1EN GOED MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID? SITCtO SPORTZAAK P. DEJ0NGH Ijzerwaren Gereedschappen H DE BONT! BULTEN U Michaels Ijzerhandel W. TIMMERMANS k ZONEN Coöp. Boeren Leenbank „L.B." GELD OP HYPOTHEEK Veerdienst „JANIHUDI". N.V. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT 36 „KLEIN CASINO" „Het Klaverblad" DAMES- en HEEREN KLEEDING Rentevergoeding voor inlagen 2 Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties TECHNISCH BUREAU „ELGO BOLSJEWISME JUWEELEN, GOUD ENZILVER FA. BALTUS MEIJER BEZOEKT vanaf heden de geheel g e m o d e r- B. VAN LIER CH. VAESEN, „G.R.E.V.O." Denk zónder ophonden aan gas- en stroombesparing A VERSCHUUR=BAERT Land- en Tuinbouw Rechtzaken Burgerlijke Stand Marktberichten GORINCHEM J. A. MONSTER evacuatieverhuizingen WIJK EN AALBURG. INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT L. W. GOUDA. Botermarkt O 84, Tel. 72, HEUSDEN GEEF DEN BOOMGAARD TIJDIG MEST. Vroeger kon men zeggen: neem deze meststof liever voor dit ge was en op dien grond, of: ik gebruik jn den herfst deze en in het voor jaar en in den zomer die meststof. Thans moet men nemen, wat men krijgt. En dat is met veel.^ Maar daarom is het wél van het allergrootste belang om wat men krijgt, zoo goed mogelijk te ge bruiken. Dat geldt ook voor onze boom gaarden. Vroeger waren deze nog al eens de stiefkinderen. Maar dat is in de laatste jaren wel heel snel veran derd. En de resultaten van die ver andering zijn niet uitgebleven. Dat hebben degenen, die met den tijd niet mee wilden gaan, wel tot hun schade en schande gezien. Wat is er door soortenkeus, door snoeimethode, door ziektenbestrijding en door bemesting al niet bereikt! Maar, zooals we reeds opmerkten, met de bemesting kan men, evenmin als met de bestrijding van ziekten en beschadigingen handelen, zooals men wil. Noodig zou bijv. zijn een flinke gift tostorzuurmest. Die zou wonderen doen, evenals voorheen, zonder dat men er toen genoeg aan dacht aan schonk. Gelukkig is er nog wef 'wat stik stof te krijgen. Stel je voor, dat we nog zonder luchtstikstolmest zaten! Wat 'zou dat een ramp zijn! Geef de stikstof, die ge krijgt voor den boomgaard, ook aan dien boom gaard. En geef die zoo vroeg moge lijk. Late giften geven niet het volle profijt. Vooral na zoo'n rijk vruchtjaar, als achter ons ligt, ts het dringend noodig op de bemesting der boom gaarden te letten. Kalkammon is voor de fruittelers een kostelijk product Mits tijdig ge geven. En dit is een der luchtmest- stotfen, die nog disponibel is, zij het in beperkte mate. Kantongerecht 's-Hertogenboich. Zitting van Maandag 15 Febr. Vee laten loopen o.a. grond: D. W., Sprang-Capelle, f20. Leerplichtwet: J. S., Wijk en Aal burg, tl; M. M„ Wijk en Aal burg, fl. Loopen over verb, grond: Th. J. v. R., Sprang-Capelle, 17.50. Jachtwet: H. G. J. B, Waal wijk, 14 d. h. Geen voorlicht: P. G. M. L., Dus- sen, f3. Geen voor- en achterlicht: D. V., De Werken, f2.50 plus fl. Voertuig zonder voorlichten: A. W. K., Elshout, 12 plus fl. Zaklamp niet verduisterd: M. J. ae C., Sprang-Capelle, 13. Geen blauw licht: C. J., Waal wijk, f 3. Blauw voorlicht: C. W. J. W., Heusden, 12.50. Geen blauw licht: A. S., Waal wijk, 15. Zitting van Woensdag 17 Febr. Geen achterlicht: G. A. de W., Drunen, t2.50. Rijwiel onbeheerd laten staan: L. A. B., Eethen, f7.50. HEUSDEN. Geboren: Peter Leonard; z. v. L. Verheij en M. 'H. Blom; Johanna Hendrika Maria, d. v. H. de Gouw en M. Burghouts; Thonïa Cornelia Maria, d. v. M. J. Buijs en A. M. van Schaik. Getrouwd: Johannes H. Verhoe ven, 24 j. en Laurina Versteeg, 21 j. Overleden: Augustinus A. Couwen- berg, 50 j., wedn. van L. Herman. ALMKERK. KERKWIJK. Over de maand Januari. Geboren: Cornelia Egondina, d. v. R. Kamsteeg en A. M. H. van Gangelen; Johanna Catharina, d. v. A. de Weert en P. Kleij; Antonia Maria, d. v. M. J. W. Barnings en A. A. van Kuijki; Jan, z. v. J. Jonkers en E. van Hemert. RAVBNSWAAY'S KOFFIE-SURROG AAT cent per 250 gram AFD. INKOOP JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 INTERESSANTE PRIJZEN! REIDO CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELI|K IS????? BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNAIES GEZELSCHAPSSPELEN KERKSTRAAT 32 - DEN BOSCH niseerde en uitgebreide BENEDENZAAL Eiken dag vanaf 4 uur 3 Orkesten. In de BENEDENZAAL het optreden van d« vermaarde band ARNOLD BRINKMAN In de BOVENZAAL de succesvolle stemmingsband RIE COSTER. BEZOEKT onze intieme en g D schitterend ingeriehte luxueuze 1 Knalprogramma's I I Stemming Het trefpunt van het uitgaande publiek. Beleefd aanbevelend, A SCHELLEKENS. BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN ASSURANTIEZAKEN HOTEL -/CAFÉ - RESTAURANT Vischstraat-Hoek Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant*„ROYAL" Telef 4351, 's-Hertogenbosch Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA. en Tel. 2841, GORINCHEM Geen sprekender GEDACHTENIS dan een mooie VERGROOTING Wij maken deze naar elk be staand portret dat U bezit I TELEF. 67 HEUSDEN. Grootestraat 231 WAALWIJK NAAR MAAT. Prima Coupe. Telefoon 409. Meubeltransportbedrijf Stationsweg 1 - Telef. 2440 GORINCHEM Ruime droge bergplaats voor inboedels. VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No. 14 KASSIERS EN COMMISSIONAIRS IN EFFECTEN Waalwijk Telefoon No. 55 Koopen en Verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsclie coupons Belasten zich met het nazien van uitlotingen Verhuren loketten in hun brand- en inbraak- vrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes Verrichten verder ALLE BANKZAKEN Bezorgen ALLE ASSURANTIËN Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 610 uur. BEHANDELING VAN BELASTING AANGELEGENHEDEN Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten LEVERING EN REPARATIE VAN ALLE ELECTRISCHE APPARATEN EETHEN (BIJ WAALWIJK? DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. HEUVEL 90 TILBURG TELEFOON 4235 BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden. WOUDRICHEM—GORINCHEM v.v. DIENSTREGELING van 16 NOV 1942 af. DAGELIJKSCHE DIENST ZONDAGSDIENST. RETOUR 3t CENT. ENKELE REIS 171/, CENT. Geeo Huur Geen Rente! Hoe kan dat? SIROOP PAMEL SIROOP BONNEMA ABDIJSIROOP BONNEMA HOESTPARELS BONNEMA CACHETS DROGISTERIJ ONTSMETTING VAN 'T ZAAIZAAD VAN ZOMERTARWE. In het bericht van den Plantenziek- tenkundigen Dienst „Ontsmetting van het zaaizaad van voorjaarsgewassen", in een vorig nummer van ons blad opge nomen, is er reeds op gewezen, dat de gezondheidstoestand van het zaaizaad dit jaar over het algemeen vrij slecht is, zoodat ontsmetting nog meer dan anders gewenscht is. Ondertusschen is gebleken, dat vooral de gezondheidstoe stand van de zomertarwe zeer te wen- schen overlaat, zoo zelfs, dat, indien geen ontsmetting wordt toegepast in vele gevallen zeer groote teleurstellingen zeker niet achterwege zullen blijven. Deze zou kunnen voorkomen, worden door het zaad te ontsmetten. Vandaar dat de Plantenziektenkundigen Dienst nogmaals aan alle verbouwers den raad geeft geen onontsmette zomertarwe uit te zaaien. De natontsmetting kan geschieden door gebruik te maken van een der in P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. alphabetische volgorde genoemde mid delen Abavit-, Ceresan-, Fusariol- of Germisan natontsmetter en wel voor zaad dat ter keuring wordt opgegeven, 3 liter van een 3 pCt. oplossing en voor ge woon zaad 22 1/2 liter van een 2pCt. oplossing per hl zaad. Bij aanwending van een der droogont- smetters Abavit-nieuw, Ceresan-nieuw, Fusariol-droogontsmetter en Germisan- droogontsmetter wordt 2 gram per kg zaad genomen. Geen korrel worde onontsmet uitge zaaid! AGKICOLA. Over de maand Januari. Geboren: Jan, z. van W. p. v. Steenis en J. B. v. Dijk; Hendrik A., z. van P. Schouten en A. BrangerAgnes d. van J. Schmidt en J. Kamp Margaretha E., d. van W. H. Boterblom en E. d. KoppelJacoba, d. van G. Vink en W. v. Drunen; Diederiekje, d. van J. Dekker en A. de Graaf; Jan C., z. van W. Keller en A. Ottevanger; Pieter L., z. van P. Swart en E. v. Vliet; Johanna d. v. W. Nederveen en W. v. Vuuren; Jacobus, z. van N. Swart en J. Wester- lakenArie, z. van W. Verschoor en E. de Later; Adrianus J z. van M. A. v. Krimpen en N. v. Wijk; Maaike, d. van W. J. Ebert en C. W. Verschoor. Overleden: Bastiaan Willem Buizer 56 j., echtgenoot van Johanna H. Roo seboom Adriana J. Romijn. 60 j. Jan v. d. Koppel, 2 m.; Jan Willem Schmidt, 73 j., echtgenoot van Agnes 'VerwoerdtBetje Meijer, 80 j., echtge- noote van Job Teuling. ROTTERDAM, 16 Februari. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1830 dieren, waaronder 19 paar den 12 schapen, 795 runderen, 438 nucntere kalveren, 27 graskalveren, 125 biggen en 414 bokken en geiten. Prijzen per stuk: melkkoeien f 1100, f 950, f 750; kalfkoeien f 1050, f900, f700; varekoeien f750, f650, f 550; vaarzen f700, f600, f450; pinken f 550, f 450, f 350. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was iets grooter met stroeven handel en staande prijzen. Varekoeien,: aanvoer als vorige week met kalmen handel en prijshoudend. Vaarzen en Pinken aanvoer matig met luie handel en de prijzen ble ven constant. 's-HERTOGENBOSCH, 17 Februari. Op de markt van heden waren aange voerd 1673 stuks en wel 777 runderen, 233 nuchtere kalveren, 221 biggen, 223 loopers en 219 geiten. De prijzen waren als volgt: Kalfkoeien en melkvee f 650, f 800, Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. f1150; magere ossen en koeien f500, f 750; jongvee f280, f 380; graskalve ren f180, f240; loopers f90, f 110; biggen f 45, f 55, f 85, alles per stuk. Rundvee vrij goede aanvoer; handel in melkvee zeer matig door hooge vraag prijzen drachtig vee meer belangstel ling, handel vlot met sterk uiteenloo- pende prijzen. Weinig jongvee, handel stug, prijshoudend. Groote aanvoer van loopers, goede vraag met extra hooge prijzen. Biggen kleine aanvoer; ook hier zeer uiteenloopende prijzenzwaardere biggen loopen tot f 100. Veel kleinere aanvoer van geiten en bokken. Voor een geit met wat vleesch wordt zeer veel geld gegeven. gv NEDERLANDSCHE VOLKSEENHEID spjp tegen Het communisme en het bolsjewisme ts een doelbe wuste revolutie tegen Godtegen Christustegen Zijn koningsschap en Zijn kerkWant het bolsjewisme heeft slechts één doelde vernietiging van alles wat Christelijk is. Kardinaal Innitzèr in Dec1936. Vefe vooraanstaande mannen fiebden [aar (n faar Uit gewaarschuwd. Tharv» dreigt In vervulling te gaan wat zij voorzegd hebben: de bolsjewistische horden staan aan de grenzen van Europa gereed om ons werelddeel te bespringen. Da woel* arbeid der communisten en hun handlangers ir» velerlei vermommingen fn ons Vaderland gaas steeds voort: blijft op Uw hoedel Thans geldt het vereenigd te staan als een sterk, modern, Euro- peesch Volk met de andere volken van ons Continent! in gesloten, gewapende EENHEID TEGEN HET BOLSJEWISME» Bezoekt de antj-boisjewistiiche vergadering op Zaterdag 27 Februari a.s. te WERKENDAM in Nutsgebouw. Aanvang 20 uur.Spreker: J. Ebben. (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas. Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als comfoor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JANSEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519 LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 TEL, ei Boekhoud-Bureau Kerkstraat 7(5 WAALWIJK Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE P R IJ Z E bT voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland - jm 31 01 4 0 Kassiers I>. VAN WIJK. 11 KABOUTER GOEDERAAD Ook al Is U zuinig met stroom en gas, toch verspilt U nog veel van uw rantsoen. Zónder dat y er bij denkt. Dèn brandt de aansteekvlam van eren geyser onnoodig, dèn een lamp, dan weer dit en dan weer dat.... En alles bij elkaar, is deze „gedachtelooze" verspilling zóóveel, dat U verbaasd zoudt zijn, als U wist hóéveel. Denk dus elk oogenblik: zuinig met gas en ook met stroom I Haal Harmlr uit iiiiiidt'r kolen VAN WOUDRICHEM: 6,30 7,10 7,50 8.30 9,30 10,30 11,30 12,20 1.00 1,40 2,30 3,30 4,30 5,30 6,10 7;i5 9,15 1 10,10| VAN GORINCHEM: 6,50 7,30 8,10 9,00 10,00 11,00 12,00 12,40 1,20 2,00 3,00 4,05 5,00 5,50 6 45 7,45 9,45 1 10,30 De gemerkte uren alléén Zaterdags. VAN WOUDRICHEM: VAN GORINCHEM: 8,30 1,30 6,30 9,00 2,00 7,00 9,30 2,30 7,30 10,00 3,00 8,00 10,30 3,30 8,30 11,00 4,00 9,00 11,30 4,30 9,30 12.00 5,00 10,00 12,30 5,30 1.00 6,00 Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN Mr. A. M. A BARON VAN BOETZELAÏ WOLFEREN (Ged. Comm.), Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, A, TEN NOEVER DE BRAUW, Leusden >ENEN EN De Bilt Nieuwersluis Amsterdam Wijk bij Duurstede Verstrekt credieten, ook aan niet-landbe k Agent voor Gorinchem en Onüt^èlüHB. t i i De Heer C. A. DE HOOP te Nieawland (bij Leerdam) Be ZXreotlw J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER Naam Woonplaats Straat In couvert zenden aan HYPO - Alkmaa

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4