOOR 24 DAGEN. Boterbon 05, waarvan dezer dagen werd bekend gemaakt, dat daarop voor de distributieperiode, welke op Zon dag 28 Februari 1943 begint, margarine Zaterdag en Maandag wordt weder om door het geheele land een straat collecte voor Winterhulp gehouden en wel de voorlaatste in dit seizoen. Over de vorige collectes is Winter hulp zeer tevreden, ze hebben die van vorige jaren verre overtroffen. Als ge volg daarvan stegen ook de uitkeerin- gen in belangrijke mate. Er zijn echter nog duizenden volksgenooten, die nog op een uitkeering van W.H.N. wachten,. Daarom wordt nogmaals dringend her innerd aan den, Volksche plicht om naar vermogen te offeren. Iedereen drage het zijne bij. Het stadhuiscarillon is namelijk be houden ons fraaie klokkenspel is vrij gesteld van opvordering, die thans aller- wege plaats vindt. In verband met de klokkenvordering heeft het er voor het Heusdensche stadhuiscarillon donker uit gezien, daar het aanvankelijk geplaatst was o p de lijst der gerequireerde klok ken. De Heer Thomaes heeft in zijn kwaliteit als burgervader der gemeente Heusden manmoedig op de bres gestaan, om onvermoeid en vol toewijding te strijden voor het behoud van het klok kenspel. Voor degene, die weet met hoevele in stanties men te maken krijgt aleer een, dergelijk uniek sucoes kan worden ge boekt, die ook weet wat al bezwaren en moeilijkheden overwonnen moeten worden en hoe onverbiddelijk gestreng de klokkenvordering als oorlogsnood- zaak werd doorgevoerd, hij zal gevoe lens van erkentelijkheid betoonen aan het gemeentebestuur in den persoon van den heer Thomaes, die het in taaie vasthoudendheid klaarspeelde het klan- kenrijke, prachtige carillon voor ons stadje en zijn omgeving te sauveeren. Het is ongetwijfeld de liefde voor ons mooie, rustige stadje geweest, die den Heer Burgemeester alle moeilijkheden deed trotseeren, om datgene te behou den, wat een integreerend deel met ons Heusden uitmaakt, n.l. het klingelende carillon. De speelsche klanken van het jubelende klokkenspel zullen, hoog uit den toren hun dartel geluid blijven sprenkelen over huizen en menschen een belangrijk stuk schoonheid van, Heusden is daarmede gered. Heusden zonder carillon, dat zou een stilte te weegbrengen, die verlaten en doodsch aandoet Naast dit succes kan een ander wor den gemeld, namelijk het behoud van de oude St. Catharinaklok, dateerend uit 1412 en hangend in. den toren der Ned, Herv. Kerk. Met het bezit dezer klok blijft een cultuur-historisch goed, dat vele geslachten overleefde en een zeldzame, tastbare herinnering vormt uit de grijze middeleeuwen, binnen de mu ren van Heusden. Zoowel dit bezit als dat van het klokkenspel is een feeste lijke erkentelijkheid waard, bijvoorbeeld in den vorm van een muzikale wande ling der Heusdensche Fanfare door ons stadje. beschikbaar werd gesteld na inlevering van den bon bij den detaillist, is geldig van 28 Febr. tot en met 23 Maart. In die periode kan men dus aflevering van margarine verlangen.. Bovendien zal voor de genoemde pe riode een tweede bon worden aange- vyezen, welke recht geeft op het koopen van boter of desverlangd voor zoover voorradig margarine. Het nummer van dezen tweeden bon, die niet zooals bon 05 van te voren be hoeft te worden ingeleverd, wordt nog nader bekend gemaakt. Ditmaal zullen dus twee bonnen te gelijk geldig zijn voor een periode van 24 dagen in plaats van zooals ge bruikelijk één bon voor een tijdvak van 12 dagen. Naar gebleken is, zijn sommige men schen niet meer in het bezit van den bon: Boter 05. Er is echter nimmer bekend gemaakt dat deze bon niet meer zou worden aan gewezen. In verband hiermede zij er nadrukkelijk op gewezen, dat men nim mer bonnen van loopende kaarten moet vernietigen, ook al meent men, dat de ze worden overgeslagen. De Burgemeester van Heusden noo- digt de collectanten van Winterhulp Ne derland vriendelijk uit om Zaterdag 20 Febr. 1943 om 10 of om 2 uur ten stadhuize te willen komen teneinde de bescheiden voor de speldjescollecte in ontvangst te nemen.. Ik maak de inwoners van Heusden, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen er op attent, dat de collecte gehouden wordt van 20 tot en met 22 Febr. a.s. leder taste flink in de beurs en of- fere naar vermogen. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 19 Febr. 1943. op Zaterdag 20 Februari. 08 Brood. 08 Beschuit. 08 Vleesch of vleeschwaren. 08 Aardappelen. 08 Tabakskaart. 473 Koffiesurrogaat. 480 Suiker. 481 Stroop. 482 Gort of Gortmout. 484 Havermout. 485 Peulvruchten. 486 Vermicelli of Maizena. 487, 488 en 489, Kaas. 492, 493, 494 en 495, Bloem enz. 05, 06 en 07, Melk en Taptemelk. 4-08 Reserve, Melk. 4-07 Reserve, Rijst. 3-06, 4-06 Reserve, Cacao. 05, 06, 07 Chocolade en Suikerwerk. VAN 21—27 FEBRUARI. brood of gebak. 09 A V* rants, vleesch of vleeschw. 09 B V» rants, vleesch of vleeschw. 09 A 2 kg. aardappelen. 09 B 1 kg. aardappelen. 09 A Tabakskaart, 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak. VAN 21 FEBRUARI—20 MAART. VAN 11 FEBR.—6 MAART. Bon LL, der textielkaart DF, 500 gram sinaasappelen. Bon DD, der textielkaart DE, 500 gram sinaasappelen. VERLENGD TOT 20 MAART. 483 125 gr. gemengd meel. VAN 4—15 FEBRUARI. 07 Boterkaart, 125 gr. margarine. VAN 11 JAN.—11 MAART. 01 125 gram boter. Voor j>ersonen beneden den leeftijd van 21 jaar. VAN 21 FEBRUARI—20 MAART. 513 250 gram koffiesurrogaat. VAN 17 JANUARI—27 FEBRUARI. 08, 09,[10 en 28 „Verlichting" 2 liter petroleum per bon. per bon. VERLENGD v. ONBEPAALDEN TIJD. 22 en 34 „Verlichting" 1 rants, kaarsen. 01, 02, 03, 04, 05 en 06 K.F. één eenheid vaste brandstoffen per bon. Bonnen één eenheid le12e periode; één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. 06, 07 en 08 B.V., één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 28 Febr. 1943. 09 en 10 BV., der D.V.-kaart, één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. VAN 1—28 FEBRUARI. VERLENGD TOT 28 FEBR. 474, 475, „Q Eenheidszeep" en .,Q Waschpoeder". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr. scheerzeep. Dezer dagen is de mogelijkheid opengesteld dat aanvragen tot Cultuur- Technische werken kunnen worden in gediend bij het Arbeidsbureau alhier, welke dan doorgezonden worden naar den Cultuurconsulent Ir. Smale te Bre da. Door genoemden Consulent wordt een begrooting gemaakt van het uit te voeren werk waarna deze wordt goed gekeurd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2