$160 OUD GOUD en ZILVER M EU BELEN. Michaels Ijzerhandel i OE BONT-V. DÜLIEN f TH. ROVERS" Voor de Schoonmaak 36 Verkooplokaal „DE Coöp. Boeren Leenbank „L.B." Reparatie Kuiperij MOLESTVERZEKERING NAAIMACHINES VAN O» HET BRIL- DAMES- en HEEREN KLEEDING I EEN GROOTE SOBTEERIUG Ravenstein's Kleedingmagazijn Rentevergoeding voor inlagen 2 EXTRA BERICHTI .KLEIN CASINO" UW WASCHMACHINE? M. M. DE REEFER - DEN BOSCH gedachtenis Deze duiveltjes der verspilling bedreigen uw rantsoen! A VERSCHUUR-BAERT Marktberichten Burgerlijke Stand WIJK EN AALBURG. W. P. VAN DER ZALM Alg. Assurantiekant. J. Roeters Zonen ^NAAIMACHINEHANDEL VI5CHSTRAAT 7* 'sHERTOGENBOSCH CH. VAESEN, Muziek en Muziekinstrumenten WATERVERF KUNSTKALK AMMONIAK Brusselsch zand Marmerslijp Krijt Beite Zoutzuur DROGISTERIJ R A YENS W A A Y'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram INKOOP VAN C. VAN WIJK PH ZN. VOOR y IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No. 14 VOORJAARSAANBIEDING I H. WEIJERS, HILLEGOM Benoodigd hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG Bill ij k e prijzen KERKSTRAAT 32 DEN BOSCH Voorziet U tijdig van plaatsen- LACHEN ZONDER EINDE !I 2u£fen steeds VIERMKACHKSTR.IM-rSAM ACHTER DE SCHERMEN n\ Is hij misschien defect of versleten HUWELIJK- WERP AF DIE ZORGEMf LOUIS DOömERMKJR DAMES! Maison AUBERT Dirk Smitsstraat O TELEF. 67 HEUSDEN. 1. Het aansteekvlammetje onder den geyser. Haal meer warmte uit minder kolen Heeren- en Jongenswinterjassen Dames- en Heerenregenjassen Heeren- en Kindercostuums Pantalons, Plusfours en Jongensbroeken Overhemden, Werkhemden, enz., vindt U in: BUITENHAVEN 5 DEN BOSCH REIDO CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS????? vughterstr. 39 DEN BOSCH Tel. 3383 Plano's Harmoniums mM |j| Geen Huur - Geen Rente! Hoe kan dat? Botermarkt O 84, Tel. 72, HEUSDEN naar het buitenland; ook thans ls dit het geval met het 'Concurrentvlas, dat behalve in Nederland ook groote uitbreiding vond in België en Frank rijk. Het suikerbietenzaad Kuhn F, ver schillende voederbietenrassen, het éénjarig Westerwoldsch raaigras en de Zwarte Presidenthaver hebben- een belangrijk atzetgebied in het buitenland gevonden. Het voortbrengen van het Neder landsche zaaizaad ën pootgoed is gedecentraliseerd. Hierdoor is het te verklaren dat de telers reeds zeer vroeg behoefte gevoeld hebben aan leiding. De N.A.K. is de centrale instantie, die controle uitoetent op het Nederlandsche zaaizaad en poot goed. Vooral in de Nederlandsche kust strook (Zeeland, West-Brabant, Zuid en Noord-Holland, Friesland ën Gro ningen) komen centra van zaaigranen en pootaard'appelteelt voor. Het in Nederland zelf bënoodigde zaaizaad P 1794^1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever ën DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. en pootgoed is voor een belangrijk gedeelte uit de kuststrook afkomstig; de rogge wordt echter in de zand streken vermeerderd. In de winderige kustprovinciën zijn de omstandigheden voor het telen \*hn gezond pootgoed der aardappel rassen gunstiger dan in vele andere streken en landen. Bovendien heett de voorlichting door wetenschappe lijke onderzoekers de Nederlandsche aardappelverbouwers getraind in het bestrijden der virusziekten. Er zijn centra van pootaardappelteelt, waar in de laatstje 25 jaren iedere boer en vele zijner arbeiders ware ex perts op dit gebied geworden zijn en waar men er in slaagt ook' de vatbaarste aardappel ziekten ij te te len. Een streng en zeer deskundig toezicht' op de teelt en den handel in pootgoed' wordt toegepast door den N.A.K. Stijgende lijn. De stijgende lijn in den export van zaaizaad en pootgoed in de laatste 20 jaren is, ondanks de moeilijke omstandigheden van dezen tijd, niet onderbroken. Het tot stand gekomen Kweekersbesluit 1941 wekt de verwachtingen, dat ook ia de toe komst op nog intensievere wijze aan de verdeling en de verdere verbé tering van de kwaliteit van zaaizaad en pootgoed 'zal worden gewerkt, hetgeen ook de Nederlandsche ex portmogelijkheden ongetwijfeld ten goede zal 'komen. ROTTERDAM, 9 Maart. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1401 dieren, waaronder 13 paar den, 1 veulen, 14 schapen, 21 nuch tere kalveren, 16 graskalveren, 133 big gen, 448 bokken en geiten en 755 run deren. Prijzen fier stuk: Melkkoeien 1175, 1025, 825; kalfkoeien 1150, 1000, 800; varekoeien 800, 700, 600; vaarzen 750, 650, 475; pinken 575, 475, 375. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was iets grooter met redelijken han del en iets hoogere prijzen. Varekoei en aanvoer matig met tamelijken han del en hoogere prijzen. Vaarzen en pin ken aanvoer iets ruimer 'met vlotten handel fin^de prijzen van vorige week waren goed te handhaven. 's-HERTOGENBOSCH, 10 Maart. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1199 stuks en wel: 695 runde ren, 5 nuchtere kalveren, 219 biggen, 40 loopers en 240 geiten. De prijzen waren per stuk: Kalfkoeien en melkvee 550, 700, 1000; magere ossen en koeien 450, 650; jongvee 280, 360; graskalveren 200, 260; loopers 90, 115; biggen 45, 60, 85. Iets meer aanvoer van rundvee, han del beter, prijzen weer iets hooger. Leveringsbonnen weer hooger dan vo rige week. Weinig jongvee, goede vraag waardoor hoogere prijzen. Zeer weinig loopers, handel kalm, duur. Kleine aan voer van biggen, handel levendig, duur. Minder bokken en geiten, handel min der vlot door te hooge vraagprijzen. ANDEL. Over de maand Februari. Geboren: Arie A., z. van G. de Lorm en W. K. VerschoorAlida W., d. van A. C. Olden en J. Vos. Overleden: Cornelia Naaijën 66 j. eChtgen. van M. Versteeg. DUSSEN. •I Over d[e maand Februari. Geboren: Leonarda Johanna, d. v. P. J. Kivits en Wj. P. de Wit; Jo- sepha Andrea C. B. Th., d. v. Pi. v. Bavel en C F. v. Dinteren; Hen- rika Wilhelmina Maria, d v. H. C. Berm en W. v. Rooij; Johanna Cor nelia Maria, d v. J. v. Mierio en A. A. M. v. Alphen; Adrianus Fran- ciscus Maria, z. v. A. K. v. Dortmont en J. vr d. Pluijm; Bastianus Wilhel mus, z. v. B. Schalken en C. A. v. a. Pluijm; Wilhelmina Bastiaantje, d. v. J. "A. Raams en A. J. v. Dijk; Mechelinus, z. v. G. Colijn en E. Versteeg; Adrïana Petronella, d. v. A. v. Boxel en A. G. de Ronde; Johanna Jacoba, d. v. P. de Wit en A. M. v. d. Pfuijm. Getrouwd; 'Ch. M. Pellicaan, 23 j. en A. G. Hjolj 26 j.; J. Radrngs, 24 j. en M. Schalken, 23 j.; B. Colijn, 22 j. en A. Pellicaan, 21 j. Overleden: Peter Heijmans, 78 j, echtgen. van A. v. Herp; Leonardus Leeggangers, 69 j., wedn. van J. van Ham; Anna M. v. Iersel, 84 j., wed', van W. J. Heessels. SPRANG-CAPELLE. Over de maanden Jan. en Febr. Geboren: Pieter A., z. van C. Faro en M. Lankhaar; Gijsbert, z. van G. Braspenning en J. M. Treffers; Hen drik, z. van H. v. Barneveld en J. Wou denberg;' Gerrit, z. van J. v. Bruchem en M. G. de Groot; Johannes L., z. van G. A. Zwart en E. A. v. Pelt; Adri- aan M., z. van P. W. Broeks en A. P. Krol; Alida J., d. van A. Pruijssers en J. Bogers; Cornelis A., z. van C. A. v. d. Schans en 'J. A. Snijders; Cor nelia B., d. van L. J. Cové en A. M. Spuijbroek; Johanna W., d. van J. de Jong en D. de RoonHendrikus, z. van C. J. Schapendonk en D. P. v. -Til- borghJohanna H. M., d. van M. J. Jansen en C. J. Clijn; Maria, d. van N. v. d. Mast en M. Roomer; Karei, z. van K. Sprangers en J. C. Paans; Bastiana C., d. van K. Sprangers en J. C. Paans; Pietronella, d. van A. de Jong en H. A. Kant; Joost A., z. van J. P. L. Sterrenburg en A. Hoefnagel; Pieter L., z. van J. D. v. Oversteeg en M. E. de RooijJohanna, d. van A. Verduijn en L. RosenbrandClazin3, C. T., d. van G. L. de LeijerLucia A., d. van A. Hoefnagel en E. H. de Roon; Hendrika M., d. van P. E. Spierings en J. Wervers. Getrouwd: B. v. Achterberg 26 j. en M. v. Drongelen 21 j.; J. Maijfers. 30 j. en M. v. d. Schans 24 j.; J,. 'M. Zwart 32 j. en H. J. Both 34 j.; H. J. Kerstens 24 j. en S. M. v. Beek 22 j. Overleden: J. Rozenbrand 77 j. wedn. van P. de Rooij; A. H. Papenhoven 74 j. wedn. van A. L. de Vries; J. van Thielen, 79 j. echtg. van J. Nieuwen- huizen; D. de Rooij 61 j. wedn. van A. Kluijtenaar; N. van Pas 72 j. VEEN. Over de maand Februari. j Geboren: Huïbertje Jantje, d. v. C. J. v. 'Heijnlngen en A. de Waal; Hendrik, z. v. J. ti'e Fijter en A. Bouman; Labina Amelia, d'. v .J. Vos en D. Roeland1; 'Hendrika, d. v. C. Schreuders en E. Dammers. Getrouwd: L. C. van Kuijk, 37 j. en J. WI Sack, 27 j. Overleden: C. Dammers, 21 j.; j. de Haan, 86 j.; levenloos 1. WIJK EN AALBURG. Over de maand Februari. Geboren: Bastiaan Gijsbert An- tonie, zoon van G. Vos en J. de Fijter; Geertje, d'. v. P. Bouman en C. M. Ros; Arie Jacobus, z. v. J. Pouli en J. C. van Rijswijk; "Bertus, z. v. B. Versteeg en S. J. Bouman; Antonie, z. v. A. Bouman en T. Nieuwkoop; Hendrik, z. v. W. Schef- iers en S. de Waal. Ondertrouwd^: M. Oomen, 30 j. en: G. van der Heiden, 21 j.; P. Arend'se, 28 j. en J. Bouman, 23 j. K. T. van Helden, 51 j. en A. J. de Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! i N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. Weerd, 37 j.; A. H. Eigenbrood. 25 j. en D. F. M. Bouman, 27 j. Getrouwd; H. de Vries, 24 j. en P. van Loon,21 j. 'Overleden: Pieter Bouman, 84 j, wedn. van A. Temeris; Gijsbert Garstman, 71 j, wedn. van G. de Waal. WERKENDAM. Geboren: Pietronella C., d. van J. Groeneveld en S. W. v. d. Veeke; Cor nelis, z. van J. v. d. Heuvel en A. D. Kamerman. Ondertrouwd: Wiggert Zuidam 24 j. en Antonia v. 'd. Waal 22 j.; Ni'co- laas Hoegee 23 j. en Cornelia Vos 20 j. Overleden: Wouter van Kooij 73 j.; Willem v. d. Bunt 87 j. i^tl HOOGSTRAAT 16. GORINCHEM Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote ,jyoorraad. AanbevelendVerkooplokaal „DE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. EEN TUIN VOL BLOEMEN voor den spotprijs van slechts f3.75 Bestel daarom nog heden onze schitterende coll., bestaande uit: 25 grootbl. Gladiolen in alle kleuren van den regen boog, 25 Glad. Nanus, 30 dubb. Anemonen, gemengd, 30 enk. Anemonen, gemengd, 30 Oxalis (Klavertje vier), 30 Ranonkels, gemengd, 5 schitt. Lelies, 15 vaste planten in 5 soorten en 2 schitterende grootbl. Dahlia's. Deze uitgebr. coll., alles apart verpakt en van naam voor zien, voor slechts f3.75. Plantwijzer gratis. ZENDING REMBOURS OF GIRO 432749. Bloembollenkweekerij Meerstraat 170 31 01 4 0 Hassiert 13. VA^i WIJK. Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 640 uur. is meer noodzakelijk dan brandverzekering, zeggen bevoegden. HOOGE en LAGE premies, naar verkiezing. Belt ons op en wij kunnen U volledig inlichten. BUITENHAVEN 7a Telef. 4481 DEN BOSCH. Het Molestkantoor voor Den Bosch en omstreken. Er zijn luizenbestrijdingsmiddelen, die te giftig zijn, en dus schadelijk. Er zijn er ook. die niet krachtig genoeg zijn, en die dus niet af doende helpen. Perfect werkt absoluut afdoende, maar het is tegelijk gegarandeerd onschadelijk. Prijs per bus F 3.25 (voldoende voor 15 stuks vee.) FA.UEVE&CO Kortedijk 16 VLAARDINGEN Hoofdvert.H. SMIT, Loventzstraat 9 Groningen GrossierFa. SMITS VAN TETRODE, Gr. Markt 9, Breda BEZOEKT vanaf heden de geheel gemoderniseerde en uitgebreide BENEDENZAAL. Eiken dag vanaf 4 uur 3 Orkesten. Zondagmidag vanaf 2 uur. In de BENEDENZAAL optreden van Nederland's beste Show-Orkest „DE R O B I N OS" (Oud bekenden met nieuwe naam.) In de BOVENZAAL de vermaarde band ARNOLD BRINKMAN. BEZOEKT onze intieme en O AD schitterend ingerichte luxueuze DHR. Beleefd aanbevelend, A. SCHELLEKENS. V/N. AERTV. NESSTRA AT - TELEF. 59653 Singer Handnaaimachinea F 20,F 60,- Singer Salonmeubel naaimachines, met volle garantie, nog enkele stuka Repareeran-Inruilen wordt gewerkt, om straks, als er weer betere tijden aanbreken, klaar te zijn. Dan zullen wij weer onbeperkt kunnen leveren en j zoools U van ons gewend was, het beste uit j het beste. Neem nu een besluit en koop in y y IENHUIS. /tfl H. VAN DER VEN. DEN BOSCH Wij kunnen U helpen zoowel met reparatie als inruil. Vraagt eens om inlichtingen en opgaaf van kosten, het verplicht U tot niets. FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VÜGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. straat 30 t/o het postkantoor Eenzamen van alle rangen, standen en leeftijden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelings bureau met uitgebreide relaties door geheel Nederlandtallooze tevredenheidsbetuigingen liggen ter inzage. Inlicht, schriftel. en mond. Bur. „HOLLAND", Admi- ralengracht 219, Amsterdam. LI kunt Uur BOEKHOUD - er BELAS TiNGZORGEN veilig aan ons toevertrouwen.- ACCOUNTANTSKANTOOR 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygiënische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestgd bij alleen bovenhuis R'dam (Deze straat is een zystraat der Jonker Fransstraat). Gratis spreekuren. Dag. v. 10 t. 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of pryscourant. Worden in ge sloten brief in blanco couvert op verzoek toegezonden. Grootestraat 231 WA AL WljK NAAR MAAT. Prima Coupe. Telefoon 109. tea eon mooie VERGROOT! NG maken dere «aar elk be staand portret dat 0 beatl KABOUTER GOEDERAAD 2. Het lampje, dat onnoodig brandt. 3. Onnoodig sterke lampen, waar zwakkere ook dienst kunnen doen. 4. De radio, als U er niet naar luistert. Deze vele kleine duiveltjes maken één grooten vijand, die U belet uit Je komen met uw gas- en electriciteitsrantsoen. Waak dus tegen elk „gedach teloos verbruik" van gas of stroom, het bedreigt uw eigen en aller rantsoen. Contro leer geregeld, dan komt U niet voor verrassingen te staan, dan kunt Ge ZUINI6 tijdig zelf ingrijpenI (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als comfoor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JAN SEN'S HANDEL'M A'ATSCH APP1J Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. Naam Woonplaats Straat In couvert zenden aan HYPO - Alkmaar t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4