UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No6332 Vrijdag 5 Maart 1943 Geen woorden, maar daden VERD U1STEREN Officiëele Landbouw mededeelingen Land- en Tuinbouw Officieële Berichten VAN AtfÉ#* Dit blad verschijnt V R IJ DAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/, cent Qroote lettei? naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. GEBIED BIJ 1LMENMEER VOLGENS PLANNEN ONTRUIMD. Luchtaanvallen op Berlijn en West*Duitschiand. Beperkiag tea aanzien van het veranderen van betrekking. Volksgenooten, helpt elkander. Offert aan Winterhulp Giro 5553 voor de Provincie Noord-Brabant Nederland als land van prima zaaizaad en pootgoed. De Waterstaatkundigen toestand van he't L.and van Heusden en Altena en het Scheepvaartverkeer. «oor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Hoofdkwartier van den Führer, 2 MaaVt (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Zuidelijke deel van het Oos telijke front stond de dag van gisteren in 'het teeken van éigen tegenaanvallen. Vermetele aanvalsoperaties van de Duit- sche troepen aan den benedenloop van de Koeban sloegen vijandelijke strijd krachten uiteen en verijdelden aanvals- voorbereidingen. Ondanks de slechte weers- en terreingesteldheid werden in het gebied van Isjoem opnieuw talrij ke plaatsen veroverd. Enkele verstrooi de vijandelijke groepen werden vernie tigd. Het aantal gevangenen en de buit nemen nog voortdurend toe. Op het slagveld werd onder de talrijke dooden de bevelvoerende generaal van het 25e bolsjewistische pantsercorps, generaal- majoor Pawloff gevonden. In het gevechtsgebied ten westen van Charkof tot ten Noorden van Orel en in den sector ten Zuiden van het II- menmeer mislukten ook gisteren over dag aanvallen en doorbraakpogingen van tien vijand met zware, bloedige vealiezen. Het bruggenhoofd van Dem- jansk ten Zuidoosten van het Ilmen- meer, waarop de bolsjewisten 14 maan den lang met ontzettende verliezen aan menschen en materiaal tevergeefs heb ben stormgeloopen, werd door de Duit sche troepen volgens de plannen ont ruimd. Het sedert lang voorbereide achteruitschuiven van de Duitsche li nies geschiedde stap voor stap, na dat al het oorlogstuig en alle wapens bijtijds waren weggevoerd. De ontrui ming zelf voltrok zich zonder dat hier bij hinder van den vijand werd onder vonden. Aan het Noord-Tunesische front be haalden de Duitsch-Italiaansche aan- Valstroepen, doeltreffend gesteund dooi de luchtmacht, nieuwe vorderingen. De luchtmacht viel spoorwegdoelen in het vijandelijke achterland, laadinstalla- ties en ligplaatsen Voor schepen in Bone met goede uitwerking aan. Duit sche jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoten in het Middel- landsche Zeegebied 11 vijandelijke vlieg tuigen neer. Britsche vliegtuigen drongen in den afgeloopen nacht tot Berlijn door en wierpen brand- en brisantbommen op de Duitsche hoofdstad en op plaatsen in de omgeving. Er ontstond schade als gevolg van de brand- en brisant bommen in woonwijken en aan openba re gebouwen. De bevolking leed ver liezen. Enkele vijandelijke vliegtuigen vielen West-Duitschland aan. Door nachtjagers, luchtdoelartillerie van de Ijichtmaclrt, artillerie van de marine en patrouillevaartuigen werden 19 voor l#t meerendeel viermotorige vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, f In het zeegebied ten Westen van Noorwegen werd een Britsche torpe dojager dooi bommen beschadigd. De Engelsche luchtaanval op "Berlijn. Berlijn, 2 Maart (D.N.B.) De aanval van Britsche bommenwer pers op het gebied van de Duitsche hoofdstad in den nacht van 1 op 2 Maart heeft geleid tot een zware neder laag voor den vijand. Een hoog per centage van de tot boven Berlijn door gedrongen vijandelijke vliegtuigen viel aan den Duitschen afweer ten offer. Tof dusver werden minstens 19 bom menwerpers neergeschoten, voor het meerendeel viermotorige toestellen. Op Berlijn vielen voornamelijk brand bommen, die door het krachtige optre den van de brandweer en de voorbeel dige houding der bevolking onscha delijk werden gemaakt. De aanval duuide betrekkelijk kort, daar de vij and probeerde zoo snel mogelijk uit het vernietigend vuur van de luchtdoel artillerie te komen. Met de door nacht jagers en luchtdoelartillerie neergescho ten bommenwerpers verloor de vij and tevens meer dan 100 man vliegend personeel. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het legioen of het wachtbataljon in Nederland VERORDENING VAN DEN RIJKS COMMISSARIS. Het Verordeningenblad bevat een trordening van den Rijkscommissaris ktreffende de beperking ten aanzien nn het veranderen van betrekking. Hieraan wordt het volgende ontleend: Ontbinding van dienstbetrekking Werkgevers en werknemers met in- kgrip van leerlingen en volontairs met «I zonder toelage mogen eerst dan fle ienstbetrekking opzeggen, indien het {(westelijk arbeidsbureau (in het ver lig arbeidsbureau genoemd) heeft toe- {istemd in de ontbinding van de dienst- litrekking. De toestemming is ook vereischt, in- {tval zonder innachtneming van een op- sggimgstermijn wordt opgezegd. Een opzegging zonder voorafgaande bestemming is ongeldig. In bijzondere tzonderingsgevallen kan het arbeids bureau achteraf in een opzegging toe stemmen. Door de toestemming van het ar beidsbureau wordt niet beslist of de opzegging rechtens juist geschiedde. Een toestemming is niet vereischt: a. indien de onderneming op grond van een rechtsvoorschrift of bevel van een tot stillegging bevoegde instantie wordt stilgelegd b. indien de werknemer op proef of als hulp is aangesteld en de dienst betrekking binnen een maand na het in dienst treden wordt beëindigd; technische en optische industrie, als mede fabricage van 'instrumenten, che mische en" rubberindustrie, textiel-, klee ding- en houtverwerkende industrie, ver keerswezen met inbegrip van de spoor wegen, de binnenscheepvaart, het ha venwezen en het staatsbedrijf der PTT. Aanmeldingsplicht. Hij, die volgens het .voorgaande on der a, b en c en het bepaalde voor jeugdige werknemers en op proef of als hulp aangestelde arbeiders voor de ontbinding van zijn dienstbetrekking geen toestemming noodig heëft, dient zich na'het verlaten van de betrekking welke hij tot dusver bekleedde, bij het voor zijn laatste woonplaats of gewone verblijfplaats bevoegde arbeidsbureau aan te melden. De werkgevers zijn verplicht de werk nemers, die voor de vervulling van de taak van het bedrijf kunnen worden gemist, onder opgave van hun per soonlijke gegevens en adres, onverwijld schriftelijk bij het arbeidsbureau aan te melden. Beperking van aanstellingen. Particuliere werkgevers mogen werk nemers met inbegrip van leerlingen en volontairs met of zonder toelage slechts aanstellen met toestemming van het ar beidsbureau. 'Dit geldt eveneens voor ae privaatrechtelijke lichamen, waarin de staaf, een provincie, een gemeente, of een ander publiekrechtelijk lichaam deelneemt. Hetzelfde geldt ten aanzien van werk nemers door den staat, een provincie, een gemeente of een ander publiekrech telijk lichaam. Deze beide bepalingen zijn niet van c. indien de staat, de provincies, i toepassing, indien er sprake is van de gemeenten of andere publiekrechte- I werknemers Vtjke lichamen, dan wel de Nederland- I a. die door een arbeidsbureau zijn sche Bank hun werknemers opzeggenaangewezen of d. bij ontbinding van de dienstbe trekking tusschen een privaatrechtelij ken rechtspersoon en haar wettelijke vertegenwoordigers e. bij huishoudelijke werkzaamheden in loondienst. - Evenmin is toestemming vereischt bij ongeregelde dienstverrichtingen ot te werkstellingen tegen een geringe ver goeding welke niet onderworpen zijn aan de verplichte ziekteverzekering. Dienstbetrekkingen kunnen alleen door het arbeidsbureau worden ont bonden in de ondernemingen, behooren- de tot de volgende bedrijfstakken en in de inrichtingen: Mijnbouw, productie van aardolie producten, van motorbrandstoffen en smeermiddelen, water-, gas- en eTectri- citeitsvoorzieningen, ijzer- en staalpro- ductie, smelterijen van non-ferro-meta- len en fabrieken van halffabrikaten,! productie van ijzer-, staal- en metaal waren, machinefabrieken, werktuig- fabrieken en constructiewerkplaatsen, scheepswerven, vliegtuigfabrieken en fa brieken voor den voertuigbouw, electro- b.r die in bedrijven van den mijn bouw, van den land- en tuinbouw, bij de zee- en binnenvaart, bij de zee- en binnenvisscherij of op het gebied van de gezondheidszorg moeten worden aan gesteld of te werk gesteld. 1 Verdere voorschriften. Aan de toestemming tot ontbinding van dienstbetrekkingen en tot aanstel ling van werknemers kunnen voorwaar den verbonden worden. Voor het verleeneji van toestemming: a. tot ontbinding van een dienstbe trekking is bevoegd het arbeidsbureau, in'welks gewest de werkplaats is gele gen; b. tot aanstelling is bevoegd het arbeidsbureau, in welks gewest het be drijf (het huishouden) is gelegen, het welk voornemens is tot aanstelling over te gaan. Overgangs-, straf en slotbe palingen. Is een dienstbetrekking, waarvan voor de opzegging volgens deze verordening 's morgens tot 's avonds vanaf Zaterdag 6 Maart 7.17 6.27 Zondag 7 Maart 7 15 6.28 Maandag 8 Maart 7.13 6.30 Dinsdag 9 Maart 7.10 6 32 Woensdag 10 Maart 7.08 6.34 Donderdag 11 Mrt. 7.05 6.36 Vrijdag 12 Maart 7.03 6.38 de toestemming van 't arbeidsbureau is vereischt, reeds vóór het in werking treden van deze verordening opgezegd, dan is de rechtsgeldigheid van deze opzegging afhankelijk van de toestem ming van het arbeidsbureau, indien de opzegging pas na het in werking tre den van deze verordening van kracht zou worden. Hij die in strijd handelt met deze verordening of met hare uitvoerings bepalingen, dan wel tracht deze te ontduiken, wordt gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste zes maanden en met geldboete tot een onbeperxt bedrag of met een dezer straffenin ernstige gevallen met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar. De vervol ging wordt slechts ingesteld op ver zoek van den leider van het bevoegde arbeidsbureau. Uitlokkers, medeplegers en mede plichtigen worden als daders gestraft. De hierbij strafbaar gestelde hande- ingen zijn misdrijven. Handelingen in strijd met den per soonlijken aanmeldingsplicht en het ver laten der betrekking worden gestraft volgens art. 4 dei; verordening no. 15-1942 betreffende aanmeldingsplicht van werkloozen. (Hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldbodte van ten hoogste drie duizend gulden). Deze verordening treedt öp 1 Maart 1943 in werking. Zij wordt aangehaald als „verorde ning veranderen van betrekking." Te Roermond is een vormingsbijeenkomst der N.S.D.A.P. en de N.S.B. gehouden. De Leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. Mussert. inspecteert de aangetreden eereformaties. Links Hauptdieastleiter Schmidt AsUatsber. NSDAP-Stopt-Pax m Verzorging aardappelkuilen. Doordat de broei in aardappelkuilen een ernstige omvang gaat aannemen, loópen groote partijen aardappelen ge vaar voor consumptie verloren te gaan. Speciaal de rassen Eigenheimer, Ulti- mus en Bevelander hebben veel last van dit euvel. Teneinde een en anti er zooveel mo gelijk tegen te gaan, worden de telers aangeraden, de aardappelen te ontdoen van spruiten, te sorteeren, luchtkokers aan te brengen, e.d. Hierdoor kunnen veel moeilijkheden worden voorkomen. Nogmaals wordt er op gewezen, dat de teler verplicht is voor een goede bewaring zórg te dragen. Indien hij in gebreke blijft, komen alle gevolgen van dien voor zijn rekening. Indien blijkt, dat partijen aardappelen niet langer houdbaar zijn, dan dient hiervan dn verwijld kennis te worden gegeven aan den pl. bureauhouder en den landkoöpman. Er dient nota van 'te worden geno men dat niet steeds gerekend kan wor den op directe afname door de VBNA. Men bestede daarom de uiterste zorg aan 'de aardappelen. Omploegen van mislukte ge wassen. Herhaaldelijk bereikt ons de mededee- ling van pl. bureauhouders, dat door telers van granen toestemming wordt gevraagd om een bepaalde oppervlakte bezaaid met b.v. rogge te mogen om ploegen, wegens mislukking van het betreffende gewas. Bij controle blijkt soms, dat het gewas al is omgeploegd, zoodat niet meer kan worden vastgesteld of inder daad sprake is geweest van misgewas. Teneinde voor belanghebbenden moei lijkheden te voorkomen, wijzen wij er nogmaals op, dat het omploegen van mislukte gewassen slechts is toegestaan, wanneer cjpartoe toestemming is ver leend. Stroo dp aankoopvergunning. Wegens het weinige stroo, waarover beschikt kan worden, kan aan de vee houders, die een aankoopvergunning voor stroo hebben ontvangen, niet meer dan 80 pCt. van de toewijzing worden gegeven. Dit geldt niet voor particu liere paardenhouders. Waarschuwing aan alle scha penhouders. Nogmaals wordt een zeer ernstige waarschuwing gericht aan alle scha penhouders, die in het geheel niet of slechts gedeeltelijk aan den hun opge- legden aanslag schapenlevering 1942 voldaan hebben, dat tegen hen strenge maatregelen zullen worden genomen en dat tot vordering van het aantal nog te leveren schapen zal worden overge gaan. Bij ontbreken van die ze schapen, ten gevolge van. ongeoodoofden verkoop, dat wil zeggen, verkoop nadat de aan- slagkaart (dus niet de lastgeving tot leveren) ontvangen is, zal een extra aanslag opgelegd worden van 200 kg. rundvee per schaap, dat op deze wijze aan de levering onttrokken is en tevens zal tegen dezulken proces-verbaal wor den opgemaakt met al de gevolgen van dien. Teneinde bovengenoemde schapenhou ders alsnog in de gelegenheid te stellen, hun leveringsplicht te voldoen, worden voor de maand Maart de navolgende extra-markten ingelacht. Oss op Vrijdag 12 Maart. Eindhoven op Maandag 15 Maart. Cuyk op Dinsdag 16 Maart. Helmond op Vrijdag 19 Maart. Breda op Maandag 22 Maart. - Tilburg op Maandag 15 Maart. Verder blijven gehandhaafd de mark ten te Den Bosch eiken Woensdag van de week; te Bergen op Zoom ie- deren eersten Woensdag van de maand te Roosendaal iederen eersten Vrijdag van de maand. 'Stroo voor koolzaad. Koolzaadtelers, die niet beschikken over een zelfbinder raden wij aan, wat haver- of roggestroo te reserveeren voor het opbinden van hun koolzaad bij den oogst. De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. EEN REEKS VAN GUNSTIGE FACTOREN. De dorre cijfers der statistiek spreken een duidelijke taal tot hen, die zich goed rekenschap geven van de feiten, welke hierdoor worden vertolkt. Zoo zal ieder, die kennis neemt van de opbrengstcij- fers van Nederland en omringende ian- niet zelden tot de conclusie komen, dat Nederland in de voorste gelederen staat. Verschillende omstandigheden hebben daartoe bijgedragen. Het- klimaat is in het algemeen zeer gunstig, verschillende grondsoorten hebben van nature een goede vrichtbaarheid. Doch naast de gunstige factoren, welke de*natuur Ne derland -geschonken heeft, staan andere die eveneens onontbeerlijk zijn om maxi male opbrengsten te verkrijgen en prima zaaizaad en pootgoed voort te brengen: Nederland heeft een goed ontwikkelde*] boerenstandlandbouwvoorlichting en -onderwijs staan op een hoog peil. Er is in t' algemeen een behoorlijk dichte arbeidersbevolking, welke v.oor een vrij groot gedeelte gehecht is aan het plat teland. De Nederlandsche boer is be reid technische vindingen op landbouw gebied en ervaringen van elders te toet sen aan de praktijk, nieuwe rassen te be proeven en nieuwe bestrijdingsmiddelen toe te passen. De Nederlandsche boer beschikt over voldoend doorzettingsver mogen om een eenmaal begonnen taak tot een goed einde te brengen. Qe veel vuldig voorkomende strijd om een boer derij of een stukje grond en perioden van economische inzinking hebben Hem. vaak gedwongen zich tot het uiterste in te spannen en uit te zien naar nieuwe mogelijkheden. Aanvankelijk min of meer intuïtief, later aangemoedigd door de uitkomsten van nauwkeurige proefnemingen, heeft de Nederlandsche boer groote beteeke- nis toegekend aan de kwaliteit van. het zaaizaad en pootgoed. Dit heeft tenge- yolge gehad, dat steeds meer gezocht werd naar het juiste ras en naar streken waar goed ontwikkeld en goed gesor teerd zaaizaad en pootgoed werd ver kregen. In een later stadium werd groo te aandacht geschonken aan de ge zondheid van het zaaizaad en pootgoed. Verschillende streken van Nederland hadden van oudsher een .goeden naam voor de levering van uitstekend voort- kweekingsmateriaal, zoowel voor hetbin- nenlandsch gebruik als voor het bui tenland. Toen de keuring te velde, welke uit de practijk is geboren, eenmaal bur gerrecht had verkregen, is een gelukkige samenwerking tot stand gekomen tus schen landbouwwetenschap en. -practijk, welke voor beide rijke vruchten heeft gedragen. EIGEN KWEEKERSARBE1D. Zeer in het bijzonder heeft ook eigen kweekersarbeid cr toe bijgedragen om Nederland een goeden naam te geven. Het ras is immers het fundament van de cultuur. De nieuwe rassen verhoog den niet alleen Je binoenlandschc pro ductie, doch openden Tevens mogelijk heden tot export. Vanouds zijn er naast de hoogleera ren der Landliouwhoogeschool te Wage- ningen, Prof. Dr. L. Brooke ma en Prof. Dr. O. Pitsch, als kweeker van beteeke- nis geweest: J. H. Mansholt te West polder (Ulrum, Gr.) en diens zoon Dr. R. J. Mansholt (granen, peulvruchten, handelszaden als koolzaad, mosterd, kar- wij, maanzaad), G. Veenhuizen te Sappe- meer (aardappelen) en Kuhn en Co., Naarden (suikerbieten). Dit zestal kan men de groote kweekers noemen in het begin van deze eeuw. In de latere jaren traden bovendien op den voorgrond de kweekers P. J. Hijlkema, Mensingeweer (Gr.), Ir. C. Koopman (Directeur van het Verede- lingsbedrijf C.B.) te Hoofddorp (gra nen, peulvruchten, voederbieten, gras sen, enz.), N.V. Zwaan en de Wiljes, Scheemda (o.a. voederbieten) en het Kweekveld te Engelum, {Fr.) (aardap pels, Concurrent vlas, veldboonen). (Wordt vervolgd) li. Vooral in den vroegen zomer. Als regenrivier voert de Maas dan maar weinig water af. Zelf zou dit water dus laag zijn, maar door de Waal, die ook Alpenrivier is. zwol ze vrij sterk. Gevolg: de landstreken langs de Maas konden slechts afwrateren en juist jn dezen tijd had de landbouw een l,pag rivierpeil noodig. Weilanden bleven soms tot in Juli onder water staan! Geen wonder, dat (14e eeuw) een felle strijd tegen het zomerwater werd gevoerd in het N.O. van Noord-Bra bant. In het z.g. „Maeslandt". deel van de Bossche Meierij, had men eer tijds „seer veel ende goed Weylants", dank zij het vruchtbare Maasslib. Maar in de 14e eeuw werden telkens njeuwe dijkkeeringen gelegd, voor dit watet. omdat de rivier te vaak over stroomde. Blijkbaar was de overlast van het Maaswater na 1270 zeer toegenomen. Door den St. Elisabethsvloed werd de waterspiegel voor korten tijd zeer verlaagd, omdat het vermogen van de Waal door de %erzandingen en stroom- verleggingen bij Schenkenschans, zeer was toegenomen. Zoodoende beheersch- te zij het peil der Merwede bij Wou- dricham en dus ook den waterafvoer der Maas. Later ontwikkelt zich het vermogen van de Waal te sterk :s lechts 1/24 Rijnwater komt dan maar meer in Neder-Rijn en IJssel! Al het Maas- en Waalvvater vloeide na 1421 vooral uit op het Bergschevfcld. Gevolg was, dat bij Hardinxveld de Merwede sterk verzandde. Zoo kon al dit water niet meer afgevoerd worden. Tal van platen vielen in het Bergsche; veld droog. De vele tusschenliggende killen moesten nu tot watertransport die nen, wat evenwel slechts ten deele ge lukte. Eenerzijds machtige vvateraanvoer, an derzijds slechte afvoer. Zoo ontstond een critieke situatie'in de 18e eeuw en de vrees was niet ongegrond, dat een nieuw watertorment als in 1421 zich herhalen zou. Ontlasting van ijs en wa ter kon slechts plaats hebben door inun daties in Noord-Brabant. Zoo liet de Heer vah Ravenstein tel kens eigenmachtig den ,,Seghedijck"„ BEKENDMAKING. 's-Gravenhage, 26 Februari. Officieel wordt medegedeeld Het door het Deutsche Obergericht op 2 Februari 1943 wegens sabotage tegen de Nederlanders Hendrik Molen kamp uit Utrecht en Pieter Franciscus v. d. Kam uit Delft gevelde doodvon nis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, voltrokken. Molenkamp en v. d. Kam zijn als communisten, sedert vele jaren lid der communistische Partij, in de groepen .van de illegale C.P.N. in een leidende functie werkzaam geweest en hebben bovendien ophitsende geschriften ver spreid om op deze wijze de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven in de bezette Nederlandsche ge bieden in gevaar te brengen. (thans Groenedijk geheeten), loopend van den linker Maasdijk bij Megen tot de hooge gronden van Berchem. door steken. Het water veroorzaakte zóóveel schade, dat de Schout van Den Bosch op last van den Brabantschen Hertog dezen dijk hooger moest maken en er op letten moest, dat deze hoogte intact bleef (1365). Toch sta^ Ravenstein den dijk telkens door en de benedenlanden dichtten hem weer. In 1569 verwachtte het Graafschap Megen meer heil van den Heer van Ravenstein, dan van den Brabantschen Hertog en kwam met hem overeen tot het aanleggen van blijvende overlaten in den „Seghedijk". Ookde Gelder- schen zouden zeggenschap hebben inza ke de vaststelling van de hoogte van het waterpeil. Waterafvoer zou dus .plaats hebben over binnendijksch land Bcerscl.e Maas! Later werd een water- kcering aangelegd tot bescherming van Maasland tegen het afvloeiend zomer water. De Schutlakensche dam, zooals deze heette beantwoordde evenwel niet aan zijn doel en werd in den Franschen Tijd doorgestoken en Megen herkreeg zijn oude recht van uitwatering. SUIKER VOOR BIETENBOUWERS. De suikeropbrengst van onze land bouwgronden is het vorig jaar ver be neden het normale gebleven. Dat kwam in de eerste plaats door dat het areaal (de met bieten bebouw de oppervlakte) kleiner was dan voor heen. In de tweede plaats belemmerde het weer de volledige uitgroei der, bieten, zoodat het hectaregewicht ge ringer was dan gewoon. En in de der de plaats had het weer ook een ongun stige invloed op het suikergehalte. Alles werkte <jus een goede suiker opbrengst tegen. We willen hopen, dat de oogst 1943 beduidend hooger zal zijn dan die van 1942. Dat wenscht de overheid ook. En ze laat het niet bij die wensch. Ze doet ook een poging, invloed uit te oefenen op' den oogst. Dezer dagen werd bekend gemaakt, dat de richtprijs voor suikerbieten verhoogd zal worden. (Van andere akkerbouwproducten niet). En als tweede aansporing wterd er nog bij vermeld, dat voor de teelt van suikerbieten een premie in den vorm van suiker in het vooruitzicht wordt gesteld. Als de landbouwers nu zorgen voor goed zaad, zaaizaad van een ras dat geheel op den Nederlandschen bodem en het Nederlandsche klimaat is inge steld, omdat het tientallen jaren hier is verbouwd en veredeld dan kan er een extra schepje suiker in de koffie en de thee (wat men koffie en thee belieft te noemen) op overschieten. Zoo'n prenfie is niet te versmaden. Het is bovendien een zeer natuurlijke premie. AGRICOLA. VRIJWILLIG SCHEUREN VAN GRAS LAND. De Directie van den Landbouw deelt mede, dat aan gebruiksgerechtigden van grasland, voor zoover zij dit vóór 15 April a.s. nog vrijwillig scheuren, tzt. een scheurpremie van f 200 per ha. gegeven zal worden. Dit grasland moet daarvoor bij den pl. bureauhouder wor den opgegeven, zijn goedgekeurd door een gemachtigde van den Productie- commissaris en voor oogst 1943 op behoorlijke wijze met een hoofdgewas zijn beteeld. Het moet meerjarig gras land zijn, dat geschikt is voor bouw land. Deze vrijwillig* gescheurde oppervlak te kan niet dienen voor het overnemen of voor het voldoen van opgelegde scheurplicht, waarvoor een lastgeving is uitgereikt. Deze scheurplicht moet, afgezien van het bovenstaande, vóór 15 Maart a.s. zijn uitgevoerd, om daarmede niet in moeilijkheden te ko men.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1