Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6334 Vrijdag 19 Maart 1943 27 Maart, taaiste groote straatcollecte van Winterhulp. Sluiting van bedrijven. h IptfJ TOÈi - Officiëele Landbouwmededeelingen VERB 1ST EREN Tips voor bouwers. Land- en Tuinbouw Binnenland UNO VAN AtfEK* Dit blad verschijnt VR1JDAQM1DDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/, cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland GIRO 5553. Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Moeder- lande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bi] de genoemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de moge lijkheid tot opleiding en dienst vervulling tn Nederland m een speciaal wachtbalaljon. Gezins leden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die dienen m de Waffen-SS ot het Legioen: Kostwinnersvergoe ding,. kostelooze ziekenverple ging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germ aan sc he SS in Nederland willen toetreden. 20.3.43 900, Roermond, N.S.D.A.R. Swalmerstraat 61 20.3.43 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9 00, Hengelo Deutsches Haus. 21.3.43 15.00 Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43 900 Groningen, Concert- huis, Poelestraat. 22.3.43 15 00, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, School Iepen weg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehrmacht- heim, Mariapleln. 25.3.43 10 00, Amersfoort, Dienstge bouw, Leuscferweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café,,Den Hout", Bezuiden hout- scheweg. V voor de Provincie Noord-Brabant Centrale hengstenkeuring te 's-Bosch. TELEFONISCHE AFLEVERING VAN TELEGRAMMMEN. Daar het telegraafverkeer zeer is toegenomen zul en vertragingen kun nen optreden. Het dringend maken van een telegram is daarom aan te bevelen in gevallen met bijzonde ren spoed'. Verder is het voor hen die over een telefoonaansluiting be schikken, aan te bevelen telefonische aflevering te bevorderen, de doelma tigste en snelste wijze van bezor ging voor publiek en dienst. Het telegram kan desgewenscht in de eerstvolgende „post"-beste!ling wor den opgenomen. TWEEDE JEUGDSTORM BE ROEPSKADERLEERGANG VOOR MEISJES. De eerste beroepskadercursus voor vrouwelijk kader van den jeugd storm is beëindigd. 24 leidsters zijn overal in den lande ingeschakeld. Thans staat opnieuw het Kaderheem te Blanicum open om in een twee den 3-maandeIijkschen leergang meis jes en vrouwen, die roeping gevoe len voor jeugdleidster ïn den Jeugd storm, diie opleiding te geven, die noodzakelijk voor haar werk is. Jonge vrouwen vanat 22 jaar kun nen zich opgeven voor den leer gang dliie op 1 Mei 'a.s. aanvangt. Aanmeldingen kunnen tot 1 'April 1943 geschieden bij het Stafkwartier Nationale Jeugdstorm, Koningslaan 9 te Utrecht. voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heu9den WEERMACHTBERICHT. SCHIP VAN 10.000 TON GETORPEDEERD. Hoofdkwartier van den Führer, 17 Maart (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt mede: De ten Zuidoosten van Charkof in gesloten vijandelijke strijdkrachten zijn, nadat verscheidene doorbraakpogingen waren afgeweerd, op een zeer klein gebied opeengedrongen. Zij gaan daar haar vernietiging tegemoet. In het gebied van Bjelgorod drong onze aanval verder naar het Oosten door. Krachtige vijandelijke tegenaan vallen werden afgeslagen, waarbij 66 pantserwagens werden kapotgeschoten. Formaties gevechtsvliegtuigen vielen te rugtrekkende Sovjetcolonnes en naar het front ijlende vijandelijke versterkingen met vernietigende uitwerking aan. In de zware gevechten aan het Ilmen- meer behaalden onze troepen gisteren een nieuw afweersucces. Den geheelen dag bestormden de bosjewisten tever geefs het Duitsche front. Zij leden'zwa re, bloedige verliezen en verloren voor onze stellingen talrijke pantserwagens. Aan <Je andere sectoren van bet Oostelijke front kwam het slechts tot gevechten van plaatselijke beteekenis. Van den Zuidelijken sector van het Tunesische front wordt levendige ar tilleriebedrijvigheid aan weerskanten ge meld. De ludhtmacht heeft in de Middel- landsche Zee een koopvaardijschip van 10.000 ton in den grond geboord. Bij een aanval op een vijandelijk con- vooi 'geraakten drie transportschepen in brand. Eenige lichte Britsche bommenwer pers hebbepj bij slecht zicht gisteravond een plaats in West-Duitschland aange vallen. De bevolking leed verliezen. Een vijandelijk vliegtuig werd neer geschoten. 's-Gravenhage, 12 Maart. De Europeesche strijd tegen het bols jewisme gebiedt een vergaanden inzet van het bedrijfsleven en vooral van de voor de oorlogseoonomie geschikte werkkrachten. Evenals in het Duitsche Rijk moeten daarom ook in het bezette Nederlandsche gebied talrijke bedrijven, die niet voor den oorlog van belang of van vitale beteekenis zijn, worden ge sloten. Bovendien moet ook bij bepaal de bedrijven het gebruik van mannelijke werkkrachten worden beperkt. Door een beschikking van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied (commissaris-generaal voor financiën en economie) over de sluiting van bedrijven van 13 Maart 1943 zijn de hiertoe noodzakelijke maat regelen getroffen. Deze hebben betrek king op de industrie zoowel als op den handel, het handwerk, het hotel- en restaurantbedrijf en bepaalde an dere bedrijven. Bij de uitvoering van genoemde maat regelen zijn de bevoegde Nederlandsche organen ingeschakeld. In het bijzonder zijn deze gemachtigd, verdere uitvoe ringsbepalingen vast te stellen. Dit geldt vooral voor het uitvaardigen van voorschriften over de afwjkkeling van juridische verplichtingen van stilgezet te bedrijven, alsmede over het verlee- nen van financiëelen steun,. Op het gebied van handel, hand werk en hotel- en restaurantbedrijf 'zul len onmiddellijk alle bedrijven in be paalde branches, die gemist kunnen wor den, worden gesloten. Deze maatregel zal o.m. worden genomen voor: Luxehotels, bars, amusementsnachtlo- kalen, toonzalen, in het bijzonder die voor auto's, luxeporcelein of ceramische artikelen, reclamebedrijven, tentoonstel- lingsbedrijven, rij-instituten en -scholen, dansinstituten en -scholen. Voorts geldt de sluiting voor: Gespecialiseerde kleinhandelszaken voor luxe-mode-artikelen chocolateriën, par fumerieën, juweelen, gouden en zilve ren artikelen, postzegels, tapijten, sport artikelen, pelterijen, muziekinstrumen ten en gramofoons, radio-artikelen, en schrijfmachines. Evenzeer zullen de volgende catego- riën haar werkzaamheden moeten sta ken: schoonheidsinstituten en schoon heidsverzorgers, met inbegrip van de zoogenaamde schoonheidssalons, luxe- maatkleermakerijen voor dames en hee- ren, plisseerinrichtingen, juweliers, en goud- en zilversmeden, mtxziekinstru-» mentenmakers, vervaardigers van uït- hangbórden en lichtreclames en die schilders daarvan. Bovendien zal de tot dusverre ge bruikelijke "bezorgdienst voor de ver bruikers aanmerkelijk worden beperkt, terwijl de kappers hun werkzaamheden tot het beslist noodzakelijke zullen moe ten beperken. In verschillende bedrijven, vooral bij banken en effectenkantoren, verzekerin gen, bij den overzeeschen en uitvoerhan del, bij koloniale maatschappijen en bij scheepvaartmaatschappijen zullen beper kingen ten aanzien van het gebruik van mannelijke personen worden voorge schreven, die op 15 April 1943 ten uitvoer gelegd moeten zijn. De uitvoe ring van deze maatregelen geschiedt door de commissarissen der provincies, behoudens in steden boven 100.000 in woners. Hier hebben de burgemeesters de uitvoering ii? handen. - w^nKÊÊÊÊ: Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK Grosman-O H-P m Definitieve Kunstmesttoewij zing 1942-'43. In verband met de door de verbrui kers van kunstmest ingediende aanvraag formulieren voor kunstmest voor het bemestingsjaar 1942-'43, lijkt het mij dienstig, ter voorkoming van onnoo- dige correspondentie en bezoek aan de afd. Kunstmest, hieronder een beknop te uiteenzetting te geven van de toewij zing, die op dit aanvraagformulier wordt verstrekt. Op dit aanvraagformulier moet het teeltplan 1943 worden ingevuld. Aan de hand van deze gegevens wordt de kunstmesttoewijzing berekend volgens de voor de verschillende gewassen geldende normen. Op de uitkomst van deze be rekening wordt in mindering gebracht de voorloopige en eventueel aanvullende toewijzing, die men reeds ontvangen heeft voor het bemestingsjaar 1942-'43. Indien dus de toewijzing op het teelt plan 1943 hooger is, dan de reeds ver strekte toewijzing, ontvangt men het verschil hiervan bij. Dit is dan de de finitieve toewijzing voor Tiet thans Ioo- pende bemestingsjaar 1942-'43. De normen, die voor de verschil lende gewassen gelden, zijn dezelfde, Het Luftgaukommando-Holland heeft de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied als volgt vastge steld: Van 15 tot 21 Maart. Begin 18.46 uur. Einde 6.52 uur. Van 22 tot 28 Maart. Begin 18.58 uur. Einde 6.36 uur. die voor het vorige bemestingsjaar 1941- 1942 waren vastgesteld en die destijds zijn gepubliceerd. Echter wordt voor dit bemestingsjaar slechts 80 pCt. van deze normen toe gewezen. De normenlijst ligt bij den plaatselijk bureauhouder ter inzage. Bij deze definitieve toewijzing worden ook de extra toewijzingen b.v. voor koolzaad e.d. verrekend. Voor ontginningen,Mie na 1 Augustus 1941 zaaiensklaar gereed gekomen zijn, wordt geen kunstmesttoewijzing ver strekt. Degenen, die sinds oogst 1942 grond hebben bijgehuurd, moeten de kunst mesttoewijzing voor dit bijgehuurde per ceel van den vorigen gebruiker overne men. Op hoeveel kunstmest zij hiervoor recht hebben, kunnen zij bij den plaat selijk bureauhouder informeeren. Met nadruk wijzen wij er op, dat degenen, die na oogst 1942 gronden hebben overgedaan, verplicht zijn de kunstntesttoewijzing hiervoor aan den nieuwen verbruiker af te staan. Deze af te stane toewijzing „is verrekend in hun definitieve toewijzing. Met in achtneming van bovenstaande kan dus ieder ongeveer nagaan, of en hoeveel kunstmest hij eventueel nog te ontvangen heeft. Met de berekening der definitieve toewijzingen zijn wij1 thans bezig, zoo- dat men in den loop van deze maand of begin volgende maand zijn definitieve toewijzing kan tegemoet zien. Verzoeken om bespoediging der toe wijzing hebben geen zin, daar alle for mulieren in regelmatige volgorde wor den afgewerkt. Overigens verzoeken wij, ter vlotte afwerking dezer toewijzingen, alle niet- noodzakelijke correspondentie eri bezoek aan onze afdeeling achterwege te laten. Broodgraan naar den mole naar. Het komt voor, dat bij den mole naar zakken graan in beslag genomen worden, omdat aan de zakken geen la bel is bevestigd. De zelfverzorgers van brood „worden dan de dupe van het geval, omdat zij geen meel terugkrijgen. Daarom raden wij de zelfverzorgers aan, zelf een label aan den zak te hechten, waarop vermeld staat: zijn naam, adres, aantal kilogrammen, soort van het graan en nummer* van het ver- voerbiljet, ofwel zich eryan te overtui gen, dat het op den molen gebeurt, direct bij de aflevering aan den mole naar. Inlevering van registratie- kaarten. Het komt nog voor, dat veehouders de registratiëkaarten niet of te laat op sturen, of onvolledig of valsch hebben ingevuld. De veehouders dienen er ech ter rekening mede te houden, dat dit in bepaalde gevallen geheele of gedeelte lijke inbeslagname van den veestapel ten gevolge kan hebben. Aangifte tot het merken en hermerken van rundvee en schapen. In aansluiting op het reeds versche nen persbericht, waarin werd bekend gemaakt, dat het aanvragen vgn merken en hermerken van runderen en schapen voortaan schriftelijk moet geschieden* wordt thans nog medegedeeld, dat voor dit doel speciale aanvraag-formulieren verkrijgbaar zijn bij den plaatselijk bu reauhouder. De veehouder is verplicht van deze formulieren gebruik te maken en zonder formulier zal geen aanvrage in behandeling worden genomen. Melkrantsoen. In afwijking van vroegere publicaties wordt medegedeeld, dat thans de rant soenen melk voor zelfverzorgers als vólgt zijn vastgesteld voor den veehouder zelf en diens in wonende gezinsleden (incl. kindferen) en inwonend personeelx/j liter per per soon per dag Voor niet-inwonende vaste arbeiders voor zoover deze onder de regeling voor zelfverzorgers vallen, en hun ge zin 1/1 liter per persoon per dag, met dien verstande echter, dat de kinderen van deze niet-inwonende vaste arbeiders recht hebben op het normale burger rantsoen, hetwelk voor kinderen is vast gesteld. Zemelen voor emeltenbestrij- ding. In tegenstelling met vorige jaren zullen ditmaal geen ongemengde zeme len voor emeltenbestrijding beschikbaar gesteld worden, doch uitsluitend zeme len, vermengd met vergif en kleursel, dus vergiftigde zemelen. Landbouwers, die vergiftigde zeme len noodig hebben voor emeltenbestrij ding, kunnen zich, ter verkrijging van een bon, wenden tot den plaatselijk bureauhouder,* waaronder zij ressortee ren. Deze geeft op verzoek een bon af voor „Vergiftigde zemelen". De verkregen bon dient ten spoe digste bij den leverancier te worden in geleverd, die de bonnen ter verkrij ging van voorraad ter inzage moet op zenden naar het bureau van den Voedsel- 'ommissaris. Opgemerkt zij, dat de handel op deze bonnen geen gewone zemelen mag afleveren. "Bewaren van "besc'heiden. Het is gebleken, dat de telers van aardappelen de afleveringsbriefjes, vee- zoederverklaringen e.d. niet steeds be waren. Zulks kan zeer veel moeilijkheden opleveren. Aangeraden wordt, alle be scheiden zorgvuldig te bewaren, opdat steeds kan worden aangetoond, waar de aardappelen zijn gebleven. Morgen is het Zaterdag, dat beteekent, dat de jongens en meisjes van den na- tionalen jeugdstorm er weer in grooten getale op uit gaan om boeken in te za melen voor de Nederlandsche arbeiders in Duitschland. Honderdduizenden van uw volksgenooten in Duitschland vragen U dringend om deze lectuur en zeggen «geef deze jongens en meisjes boeken mee voor ons, die ver van huis zijn" De regeling voor het aanvragen van bouwmaterialen ten behoeve van werken onder de f 500 werkt nog steeds op dezelfde wijze. Op de formulieren AGM 178 kunnen worden aangevraagd: cement, metsel- baksteenen en pannen. Voor andere ma terialen krijgen de diensten van bouw toezicht geen contingent, zoodat daar voor dus geen toewijzingen verstrekt kunnen worden. Heeft men derhalve gew. betonwerk te maken dan zal men het wapeningsijzer in voorraad dienen te hebben, daar dit niet kan worden toegewezen. Ook kalkzandsteen wordt niet toegewezen. Over het algemeen verdient het aan beveling de formulieren zoo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen: adressen en omschrijvingen moeten leesbaar en begrijpelijk zijin. Het gebruiken van de toegewezen ma terialen voor andere werken is verbo den. Uit den aard woTdt het verhande len van de toegezonden bonnen of van de daarop verkregen materialen streng gestraft: zoowel met uitsluiting van verdere toewijzingen als met een pro ces-verbaal ingevolge overtreding van het Economisch Sanctiebesluit 1941. Voor het maken van nieuwe gierkel* ders en groenvoervaalten mag geen ce ment worden toegewezen, wel voor het vernieuwen van bestaande. Het aanvragen van hout op bovenge noemde aanvraagformulieren kan slechts in zeer bijzondere gevallen plaats vin den: alleen als er levensgevaarlijke con structies vervangen of gerepareerd die nen te worden en dit niet met anderei materialen kan geschieden. Men dient er rekening mede te houden dat daar voor geen contingenten worden ver strekt aan de diensten van bouwtoezicht zoodat deze aanvragen geval voor ge val worden behandeld door het Bureau Goedkeuring Werken in samenwerking met de hout-instantfes. Speciaal voor het Land van Heusden en Altena gelden de volgende regelin gen: Formulieren AGM 178 kunnen uit sluitend worden verstrekt le. Na schriftelijke aanvraag. 2e. Na telefonische of persoonlijke aanvraag op Dinsdag- en Vrjjdagvoqr- middag van 1012 uur ten kantore van den Dienst Bouw Toezicht-Gemeen- tewerken voor het Land van Hensden en Altena, Voorsteeg 5a, Telefoon 26, Almkerk. NEDERLAND VOORAAN. 't Is al meermalen gezegd en toch mag het nog wel eens herhaald worden dat wat de agrarische productie aan gaat, Nederland vooraan staat. In Europa is de gemiddelde op brengst aan graan 1500 kg per ha en in Nederland 2625 kg. Voor aard appelen vinden we: 10000 kg. in Eu ropa, 22500 kg in Nederland en voor suikerbieten 25000 kg in Europa, 35000 kg in Nederland. De melkgift per koe en per jaar is in Europa gemiddeld 2000 1. en in Nederland 3250 1). Dat zijn cijfers, waar wij als Ne- 'derlandsche boeren trotsch op mogen zijn. En die we wel eens mogen noe men nu de omstandigheden zoo zijn, dat we de productie van vóór den oorlog niet kunnen bereiken, doordat de hmp- middelen, welke voor een goede pro ductie noodig zijn, ons thans ontbre ken. Het veevoeder is niet te krijgen, dus moet de productie van melk wel dalen. Kunstmest ontbreekt geheel ot ten deele, dus kan het land niet meer die hoeveelheden voortbrengen, welke de ontwikkelde boer door rationeele bemesting voorheen van zijn land wist te halen. Is er nog wat stikstof en wat kali te krijgen, het daarnaast onont beerlijke fosforzuur ontbreekt zoogoed als geheel. En voorheen stonden we wat het tosforzuur gebruik aangaat ook heele- maal vooraan. Zoo werd in 1928 in ons land per h.a. gebruikt 52.2 kg zui vere fosforzuur, terwijl Denemarklen, toch ook geen achterlijk land,, 20 kg gat. Italië gaf er 19.3 kg, Duitschland 16.7 kg en Frankrijk 14.1 kg., en na 1928 is het gebruik nog toegenomen. Vele boeren, doch nog lang niet genoeg, zagen in, dat het goed was een tos- torzuurreserve in den bodem te leg gen. Dat geschiedde hoofdzakelijk door het aanwenden van slakkenmeel. Hier door werd meteen de kaïktoestand, ook een belangrijke factor, gunstig beïn vloed. Die zoo wijs geweest zijn, hebben van die reserve kunnen profitleeren, nu de laatste paar jaren geen fosforzuur meer beschikbaar was. Maar ook de reserves raken uitgeput. Het bouwland begint meer en meer aan tosforzuurhon- ger te lijden. AGRICOLA. Op het terrein der veemarkthallen te 's-Hertogenbosch had Vrijdag 12 Maart vanwege de Afd. Noord-Brabant der Vereeniging tot bevordering van d'e Landbouwtuigpaardfokkerij (V.L.N.) on der leiding van inspecteur Brands de centrale hengestenkeuring plaats. De belangstelling was bijzonder groot. Ingeschreven waren 11 hengsten. Dorado van Adr. Mulders te Stand- daarbuiten "in de klasse 2-jarige heng sten' was niet aanwezig wegens onge steldheid, terwijl Baldo, van den ei genaar N. van Heyst te Nuenen ter op- luistering^anwezig was, zoodat 10 heng sten werden voorgeleid. In de klasse 3-jarige hengsten ver wierven gvert, geb. 1940, eig. A. Z. Snoek te Almkerk, Eelfons, geb. 5-5-'40, eig. Coop. Vereen, t. verbetering van het paardenras 'in het Land van Heusden en Altena te Meeuwen en Dario 556, geb. 24-2-'39, eig. J. v. d; Heuvel en J. C. v. d. Beek te Genderen een premie. Het waren drie goede hengsten, van welke Evert heel diep, doch iets week van ruglijn is. Eelfons de kwalificatie heel best kreeg als hengst met de meeste klassen. "De ze moet echter in het beenwerk nog wat veranderen en wat dieper worden. Dario is van het 3-tal de zwaarste, maar iets lang. In de klasse tot en met 12-jarigen werden Adelsjong 505, geb. 20-5-'36, eig. A. Z. Snoek te Almkerk no. -1 als een best soortige hengst, gestopt, goed van maat; Vondelus 363, geb. 16-4-'33 eig. de Coop. Ver tot Verbetering v. het Paardenras in het Land van Heus den en Altena te Meeuwen 2eeen mooie vos, die in schitterende conditie voorgeleid werd en opviel door zijn uitstekende bewegingen. Derde werd Wilson 374, geb. 10-5- '34, een zware goede zwarte hengst, eigenaar Adr. Mulders te Standdaar- buiten. Walter 386, geb. 7-3-'34 eig. A. Z. Snoek te Almkerk, die 'iets te gtoor was, kreeg een eervolle vermelding. kleine Staten rijt gij bang toot het BolsjewismeKomt dan onder mijn paraplu, sfl biedt U afdoende «achertnlng tegen elke wolkbreuk* Erlk-FelItnTa-Pa* m VERPLICHTE OPENSTELLING VAN WINKELS. Van de zijde van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart wordt de aandacht van de winkeliers er op gevestigd, dat met ingang van 1 April 1943 inzake de verplichte open stelling der winkels de regeling van kracht wordt, welke voor het zomer halfjaar geldt. Deze regeling houdt in, dat alle bakkers-, kruideniers-, melk-, groenten- en fruit- en slagerswinkels op alle werkdagen van 9—13 en van 14.30 tot 18 uur voor het publiek geopend' moeten zijnvoor alle overige winklels met uitzondering van de slijterijen en de kantoormachinewinkels, geldt de ver plichting tot openstelling op Maandag van 14.3018 uur en op de overige werkdagen van 913 en van 14.3018 uur. Deze regeling is tot 1 October 1943 van kracht. Regelingen, vastgesteld met toepas sing van artikel 6 der Winkelsluitings wet (sluiting van een groep van win kels gedurende een halven werkdagi per week) blijven onverminderd van kracht. De tot zulk een groep behoo- rende winkels moeten echter op Maan dagmorgen geopend zijn. Tenslotte wordt er op gewezen, dat alle winkels in het tijdvak van 1 April tot 1 October op de eerste vijf werk dagen per week nog tot 19 en des Zaterdags nog tot 20uur voor het publiek geopend mogen zijn. P.T.T.-VERKEER MET HET BUITENLAND. Een nieuwe regeling van het berich tenverkeer met het buitenland is in hoofdzaken vastgelegd in een ver ordening van den Rijkscommissaris, 12 dezer afgekondigd. Nadere regeling der bijzonderheden is opgenomen in de Staatscourant van 15 Maart. De verordening centraliseert het ge heele berichtenverkeer met het buiten land. Op 'het staatsbedrijf der P.T.T. niet verzonden of doorgegeven mogen worden berichten over den militairen, politieken of economischen toestand, welke het welzijn van het Duitschle Rijk of van de daarmede verbonden staten in gevaar zouden kunnen bren gen. Het berichtenverkeer mag verder niet gebruikt worden om berichten naar het vijandelijke buitenland over ie brengen. Telegrafisch, beeldtelegrafisch en telexverkeer met het buitenland is niet toegestaan. Uitzonderingen op deze be palingen zijn mogelijk.: verzoeken daar- 4oe moeten ingediend worden bij de plaatselijke Kamer van Koophandel en Fabrieken "door Duitsche verzoekers bij de „Deutsche Handelskamer für die Niederlande", Amsterdam C, Keizers gracht 520. De maximale strafbedreiging is 5 jaar gevangenisstraf, in minder ernsti ge gevallen zes weken hechtenis of f 50.000 boete. De nieuwe regeling is Dinsdag 16 Maart in werking getreden. BANKBILJETTEN VAN f500 EN f 1000 UIT DE CIRCULATIE. De Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied heeft een ver ordening uitgevaardigd volgens welke onmiddellijk bankbiljetten van 1000 en 500 gulden uit de circulatie worden ge nomen. Zij kunnen nog slechts gebruikt worden voor betalingen aan de belas tingkantoren. Deze zullen aanbieders van bankbiljetten, die geen belasting schuld hebben, de waarde der door hen aangeboden biljetten uitbetalen. Er moet echter rekening mee worden gehouden, "dat daarbij ook gecontro leerd zal worden of men niet door za ken, waarvoor geen belasting is be taald, of door ontoelaatbare zaken in het bezit is gekomen van de aangfe- boden bankbiljetten. ALLEEN GORT OP DEN GORTBON. Op den gortbon, die thans is aan gewezen, zal uitsluitend gort verkrijg baar zijn. Dus geen andere gerstpro ducten afs gortmout, gortbloem en gortgrutten, noch van gemengd meel, aa rda ppelta piocaaard appel meel vlokken Als eenige uitzondering geldt de ver koop van gortpap. De verkoop van deze toebereide gort naast „droge gort" is toegestaan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1