Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEÜSDEN. Beperüi het slectricitfteifi, hei is Ui eigen heiig No. 6331 Vrijdag 26 Februari 1943 Buitenlandsch Overzicht Binnenlandsch Overzicht VERD U1STEREN Officiëele Landbouwmededeelingen U#D VAN Ai#*** Dit blad verschijnt V RJIJ DAQM1DDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze' agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/g cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. pllfiMiil! De oplettende huisvrouw Er zullen maatregelen moeten worden genomen om de opgehiste Volksgenooten tot rede te brengen. voor de Provincie Noord-Brabant J3L ««9L Bescherm a s. moeders, geeft voorrang aan houdsters van kaarten van den Neder- landschen Volksdienst. INSTANDHOUDING VAN DE PRO- DUCTIE, VERDEELING VAN GOEDEREN EN ARBEIDSINZET. «oor het led van flensden en Altena, de langstraat en de Bommelerwaart) Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Aan het Oostfront. Van Leningrad tot het Koebangebied had het Duitsche afweerfront wederom zware aanvallen der bolsjewieken te verduren, die overal met aanzienlijke verliezen voor den vijand werden afge slagen. Mede als gevolg van den thans invallenden dooi is in den zuidelijken frontsector een stabilisatie te verwach ten op een verkort front. Hoe dit front zich evenwel uit de nog onoverzichtelijke gevechtssituatie zal ontwikkelen, is on bekend, maar in bevoegde militaire krin gen te Berlijn wordt in dit verband veel aandacht aan de Dnjepr geschon ken. In het kader der frontverkorting werd Charkow, ten noorden van de groote Dnjeprbocht gelegen, door de Duitsche troepen ontruimd. Na de bezetting van Charkow poog den sovjet-troepen door een offensief, dat met den bovenloop van de Donetz als uitgangsstelling in de richting van de groote Dnjeprbocht verliep, de Duit sche troepen in het Donetsgebied, een belangrijk industriecentrum, van, hun ach- terwaartsche verbindingen ai te snijden. Door aanvallen in de flank en den rug werd dit voornemen verijdeld. Vooral tusschen Donets en Dnjepr heeft de strijd overigens nog een zeer onoverzichtelijk karakter. Herhaaldelijk wordt hier van sovjetrussische zijde de inname van steden gemeld, terwijl het in werkelijkheid slechts om „binnensij- pelende" sovjet-troepen gaat, die na eenigen tijd omsingeld en vernietigd worden. t Het Duitsche bruggehoofd aan den benedenloop van de Koeban weerde vele aanvallen met succes af. De Duitsche troepen beheersöhen hier beide oevers van de straat van Kertsj, een strategisch punt van groote waarde, dat ook in vroegere phases van den oorlog in het oosten een rol heeft gespeeld. Voor iof tegen Europa. „Volk, sta op storm, breek los" riep Goebbels onder stormachtige toe juichingen uit op een groote betooging, die in het Berlijnsche Sportpaleis ge- -ygrd. Rijksministers, gouwlei ders, kunstenaars, soldaten en, arbei ders waren bijeengekomen om getuige nis af te leggen van het onvoorwaarde lijke geloof van 'het Duitsche volk in de eindoverwinning. Goebbels schilderde nogmaals het gevaar, dat Europa van het bolsjewisme dreigt, ten Duit'sch- lands vastbeslotenheid dit gevaar met inzet van alle krachten te keeren. Duitschland gaat thans tot den to talen oorlog over, die nieuwe, blijmoe dig gedragen offers van de burger bevolking eischt. Aan het slot van zijn. rede stelde Goebbels zijn toehoorders een aantal vragen, die onder luide bij valskreten bevestigend beantwoord wer den en als een volksstemming voorden totalen oorlog kunnen, gelden. In schrille tegenstelling-tot Duitsch- land's strijd voor Europa staan de cy-' nische uitlatingen uit het geallieerde kamp, idle zich met de rol der Sovjet- Unie in 'het na-oorlogsdhe Europa be zighouden. Stalin's zwijgzaamheid, zijn afwezigheid op de conferentie te Casa blanca en andere symptomen geven aan leiding tot het vermoeden, dat de Sovjet Unie zooveel mogelijk afstand bewaart tot haar bondgenooten om eventueel de Europeesche verhoudingen naarei- gen goeddunken te „regelen". Het staat vast, dat Estland, Letland, Litauen en Bessarabië bij deze „regeling" bij de Sovjet-Unie gevoegd zouden worden, terwijl Finland wederom het slacht offer van zijn machtigen nabuur zou worden. Aldus wordt het ook voorge steld in een" plan, dat momenteel in de Ver. Staten veel aandacht trekt. Dit plan voorziet verder in de oprichting van een Midden-Europeeschen, staten bond onder Poolsche leiding, die een breede strook tussChen Oostzee en Mid- dellandsche Zee moet vormen. Danzig, Zwitserland en Luxemburg zouden on afhankelijke bufferstaten worden. Bruggehoofd Tunesië. Tunesië, het bruggehoofd der spil in Noord-Afrika, was het tooneel van zwa re gevechten, die de Duitsch-Italiaansche posities verbetereden. Terwijl Rommel zich achter de Marethlinie terugtrok, op den voet gevolgd door het Britsche achtste leger, gingen Duitsche troepen in centraal-Tunesië tot een, aanval in westelijke richting pver. De Amerikaan- sche stellingen werden over een breed front doorbroken, duizenden gevangenen gemaakt en groote hoeveelheden oor logsmateriaal buitgemaakt of vernietigd. In den loop der operaties viel Gafsa ten noorden van het zoutmeer Chott el Djerid in Duitsche handen, hetgeen ook met nog verder noordelijk gele gen dorpen en bergpassen het geval was. Zelfs het spoorwegknooppunt Te- bessa in Algerië werd bedreigd. Door deze gevechten, Waarbij de on voldoende oefening en ervaring der Amerikaansche troepen aan het licht kwam, verloopt het front in Tunesië thans van Bizerta en Tunis in het noorden in zuid-westelijke richting naar het Chott el Djerid, dat met de Mareth linie de posities der spil tegen de aan vallen van het Britsche achtste leger beveiligt. De luchtmacht van beide partijen ondernam wederom aanvallen, op ha vens en vrachtschepen. Vooral ver schillende havensteden op Sicilië leden groote schade, die blijkens de Duitsche successen in Tunesië echter van wei nig invloed op het scheepsverkeer tus schen Sicilië en Tunesië is geweest. Beveridgeplan ter tafel. Het.befaamde Beveridgeplan, dat een aantal sociale hervormingen in, Enge land voorstelt, is het onderwerp van uitvoerige discussies in het Britsche parlement geweest. De stemming ten aanzien van dit plan. bleek zeer ver beeld en zelfs dreigde een kabinets crisis, toen namens de regeering werd meegedeeld, dat deze bereid was het plan in beginsel te aanvaarden, maar tevens van oordeel bleek, dat de uit voering nog geruimen tijd zou vorderen,. De Labourpartij en de linkervleugel van de conservatieven teekenden hier tegen protest aan. De Labourministers in hef kabinet kwamen aldus in een pijnlijke positie. De „motie van wantrouwen", die de Labourpartij tegen dex regeeringsvoor- stellen indiende, werd echter met 355 tegen 119 stemmen verworpen. Dit resultaat is ongetwijfeld te verklaren uit het besef, dat een verbreking van den politieken godsvrede in oorlogstijd ongewenscht is, hoewel toch uit het groote aantal voorstemmers blijkt, dat de verlangens naar een, snelle sociale hervorming ook in Engeland levendig zijn. Gandhi in hongerstaking. Geheel Britsch-Indië verkeert in span ning om Gandhi, die voor de zesde maal in zijn leven in. hongerstaking is ge gaan. De reeds 73-jarige leider der Indische onafhankelijkheidsbeweging is reeds gedurende de eerste dagen van zijn vrijwillig vasten zoodanig ver zwakt, dat zijn toestand tot ernstige bezorgdheid aanleiding gaf. Zijn bloedverwanten zijn te Poona aangekomen, waar Gandhi in het paleis van Aga Khan verblijf houdt. De In dische regeering heeft een verklaring gepubliceerd, dat zij aan haar standpunt vasthoudt en Gandhi slechts voor den duur van het vasten wil vrijlaten, ter wijl deze onvoorwaardelijke invrijheid stelling had geëischt. Ongetwijfeld zou een eventueel overlijden van Gandhi in gevangenschap1 scherpe reacties on der de Indische bevolking veroorzaken, die den Engelschen machthebbers juist nu uiterst ongelegen komen,. Tusschen Timor en Merauke. Terwijl de krijgsverrichtingen om den Stillen Oceaan in. een zekeren stil stand verkeerden, wierpen twee korte berichten een scherp licht op den lucht oorlog, die in het gebied tusschen Ned.- Indië en 'Australië wordt gevoerd. Uit het hoofdkwartier van Mac Arthur werd gemeld, dat de Japanners het steunpunt Dobo op de Aroe-eilanden, ten zuiden, van het Nederlandsche gedeelte van Nieuw-Guinea gelegen, hebben ont ruimd. Dit was het gevolg van hevige luchtaanvallen der geallieerden. Bijeen dergelijken luchtaanval op het eiland Ambon in de Molukken viel, naar van Japansche zijde werd medegedeeld, ook een aantal Nederlandsche krijgsgevange nen als slachtoffers. Aldus blijkt dit gebied, waar de Ja pansche en Anglo-Amerikaansche machts feer elkaar raken, het tooneel van zwa re luchtaanvallen te zijn. Toen. Ned.-In- dië door Japan bezet was, werd yeel over de' mogelijkheid van een Japan- sche actie tegen de noord-westkust van Australië, met de vlootbasis Port Dar win gesproken. De Japansche positie op de eilanden ten noorden van Port Darwin maakte dit niet onwaarschijn lijk, maar later verplaatste het zwaar tepunt der Japansche aanvallen tegen het vijfde werelddeel zich naar het oos ten, waar vooral de Salomonseilanden, een brandpunt van den strijd werden. Eenigen tijd geleden wees de Australi sche minister-president echter op dé beteekenis van 'het strijdtooneël tus schen Timor en Merauke, dat van min der belang scheen te zijn geworden. Het zuidelijk deel -van Ned. Nieuw- Guinea met de nederzetting Merauke be vindt zich hier nog steeds in Nederland sche handen. Nadat Japan reeds een.ige malen zware luchtaanvallen op dat steunpunt had gemeld, schijnt thans een poging te worden ondernomen om ook Merauke door een opmarsch uit noordelijke richting te bezetten. Het is een verheugend teeken, dat juist in deze dagen, nu de totale oor log ook van het Nederlandsche volk zware offers gaat eischen, alles in het werk wordt gesteld om een einde te maken aan bepaalde speciale misstanden. Er was ten aanzien van de sociale ver zorging in de financiëele behoeften bij kinderzegen, ziekte, ongeval, invaliditeit, en ouderdom een noodtoestand ontstaan onder de kleine zelfstandigen, welke in het algemeen belang om spoedige her ziening vroeg. Deze menschen immers voorzoover zij geen inkomen hebben,, grooter dan f 3000 per jaar en' die men vinden kan in vrijwel alle beroepen en in alle lagen van de bevolking, heb ben het in deze tijden zwaarder dan ooit. Hun aantal wordt op niet minder dan 600.000 geschat, een cijfer, dat zeker niet verwaarloosd mag worden. Hoe sneller zij daarom opgenomen kun- 's morgens tot 's avonds vanaf Zaterdag 27 Febr. 7.33 6.14 Zondag 28 Febr. 731 6.16 Maandag 1 Maart 7.28 6.18 Dinsdag 2 Maart 7.25 6.20 Woensdag 3 Maart 7.23 6.22 Donderdag 4 Mrt. 7.21 6.24 Vrijdag 5 Maart 7.19 6.25 nen worden in de sociale verzekering, hoe beter dit zal zijn. De op I April 1940 ingestelde staatscommissie-v. Brug gen, die zich net vraagstuk van de op neming der kleine zelfstandigen in de sociale verzekering tot arbeidsveld zag aangewezen, heeft thans haar rapport uitgebracht en de richtlijnen aangegeven, waardoor in de thans bestaande nood"5 toestand voorzien kan worden en het plan om ook de kleine zelfstandigen in de sociale verzekering op te nemen, zoo spoedig mogelijk kan worden uit gevoerd. Om de overbezette hotels te ontlas ten heeft de sec.-generaal van nijver heid en scheepvaart een besluit uitge vaardigd, waarbij het verboden is, om in één maand meer dan. tien nachten in een hotel, logement of herberg' ver blijf te houden. Deze maatregel heeft ten doel te voorkomen, dat vrijwillig geëvaeueer- den en anderen, die aan een verblijf in een hotel de voorkeur geven, alle ho telruimte jn beslag nemen, zoodat diege nen, die zakelijk of ambtelijk op reis zijn en ergens willen overnachten, geen logies kunnen verkrijgen. Ook in Nederland zullen alle krachten geconcentreerd worden in 'den strijd te gen het bolsjewisme. Afgekondigd werd een verordening, die wij in dit blad plaatsen. Dit beteekent, dat ons land, als een organisch deel van Europa, met inspan ning van alle krachten mee zal moe ten strijden om den rooden vloedgolf buiten de grenzen van. ons werelddeel te houden. Het beteekent ook, dat wij ons offer zullen moeten brengen en dat de oorlog ook hier het aspect van land en volk zal veranderen. Bedrijven, welke in deze omstandig heden als luxe kunnen worden be schouwd, zullen,gesloten moeten wor den, arbeiders die op punten werkzaam zijn, waar ze tijdelijk gemist kunnen worden, zullen elders tew'erk gesteld worden. Ongetwijfeld zullen talrijke per sonen direct door deze maatregelen ge troffen worden, maar men bedenke wel, dat het beter is, dat een zaak tijdelijk gesloten wordt, dan dat straks de ka nonnen, van de sovjets dit bedrijf in puin schieten. Slechts door samenbun deling van alle krachten en het vrijwil- willig brengen van die offers, welke een totale oorlog nu eenmaal van ie dereen eischt, kan de roode springvloed buiten de grenzen van ons land gehou den worden. r' Ti 7 :":T h- - Terug van een tocht naar vijandelijk gebied. „Acht wimpels aan den periscoop" De laatste manoeuvre na een lange vaart: meren in het steun punt PK Schöppe O H-P m In vele gezinnen worden weinig ge bruikte nevenvert rekken totaal verduis terd en de lamp van een verduisterings kapje voorzien, zoodat er slechts een spleet lidht door de onderste opening valt. Op zichzelf moge het gemakkelijk zijn, het is niet bevorderlijk voor een spaarzaam gebruik van electrischen stroom. Zoo'n duurzame verduistering maakt het noodzakelijk dat, als men overdag in zoo'n vertrek moet zijn, teL kens de lamp wordt aangedraaid en om dat de kleine lichtschijn nauwelijks wordt bemerkt, laat fnen het licht vaak per abuis branden. Dergelijke verduis teringen moeten door rolgordijlnen of afneembare luiken worden vervangen. Voor de oplettende huisvrouw zijn er nog velerlei mogelijkheden ota er in haar eigen rijk voor te zorgen, dat de kostbare stroom niet Wordt verkwist. Weest zuinig met overleg! Het is Uw eigen belang. Op een Zondag te Utrecht gehou den gemeenschappelijken vormingsdag der Duitsche en Nederlandsche Natio- naal-soeialisten,. hebben de leider der NSDAP in Nederland, Hauptdienstlei- ter Schmidt, en de pï.v. leider der N.S.B. v. Geelkerken het woord ge voerd. Van Geelkerken wees er nogmaals op, dat de beslissing, waarvoor het Ne derlandsche volk gesteld is, onvermij delijk is. Aan het voorbeeld van een Neder- landschen volksgenoot, die hem schreef: „Tot dusver weten wij nog niet wat erger is, Duitschland of Sowjet-Rus- land", maakte spr. duidelijk, welke gees telijke verwarring sinds jaar en dag Idoor duislure machten gesticht is. Met nadruk Waarschuwde spr. het Nederlandsche volk tegen illusies om geen twijfel te doen opkomen, dat de toekomst nog zwaarder offers eischt „Als het Nederlandsche volk gelooft, dat de oorlog wel wordt afgedaan met den strijd van enkele duizenden vrijwilligers, is dit een vergissing. Het zal integendeel nog geheel andere of fers moeten brengen." Om het doel te bereiken, zal de NSB ook niet voor de impopulariteit terugdeinzen: indien. Nederlandsche na- tionaal-socialisten aan sluipmoordenaars ten offer vallen, zullen de NSB-ers ook de verantwoordelijkheid voor im populaire maatregelen op zich nemen. In dezelfde bijeenkomst demonstreer- Hauptdienstleiter Schmidt de geestelij ke verwarring in het vijandelijke kamp aan het feit, dat ter gelegenheid van den 25sten verjaardag van het roode leger in de kapitalistische landen vreug de-demonstraties gehouden worden. Daartegenover stelde hij de duidelijke lijn die de NSDAP van den eersten dag af tegenover het bolsjewisme ge volgd heeft. Alleen het nat.-socialisme kan een dam opwerpen'tegen het bolsje wisme. i Als thans het Duitsche volk alle krachten mobiliseert, hebben Wij' het recht' de nalatigen terecht te wijzen. Zoo was het ook de plicht van den Rijkscommissaris hier in het bezette Nederlandsche gebied de arbeiders, die gemist kunnen worden in Duitschland aan het werk te zetten. Met hetzelfde recht zullen Wij hier ook een burgermees ter afzetten, die zich wederspannig be toont en op zijn plaats desnoods een verstandigen arbeider zetten. In dit verband sneed Hauptdienst leiter Schmidt de actie aan gericht tegen de jeugd van dit land, die in gevaarlij ke voorstellingen leeft en verklaarde hij: „Ik kan slechts onderstreepten, wat Mussert in Amsterdam gezegd heeft, dat de behoorlijke zijn studies zal kunnen voortzetten, maar dat de anderen des noods in een concentratiekamp op den rechten weg moeten worden gebracht." In scherpe, ondubbelzinnige bewoor dingen bepaalde Hauptdienstleiter Schmidt zijn standpunt ten opzichte van den herderlijken brief, die dezen Zon dag van de kansels der katholieke ker ken is voorgelezen, om de geestelijkheid terug te wijzen binnen de perken, die haar door de wet der kerk zijn gesteld. Als de kerk ambtenaren en anderen aanzet om aan de te nemen maatrege len niet mede te werken en opstookt om de bezettende mogendheid bij de uitvoering van noodzakelijke maatrege len samenwerking te ontzeggen, kunnen wij, aldus Hauptdienstleiter Schmidt, daartegenover slechts verklaren, dat wij al wat komen kan met rust, maar ook met hardheid tegemoet zien. Spr. riep in dit verband uit: Al wat ons hier bekommert is tegenover den strijd tegen het bolsjewisme slechts bijzaak. Men moest ons toch niet lastig vallen met kleine kwesties, die op zeke ren dag Wel worden opgelost. Onze strijd gaat tegen het bolsjewisme, maar niet tegen het christendom. Slechts de Duitsche soldaat, gestaald door het nationaal-socialisme, is in staat de horden van Stalin terug te slaan. Zoo geldt ook thans in Nederland de strijdkreet van dr. Goebbels„Het Avondland is in gevaar." Schetsen van staml^iekstier- kalveren. Tot dusverre werd voor het schetsen van stamboekstierkalveren geen afgifte gedaan bij den plaatselijk bureauhouder aangezien het stamboek voor het schet sen zorgde. Vanaf heden moet echter voor elk stierkalf, dat geschetst mo^t worden en geregistreerd is bij het stamboek of fokvereeniging een opgave tot schetsing worden ingediend bij den bureauhouder. Deze aangifte dient te geschieden binnen 5 dagen na geboorte Van het kalf. Bij het schetsen moet opgegeven worden of het kalveren zijn van stam boek of fokvereeniging, terwijl in beide gevallen f0.75 per schets betaald moet worden. Gestorven runderen. Meermalen blijkt, dat bij het'sterven van runderen geen registratiemerk wordt opgegeven van het betreffende rund. In dit geval wordt op den leverings plicht slechts 30 kg afgeschreven. In Uw eigen belang verzoeken, wij U daarom nogmaals steeds het regi stratiemerk aan den keuringsdienst te willen opgeven. Pootgoed-aardappelen uit ei gen oogst. Aardappeltelers, die pootgoed uit ei gen oogst wenschen te behouden, moe ten dit vóór 15 Maart 1943 opgeven bij den plaatselijk bureauhouder. Pootgoed-aardappelen voor volkstuinders. Volkstuinders, particulieren met eigen tuin, landarbeiders, kleine aardappelte lers, die niet bij een L.C.O. zijn aange sloten, kunnen met ingang van 1 Maart 1943 voor het verkrijgen van een „aan vraagformulier pootaardappelen" zich wenden tot den plaatselijk bureauhouder van het district, Waarin de door hen te betelen oppervlakte gelegen is. Volkstuinders moeten, [wanneer zij zich tot den bureauhouder wenden, in. het bezit zijn van hun bewijs van inschrij ving. Voor de hierop als te betelen ver melde oppervlakte" zal hun een toewij zing worden verstrekt. Particulieren met eigen tuin moeten hun eigendomsbewijs en landarbeiders hun persoonsbewijs overleggen. Bij1 de L.C.O.N. georganiseerde te lers worden dus nadrukkelijk vdn deze regeling uitgesloten. Zij, die lid zijn van een vereeniging of groep volkstuinders, kunnen, in het bezit van aanvraag-formulieren komen, ook door bemiddeling van het bestuur ot den gemachtigde, die zich hiertoe tot den bureauhouder wenden. Tevens zullen zij, die als agent van een erkenden pootgoedhandelaar werk zaam zijn en in het bezit zijn van een door den handelaar verstrekte agenten- kaart, deze formulieren, ten behoeve van huri afnemers, bij den, Pbh. kunnen aanvragen en bij hun. afnemers bezorgen. Het bestuur, de gemachtigde, de agent, zijn verplicht bij den Pbh. een desbetreffende ontvangstbevestiging in te vullen en te onderteekenen, waardoor zij ervoor verantwoordelijk zijn, dat hetzelfde aantal formulieren, waarvoor de verklaring igeteékend wordt, goed in gevuld weer bij den Pbh wordt inge leverd. De aanvrager, het bestuur, de ge machtigde, cle agent, dienen de formu lieren na volledige invulling weer in bij den Pbh. Voor elke 100 vierk. meter mejt aardappelen te betelen oppervlakte wor den den teler 20 kg pootaardappelen toegewezen (2000 kg per ha). Óp de ze toewijzing is geen beroep mogelijk. Vervolgens ontvangt de aanvrager de bestelbon en het geleidebiljet terug, af gestempeld door den Pbh. Op een niet gestempeld geleidebiljet mag geen poot goed worden vervoerd. De bestelbon wordt bij een erkenden pooigeedkanc'elaar ingeleverd. Het totale toegewezen kwantum moet ineens van denzeifden handelaar worden betrokken. Indien de teler persoonlijk het poot- goéd van den handelaar naar eigen huis vervoert, moet dit vervoer worden ge dekt door het geleidebiljet, dat bij den bestelbon was gevoegd. Indien de aanvrage niet persoonlijk, maar in groeps- of vereenigingsverband of door bemiddeling van een agent ge daan is en op dezelfde wijze ook het pootgoed wordt betrokken, dekt het ver- voerbewijs van den handelaar het ver voer naar den agent, de vereeniging of de groep. Verder vervoer naar den belangheb bende geschiedt op de geleidebiljetten der telers. Het vervoer van het Jiuis van den volkstuinder Tiaar den tuin, kan in drie gedeelten geschieden door den volks- tuinder zelf of zijn huisgenooten, in dien vooraf den datum en liet uur wordt ingevuld op de achterzijde van het ge leidebiljet, waarop het pootgoed naar het huis van den volkstuinder is ver voerd. Kunstmest. Voor de laatste maal vestigen Wij er de aandacht op, dat aanvraagformulie ren voor kunstmeststoffen, teeltplan 1942-'43, vóór 1 Maart moeten zijn ingeleverd. Formulieren, welke na 1 Maart bin nenkomen, kunnen niet meer in be handeling worden genomen. "Het is van het allergrootste belang, dat de aan vraagformulieren zoo volledig moge lijk worden ingevuld en op de juiste plaats worden onderteekend. Vooral het georganiseerde-nummer vermelden. Niet goed ingevulde formulieren ge ven groote vertraging in de berekening en verzending der definitieve toewijzing. Aanvrage voor teeltvergun- ning van landbouwzaden voor oogst 1943. De verbouw van landbouwzaden tot een oppervlakte van 5 are is toegestaan zonder vergunning. Voor verbouw van méér dan 5 are moet een teeltvergunning aanwezig zijn, die vóór 28 Februari 1943 moet zijn aangevraagd bij het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten, Wassenaar- scheweg 80, Den Haag. De controle op den verbouw van landbouwzaden zal dit jaar streng worden toegepast. Aanvrage huisslachtingsmach- ti gingen. Er wordt nogmaals herinnerd aan het voorschrift, dat alle huisslachtin gen op 31 Maart moeten zijn verricht, en dat de aanvragen voor het verkrijgen van een huisslachtingsmachtiging uiter lijk op 2 Maart bij den plaatselijk bu reauhouder behooren te zijn ingediend. Datum en uur van de te verrichten huisslachtingen worden door den Pbh. bindend vastgesteld. Zij, die hun aanvrage op uiterlijk 2 Maart niet hebben ingediend, loopen kans, dat deze aanvrage niet meer in behandeling wordt genomen, en derhalve de huisslachting wordt geweigerd. De wnd. Voedsel commissaris voor Noord-Brabant. Verordening van den Rijkscommissaris. Op grond van par. 5 van het decreet van den Führer over de uitoefening van de regeerino-sbevoegdheden in Neder land van 18"Mei 1940 (R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: Artikel 1De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (com missaris-generaal voor financiën en eco nomische zaken of commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) kan alle maatregelen nemen, welke noodza kelijk zijn tot de instandhouding van de productie of de verdeeling van goe deren dan wel van den arbeidsinzet. Hij kan het recht tot het bij afzonder lijke beschikking treffen van zoodanige maatregelen ook aan andere instanties overdragen. Art. 2: Wordt de maatregel als be doeld in art. 1 bij een rechtsvoor schrift getroffen, dan wordt deze door de pers, de radio, door aanplakking ot op andere ter plaatse gebruikelijke wijze afgekondigd en wórdt deze door deze afkondiging geldig, voor zoover daarin niets anders is bepaald. Artikel 3: 1. Wordt een maatregel, als bedoeld in art. 1, bij afzonderlijke beschikking getroffen, dan geschiedt dit schriftelijk. 2. De beschikking houdt in: 1. De aanduiding van de instantie, welke de beschikking geeft; 2. De naam en het adres van den- geen, op wien de verplichting rust; 3. De nauwkeurige aanduiding van het bevolen handelen of nalaten 4. De plaats, waar en het tijdstip, waarop een bevolen prestatie moet wor den verricht; 5. De plaats en het tijdstip van de uitvaardiging 6. De onderteekening van de in stantie, welke de beschikking geeft. 3. De instantie, welke de beschik king gepft, maakt deze aan dengeen, op wien cle verplichting rust, bekend. Is dit volgens haar oordeel niet mogelijk, dan wordt de beschikking bekend ge maakt aan den burgemeester der ge meente, waarin degeen, op wien de ver plichting rust, hier te lande zijn woon plaats heeft of laatstelijk heeft g^had. 4. Als bekendmaking van de be schikking is in ieder geval te beschou wen 1. Beteekening; 2. Overhandiging tegen bewijs van ontvangst of 3. Mededeeling middels aangetee- kénd schrijven. 5. Door de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Artikel 4. 1. Hij, die opzettelijk in strij'd han delt met een volgens de artt. 1 tot en met 3 .gegeven bevelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden of met een dezer straffen. 2. Poging is strafbaar. 3. Wordt het feit door schuld ge pleegd, dan wordt de dader gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of met geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden. 4. De strafvervolging vindt slechts plaats op klachte van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris-generaal voor fi- I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1