SPINNEWIELEN OMWISSELING LUISTERVERGUNNINGEN DAMESKAPSALON GE m ,v. v. ii.'ij os m A. van Alphen, CLOSETPAPIER. een kosthuis Flinke WERKSTER Tweede Dienstbode. Dienstbode 1 I^Ceresan Landbouwwerktuigen Makelaar-F axateur 1 TH. HOVERS 1 UwWaschmachine? A LOUIS DOOmtRMKJS INKOOP EEN GROOTE SORTEERING Ravenstein's Kledingmagazijn Dek kleedenverhuur Koopt elke maand een boek s&SESTïïreH-''. m»,m f5° - av d- sm». Mollenhond 4-wielig wagentje Van N. v. H.'tjes geen bewijsnummers C. J. VERDOORN Goedgekeurde Pootaardappelen POOT- AARDAPPELS. NET MEISJE, NET MEISJE, Dienstmeisje, een net Meisje, Algemeene ontwikkeling. BOLSJEWISME Pootaardappels. N.A.K. pootgoed Predikbeurten Gevonden en verloren voorwerpen Advertentiën Kleeding naar Maat Coöp. Boerenleenbank Genderen. CHEF Correspondent Muziek en Muziekinstrumenten KOFFIE-SURROGAAT Te koop gevraagd Vorige week kwam de heer T. C. Broekhuizen alhier zoodanig van een kar te vallen, dat hij met een hersensschudding werd opgenomen. Zijn toestand is ernstig. Bij de gehouden stemming der Herv. Jongel. vereen, alhier, werden herkozen M. Walraven en W. Walraven, resp. secretaris en biblio thecaris, terwijl wegens het bedan ken van B. Gouda als 2e voorz. is gekozen A. v. d .Kolk Gzn. Donderdag, 25 Februari, zal in de Herv. Kerk, des namiddags om drie uur, een Huwelijksinzegening plaats hebben. Bij 'ontstentenis van Ds. Trouwborst, zal Ds. Harkema u'ft Wijk in dezen dienst voorgaan. Naar wij van bevoegde zijde vernemen hebben Kerkeraad en Leden der Geref. Kerk alhier besloten, met het verband der Geref. Kerken in Nederland te breken. Tot welke kerkelijke beweging zij zich zullen aansluiten is nog niet bekend. Zondag j.l. heeft in deze kerk voorgegaan Ds. van Zi/derveld, Chr. Geref. Pred. te Zaamslag (Z). In de gehouden bestuursver kiezing van de Chr. Jongelingsver- eeniging alhier, zijn in de plaats van de heeren G. v. d. Ven en W. A. Groeneveld, die zich resp. als secretaris en penningmeester met meer herkiesbaar stelden, gekozen de heer Ant. Bok en G. Kölbach. Tot Directeur van het Man nenkoor „Ons Genoegen'' alhier, is benoemd 'de heer Kusters uit Dor drecht. De heer F. Kilwinger, bestel- fer bij de Posterijen in deze gemeen te, is overgeplaatst als zoodanig naar Rotterdam. De marechausseé A. v. Strien, 'van de brigade alhier, is overge plaatst naar de brigade JjUaalw'ijk. De Tooneelvereeniging „De Schakel" alhier, zal öp "Donderdag 25 Februari a.s. een uitvoering ge ven Sn de zaal van café van der Straeten alhier. Opgevoerd zal wor den het blijspel „Peters en Zoon". Het echtpaar W. de Joode J. Kant alhier herdacht Dinsdag j.l. onder veel blijken van belangstel ling z'ijn 40-jarige echtvereenigxng. GEVONDENEen damespolshor loge. Terug te bekomen bij H. Nieuw koop, Hooge Maasdijk A 99, Wijk. ^GEVONDEN: Een witte want, op den weg van Doeveren naar Hees- been. Terug te bekomen bij L. Hille, Polsestraat, Aalburg. GEVONDEN: Een lederen motor- hanaschoen. Terug te bekomen bij F. v. Eeuwijk, Wijkschestr. 12, Heusden. •x xx xx x xx xx f C. v. d. Beek H. Crezee. lo x x x x x x x x x x 4 Dankbetuiging. G. W. DOEDEIJNS, GRAFMONUMENTEN HEUSDEN. Ook voor veranderingen en verstellen. Voor eiken J: DE KONING, LIESHOUT N B. Tel. 204. gevraagd" Kerkstr. 128 a Genderen Uitsluitend deze week, Woensdag 24 Februari B. NIEUWKOOP, „FICK1NGER" Breda W/Jk vooroP9es^e'd dat het zaaizaad ont- droog- of natont- smetter voor alle graansoorten Coöp. Landb. Aan- en Verkoopvereen. „Altena en Biesbosch" Nieuwendijk. NEDERLANDSCHE VOLKSEENHEID tegen vughterstr. 39 DEN BOSCH Tel. 3383 Piano's Harmoniums f 3 I DOUWE EGBERTS J Rood en wit klaverzaad, Seradella en alle soorten Graszaden. B. BOERTJES, Zaadhandel - Dedemsvaart. M. M. DE REEPER DEN BOSCH w. TIMMERMANS Veen 195 TELEF. 14 ANTIQUARIAAT „DE KEMPEN" Willem Il-str. 24, Tilburg. IN MAART ZIJN AAN DE BEURT: PTT Heeren- en Jongenswinterjassen Dames- en Heerenregenjassen Heeren- en Kindercostuums Pantalons, Plusfours en Jongensbroeken Overhemden, Werkhemden, enz., vindt U in: BUITENHAVEN 5 DEN BOSCH J. SUURS KERSTEN PERMANENTEN HAARVERVEN ONDULEEREN WATERGOLVEN DEKKLEEDEN EN TENTENMAKERIJ Breede Haven 118 Telefoon 2071, b g.g. 2974 in den Boekhandel Firma L. J. VEERMAN Heusden „KAGROLATEX" Kamerkachels f 35, Keukenfornuizen f 70, kleefstof om zelf zakken,'Buffetten en Dressoirs f80, Trektafels f 25, zeildoek, enz. te raparee- Linnenkasten f 60, Wringers f 40, Naai- ..r5n' ,per K-Cb f3.25. machinesf 60, Spiegels f 12.50. 4 Stoelen f40, een prima VEERENBED met tijk, f 85. Wie wil ruilen? 21 Februari (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. de Jong uit Venlo. AALBURG, 9.30 u. leesdienst en 6.30 u. Ds. Boezer. Geref. Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. ALMKERK, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 9.30 u. Ds. Brasser (Bed. H. Doop). BAB.-BROEK, 9.30 u. Ds. Eysenga. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, nm. 2 u. Ds. Boezer. EETHEN, 9.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 9.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 9.30 u. Leesdienst en 2.30 u. Ds. Menken. G1ESSEN, 2 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden (vm. Bed. H. A.). 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. Eysenga uit Babiloniënbroek. KERKWIJK, 2 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds: Vroeg in de Weij. MEEUWEN, geen opgaaf. Ger. Gein. 9.30 en 2.30 u. Leesdienst. NEDERHEMERT (N.Z.) 2 u. Ds. v. Oosterzee. NIEUWENDIJK, Ger. Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDEROIJEN, 9.30 leesdienst en 6.30 u. Eerw. Heer de Rooij, Rijswijk. Ger. Kerk (voormalige) 10 en 2.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. Leesdienst. RIJSWIJK, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Lummel. UITWIJK, 10 en 2.30 u. Ds. Snijders. VEEN, 9.30 en 2.30 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem., 9.30 en 2 u. leesdienst. WASPIK, 10 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 9.30 en 2.30 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10 en 2.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 en 3 u. Ds. E. van Wieringen. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Jonker. Ger. Gem. 10 en 3 u. leesdienst. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 uur, leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. de heer Smit van Rotterdam. BIESBOSCH, 10 u. de Heer v. Neu- tichem uit Dordrecht. Is het object klaar, dan wordt door denzelfden Consulent de meerwaarde van het object vastgesteld en het ver schil tusschen de kosten en de meer waarde in den vorm van subsidie uit betaald. Met deze werken wordt bereikt, dat de Voedselvoorziening meer gewaar borgd wordt, Uw land productiever klaar ligt, terwijl U tevens Uw perso neel, zoowel Uw vaste als losse arbei ders niet behoeft te ontslaan en. deze elk uur productief kunt laten maken. U kunt bij goedkeuring dit werk uit la ten voeren wanneer het U gelegen komt. Als voorbeeld willen wij noemen, dat de kosten van een dergelijk werk wor den begroot op f 1000 en de meer waarde daarna wordt vastgesteld op f 300, zoodat U in dit geval een subsi die van f 700 zoudt ontvangen. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt op het bijkantoor van het Ge westelijk arbeidsbureau, terwijl men be reid is U zoonoodig te bezoeken. De heer C. H. de Graaf alhier, heeft bedankt als ouderling der Herv. Gemeente. Tot bestuursleden der Herv. Schoolvereen. alhier, werden op de j.l. gehouden ledenvergadering herkozen de heeren C. den Boer en Ant. Burghout, terwijl in de plaats van den heer Jac. v. Leeuwen werd gekozen de heer W. Romijn Nicsz. In de vacature van den heer P. v. Wijk werd gekozen de heer A. Romijn Hz. GENDEREN. HEESBEEN. POEDEROIJEN. VEEN. Bij de Huwelijksbevestiging op a.s. Donderdag om 2.30 u. in de Herv. Kerk alhier, hoopt Dr. G. Tjalma voor te gaan, aangezien Ds. Trouwborst uit Aalburg verhinderd is. WERKENDAM. Vrijdagavond 26 Februari en dus niet Zaterdagavond 27 Februari zal in het Nutsgebouw alhier, spreken de heer J. Ebben, met het onderwerp: Neder- landsche Volkseenheid tegen Bolsjewis me. (Zie advertentie). Woensdag trad alhier in de de Nutszaal op Albert Klein met de Ro- di Roeters. Het gezelschap wist de lach spieren van het publiek uitstekend los te werken. Het was in zijn geheel een zeldzaam mooien avond en we hopen dat èn Albert Klein èn de Rodi Roeters niet voor het laatst in Werkendam zijn geweest. Ds. Overduin van Dordrecht, heeft het beroep van de Chr. Ger. Kerk alhier aangenomen, na 10 jaar vacant te zijn geweest. WIJK EN AALBURG. Het pl. Buurtschajïshoofd. WHN alhier, maakt bekend: Op Vrijdag en Zaterdag 19 en 20 Febr. 1943 zal in onze gemeente de 10e collecte ten ba te van Winterhulp worden gehouden. Tevens zal de Jeugdstorm op Zater dagmiddag een straatcollecte organisee- ren. Het pl. comité doet een beroej> op onze dorpsgenooten om zoowel de bus collecte als de straatcollecte te doen slagen. Zooals reeds is medegedeeld zal van de opbrengst van deze en de 2 volgende collecten afhankelijk zijn of er nog middelen beschikbaar komen voor een 4e uitkeering aan onze nood lijdende volksgenooten waarin tevens be grepen zijn onze eigen dorpsgenooten. Dat dus een ieder naar vermogen bijdra ge. Bedenk, dat er nog vele gezinnen zijn, die op de hun verstrekte bonnen geen levensmiddelen kunnen koojien om dat er gee» geld beschikbaar is. Vooral in steden doet dit verschijnsel zich veelvuldig voor. En hoe vaak hoort men ook hier niet woorden van deernis over de bewoners onzer steden. Dorpsgenooten, laat het niet bij woor den alleen blijven, maar toont door Uw offer aan Winterhulp, dat Uw ge voelens ernst zijn en dat ook gij Uw deel wilt bijdragen tot leniging van de nooden waarin velen thans verkeeren. Morgen Zaterdag wordt in het Vereenigingsgebouw alhier een spreek beurt vervuld door den heer Brunklaus, met het onderwerp „Nederlandsche Volkseenheid tegen Bolsjewisme". Aan vang 8 uur 's avonds. (Men zie verder de advertentie in dit nummer). Zaterdagavond 27 Febr. hoopt de fanfare „Oefening en Uitspanning" een uitvoering te geven in het Vereenigings gebouw met medewerking van haretoo- neelvereeniging. WOUDRICHEM. GEVONDEN: 3 gordijnrollen op den weg naar Andel. Inl. bij den Qem.-Veldwachter te Eethen. Ondertrouwd en Genderen, Meerhoek B 70. Nieuwendijk, Dijkje A 157. Februari 1943. Receptie Genderen, 23 Febr. van 3—5 u. Nieuwend., 25 Febr. van 3-5 u. Toekomstig adres: Genderen, Provinciale weg B 105. Voor de vele blijken van meeleven, welke wij bij de herdenking onzer vijftigjarige-echtvereeniging op 8 Febr. j.l. hebben ontvangen, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. J. B. MEIRESONNE. C. H. MEIRESONNE-BAX. Genderen, 17 Februari 1943. Voor de vele bewijzen van deel neming, ons betoond bij het over lijden van onzen geliefden Man en Vader, den Heer betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. C. DOEDEIJNS- Donker. ANDR1ES. Heusden, Febr. 1943. in uitsluitend eerste klas ma teriaal en uitvoering in alle prijzen bij Fa. N. Glaudemans Zn. Den Bosch Tel. 4526. Nieuwe bestellingen worden welaan- g'enomen, doch voor 1 Juni niet uitgevoerd. Te gebruiken als Boekjes inhoudende 100 velletjes PER BOEKJE 12 CENT PER 5 BOEKJES 55 CENT PER 10 BOEKJES. 95 CENT N.V. Manufacturen en Confectiehandel v.h. J0I1AN DE MOL Hensden. in de gemeente Eethen, liefst in klein gezin. Brieven onder No. 24 aan het Bureau van dit Blad. levert U billijk en vlug door de N. a. K. in diverse soorten en maten. is het kantoor der Bank, in plaats van op Dinsdag, geopend op namiddags 2-5 en 's avonds van 6.30—8.30 uur. HET BESTUUR. Steeds voorradig alle soorten N.A.K. gekeurde Pootaardappels. Bestelbonnen kunnen hiervoor inge leverd worden bij Perzikstraat B 17 - WIJK. TERSTOND GEVRAAGD: Een tegen goed loon, in een klein gezin te Genderen. Adres te bevragen onder letter A aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD: flinke Mevr. SCHOTS-Nueboer, Bosscheweg 27 - Vught. Zoo spoedig mogelijk gevraagd zelfst. kunnende werken, v. d. of d. e. n. Mevr. WIJNBELT-van Straten, Molenstr. 100, Woudrichem. Mevr. HOOYKAAS, Oudedijk 11, Rotterdam (O), vraagt zoo spoedig mogelijk zelfstandige voor dag en nacht. Aan te melden bij Mevr. Mijnlief, Hoogstraat 49 Werkendam. GEVRAAGD: voor dag en nacht, in klein gezin. Zelfst. kunn. werken, z. g. g. onnoodig zich te melden. AanbiedenMevr. BURCKSEN, van Slingelandtlaan 32, Hillegersberg (R'dam), Tel. 48403. GEVRAAGD voor dag en nacht, P.G., niet beneden 18 jaar, zelfstandig kunnende werken, van goede getuigen voorzien. Brieven aan Mevrouw D. Hogenbirk-Bakker, Slangenweg 7, Laren (N.-H.). VOOR DIRECT GEVRAAGD voor dag en nacht, in bakkersgezin, goed loon, goede kost, genegen alle voorkomende werkzaamheden te ver richten. J. VINK, Maastrichtseweg 76, 's-Bosch. r Na deze studie hebt U DE introductie tot een leidende positie Een inder daad [zakelijke opleiding ontvangt U van de leraren-practici aan het Inst. N. Ginnekenstraat 53 Duits, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Mondelinge en schriftelijke lessen. Zes Mulo-vakken p. week. Zeeuws Inst. tot Bev. der Alg. Ontwikkeling. Rijks weg, Hansweert. Lesgeld f 2.50 p. mnd. zaxLid- óöfi ocKjfófen wr! smet is Hebt U vergunning voor aankoop van in Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote'kans van slagen. Groote financieele instelling zoekt personen, die na door ons opgeleid te zijn als: in roerende- en onroerende goederen, werkzaamheden als Makelaar-Taxateur willen verrichten. Br. aan Instituut voor Practische Handelswetenschappen, Heyermanstraat 7 - Leeuwarden. Men mag onder geen voorwaarde en op geen enkel terrein met het communisme samenwerken. Wie dit in dwaling doen, zullen als eerste slachtoffers vallenvan die dwaling. In dezen strijd tegen het bolsjewisme moeten de priesters met hun woord en hun voorbeeld de eerste plaats innemen. Encycliek Divini Redemptoris 19 Maart 1937. Vele vooraanstaande mannen hebben faar (n faar Uit gewaarschuwd. Thans dreigt in vervulling te gaan wat zij voorzegd hebben: de bolsjewistische horden staan aan de grenzen van Europa gereed om ons werelddeel te bespringen. De woel- arbeid der communisten en hun handlangers in velerlei vermommingen In ons Vaderland gaat steeds voort: blijft op Uw hoede! Thans geldt het vereenigd te staan als een sterk, modern, Euro- peesch Volk met de andere volken van ons Continent: In geslofen, gewapende EENHEID TEGEN HET BOLSJEWISME! Bezoekt de anti-bolsjewistische vergadering op Zaterdag 20 Februari a.s., te WIJK EN AALBURG, Vereen, gebouw. Aanvang 20 uur. Spreker: de heer BRUNKLAUS. ^%^xxxvv*xvxvvxxxxxx\\xxv\x\xvvx m f A 204 Elke hoeveelheid komt in aanmerking. Brieven aan Is hij misschien defect of versleten? Wij kunnen U helpen met reparatie zoowel als inruil. Vraagt eens om inlichtingen en op gaaf van kosten, het verplicht U tot niets. Filiaalhouder H. Vertegen. Waschmachine Mij. Vughterstraat 67 Tel. 3658. \ll '""ênjrnjim\j\S?y Lt/ar n/encwaerf onze pec//canea/aee//hg hefy?/ 1/ arft/oena/e/ M.J.v.d. SCHOOR GED1PL.VOETKUNOI66 én PEDICURE KERKSTR.56 TE14573.'SBOSCH HALLOHALLO Geef heden Uw bestelbon af voor maat 28/35. Bevelanders, Eigenheimers, Bintjes, Industrie, Alpha en Eersteling, worden thuis bezorgd door émm STAAK DIE STRUD! l/oor betieerscbing t/on CAw BOEKHOUDING en ADMINISTRATIE zorg! ACCOUNTANTSKANTOOR I.M.ÜM. I .iiIH .n.JVi a van boeken, bibliotheken en kleinere partijen a contant. Ook schattingen van bibliotheken geschieden door ons tegen billijke vergoeding. 4 MaartE t/m Es 5 Maart: Ei t/m Fra 8 Maart: Fre t/m Ge 9 Maart: Gh t/m Gre 10 Maart: Gri einde G De luisterbijdrage 1942 (groot f 11.-) moet geheel voldaen zijn en bovendien twee ter mijnen (f2. voor Januari en Februari 1943. In April zijn de letters H t/m J aan de beurt Koningsweg 127 DEN BOSCH Tel. 4708 M. VAN DER WERFF - 's BOSCH Verkrijgbaar vanaf 50.— ook zonder borg, op salarissen, pensioenen, lijfrenten, persoon lijke en/of zakelijke zekerheid. Handels- Bedrijfs- Landbouw- en Auto-credieten. EERSTE TWEEDE HYPOTHEKEN. Vr. kosteloos inlicht, met porto v. antwoord. Vertegenwoordiger H. A. J. v. d. MIERDEN, Huize „Bethuanba" O. Vlijmenscheweg 81, 's-Hertogenbosch. Prijs per adv. van hoogstens 6 regels enk. kolom, 1 x pl. f 0.70, 2 x pl. f 1.32, 3 x pl. f 1.76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen l x pl. f 0.61, 2 x pl. f 1.12, 3 x pl. f 1.53. - (Alles bij vooruitbetaling). d. Waal", Sleeuwijk. Laageinde 92, Baardwijk (gem. Waalwijk). Tekoop600 Oud-Holl. pannen,partijtje wand en vloertegels voor f 190.Te bevr. Breestr. w 90 Heusden. A. M. de Waal. TE KOOP Te bevragen aan het Bureau van dit Blad. TE KOOPeen VULKACHEL prijs f 70. bij W. BOUMAN Oudestraat A 459 WIJ K. TE KOOP een goede Te bevragen by D. v. d. HEUVEL E 19 Almkerk TE KOOP: een Blauwe Winter Overjas f 35.—. Vischmarkt, Heusden. AD SMITS TE KOOP: f 50.—. A. M. DE WAAL B 33 Andel. 5 knotten wol, zwart met wit streepje, voor-oorlog- sche kwaliteit, voor wol van andere kleur. Adres Grootestraat 157, Veen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3