Houdt Uw gasverüruil in loom en spaart ellen dag wat stroom Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6333 Vrijdag 12 Maart 1943 Buitenlandsch Overzicht J Binnenlandsch Overzicht VERD UISTEREN Officiëele Landbouwmededeelingen x Officieële Berichten Ingezonden 27 MAART is een belangrijke datum Dit blad verschijnt V R,IJ DAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiën24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/* cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur N ingewacht. Aan het Oostfront. Nadat de opmarsch van bolsje wistische pantserafdeelxngen naar de Dnepr verijdeld was, zijn de Duitsche troepen in den zuidelijken sector tot een succesrijken tegenaanval over gegaan. De midden- en bovenloop van de Donets werden over een breedte van 250 km. bereikt, verschil lende steden stormenderhand ver overd en vijandelijke troepen omsin geld en vernietigd. Ten westen van Orel 'en Koersk werden hevige aan vallen der bolsjewisten, die weder om veel tanks, vliegtuigen en men- schen in den strijd wierpen, afge slagen. In den centralen sector zijn eeni- ge steden w.o. Rzjew en Sytsjetka volgens de plannen ontruimd. Deze ontruiming geschiedde in het ka der der frontverkorting en was reeds geruiimen tijd voorbereid^ zoodat het initiatief tot deze achterwaartsche: bewegingen geheel m Duitsche han den lag. De bolsjewisten, onwetend omtrent de verdere plannen der Duitsche legerleiding, traden hier slechts voorzlichtig tastend op. Ook het bruggehootd Demjansk ten Zuid- Oosten van het Ilmenmeer, waarop de vijand veertliien maanden ten ikoste van ontzettende verliezen aan men- schen en materiaal had1 storm ge loo- pen, wera ontruimd. Alle Voorraden en wapens werden door de Duitsche troepen meegevoerd' en de ontrui ming zelf voltrok zich zonder dat hierbij hinder van den vijand werd ondervonden. In Februari verloren de sovjets 886 vliegtuigen, waarvan er 701 in luchtgevechten, 118 door luchtdoelar tillerie en 31 door troepen van het leger werden neergeschoten. De ove rigen werden op> den beganen grond vernield1. Luchtaanval op Berlijn. In het kad'er der terreuraanvallen die de Britsche en Amerikaansche luchtmacht den laatsten tijd Sin ver sterkte mate op Duitsche steden on dernemen, werd ook de Duitsche hoofdstad aangevallen. Het was de hevigste, die Berlijn tot nu toe te verduren had In vrijwel alle wijken der stad braken branden uit, terwijl verschillende kerken, als de Hed- Wigslkirche, ziekenhuizen enz. een prooi der vlammen werden. Meer dan twintig vier-motorige bommen werpers werden neergeschoten. Het aantal slachtoffers bedraagt tot nu toe 486 'dooden en 377 zwaargewon den. Rijksminister Goebbels richtte een oproep tot de Berlijnsche bevol king, waarin "hij zijn waardeering voor haar dappere houding uitsprak. „De Engelschen beweren, dat de Berlijnsche bevolking nooit zal kun nen doorstaan, wat de Londenaars hebben doorstaan. Gij hebt hun Uw antwoord gegeven en daarbij ge toond en zult ook in de toekomst steeds toonen dat 'Berlijn waardig is de hoofdstad van het Groot-Duit- sche Rijk te zijn.'' De strijd in Tunis. Terwijl het Duitsch-Italiaansche bruggehootd rond Bizerta en Tunis in westelijke richting werd uitge breid', blijken de Duitsche troepen die in midden-Tunis een offensieven stoot in de richting van de Alge- rijnsche grens hadden ondernomen, zich weer eenigszins teruggetrokken te hebben. Zooals ook te Berlijn werd verklaard, ging het hier slechts om een gewapende verkenning van groo- ten omvang. Hetzelfde ais ongetwij feld ook het geval met het van En- gelsche zijde gemelde offensief, dat Rommel vanuit de Mareth-lime zou ondernomen hebben. Spellman in Spanje. Na zijn bezoek aan Rome heeft de aartsbisschop van New York, Spellman zich naar Spanje bege-\ ven, waar besprekingen van grooten omvang gehouden schijnen te zijn. Het doel van zijn reis is het onder werp van allerlei speculaties ge weest.'Waarschijnlijk tracht men van ge al Meerde zijde door middel van Spellman Katholieke kringen in Spanje te overtuigen, dat Spanje van een eventueele bolsjewistische ovér- vvinmng niets te vreezen heeft, daar Engeland' en de Ver. Staten in dat geval Spanje zouden beschermen. Een streven, waarin Spellman met het oog op de ervaringen, die de Span jaarden tijdens den burgeroorlog met het roode gevaar hebben opgedaan, niet zal geslaagd zijn. Amerikaansche verliezen. De nieuwe verlieslijst van het Amerikaansche leger luidt aldus: 10.696 dooden, 11.629 gewonden 37.764 vermisten en 7.654 gevange nen. De totale verliezen der Ame rikaansche strijdkrachten bedragen thans 67.743 man. Hiervan behooren 43.675 man tot het leger en 24.068 tot de marine. Japan in Ned'.-Indië. Ter gelegenheid' van het feit, dat Java ruim een jaar geleden door de Japanners werd bezet,, heeft het militaire bestuur op dat eiland een verslag over de werkzaamheden in het afgeloopen jaar gepubliceerd. Ter wijl de inheemsche bevolking vol gens dit verslag haar volledige me dewerking verleend heeft, 'boden'de niet-Javanen 'een moeilijk probleem. Alle Nederlanders, die met de wa pens in de hand tegen Japan hebben gevochten, werden als krijgsgevan genen behandeld. De overigen moes ten hun woonplaats opgeven en mo gen het district, waar zij wonen, niet verlaten. In speciale districten wo nen de vrouwen en kinderen onder bescherming van het Japansche be stuur. In de toekomst zal de aan dacht van het militaire bestuur voor al aan het onderwijs gewijd zijn, terwijl de Japansche taal en cultuur zullen worden bevorderd. Als 'hun doel op economisch gebied beschou wen de autoriteiten den overgang naar de totale oorlogvoering om Java tot de basis van militaire opera ties te maken. 'De verhooging van de rijst- en maisoogs't, welke ook export zal toestaan, de vergrooting van de "teelt van katoen en hennep, de uitbeiding van de visscherij eii de verplaatsing van de beschikbare werkkrachten naar voor de oorlogs voering belangrijke productietakken vormen de bijdrage van Java in den strijd' om die vrijheid van Groot- Oost-Azië, besluit het verslag. Met weinig gas en electri- citeit moet men veel doen. Iedereen zal moeten toegeven, dat het groote verkwisting van energie beteekent, als men overdag hetelec- trlsch licht laat branden. Dit geldt zoowel voor frabrieken als kanto ren, zoowel voor winkels als voor huishoudingen, in het bedrijf speelt de economische bedrijfsvoering een groote rol, maar ook in de huishou ding is sprake van economisch be- le'.Q. In de tegenwoordige buitenge wone omstandigheden vereischt dit beleid meer zorg en inspanning dan in normalen tijd. Zoo dient uit de toegewezen rantsoenen gas en elek triciteit een zoo groot mogelijk nut tig effect te worden gehaald, d.w.z. met weinig gas en electriciteit zal men véél moeten doen. Wie dit niet doet, loopt gevaar zijn rantsoen te overschrijden, wat onvermijdelijk leidt tot boete of afsluiting van den toevoer. yoor de Provincie Noord-Brabant Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat bij het inleveren van een geleidebiljet voor het Vervoer van Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommandó Niieder-* lande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de moge lijkheid' tot opleiding en dienst vervulling in Nederland ui een speciaal wachtbataljon. Gezins leden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die dienen m de Waffen-SS ot het Legioen: Kostwinnersvergoe ding, kostelooze ziekenverple ging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43 9.00, Rot grdam, Deutsche; Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00, Den Bosch, Hotel Noordbrab., Markt 45. 20.343 9 00, Roermond, N.S.D.A.P. Swalmerstraat 61. 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo Deutsches Haus. 21.3.43 15.00 Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00 Groningen, Concert- huis, Poelestraat. 22.3.43 15 00, Leeuwarden- Huize Schaaf, BreedstraaM 23.3.43 9.00, Amsterdam, School Iepen weg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehrmacht- ht'im, ManapLln. 25.3.43 10 00, Amersfoort, Dienstge bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, caté„Den Hout", Bezuidenhout- scheweg. DE HANDEN INEEN VOOR WINTERHULP Giro 5553. ALLE KIPPENHOUDERS MOE TEN EIEREN INLEVEREN. Volgens een officieele publicatie van het Bedrijfschap voor Pluim vee en eieren moeten alle pluim veehouders, die geen voedertoeivij- zing voor hun dieren ontvangen, dit jaar tusschen 15 Maart en 1 Juli 25 eieren per kip of per eend inleveren. Iedere pluimveehouder moet aan den leveringsplicht' vol doen, db kizij d'i'e op hun erf of in den tuin eentge 'kippen hebben loo- pen. INVULLING VEEBOEKJE. In ia(f wij king op de regeling, zóo- als die het vorig- jaar was, waarbij de driemaandelijksche kolommen in het veeboekje door de functiona rissen werden ingevuld, zal deze in vulling dit jaar moeten plaats hebben door den veehouder zelf. Zaterdag, 13 Maart, trekt de jeugdstorm er weer op uit, om boeken in te zamelen voor onze Nederlandsche arbeiders in Duitschland. Laat de jeugdstorm ook aan Uw deur niet vergeefsch aanbellen. Zij vraagt niet voor zichzelf, maar voor honderdduizenden onzer volksgenooten die in Duitschland werken. De veehouders dienen er derhalve rekening mede te houden, dat ko lom C op b»lz. 1 van hun veeboekje hetzelfde is ingevuld als de regi- stratiekaart per 7 Maart 1943. Dit geldt zoowel voor rundvee- als niet rundveehouders. Daar niet volledig bijhouden van het veeboekje strafbaar is gesteld bij het Veeregiistratiebesluït; is jjet voldoen aan het bovenstaande in Uw eilgen belang. AnüeT, 8 Maart 1943. M. de R., Beleefd verzoek ik U, de onder staande regelen op te nemen in Uw veelgelezen blad. Ik dank U bij voorbaat voor de verleende plaats ruimte. Onderstaand schrijven bntving ik dezet. dagen van den Heer Direc teur-Generaal van den Landbouw. Ik bied het thans ter plaatsing aan in het Heusdens Nieuwsblad, om dat verschillende ouders mij reeds hebben gevraagd ot hun jongens met 1 April tot de Landbouwschool kunnen worden toegelaten. „Herhaaldelijk bereikt mij de vraag, welk standpunt dient te wor den ingenomen ten aanzien van de eischen, welke m verband met de invoering van het achtste leerjaar voor het komende cursusjaar aan de toelating van leerlingen tot de eerste klasse eener lagere land'bouw- of tuinbouwschool moeten worden gesteld'. Hieromtrent zij het volgende me degedeeld. Van de zijde van het lager onder wijs is miij verzekerd, dat op 1 Mei 1943 overal in ons land gelegenheid zql zijn »h! et achtste leerjaar te vol gen. In verband met de bepalingen, welke volgens de gewijzigde Leer plichtwet thans gelden, zal 'het acht ste leerjaar in elk geval moeten zijn doorloopen om vrij van leerplicht te zijn. v Volgens artikel 7'(bis der oude Leerplichtwet kon een kind, dat 7 jaren leerling was geweest van een lagere school en 7 klassen haddoor- loopen* doch nog niet den 13-jarigen leeftijd had bereikt (en deswege nog leerplichtig was), in de eerste klas se van een lagere landbouw- ot tuinbouwschool worden geplaatst. Volgens de nieuwe redactie van artikel 7 bis is dit thans echter niet mee'r mogelijk, ook niet als de 14- jarige leeftijd is bereikt. Volgens den huidigen stand van zaken kunnen bij ile aanvang van het komende cursusjaar tot de eer ste klasse van een lagere landbouw- ot tuinbouwschool 'derhalve alleen die leerlingen worden toegelaten, die 8 jaren leerling zijn geweest van een lagere school en die 8 klassen hebben doorloopen, of die uit ande ren hoofde niet meer leerplichtig zijn. Dit zou dus tot gevolg hebben, dat voor het nieuwe cursusjaar wei nig nieuwe leerlingen zullen kunnen worden ingeschreven. Intusschen wordt door mij nage gaan, in hoeverre een gewijzigde re geling kan worden getroften, Ik hoop U (hieromtrent nog nader te berich ten." Aan deze regelen heb ik weinig meer toe te voegen. Zooals de zaken thans staan, kan er dus practisch dit jaar geen le klas gevormd worden, ot het moest zijn van oudere jongens, dan we gewoon zijn Mocht nog een nadere gewijzigde regeling ten gunste getroften wor den, dan wordt dit wel door een advertentie in dit blad aangekon digd en aan de schoolgaande leer lingen meegeteeld'. W. BRONKHÜRST, Hoofd der Chr. Lag. Land bouwschool te Andel. voor het land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Aan den Nederlandschen SS-pantser- jager Gerardus Mooyman, die op 16 Februari j.l. met zijn pantaerafweer- kanon 13 Bolsjewistische pantser wagens heeft vernietigd in den strijd ten Zuiden van het Ladoga-meer, is het Ridderkruis verleend CNF-Fotodienst NSB-Pax m In deze dagen, waarin alle beschik bare werkkrachten in Europa gemobili seerd worden tegen het bolsjewisme,- kan geen verspilling van arbeidsener- gie geduld worden. Ook niet in ons land. In dit licht moet de verordening gezien worden, waarbij het veranderen van betrekking beperkt wordt en voor elke ontbinding van een dienstbetrekking de toestemming noodig zal zijn van de arbeidsbureaux. In normale tijden vond, evenals trou wens overal in Europa, een groote trek plaats van arbeidskrachten. Werknemers namen ontslag bij een bepaald bedrijf om elders, waar zij gun stiger voorwaarden konden bedingen, in dienst te treden. Ook kochten som mige werknemers goede krachten, die zij meenden te kunnen gebruiken, even- voudig weg uit de vroegere betrekking. Voor de betrokken firma's of bedrijven beteekende het gemis van een gespe cialiseerde arbeider veelal een groot verlies aangezien het inwjerken van een anderen kracht geld en tijd kostte. En ook de nieuwe werkgever kon vaak niet direct profiteeren van de bekwaam heid ot het vakmanschap van den pas aangestelden werknemer, omdat deze meestal eenigen tijd noodig had om zich in te werken. Een dergelijk energiever lies kan in den huidigen tijd met ge duld worden, vandaar, d$t elke ver andering de sanctie behoeft van het ar beidsbureau, dat beslist, of de veran dering verantwoord is of niet. In sleutelbedrijven, waar thans uit den aard van de zaak elke storing in het productieproces tot eiken prijs vermeden dient te worden, zal in den regel voor- loopig elke verandering van betrekking onmogelijk zijn, tenzij er factoren in Op last van het Luftgaukommandov- Holland worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied, uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukonunando- Holland bepaald. Deze bejraling treedt onmiddellijk in werking. Van 8 tot 14 Maart. Begin 18.34 uur. Einde 7.08 uur. Van 15 tot 21 Maart. Begin 18.46 uur. Einde 6.52 uur. het spel zijn, die dit absoluut noodza kelijk maken. Door een uitgebreide aan meldingsplicht ten slotte vangt het ar beidsbureau alle werknemers, die tijde lijk zonder werk zijn of zich in een dienstbetrekking bevinden, waar hun aanwezigheid niet direct noodig is op en kan deze daar te werk stellen, waar van hun krachten een beter gebruik gemaakt kan worden. Overtollige arbeidskrachten in Ne derland zullen elders te werk worden gesteld, en dit elders is vaak buit|en de grenzen van ons land. Een groot aantal arbeiders werkt thans in Duitsch- land en vele duizenden zullen in de naaste toekomst nog moeten volgen. Voor hen, evenals voor de achter gelaten betrekkingen is het eén groote geruststelling te weten, dat de Neder landsche arbeiders in Duitschland on der goede hoede zijn. Het Nederlandsche Arbeidsfront waakt in nauwe samenwer king met het Deutsche Arbeitsfront over de belangen van hen, niet alleen op so ciaal gebied, doch eveneens op cultu reel gebied. Vakcursussen voor z.g.n. beroepen zijn georganiseerd, tooneelge- zelschappen opgericht, ontspannings avonden en bibliotheken zorgen voor verstrooiing. Tenslotte is een regeling tot stand gekomen, volgens welke het den Nederlandschen arbeider mogelijk is vanwege het feit, dat hij in Duitsch land verplicht is bijdragen te betalen aan het Deutsche Arbeitsfront, tegelij kertijd ook lid zijn van het N.A.F. De banden tusschen dén Nederland schen arbeider in Duitschland en föt moederland zullen zoo sterk mogelijk moeten zijn. Het N.A.F. heeft dit te recht ingezien en door de verspreiding van Nederlandsche boeken en tijdschrif ten 'trachten zij o.m. dit doel te ver- wezenrijken. Er zijn echter veel boeken noodig, meer boeken dan waarover men op het oogenblik beschikt. Daarom wordt thans een beroep op het geheele Nederlandsche volk gedaan. In bijna ieder huisgezin vindt men wel benige ontspanningsliteratuur, die aan de ar beiders in Duitschland afgestaan kan worden. Deze boekenactie is. op 6 Maart begonnen. De Nationale Jeugdstorm heeft zich beschikbaar gesteld om huis aan huis te vragen naar boeken, ter wijl in de groote boekwinkels eveneens gelegenheid bestaat om boeken te de- poneeren voor de Nederlandsche arbei ders in Duitschland. 'Donderdag 4 Maart j.l. half elf in den morgen. Boven het vredige stadje Brielle welft zich een stralend blauwe voorjaarshemel. Het is stil alom, in de kleine, historische plaats, waar geen enkele fabriek, waar geen militaire in richtingen zijn, staat, vergeleken met de groote industriecentra van ons land, het leven feitelijk stil. Deze vredijge stilte werd plotseling verstoord door het geronk van een formatie Britsclue en Amerikaansche vliegtuigen, die bo ven het stadje vlogen. En toen onver wacht, gierden bommen omlaag. Hui zen stortten ineen, een 'jongensschool voor voortgezet onderwijs wjjrd door een voltreffer getroffen, minstens 30 kinderen kwamen onder de puinhoopen om. Doelen van militair of milftair-coo- nomische beteekenis werden niet ge troffen, zij waren er ook niet. Er wa ren slechts scholen, kerken en vredijfe burgerhuisjes. De slachtoffers van de zen terreuraanval waren geen militairen liet waren kinderen, argelooze kinderen, waarvan de stoffelijke resten thans on der de puinhoopen zijn uitgegraven. Brielle rouwt, geheel Voorne rouwft. Doch de geallieerden hebben een nie,u- we overwinning geboekt! Zondag werd te Hilversum het twee jarig bestaan van den Nederlandschen Omroep herdacht. De conclusie bij dit tweejarig bestaan is hoopvol. Door breede lagen van ons volk is de Nieden iandsche omroep aanvaard, het aantal radioaansluitingen nam met 50.000 toe, ook de Luistergids kan zich in een flinke toename van het aantal abonne menten verheugen. Speciale varkenstoewijzingen. De aan de houders van speciale varkenstoewijzingen uitgereikte varkens- toewijzingen vervallen op den dag dei- laatste huisslachting en verliezen in elk geval op 31 Maart a.s. hun geldigheid. De uitreiking van nieuwe speciale toewijzingskaarten zal eerst later ge schieden, op daarvoor vast te stellen scherp omlijnde voorwaarden. Houders van speciale toewijzingen zijn derhalve niet gerechtigd na 31 Mrtf. varkens voor huisslachting aan te hou den. Het bovenstaande heeft geen betrek king op „instellingen", aan welke een speciale toewijzing voor het aanhouden van huisslachtingsvarkens is uitgereikt. Zij zijn gerechtigd hierop het geheele jaar door huisslachtingsvarkens tot een levend gewicht van ten hoogste 150 kg in voorraad te hebben. Aanhouden van varkens boven 40 kg. 1 Houders van een „gewone" varkens toewijzing, waarop het geheele jaar door varkens mogen worden aangehou den, worden er op attent gemaakt, dat voor elk varken met een levend ge wicht van 40 kg of daarboven, een ver gunning aanwezig moet zijn. Zoolang de huisslachtingsregeling voor het slachtseizoen 1943-'44 nog niet bekend is, dienen zij met den pl. bureauhouder overleg te plegen, welke bescheiden zij voor hun varken dienen aan te vragen. Zeer spoedig zal de gelegenheid wor den opengesteld, mestcontracten af te' sluiten. De groote en middelgroote be drijven zal deze verplichting zeker wor den- opgelegd. Indien zij' varkens van 40 kg. in voorraad hebben, dienen zij nu reeds rekening te houden met de mogelijkheid, dat zij één of meer mest- oontractvarkens zullen moeten leveren. Zij kunnen voorloopig voor hun var kens een leveringscontract sluiten, het welk dan later in een mestcontract kan worden omgezet. Opgave van zaaiklaar te ver huren land voor vlas. Degenen, die voor oogst 1943 zaai klaar land verhuren, waarop vlas wordt verbouwd, moeten hiervan mededeeling doen aan de afd. Vlas, Tuinstraat 68, Tilburg, onder vermelding van naam en adres van den huurder, benevens de oppervlakte bouwland, welke wordt verhuurd. f Geldigheidsverklaring kunst- mestbonnen. Met ingang van 4 Maart zijn gel dig verklaard Stikstof'bonnen-serie voorzien van op druk B.T. Thans zijn dus geldig: Stikstof bonnen-serie voorzien van op druk B.T. Fosforzuur bonnen-serie voorzien van opdruk 1( Kali bonnen-serie voorzien van op druk B.T. Plantenziekten- en insecten- bestrijdingsmiddelen. Voor ingeschreven erkende detailhan delaren in chemische .producten voor plentenziekten- en insectenbestrijdings middelen is thans de gelegenheid open gesteld voor aanvrage tot „Herbevoor rading van den detailhandel". Deze aanvragen voor de provincie Noord-Brabant moeten uitsluitend schrif telijk worden ingediend bij den Pro vinciaal Voedselcommissaris, afd. Kunst mest, Gasthuisstraat 39, te Tilburg. Hermerken van rundvee. Aanvragen voor het hermerken van runderen moeten voortaan schriftelijk bij den bureauhouder worden ingediend. Aanvragen, welke op een andere ma nier bij den bureauhouder terecht ko men, worden beschouwd als zijnde niet ingekomen. Vervoerbewijzen rundvee. runderen, het veeboekje meegebracht dient te worden, teneinde de aankomst van het rund op het betreffende bedrijf te kunnen controleeren. Ook het tijdig inleveren van het ver- voerbewijs (d.w.z. binnen 2 maal 24 uur) laat wel eens te wenschen over. Ter vermijding van strafmaatregelen wordt verzocht voor stipte inlevering te orgen. De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. Nederlandsche vrijwilligers In de Sovjet-Unie SS PK Spahn-O H-P m

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1