S.D LÉIiup& Go's Bank m.v. •si.Jns Tegen het Bolsjewisme! DISTRIBUTIEBONNEN Distributie mededeelingen LET OP!! Bekendmaking Plaatselijk Nieuws Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N V. Amsterdam. Het Brandweerwezen in het Land van Heusden en Altena Die chagrijnige pijn in Uw ledematen veroorzaakt door onzuiver bloed. OORLOGSSCHADE STORMSCHADE GEMEENTE HEUSDEN. GEMEENTE EETHEN. GEMEENTE WERKENDAM. Sub-Dislribuliekanloor te Wyk Gemeenten Wijk en Aalburg, Veen en Eel'hen. Sub-kring Distributiekantoor Woudrichem. Bonnen welke vervallen kraamverplegin© N ED t$L IA N D S C H g fOL-KSD TH MST.- HEUSDEN. Brood, beschuit, vleesch, aardappelen en tabak 10 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 10 B 50 gr. brood of 7a rants, gebak. 10 75 gram beschuit of 1 rantsoen 10 A 2 kg. aardappelen. 10 B 1 kg. aardappelen. 10 A ei B Tabakskaart, 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak, per bon. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 503 1 kilogram suiker. 504 500 gram stroop, jam, enz. 505 250 gram gort of gortmout. 510 250 gram havermout. 511 250 gram peulvruchten. 512 100 gr. vermicelli of maizena. 500, 501, 502 100 gr. kaas per bon. 506, 507, 508, 509 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 09,10,11, l3/4 liter taptemelk p. bon. 09,10,11, 1/7 liter melk per bon. 4/11 „Reserve" liter melk. 4/10 „Reserve", 500 gr. rijst. 3/09, 4/09 «reserve", 150 gr. cacao m.suik. 09 100 gram chocolade, per bon. 10,11 100 gram suikerwerk, per bon. Boter Koffiesurrogaat Petroleum 21 en 33 „Verlichting" 300 gr. kaarsen Vaste brandstoffen Zeep 490 en „R Eenheidszeep", 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toi letzeep. 491 en „R Waschpoeder", 250 gram waschpoeder of zeeppoeder. „R Toiletzeep", 50 gr. toiletzeep of 75 gr. (oude samenst.) BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS ZORGT VOOR GELD! STEUNT WINTERHULP! GIRO 5553 AALBURG. ANDEL. ALMKERK. BENEDEN-LANGSTRAAT. GENDEREN. 's GRAVENMOER. WIJK EN AALBURG. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen ^e komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rerTtevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Onzuiver bloed maakt Uw heele gestel in de war. Uw humeur lijdt eronder en ge wordt oud vóór Uw tijd. Begin toch óók met Kruschen, eer het te laat is. lederen dag de bekende dosis zooveel als er op een cent gaat is voldoende en ge voelt U binnen kort weer de oude worden, opgewekt, monter en vrij van pijn. 0 „Vele jaren leed ik aan hoofdpijn en rheumatische rugpijn, tot ik 1Yi jaar geleden Kruschen ging gebruiken. Reeds na eenige maanden bemerkte ik belangrijke verbetering, terwijl nu mijn klachten zoo goed als geheel zijn verdwenen. Ik ben in die l}/2 jaar een heel ander mensch ge worden." R'dam, 17/1'38. Mw. W. v. D. S. Bü Apoth. en Drog. 0.41,0.76, 1.47. N.V. Rnwntrea OooR Renovatum verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Praclischevoorwaarden Billijke tarieven Inlichtingen bij onze'correspondenten Alg«m«cn Onderling Waarborg Genootschap »RENOVATUM« Leidscheplein 29 - A'dam-C nanciën en, economische zaken of com missaris-generaal voor bijzondere aan gelegenheden. Deze klacht kan worden ingetrokken totdat het vonnis in tweede instantie in kracht van gewijsde is ge gaan. 5. De bij de leden 1 tot en met 3 strafbaar gestelde handelingen zijn straf bare feiten, als bedoeld in art. 2, lid 2 der verordening no. 52-1940 betref fende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, zooals deze luidt inge volge de bekendmaking no. 72-1942. Art. 5: Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging. 's-Gravenhage, 20 Febr. 1943. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied SEYSS-1NQUART. Bovenstaande verordening sluit aan op de rede, die de Rijkscommissaris op 30 Jan. 1943 gehouden heeft en waarin hij de noodzakelijkheid betoogde van de totale concentratie der krach ten in Nederland. De Rijkscommissaris zeide: „Het spreekt vanzelf, dat thans in dezen strijd om Europa, nu het Duit sche volk den toestand van den totalen oorlog ingaat, ook Europa zijn dien overeenkomstige bijdrage moet leveren, reeds om zichzelf te handhaven en zijn aanspraak voor'de toekomst te behou den. Er zal derhalve een zelfde totale concentratie der krachten ook hiér in Nederland plaats vinden. Bij deze gele genheid zou ik met allen ernst en na druk er op willen wijzen, dat de toe stand van heden geen beroep duldt op eenigerlei vroegere omstandigheden en betrekkingen. Ik zal mijn orders geven. Zij faoeten door allen strikt worden uitgevoerd. In den huidigen toestand zou de weigering tot uitvoering van een dergelijke order niet anders kunnen worden opgevat dan als sabotage." In aanvulling hierop wordt gewezen op den tekst van de bepalingen te gen sabotage vervat in de op 29 Jan. 1943 uitgevaardigde verordening van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden inzake de hand having van de openbare orde. In afd. 1 van deze verordening wordt gezegd: 1. Hij, die opzettelijk een ingevolge geldende rechtsvoorschriften strafbaar feit pleegt, hetwelk tot oogmerk heeft dan wel aanleiding kan geven tot/het in gevaar brengen van de openbare orde of van de veiligheid van het open bare leven in het bezette Nederlandsche gebied wordt als saboteur gestraft met den dood. 2. Poging tot en deelneming aan het strafbaar feit zijn op gelijke wij ze strafbaar als het voltooid strafbaar feit. Het aantal gemeenten dat tot reorga nisatie van de brandweer overgaat neemt steeds toe. Uit den aard der zaak kan dit niet anders dan toegejuicht worden, vooral omdat deze reorganisatie ge paard gaat met aanschaffing, verbete ring of uitbreiding van het materieel en ook omdat het personeel, meer dan voorheen, geoefend wordt in de brand weer-techniek. In het Land van Heusden en Altena was het eerst de gemeente Almkerk, die ingrijpende verbeteringen aanbracht n.l. aankoop van een automobielspuit en degelijke oefening van het personeel. Daarna volgde de gemeente Woudri chem die een Trekker- tevens Manschap- penwagen in het werk stelde en tevens het georganiseerde corps tot grondige oefening bracht. De gemeente Wijk en Aalburg kocht een Trekker-Manschappenwagen en de gemeente Werkendam bet een oude Trekker ombouwen tot een moderne Trekker met gesloten Chauffeurs- en Manschappencabine en Materieel-ber ging. Dit waren in hoofdzaak de vor deringen op brandweergebied in het vorige jaar. Het jaar 1943 zette goed in door dat de gemeente Eethen activiteit op brandweergebied ging vertoonen,. Het brandweer-corps werd geheel gereorga niseerd en de ploegen voor de diverse dorpen •ontvingen, materieel waarmede op de waterleiding kan worden gewerkt. Enkele weken geleden is voor het ge- heele personeel een cursus gegeven wel ke werd geleid dopr den nieuwen Com mandant der Eethensche brandweer dhr. A. A. van Dam. Op deze avonden wa ren aanwezig zoowel d,e hulpploegen uit Drongelen, Meeuwen, Eethen en Bab.-Broek als de Motorspuitploegen uit Genderen en de belangstelling voor dezen cursus bewees wel duidelijk dat ook de gemeente Eethen op brandweer gebied niet achter wil blijven. Op Vrijdag 19 Febr.^ j.l. bleek dit zooveel te meer bij de overdracht aan het Gemeentebestuur van Eethen van een moderne Trekker- tevens manschap pen- en materieel wagen. Deze prach tige aanwinst is niet alleen een practi- sche trekker voor de reeds aanwezige en inmiddels ook geheel gemoderniseer de motorspuit, doch kan tevens benut worden voor het vervoer van één ploeg motorspuitpersoneel en het noodige b randweermate rieel Een .korte omschrijving van dezen wagen moge hier volgen: Van een vrij nieuwe personen-auto mobiel Horch, 8 cylinder, is de per- sonencabine gesloopt. Op de vrijgeko men plaats is gebouwd een open man schappencabine, dus direct achter de gesloten chauffeurs-cabine, waar ruim te is voor 8 brandweerlieden. De in gang van deze ruimte is aan de achter zijde van den wag;en. Aan weerszijden van den ingang zijn ruime en practi- sche bergkasten gebouwd met boven el ke kast een slangen-haspel. Onder de manschappen zitplaatsen zijn tevens ber gingen aangebracht, zoodat deze wagen een behoorlijke hoeveelheid materieel kan meevoeren. Op de chauffeurs-ca bine is een „natte-slangen" bak aange bracht, terwijl boven de manschappen- zitplaatsen, dus aan - weerszijden van de wagen, een ladderrek is gebouwd voor het medevoeren van een schuif- ladder, twee haakredladders en de noo dige brandweer-haken. De wagen is prima afgewerkt en in een mooie kleur brandweer-rood gespoten. Aan weers zijden is op de portieren het wapen der gemeente Eethen aangebracht. De wagen werd omgebouwd door een lid der Eethenscche Brandweer n.l. Car rosseriebouwer de heer J. Uythoven te Genderen. De auto-technische en ver lichtingswerkzaamheden werden verricht en het geheel werd gespoten door den heer C. M. Mouthaan te Genderen, te vens lid van bovengenoemd brandweer corps. Beide beeren hebben blijk gege ven van hun vakkundigheid op dit ge; bied en hebben een wagen afgeleverd die aan hooge gebruikseischen zal kun nen voldoen. Bij de overdracht aan het Gemeente bestuur op Vrijdagmiddag j.l. heeft de Ed.Achtb. Heer D. A. v. d. Schans, Burgemeester der gemeente Eethen, den wagen geïnspecteerd en in gemeente-ei gendom overgenomen. De .wagen werd daartoe voorgereden voor het Raadhuis te Eethen. Met de aangevoerde motor spuit w erd een kleine demonstratie ge geven waarbij kon worden vastgesteld dat het motormaterieel van deze brand weer thans prima is.' Rest ons nog te vermelden dat bin nenkort zal worden aangevangen met het oefenen v5n al het brandweerperso neel der gemeente Eethen. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het legioen of het wachtbataljon in Nederland Vaste brandstoffen of petroleum voor Kookdoeleinden. Gezinshoofden, of zelfstandige per sonen die in liet bezit wenschen te komen van een bovenbedoelde kook- kaart resp. rantsoenbonnen, moeten op het distributiekantoor een aanvraagfor mulier laten invullen, waarvoor zij zich kunnen aanmelden op: Maandag 1 Maart van 912 u. voor de geslachtshamenletters AL en Dinsdag 2 Maart van 912 ur voor de geslachtnamenletters MZ. De distributiestamkaart, voorzien van de. aanduiding Hoofd, alsmede de thans in gebruik zijnde kookkaart DZ of EA moeten daarbij worden overgelegd. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor petroleum slechts in aanmer king komen zij, die ook het vorige jaar tjen EA-kaart ontvingen (alsmede eventueel geëvacueerden en gevallen van nieuwe vestiging), mits geen gebruik ge maakt kan wonden van vaste brandstof fen. Ten aanzien van schippers komt een afzonderlijke regeling. De uitreiking van bonkaarten 4e pe riode zal als volgt plaats hebben Voor houders van inlegvellen K. Maandag 1 Maart. Eethen van 9.1510.15 u. Genderen nr. 1125 van 10.1512.30; nr. 126164 van 1.302 uur. Drongelen nr. 130 van 23 uur. Dinsdag 2 Maart. Drongelen nr. 3196 van 9.15—10 u. Bab.-Broek van 1011 uur. Voor houders van inlegvellen L: Dinsdag 2 Maart. Eethen, nr. 125 van 1112 u.nr. 2662 van 1.303 u. Woensdag 3 Maart/ Genderen nr. 1—75 van. 9.1512.15 u.; nr. 76115 van 1.303 u. Donderdag 4 Maart. Genderen nr. 116—164 van 9.1511.15 uur. Bab.-Broek nr. 125 van 11.1512.15 u.nr. 2665 van 1.303 u. Vrijdag 5 Maart. Drongelen van 9.1512 uur. Bab.-Broek nr. 66108 van 12.30 u. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat ieder op de vastgestelde tijden zijn bonkaarten afhaalt aangezien geen na-uitreiking meer plaats heeft. Direct bij de ontvangst moeten alle bescheiden door belanghebbenden wor den gecontroleerd, aangezien later geen reclames meer worden aangenomen. Aan personen beneden. 18 jaar worden geen distributiebescheiden afgegeven. Schoenen en Textiel. Werkendam, De Werken en Sleeuwijk. Formulieren voor schoenen en textiel kunnen worden afgehaald door houders van stamkaartno. 1 1000 op Dinsdag 2 Maart van 8.3011.30 u. en inleve ren op Vrijdag 5 Maart van 8.3011.30 u.te Werkendam en Sleeuwijk zelfde dagen van 1.303.30 u. Uitreiking Maandkaarten. (Gebouw Vegos te Sleeuwijk). Maandag 1 Maart van 9.3012.30 u. de huisnos. 140 en van 1.30 з.30 u. de nos. 4190. Dinsdag 2 Maart van 9.3012.30 u. de nos. 91150 en van 1.303.30 u. de nos. 151200. Woensdag 3 Maart van 9.3012.30 de nos. 201250 en van 1.303.30 u. de nos. 251 tot rest. Biesbosch (lokaal v. Oversteeg). Donderdag 4 Maart van 9.3011.30 u. Schoenen, Banden,, Textiel. In de week van 2228 Febr. a.s. is er op de zittingsuren, vastgesteld voor afgifte formulieren, gelegenheid tot liét afhalen van aanvraagformulieren voor schoenen, banden, en textiel door personen, wier geslachtsnaam begint met de letters A tot en met F. Zij, die reeds een aanvraag voor schoenen in Januari of Februari hebben ingediend, behoeven geen nieuwe aan vraag in te dienen. Kookregeling, stookseizoen 1943-'44. De uitreiking van aanvraagformulie ren ter verkrijging van vaste brandstof fen of petroleum zal plaatsvinden voor: Wijk en Aalburg op Vrijdag 5 Maart van 912 u. Veen, Donderdag'4 Maart van 24 u. Eethen, Woensdag 3 jMrt., van 912 u. Doeveren en Heesbeen, Woensdag 3 Maart van 24 u. te Heesbeen. Bij het afhalen der formulieren moet de stamkaart van het Hoofd van het ge zin worden medegebracht. Deze formulieren dienen volledig en. met inkt ingevuld, ingeleverd te wor den «?p de volgende data en uren.: Wijk, op Dinsdag 9 Maart van 24 u. Aalburg, Donderdag 11 Maart van 9 11 uur. Veen, Dinsdag 9 Maart van 24 u. Eethen, wijk A, E en F, Maandag 8 Maart van 912 u. en wijk B en G,i Woensdag 10 Maart van 9—12 u. Doeveren en Heesbeen, Woensdag 10 Maart van 23 u. te Doeveren. De aandacht wordt er op gevestigd, dat uitsluitend op bovenvermelde uren de gelegenheid bestaat tot het afhalen van deze formulieren. De leider van den Sub-kring, distri butie te Woudrichem maakt bekend, dat zij die noch door middel van gas, noch electrisch koken, voor het seizoen van 1 Mei 194330 April '44, in aanmerking kunnen komen voor een bonkaart voor vaste brandstoffen of petroleum. Alleen zij, die een zelfstandige huis houding voeren, kunnen een aanvraag indienen voor vaste brandstoffen. Hiervoor komen alleen zij in aan merking voor wiens perceel of perceels gedeelte geen gasrantsoen is vastgesteld en voor wiens gezin geen rantsoen voor electrisch koken is vastgesteld. Voor petroleum komen slechts zij' in aanmerking die ook het vorige jaar een petroleumkaart ontvingen, alsmede eventueel geëvacueèrden en gevallen van nieuwe vestiging, mits zij geen ge bruik kunnen maken van vaste brand stoffen. Het gebruik van electro-econoom kook platen met een capaciteit beneden 600 Watt of andere kookplaten met een to tale capaciteit beneden 1200 watt, wordt niet als electrisch koken aangemerkt. Zij, die van deze regeling gebruik wenschen te maken, moeten een aan vraagformulier invullen, daartoe kun nen zij zich aanmelden op de eerst volgende uitreiking van bonkaarten. De distributiestamkaart voorzien van de aanduiding Hoofd moet daarbij wor den overgelegd. Ubroking nieuwe bonkaarten. De uitreiking van nieuwe bonkaarten zal plaats hebben op het gemeentehuis te Woudrichem als volgt: Stamkaart 1 Maart van 912 u. nos. 1350 2 Maart van 912 u. nos. 351700 3 Maart van 912 u. nos. 7011000 4 Maart van 912 u. nos. 1001 1300 5-Maart van 912 u. nos. 13011500 op Zaterdag 27 Februari. 09 Brood. 09 Beschuit. 09 Vleesch of vleeschwaren. o9 Aardappelen. 09 A Tabakskaart. 09 Sigarettenkaart. 04, 08, 09, 10 en 28, Petroleum. 21 en 33, Kaarsen. 07 Boterkaart. op Zondag 28 Februari. 474, 475, Q Eenheidszeep en Q Wasch- poeder, 490 en 491, R Eenheids - zeep en R Waschpoeder en R toilet zeep, diverse soorten zeep. 06, 07 en 08, Brandstoffen. 18 Maart van 912 nos. 15011800 19 Maart van 912 u. nos. 1801 en daarboven. Melk voor giftigen arbeid. Voor arbeiders die met giftige stof fen werken is in de week van 16 Maart a.s. tijdens de zittingsuren van de reizende ambtenaren gelegenheid tot het afhalen van bedoelde bonnen. EIEREN VOOR KINDEREN. Tot en met Zaterdag 3 April a.s. zullen voor personen van 14 tot en met 20 jaar twee eieren verkrijgbaar zijn op bon „Reservé 2-09", voor kin deren van 4 tot en met 13 jaar wordt in hetzelfde tijdvak één ei beschikbaar gesteld op bon „Reserve 3-10". De bonnen dienen bij den detaillist te worden ingeleverd tot en. met Zater dag 27 Febr., desgewenscht tegen ont vangstbewijs, waarna de detaillist de eieren in den loop van bovengenoemd tijdvak zal afleveren. Het affiche voor de nieuwe actie van den Nederlandschen Volksdienst. de kraam verpleging. J. Schipper-Pax m De Burgemeester van Heusden wenscht de aandacht te trekken op onderstaand herderlijk schrijven. Den Haat afleggen! In tegenstelling .met de Nederland se he Bisschoppen, die, zooals hun laat ste herderlijk schrijven bewijst, niet een sprankje begrip toonen voor den Strijd van Europa tegen het Bolsjewisme,; heeft de Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen, Mgr. van Roey, in een schrij ven aan de pastoors van de Roomsch- Katholieke kerk in België mét betrek king tot den preek op Zondag 21 Fe bruari 1943, o.a. het volgende gezegd: „De menséhen moet e n den haat afleggen, en wel m het bijzonder tegen over het Volk, waartegen ons immer vreemde naties opgehitst hebben en dat door het Vérsailler Diktaat jarenlang geknecht werd. Wat na den oorlog ook geschieden moge en welke onaan genaamheden de Bezettingsmacht ook met zich medegebracht heeft, dat alles verzinkt in het niet tegenover den Strijd van Duitschland tegen het Bolsjewisme. De Paus heeft hierover jarenlang ver schillende uitspraken gedaan (volgen citaten uit verscheidene Encyclieken). In het bijzonder wordt gewezen op het offer der Vlaamsche Strijders aan het Oostfront. Hunne verdiensten zijn zóó groot, dat de Vlamingen zich on voorwaardelijk met het lot van hun nagelaten betrekkingen bekommeren moeten". Verder heeft de Kardinaal van Mechelen voorgeschreven, dat op den eersten Zondag van den Vasten, op den 7 Maart 1943, van alle kansels te gen het Bolsjewisme moet gepredikt worden. Verder luidt een voorschrift van den Aartsbisschop, dat politieke vlaggen, in zoover deze door den pas toor gewijd zijn, in de Kerken moeten toegelaten worden. Ik heb hier niets aan toe te voe gen, alleen deze vraag: „Wanneer zijn wij in ons Vaderland zoover?" De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden 24 Febr. 1943. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat hij geen vergunning geeft tot het houden van muziek, voor drachten, cabarets of andere vermake lijkheden op Aschwoensdag en in de Goede Week. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 25 Febr. 1943. Bij de damclub werd Maandag j.l. de jubileumwedstrijd voortgezet met de volgende partijen en uitslagen: Groep 1Klerks wint van Schaap de Graag wint van Bax. Groep 2: v. Beijnen wint van v. d. BergJonker—Timmermans remise. Groep 3: Baaijens wint van Couwen- berg; FittersVerbeek remise. Maandag a.s. voortzetting. Dinsdag 23 dezer werd in het café „Modern" alhier door de Biljart- vereen. B.V.T. uit Waalwijk tegen de Biljartvereen. K.O.T. alhier een hul digingswedstrijd gespeeld, wegeps het behaalde clubkampioenschap 2e klasse van K.O.T. VAN 28 FEBRUARI—6 MAART. brood of gebak. 10 A 7S rants, vleesch of vleeschw. 10 B 7j rants, vleesch of vleeschw. VAN 21 FEBRUARI—20 MAART. VAN 11 FEBR.—6 MAART. Bon LL, der textielkaart DF, 500 gram sinaasappelen. Bon DD, der textielkaart DE, 500 gram sinaasappelen. VERLENGD TOT 20 MAART. 483 125 gr. gemengcl meel. VAN 28 FEBR.—23 MAART. 05 125 gram margarine. 09 125 gram boter of margarine. VAN 11 JAN.—11 MAART. 01 1 25 gram boter. Voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar. VAN 21 FEBRUARI—20 MAART. 513 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 17 JANUARI—27 FEBRUARI. 08, 09,10 en 28 „Verlichting" 2 liter petroleum per bon. 04 bonk. -EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum. per bon. VERLENGD v. ONBEPAALDEN TIJD. 22 en 34 „Verlichting" 1 rants, kaarsen. 01, 02, 03, 04, 05 en 06 K.F. één eenheid vaste brandstoffen per bon. Bonnen één eenheid le12e periode; één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943.. 06, 07 en 08 B.V., één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 28 Febr. 1943. 09 en 10 BV., der D.V.-kaart, één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. VAN 1—28 FEBRUARI. VERLENGD TOT 28 FEBR. 474, 475, „Q Eenheidszeep" en „Q Waschpoeder". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr, scheerzeep. Om ongeveer half 8 nam de voorzit ter van B.V.T., de heer v. d. Heijden woord en feliciteerde de vereeniging met het behaalde succes en bood 'n prach tige bloemenmand aan. Nadat de voorzitter van K.O.T. de heer A. de Moor een Woord van dank gebracht had, werd een aanvang ge maakt met den wedstrijd, met uitslag als volgt B.V.T. K.O.T. de VaanG. Slaats 54100 v. d. BoogaardH. Thaus 96100 KleijnA. Nooten 3375 MassuurA. de Moor 7275 VerheijdenP. Timmermans 5043 v. EngélenH. v. Beers 2050 Verschil 118 punten in voordeel van K.O.T. Hoogste serie G. Slaats met 26 punten. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 23 Febr. ter onderzoek aangeboden 12 zuigelin gen en wel 8 uit Heusden, 1 uit Hérpt en 3 uit Genderen. Donderdag 4 Maart hoopt voor de Geref. Gem. alhier des mid dags om half drie en des avonds om zeven uur op te treden, Ds. v. d. Woestijne uit Ridderkerk, alsdan zal er Bidstond voor het gewas worden ge houden, Tot leden van de Commissie tot wering van schoolverzuim Zijn her kozen de heeren L. Geels, P. v.' Houwe- lingen, Jan de Fijter Mzn. en Mart, v. Rijswijk. In deze gemeente zal een Mare- chaussée worden gestationneerd. De ge meentepolitie is eveneens naar de mare- chaussée overgegaan. De laatste collecte voor winter hulp bracht f 10.56 op. Door een schooljongen werd met een steen naar een, passeerende autobus geworpen. Gevolg een gebroken ruit en een inzittende dame verwond door glas. Op 11 Maart a.s. zal in de zaal Van Dijk alhier, vanwege de Hervormde Meisjesvereen. in t' Land van Altena des nam. 7 uur een Ringvergadering worden gehouden. De stroohandel heeft in deze streek weer handen vol werk verschaft. Zoowel aan de hooipersen als bij de havens heerscht een ongekende drukte, terwijl de boeren ook onderling flinke partijen stroo verhandelen. Bij de Geref. Kerk alhier is tot koster benoemd de heer M. Splinters. De heer C. v. Mersbergen, kwam vorige- week zoodanig uit een boom te vallen, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Benoemd tot tijdelijk onderwij zer aan de Christelijke school alhier, de heer A. J. v. d. Veen te Akkers- woude. Zaterdagavond vond in het Ver- eenigingsgebouw alhier, de aangekon digde lezing plaats, met het onder werp: Nederlandsche Volkseenheid te gen Bolsjewisme. De zaal was behoor lijk bezet, toen de groepsleider van Loon de aanwezigen welkom heette^ waarna bij tevens de helden van Stalin grad herdacht, die door hunopóffe ring Europa hebben gered, van den ondergang door het Bolsjewisme. Het is nog wel niet den tijd om victorie te roepen, doch aangenomen mag wor den dat hun offers niet te vergeefs zul len rijn gewieest,. aangezien zij sterke Russische strijdkrachten hebben gebon den. Bij deze herdenking verhieven zich alle volksgenooten van hunne zetels en werd een oogenblik stilte bewaard. Nadat de Vaandelwacht zijn plaats voor het podium had ingenomen, nam de heer Brunklaus, de spreker voor dezen avond, het woord. In schrille kleuren schetste hij de rampzalige ge volgen van een Russische overwinning en de noodzakelijkheid van een alge- meenen kruistocht tegen het communis tische beestmensch. Het is de verdiens te van Duitschland dat het groote ge vaar van een communistische overheer sching van Europa heeft voorzien. Ook in ons land heeft Mussert, de Leider van het Nederlandsche Volk herhaalde malen zijn waarschuwing doen hooren, niettegenstaande dat, zijn er nog duizen den volksgenooten, die durven spreken van reclame en bangmakerij. Tegenover deze domme struisvogel politiek verkondigt de NSB. dat een Bolsjewistische overwinning den onder gang van de geheete Europeesche be schaving beteekent. Het g aat om Europa, het gaat ook om Nederland voor de eerste duizend jaren. Er zijn sukkels, die meenen, dat het Russische beestmensch aan on ze grenzen zal halt houden, het zijn politieke ezels, die denken dat Engeland ep Amerika deze horden zullen tegen houden. Als men de kaart beziet en vergelijkingen maakt met het ontzagge lijk groote Russische land, dan zal meii bemerken hpe dwaas zoo'n redeneering is. Alleen een sterk Germaansch le ger .zal' in staat rijn, deze geweldenaars een halt toe te roepen. Een Russische overwinning komt voor de arbeidersklasse hierop neer, dat zij slaven worden, evenals de Russische arbeiders die, als zij1 durven op te staan, worden neer geknald. De vrije Nederlandsche boe ren zullen slaven worden op eigen grond. Voor het Christendom beteekent een Russische overwinning eveneens den ondergang. Met getallen toont spr. aan, hoeveel kerken, hoeveel geestelijken in Rusland werden opgeruimdNiettemin kweeken dominée's, pastoors en bis schoppen haat tegen het Nationaal-Socia- lisme; winnen de Russea dan zullen er echter geen dominéé,s, pastoors of bis schoppen rrteer rijn. Zij, die meenen, dat het communisme geen Vht op het Nederlandsche volk zal hebben, wil spr. wijzen op het feit, dat in 8 jaar tijds voor 1940 bij de 2e kamerverkiezingen, het stemmenaan- tal der comm. met 60.000 was gestegen. En waar komen de sluipmoordenaars van daan, die een generaal Seyffardt en meer anderen neerschoten. Het is ook voor ons volk en ons land de vraag, Wat zal het zijn Bolsjewisme of Nat.-Socialis me, iets anders bestaat niet meer, neu traliteit is voorbij. Wint het Nationaal- Socialisme, dan beteekent zulks opbouw van Europra en ontstaat er een heerlijke toestand, ook in Nederland. Tegen Godsverloochening door het Bolsjewisme, zal het zijn Godsvertrou wen en heerlijke erkenning van geeste lijke waarde van iederen mensch, door het Nationaal-Socialisme. In dezen strijd kan men niet afzijdig blijven staan, want zulks beteekent zelf moord voor ons volk. Zij aan zij moet een front worden gevormd om de be schaving te verdedigen tegen hét roode beest, zij aan rij, met de andere Ger- maansche wereld, onder de leiding van den grootsten man die heeft bestaan, Adolf Hitler. De groepsleider v. Loon, dankte den spreker voor rijn rede, de aanwezigen voor hun opkomst en verzocht deze laatsten nog even te willen blijven^ omdat de jeugdafdeeling van de NSB. nog eenige liederen zou ringen. Met het zingen van het 6e couplet van het Wilhelmus, werd dit gedeelte van den avond gesloten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2