ÖXI DISTRIBUTIEBONNEN S3 Distributie mededeelingen Nieuwe dienstregeling Ned. Spoorwegen. Bekendmaking Plaatselijk Nieuws L E T_0|P II S.D.LukliiifZN& Go's Bank Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N.V. Amsterdam. Rheumatiek Neerslachtigheid Barstende hoofdpijn GEMEENTE HEUSDEN. GEMEENTE SLEEUWIJK. Sub-Dislribulickanloor tc Wijk. Gemeenten Wijk en Aalburg, Veen en Eel'hen. GEM, WIJK EN AALBURG. GEMEENTE WERKENDAM. (Uitknippen en bewaren) HEUSDEN. AALBURG. ALMKERK. ANDEL. Bonnen welke vervallen BENEDEN-LANGSTRAAT. CAPELLE. DUSSEN. POEDEROIJEN. RIJSWIJK. SPRANG. VRIJHOEVE-CAPELLE. WIJK. WIJK EN AALBURG. Brood, beschuit, vleesch, aardappelen en tabak II A II B II A 11 B 11 A 11 Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 510 250 gram havermout. 511 250 gram peulvruchten. 512 100 gr. vermicelli of maizena. 09,10,11, IY4 liter taptemelk p. bon 09,10,11, l/s4 liter melk per bon. 4/11 „Reserve" b1/^ liter melk. 4/10 „Reserve'', 500 gr. rijs£. f/09, 4/09 «reserve", 150 gr. cacao m.suik. 09 100 gram chocolade, per bon. 10, 11 100 gram suikerwerk, per bon. Boter Koffiesurrogaat Petroleum Vaste brandstoffen Zeep 515 en „S Waschpoeder250 graai waschpoeder of zeeppoeder „S Toiletzeep", 50gr. toiletzeep of 75 gr. (oude samenst.) BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS 1 ZORGT VOOR GELD 1 STEUNT WINTERHULP 1 GIRO 5553 WAALWIJK. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Die verschijnselen wijzen vrij zeker op onzui ver bloed. Doe eens een bloedzuiverende kuur met Kruschen. Kruschen activeert de bloedzuiverende organen, het bloed gaat weer krachtiger stroomen en ge voelt U weer jeugdig en bevrijd van Uw pijn. 0 Meer dan twee jaar werd mijn leven vergald door vreeselijke hoofdpijnen, duizeligheid, enz. en mijn rheumatische pij nen waren soms niet te dragen, leder be kend middel probeerde ik. Op een goeden dag begon ik met Kruschen, (in de hoop dat mijn hoofdpijnen wat minder zouden worden.) Denkt IJ mijn vreugde, toen ik bemerkte dat al mijn klachten verdwenen. Ik zou niet meer zonder Kruschen rillen." Winschoten, 13/1T37. Mw. M. P. A. W. BU Apoth. en Drog. 0.41.0.76,1.47. N.V. Rcwntree De Leider van het Agentschap Heus- den maakt bekenddat op Maandag 8 Maart 1943 tusschen 9'en 9.30 uur formulieren verkrijgbaar zijn voor het aanvragen van rijwielbanden. Alleen zeer dringende gevallen kun nen in behandeling worden genomen. Het Distributiekantoor te Sleeuwijk wordt met ingang van 8 Maart a.s. voor alle distributiezaken overgeplaatst naar gebouw „Vegos". De zittingsuren blijven ongewijzigd. Schoenen, Banden, Textiel. In de week van 813 Maart a.s. is er op de zittingsuren, vastgesteld voor afgifte formulieren, gelegenheid tot het afhalen van aanvraagformulieren voor schoenen, banden en textiel door personen, wier geslachtsnaam begint met de letters G tot en met L. Zij, die reeds een aanvraag voor schoenen in Januari of Februari hebben ingediend, behoeven geen nieuwe aan vraag in te dienen. Kookregeling stookseizoen 1943-'44. De aanvraagformulieren voor het ver krijgen van vaste brandstoffen of pe troleum moeten volledig en met inkt ingevuld tegen overlegging van de stamkaart van het Hoofd, ingeleverd worden voor: Wijk op Dinsdag 9 Maart van 2—4 u. -Aalburg op Donderdag 11 Maart van 9—11 u. Veen op Dinsdag 9 Maart van 2—4 u. Eethen voor wijk E en F op Maan dag^ 8 Maart van 9—12 u. Eethen voor wijk B en G op Woens dag 10 Maart van 9—12 u. Doeveren en Heesbeen op Woensdag 10 Maart van 23 u. te Doeveren. Degenen, die vorig jaar petroleum hebben ontvangen en daarvoor weer in aanmerking wenschen te komen, dienen de oude petroleumkaart mede te bren gen. De uitreiking van bonkaarten 4e pe riode zal als volgt plaats hebben: Voor houders van inlegvellen K: Maandag 8 Maart. Wijk A van 9.1510.30 u.; wijk B van 10.3011.30 u.; wijk C van 11.30 12 u. en van 1.302.30 u. Voor houders van inlegvellen L: Dinsdag 9 Maart. Wijk A nr. 125 van 9.1510.15 u. nr. 2650 van 10.1511.15 u.; nr. 51—80 van 11.15—12.15 u. en nr. 81 120 van 1.30—3 u. Woensdag 10 Maart. Wijk A nr. 121145 van 9.15—10.15 u.; nr. 146175 van 10.1511.15 u.; nr. 176—209 van 11.15—12.15 u.en wijk B nr. 1—40 van 1.303 u. Donderdag 11 Maart. Wijk B nr. 41—65 van 9.15—10.15 u.; nr. 6690 van 10.1511.15 u.nr. 91—120 van 11.15—12.15 u.; njr. 121 160 van 1.303 uur. Vrijdag 12 Maart. Wijk B nr. 161—185 yan 9.15—10.15 u.; nr. 186201 van 10.1510.45 u. Wijk C nr. 1—40 van 10.45—12.15 u. en nr. 4170 van 1.302.30 u. Maandag 15 Maart. Wijk C nr. 71—95 van 9.15—10.15 u.; nr. 96—120 van 10.15—11.15 u. nr. 121155 van 11.1^—12.15 u.; nr. 156191 van 1.303 uur. De uitreiking heeft plaats in het Ver- eenigingsgebouw. Uitreiking nieuwe maandkaarten. De Wjprken, Bestuurskamer, Nutszaal. Maandag 8 Maart, van 912 de huis nummers 1100. Dinsdag 9 Maart van 912 u. de nos. 101200. Woensdag 10 Maart van 912 u. de nos. 201 en hooger. Werkendam, Bestuurskamer, Nutszaal. Donderdag 11 Maart van 912 u. de stamkaartnos. 1350 en van 14 u. de nos. 351700. Schoenen en Textiel. Voor Werkendam, De Werken en Sleeuwijk kunnen 'formulieren worden afgehaald door houders van stamkaart nos. 10012000 op Dinsdag 9 Maart en inleveren Vrijdag 12 Maart voor middag te Werkendam en namiddag te Sleeuwijk. Motorbrandstof. Machtigingen voor Motorbrandstof moeten niet meer opgezonden worden naar het Distributiekantoor te Alm- kerk, doch moeten persoonlijk op het Distributiekantoor te Werkendam wor den aangeboden, waarna de bonnen direct kunnen worden meegenomen. Met ingang van 1 Maart j.l. is een nieuwe dienstregeling der Ned. Spoor wegen uitgegeven. Daar de dienstre gelingen op bescheiden schaal verkrijg baar zijn gesteld, laten wij ten gerieve van onze lezers in de omgeving, die niet in het bezit van een reisgids kon den komen, hieronder eenige vertrek uren der treinen volgen: Vertrek van: Drunen-Heusden naar Lage-Zwaluwe. Alleen op werkdagen: 7.35 11.35 16.35 20.55 Alleen op Zon- en Feestdagen: 7.58 16.35 20.55 Vertrek van Drunen-Heusden naar 's-Bosch. Alleen op werkdagen: 7.36 10.29 20.36 Alleen op Zon- en Feestdagen: 8.34 10.30 20.36 Eiken werlcd. behalve Zaterdag: 17.37 Alleen op Zaterdag: 15.37 Vertrek van 's-Hertogenbosch naar Utrecht: (m. aansl. op'Amsterd. en den Haag) Op werkdagen en Zon- en Feestdagen. 6.03 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.11 Vertrek van: 's-Hertogenbosch naar Eindhoven: Op werkdagen en Zon- en Feestdagen. 6.47 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.15 Vertrek van 's-Hertogenbosch naar Tilburg, Breda en Roosendaal Alleen op werkdagen: 4.54 8.14 13.14 Op werkdagen en Zon- en Feestdagen: 11.14 18.24 22.18 Vertrek van 's-Hertogenbosch naar Nijmegen. Alleen op werkdagen: 8.11 15.11 Op werkdagen en Zon- en Feestdagen 11.10 18.11 21.15 De Burgemeester van Heusden vraagt de aandacht van geïnteresseerde ou ders voor zijn actie tot wederoprich ting der Mulo-school te Heusden op de volgende gronden 1. Er zijn meer dan voldoende leer lingen. 2. Er zijn geen fietsbanden meer om naar Den Bosch te rijden. 3. Er zijn geen abonnementen voor de bus te krijgen. 4. Er blijft geen tijd voor studie over, daar de scholieren bijna een halven dag voor de reis Jcwijt zijn, welke tijd bovendien dikwijls met zwij nerijen tusschen schoolgaande jongens en rneisjes gedood wordt, zoodat zij per saldo van rekening bekwamer zijn voor het beroep van Souteneur en Freudenmadchen, dan bedreven in de exacte wetenschap. Om al deze argtimenten verzoekt de' burgemeester voornoemd alle belang hebbende ouders van 't Land van Heus den en Altena zijn bovengenoemde ac tie te willen steunen. Lijsten ter teekening worden niet aangeboden. Ik verwacht alleen maar brieven van ouders, die giet mijn voor stel niet accoord gaan. Een slotwoord nog aan de z.g.n. „deftige ouders, dat het studeeren in Heusden minstens even deftig is als in Den Bosch, alleen zijn de bovengemelde bezwaren hier er niet aan verbonden. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 1 Maart 1943. De Burgemeester van Heusden noo- digt de collectanten van Winterhulp Nederland, vriendelijk uit om Zater dag 6 Maart 1943 om 9.30 uur ten Stadhuize te willen komen, teneinde de bescheiden voor de laatste lijsten- oollecte in ontvangst te nemen. Ik maak de inwoners van Heusden, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen er op attent, dat de collecte gehouden wordt van 6 tót en met 8 Maart a.s. Een ieder taste flink in de beurs en offere naar vermogen. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 5 Maart 1943. Zondag 7 Maart hoopt alhier voor de Evang. Luth. Gemeente op 'te treden de WelEerw. Heer Ds. G. West- mijse uit Rotterdam. Bij de Geref. Kerk alhier is be noemd als Hulpprediker J. T. Hey uit Kampen. Dinsdagavond 9 Maarta.s. hoopt voor 't Nut in „Concordia" op te tre den het Frits Boumeester-Ensemble uit Amsterdam. Het programma bevat, be halve verscheidene voordrachten, de tooneelstukkenSchijn en Werkelijk heid, Op 't Zondaarsbankje, Hoe lost U dat op. Wie de naam Bouwmeester kent, weet, dat een goede avond te wachten staat, rijk aan kunst en genot. (Zie advertentie in dit blad). De postbode B. alhier had zijn rijwiel op het perron van 't station Drunen-Heusden gezet en sprak even met den stationchef en keek daarna naar den binnenkomenden goederen trein. Toen hij zich omkeferde, was zijn fiets met een paar goede hand schoenen verdwenen. Gisteravond gaf de „Tieusden- sche Fanfare" voor een zeer talrijk publiek haar aangekondigde uitvoering in „Het Wapen van Amsterdam". Te ruim 7 uur opende de voorzitter met een koFt welkomstwoord. De muzieknummers werden onder lei ding van den heer Joh. v. Berkel uit Ammerzoden zeer goed ten gehoore ge bracht en bleek wel dat er nog zeer goed gestudeerd wordt. Na de pauze had de opvoering plaats van het blijspel „Pantoffel-pijn" in drie bedrijven door P. A. Bruinsma. Alle toóneellisten vertolkten hun rol len heel correct, zoodat het geheel zeer in den smaak van het publiek viel. Zaterdagavond zal een herhaling van deze uitvoering plaats hebben. In verband met de reorganisatie van de politie zijn de marechaussées H. J. v. d. Lisdonk en B. de Wilde overgeplaatst naar Goirle en N. C. Proost naar Wijk en Aalburg. De jubileumwedstrijden werden j.l. Maandag 'in café „Modern" bij de damclub voortgezet met het spelen der derde ronde. De resultaten waren: Groep 1: NieuwkoopKlerks 02. SchaapBax 20. Groep 2: KlarenTimmermans 2—0. Jonkerv. Beijnen 20. Groep 3: NootenFitters 20. VerbeekCouwenberg 20. Maandag a.s. voortzetting. Op het consultatiebureau voor Zuigelingen alhier, werden op 2 Maart ter onderzoek aangeboden 14 zuigelin gen en wel 9 uit Heusden, 1 uit Herpt, 3 uit Genderen en 1 uit Hedikhuizen. De alhier gehouden ouderavond van „De School met den Bijbel", was weer zeer, druk bezocht en is in alle opzichten uitstekend geslaagd. De ge houden collecte bracht op het mooie bedrag van f 66.02. De marechaussée P. Luijendljk alhier is overgeplaatst naar Waalwijk. De* Herv. Knapenvereen. ^Ben jamin" vierde Dinsdag j.l. haar eerste lustrum. De groote zaal van het Ver een igingsgebo uw was tot in de uiterste hoeken bezet, toen de Voorzitter, de heer L. Geels, deze bijeenkomst opende met gebed. Gemeenschappelijk werd ge zongen "Ps. 138 vers 1, terwijl een gedeelte uit het boek Spreuken werd voorgelezen en wel „Zoekt Uwen Schep per in de dagen Uwer Jongelingschap... Naar aanleiding daarvan wees de Voor zitter op het werk der vereeniging en op de moeilijke, doch tevens zoo heer- heerlijke taak om deze knapen te mo gen brengen aan den Voet van het Kruis. In het kort stipte hij aan, wat door „Benjamin" in den loop der ja ren is verricht, terwijl hij de hoop uitsprak, dat dit werk in allen eenvoud en bescheidenheid verricht, ook' voor de eeuwigheid vruchten zou mogend ra gen. De nieuwe secretaris Huib de Fijter Gzn. las een goed jaarverslag voor, waaruit bleek, dat de Vereen, thans 29 leden telt. De daarvoor in aanmerking komende jongens werden aangespoord, zich aan te sluiten bij „Benjamin" en hun kennis op geestelijk en maatschap pelijk terrein te verrijken. Peter den Dekker leverde een onder werp „De Stem in den nacht". Op duidelijke wijze schetste hij' hoe Samuel reeds vroegtijdig door den Heere werd geroepen en diens rotsvast Godsvertrou wen. 'tWas een mooi en degelijk stuk werk. Daarna werden verschillende voor drachten gedaan, in drie gedeelten ge splitst. Hiervoor werden verschillende prijzen beschikbaar gesteld en de jury had een moeilijke taak. Zonder over drijving kan worden gezegd, dat de jongens, zonder onderscheid, goed werk hebben geleverd en uitnemend hun best hebben gedaan. Ook hier bleek weer ten volle wat onder kundige leiding vertolkt kan worden. Bravo jongens, bravo Voorzitter. De volgende eerste prijzen werden toegekend: Groep 1 Izak Sonneveld met „De Aannemer", groep 2: Izak Schouten met „De pientere Boer" en groep 3: Izak Hak met „Naas tenliefde". Door Lod. v. d. Vliet werd inge leid „Machiel Adriaanszn. de Ruyter", Gerard Sterrenburg leverde een Bij- belsch onderwerp, getiteld „Dood en Overwinnaar", terwijl Bertus Kraaij een humoristische schets ten beste gaf over de reis j.l. zomer naar Vught. Door een aantal jongens werd vervol gens de historische schets „Opstand der Bataven" opgevoerd, hetgeen in zijn geheel uitnemend voldeed. Nadat door Kees Bouman nog was ingeleid „De tenfpel van Salomo", werd door het lid van de Meisjesvereen., S. de Fijter voorgedragen: De actrice en de zieke. De muzikale leiding was in handen van den heer L. W. v. Andel, die zijn taak op uitnemende wijze vervulde. De 5e jaarvergadering van „Benja min kan uitstekend geslaagd heeten. Met genoegen mogen we jaar na jaar constateeren, dat deze vereen, niet al leen in ledental, doch ook aan innerlijke op Zaterdag 6 Maart. 10 Brood. 10 Beschuit. 10 Vleesch of vleeschwaren. 10 Aardappelen 10 A en B Tabakskaart. Bon LL, textielkaart DF, sinaasappelen. Bon DD, textielkaart DE, sinaasappelen. op Donderdag 11 Maart. 01 boter, voor pers. beneden 21 jaar. krachten wint. Deze vereen, is dan ook een waardige voorbereiding voor het werk van de Jongel.vereen. Geen wonder dan ook, dat zoo goed als alle daarvoor in aanmerking komende Herv. jongens lid zijn. Dit werk kan door An- delsch burgerij niet niet genoeg naar waarde worden geschat en ieder Her vormde is verplicht dezen door den Heer Geels zoo vol liefde vërrichten ar beid te steunen, 't Gaat om het heil van Uw kinderen, ouders. Dat het zaad des Evangelies, met zooveel liefde door den Voorzitter uitgestrooid, maar rijke vruchten moge dragen! In deze streek, heerscht thans een levendige handel, vooral in kalf- koeien en melkvee. De prijzen die thans besteed gorden zijn bij 'menschenheu- genfs nimmer zoo hoog geweest. Men besteed voor eerste soort kalf- koeien tot aan f1150 terwijl voor dito melkvee niet minder wordt betaald dan f900. In de gehouden ledenvergade ring van het muziekgezelschap „Kunst na Arbeid" werden rekening en verant woording, alsmede het jaarverslag goed gekeurd. De aftredende bestuursleden de heeren W. M. de Bas, J. Kraak, P. Spuijbroek en W. J. v. Nieuwenhuijzen, werden herkozen, terwijl ter aanvul ling van de 2 bestaande vacatures als nieuwe bestuursleden werden gekozen de heeren J. H. de Wit en W. v. Bo- gaart. Gedurende de maand Februari 1943 werd op het hulppostkantoor al hier in de Rijkspostspaarbank inge-f' legd f 14443.03 en terugbetaald f 2995,82. Het aantal inlagen bedroeg 48 en dat der terugbetalingen 18. 'Op 1 Maart j.l. herdacht de heer B. Verhoeven, le ambtenaar ter gemeente-secretarie van Sprang-Capel- le het feit, dat hij gedurende een kwart eeuw werkzaam was als ambtenaar ter secretarie dezer gemeente. 'In verband met de tijdsomstandigheden is dit zil veren jubileum volgens den wensch van den jubilaris slechts in intiemen kring herdacht. Dit is wel te betreuren, want indien het bekend was geweest, dat deze hulpvaardige ambtenaar een kwart eeuw te dezer plaatse werkzaam was, zouden ongetwijfeld zeer velen dien dag van hun belangstelling blijk heb ben gegeven. Naar wij vernemen werd er in den nacht van Dinsdag op Woensdag in de schoenfabriek van Gebr. v. D. in de Nieuwstraat ingebroken en leer en schoenen ontvreemd. Door de poli tie werd een onderzoek ingesteld. Uitslag van den op 26 Febr. 1943 door den Dienst Bouw-Toezicht Gemeentewerken „Land v. Heusden en Altena" gehouden aanbesteding betref fende het leveren van 270 kub. meter grind voor deze gemeente. F.. Blokland, Boven-Hardinxveld f 3.65 C. T. dè Waal, Werkendam -3.79 Joh. Nauta, Rotterdam - 3.80 Gebr. Ruitenberg, Werkendam - 3.91 J. M. Mookhoek, Rotterdam -3.94 M. Visser, Werkendam -3.98 G. Pieterse, Hardinxveld - 4.04 A. J. d. Breejen, Boven Hard-veld - 4.25 C. J. Faasse, Gorinchem - 4.25 J. M. Verheij, Werkendam - 4.50 Arn. J. de Bok, NÖmegen - 4-15 M. C. Oome, Raamsdonksveer - 4.75 H. Rook en Zn., Ouderk. a.d. IJssel 4.85 A. Rook, Ouderkerk a.d. IJssel - 4,98 J. Kerkhoff, Nieuwaal -5.00 Gunning wordt nader bekend gemaakt. Naar wij vernemen hebben ker- keraad en leden der voormalige Ge'ref. Kerk alhier, aansluiting verzocht in het verband der Chr. Geref. Kerken. Op 1 Maart j.l. herdacht mej. Mans, onderwijzeres aan de Chr. Sch. alhier den dag, dat zij 12Yo jaar aan deze school was verbonden. De vele blijken van belangstelling cfie zij dien dag van verschillende zijde mocht ont vangen, getuige dan ook hoezeer haar onderwijs aan 'deze school wordt ge waardeerd. Alhier is onder leiding van den heer Havelaar uit Woudrichëm, met aanvankelijk 50 leden een Ned. Herv. Kerkkoor opgericht. Getracht zal wor den njet a.s. Paschen reeds een zang- dienst te houden. Door eenige veehouders alhier, werd deze week reeds overgegaan tot het in de weide brengen van jong vee, Wel een groote tegenstelling met vo rig jaar. In de komende 7 lijdensweken worden in de morgendiensten in de Ned. Herv. Kerk, achtereenvolgen)» de 7 kruiswoorden behandeld. Op het drietal voor de vervulling van het predikambt alhier zijn geplaatst R. D. Beukema, hulpprediker te Den Haag; cand. C. v. d. Boom, hulppre diker te Rotterdam en cand. J, J. C. Westera, hulpprediker te Hengelo. Naar wij vernemen zal de zang- vereen. „Con Amore" de uitvoering van 13 Febr. op Zaterdag 6 Maart herhalen. Het Kinderkoor „Jong Leven" zal op Zaterdag 13 Maart a.s. in het Ver- eenigingsgebouw, Bergstraat een uit voering ge\<en. Naast de 9 zangnummers VAN 7—13 MAART. 400 gr. brood of 4 rants, gebak 50 gr. brood of Ya rants gebak. 75 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. x/8 rants, vleesch of vleeschw. II A 11 B 11 Ys rants, vleesch of vleeschw. 2 kg. aardappelen. 1 kg. aardappelen, Tabakskaart, 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak, per bon. Sigarettenkaart. 20 sigaretten. VAN 21 FEBRUARI—20 MAART. 503 1 kilogram suiker. 504 500 gram stroop, jam, enz. 505 250 gram gort of gortmout. 500, 501, 502 100 gr. kaas per bon. 506, 507, 508, 509 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. VAN 28 FEBR.—23 MAART 05 125 gram margarine. 09 125 gram boter of margarine, VAN 11 JAN.11 MAART. 01 125 gram boter. Voor person beneden den leeftijd van 21 jaar. VAN 21 FEBRUARI—20 MAART 513 250 gram "koffiesurrogaat. VAN i—31 MAART. 11 en 29 „Verlichting" 1 1. petrol* per bon. VAN 1 MAART—21 APRIL. 05 bonk. EA voor kookdoeleiria, 1 liter petroleum. VERLENGD v. ONBEPAALDEN TIJD, 21 en 33 „Verlichting" 300 gr. kaars» 01, 02, 03, 04, 05 en 06 K.F. eenheid vaste brandstoffen per bon Bonnen één eenheid le—12e periodt; één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. 09 en 10 BV., der D.V.-kaart, n eenheid vaste brandstoffen. i Geldig tot 30 April 1943. VERLENGD TOT 20 MAART. 483 125 gr. gemengd meel. VAN 1—31 MAART. 514 en „S Eenheidszeep", 1 st. li# gevulde eenheidstoiletzeep oiloi- letzeep. VERLENGD TOT 31 MAART. 490, 491, „R Eenheidszeep", ,,R Wasch poeder" en „R Toiletzeep". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr, scheerzeep. zal worden opgevoerd „Asschêpoetster", operette in 4 bedrijven. Zoo als wij dit gewoon zijn, zal „Jong Leven" ons weer een mooie gezellige avond ver schaffen. Zaterdagavond vond in het Ver- eenigingsgebouw alhier de uitvoering plaats van de fanfare „Oefening en Uitspanning" voor een totaal uitver kochte zaal. Te ruim 7 uur opende de Voorzitter met een kort welkomstwoord, waarin hij mededeelde dat, voor hen die ditmaal geen plaats meer konden krijgen, de uitvoering op Woensdag avond 3 Maart zou worden herhaald. De muzieknummers werden zeer goed ten gehoore gebracht en legden getui genis af dat O. en U. nog steeds over goede krachten beschikt, die een be lofte inhouden voor de toekomst. Na de pauze was het de beurt van de tooneelvereeniging die aan O. en U. is verbonden. Deze voerde op „Graaf Loodgieter", blijspel in 3 bedrijven door A. v. Lokven en Jac. Braun. Keurig spel werd geleverd dat beroepsspel nabij kwam en daverend applaus volgde na f3,65 - 3.74 - 3.79 - 3.84 Het echtpaar M. v. Zijl-de Groot herdacht Zondag j.l. zijn 40-jarige echt- vereeniging. Uitslag van den op 26 Febr. 1943 door den Dienst Bouw-Toezicht Gemeentewerken „Land v. Heusden en Altena" gehouden aanbesteding betref fende het leveren van 170 kub. meter grind voor deze gemeente/ J. Blokland, Hardinxveld Joh. Nauta, Rotterdam C. T. de Waal, Werkendam J. M. Mookhoek, Rotterdam A. J. d. Breejen, Bov.-Hard.veld -3.95 Gebr. Ruitenberg, Werkendam - 3.96 G. Pieterse, Hardinxveld - 3.98 M. Visser, Werkendam - 3.98 C. J. Faasse, Gorinchem - 4.25 J. M. Verheij, Werkendam - 4.50 Arn. J. de Bok, Nijmegen - 4.65 M.- C. Oome, Raamsdonksveer - 4.75 H. Rook en Zn., Ouderk. a.d IJssel A. Rook, Ouderkerk a.d. IJssel - 4,98 J. Kerkhoff, Nieuwaal - 5.00 Gunning wordt nader bekend gemaakt. De N.V. „Noord-Braband", maat- A-OC ieder bedrijf en de aanwezigen stemden LJC „'YUIU"UIdUdI, u ddL" in met de woorden van dank, die de Lsch™ v.a" Verzekering op het Leven Voorzitter van O. en'U. de spelenden te Waalwijk zal op 8 Maart a.s. 100 het slot ,a„ dc „-.„W bracht |S' ^&SlE*ÊSSSJÏ aan Ook de herhaling was weer vrij iroed bezocht en van deze uitvoering fonds Tot A1geme€n Welzijn", hetwelk kan hetzelfde worden Sz^d alf van in 1843 werd «Plicht door den heen- die van ZateriCZe was af Wilkm Timmermans. In 1855 werd de 1 naam gewijzigd in „Noord-Braband", Het pl. Buurtschapscomité' WHN. Maatschappij van Verzekering - op het alhier maakt bekend: De elfde dus Leven, waarna in 1895 de juridische de op één na laatste collecte, ten vorm van een N.V. werd aangenomen, bate van Winterhulp, gedurende dit sei- De directie is vanaf de oprichting nog zoen, wordt in onze gemeente gehou- steeds in handen der familie Timmer den op Vrijdag en Zaterdag 5 en 6 mans en wordt thans gevoerd door Maart 1943. Deze collecte is een lijs- de heeren Willem en Jud. Timmermans, tenoollecte en dus worden weer huis De „Noord-Braband" behoort tot de aan huis door de Wijkleiders de intee- middelgroote maatschappijen, werkt ook kenlijsten aangeboden. Reeds meerdere in België en exploiteerd zoowel de malen is gewezen op liet belang vdn Volksverzekering als de Kapitaalverze- het goed slagen dezer laatste collectes, kering. Het totale verzekerd kapitaal Hiervan hangt, het n.l. af of er nog bedroeg sinds 1942 85 millioen gul- geiden beschikbaar komen voor een den. De Maatschappij had op het ein- 4e uitkeering aan onze noodlijdende de van 1941 een premie-reserve van Volksgenooten. Dorpsgenooten laat de- f 13.313.356.en vrije reserves van ze mededeeling voldoende zijn om U totaal f 940.994. te bewegen tot gerechtvaardigde wel- In verband met de tijdsomstandig- dadigheid. Verder verwijst ons comité heden zal dit jubileum intern en op naar de deze week huis aan huis be- bescheiden wijze worden herdacht met zorgde circulaires, waarin een duidelijk het personeel. Van openbaar feestver- overzicht wordt gegeven van hetgeen toon is afgezien terwijl er ook geen door de Stichting WHN, gedurende receptie zal worden gehouden, dit seizoen in onze gemeente is gepres- WFï teerd. Laat dan een ieder met deze li,LL, b'eide laatste collectes zijn beste been- Vorige week reed de 45-jarige tje voorzetten; heusch door een be- G. v. Loon op zijn rijwiel vanaf den hoorlijke gift aan Winterhulp zal nie- afrit naar den Onderwaard. Door het mand armer worden, doch wel de vol- breken van den voorvork van zijn fiets, doening smaken van het medehelpcn kwam hij zoodanig te vallen dat hij aan een mooi sociaal werk n.l. het be- een zware hersenschudding bekwam en trachten der naastenliefde, niet met bij de Wed. v. Duimen werd binnen- woorden, maar met de daad. gedragen, waar de hulp van een ge neeskundige werd ingeroepen. Laat in WOUDRICIIE3I. den avond is hij naar huis vervoerd; De algèmeene vergadering der Z1ïn toestand is thans redelijk. land- en tuinbouwvereen. „Land van Maandag had de bestuursver- Altena", zal dit jaar gehouden wor- kiezing plaats van de C.J.V. „Paulus". den op Vrijdag 19 Maart a.s. In het Gekozen zijn tot voorzitter Adr. Oroe- bestuur is een vacature wegens het be- neveld, secretaris Joh. v. Gen deren, danken van den heer A. Vink Cz. penningmeester J. Groeneveld, 2e voor- -* De opperwachtmeester der Ma- dder >c" v' 26 secretaris H' v' rechaussée Honïngs van de brigade al- 1V, hier is overgeplaatst naar Mierlo en Wegens ziekenverlof van den de wachtmeester de Letter naar Ruc- heer J. K. Rees is tot tijdelijk onder- phen. Tot brigade-commandant alhier wlJzcr aan de school met den Bijbel is benoemd wachtmeester de Mey uit I Wijk benoemd, de heer Adr. Groe- Wijk, terwijl de gem.-veldwachter J. neveld alhier. Werther is overgeplaatst bij de Mare- WERKENDAM, chaussée alhier. Tot hulpbesteller der Posterijen in Door de duisternis misleid, reed deze gemeente is aangesteld de heer M. vorige week de heer M. V. uit Sleeuwijk, Verschuur^ Op het Distributiekantoor te Alm- kerk is benoemd Mej. J. C. Bax uit d»- ze gemeente. Donderdagavond gaf de Too- neelvereen. „De Schakel" in de zaal van den heer v. d. Straeten alhier voor een geheel bezette zaal een uitvoering, wel ke als zeer goed geslaagd kan worden -genoemd. Aan de vischmarkt in deze ge meente werd Dinsdag jl. een zalm aan gevoerd welke 29 pond woog en f 27 per pond opbracht. toen hij van de Uitbreiding kwam, in- plaats van over, naast de brug in de haven. Op zijn hulpgeroep 'kwam de heer C. v. B. toesnellen wien het mocht gelukken den#drenkeling weer op het droge te brengen. V. kwam met een nat pak en den schrik vrij. 'Donderdag 25 Febr. hield Drs. G. Westmijse uit Rotterdam een le zing in de Nutszaal alhier over: De bot sing tusschen goud en génie in een frSgisch kunstenaarsleven. Het was een zeer leerzame avond waarin het leven van Rembrand werd behandeld.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2