S DLanktiuyzen&Co'sBankN.v. KRUSCHEN DISTRIBUTIEBONNEN Officieële Berichten Ingezonden Bekendmaking Plaatselijk Nieuws LET OP!! Rechtzaken Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsche Bank N V Amsterdam. Neem de oorzaak weg. Uw rheumatische pijn verdwijnt voor goed. IIEUSDEN. AALBURG. ALMKERK. BABILONIëNBROEK. BENEDEN-LANGSTRAAT. CAPELLE. GENDEREN. Bonnen welke vervallen 's-GRAYENMOER. GORINCHE3I. MEEUWEN. OUDENDIJK. POEDEROIJEN. SPRANG. VEEN. WIJK EN AALBURG. Brood, beschuit, aardappelen, tabak 13 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 13 B 50 gr. brood of ty2 rantsgebak. 13 75 gram beschuit of 1 rantsoen 13 A 2 kg. aardappelen. 13 B 1 kg. aardappelen. 13 A Tabaksk. 20 sigaretten, 5 siga ren, 10 cdgarillos of 25 gr. tabak. 13 Sigarettenkaart. 20 sigaretten. Vleesch of Vleeschwaren 13 B V4 rantsoen. 4/13, M/13 Reserve. iy4 rantsoen. M/15, M/17 Reserve. 21/2 rantsoen. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 520 1 kilogram suiker. 521 500 gram stroop, jam, enz. 522 250 gram gort. 523 250 gram havermout. 524 250 gram peulvruchten. 525 100 gr. vermioelli of maizena. 527, 528, 529 100 gr. kaas per bon. 530, 531, 532, 533 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 13,14,15, l3/4 liter taptemelk p. bon. 13,14,15, l/84 liter melk per bon. 4/15 „Reserve" 5X[S liter melk. 4/16 Reserve. 250 gram rijst. 4/17 Reserve. 250 gram havermout. 3/18, 4/18 «reserve", 150 gr. cacao m.suik. 13 100 gram chocoladè, per bon. 14, 15 100 gram suikerwerk, per bon. Boter Koffiesurrogaat Petroleum 11 en 29 „Verlichting" 1 1. petroleum per bon. Vaste brandstoffen Zeep 514 en „S Eenheidszeep", 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toi letzeep. 515 en „S Waschpoeder", 250 gram waschpoeder of zeeppoeder. „S Toiletzeep", 50 gr. toiletzeep of 75 gr. (oude samenst.) BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS I ZORGT VOOR GELD STEUNT WINTERHULPGIRO 5553 WAALWIJK. WOUDRICHEM. WERKENDAM. Kantongerecht 's-IIerlogenbosch. Gerechtshof 's-Bosch. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT, en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Rheumatische pijn, spit, etc. -worden ver oorzaakt door onzuiver bloed. De zes minerale zouten in Kruschen zuiveren Uw bloed en voeren Uw lichaam nieuwe levens kracht toe. Kruschen zal ook U snel en afdoende helpen. Gezondheid voor een cent per dag Apoth. en Drog. 0.41,0.76,1.47. N.V. Rowntree NIEUWE REGELING VOOR BABY PAKKETTEN. Tot dusver kwamen voor een bijzon dere vergunning voor een baby-pakket slechts in aanmerking aanstaande moe ders, die haar eerste baby verwachttjen. Deze bijzondere vergunning wordt thans ook ter beschikking gesteld van aan staande moeders, die aan de hand van een uitreksel uit het bevolkingsregis ter kunnen aantoonen, dat haar laatste kind op den vermoedelijken datum der bevalling ten minste 5 jaar oud is. Ter verkrijging van bovenbedoelde bijzondere vergunning kan men bij den plaatselijken distributiedienst een aan vraag indienen onder overlegging van een schriftelijke verklaring van een ge neeskundige of vroedvrouw, waaruit blijkt, dat de bevalling binnen 20 we ken zal plaats vinden en onder over legging van bovenbedoeld uitreksel uit het bevolkingsregister. Deze regeling geldt met terugwer kende kracht van 1 Maart 1942 af* zoodat bedoelde bijzondere vergunning eveneens kan worden aangevraagd door moeders, wier baby na 1 Maart 1942 is geboren en wier voorlaatste kind ten minste 5 jaar oud is. Ook bij het indie nen van deze aanvragen is overlegging van een uitreksel uit het bevolkingsre gister noodig. Indien de aanstaande moeder in bo vengenoemd geval reeds een bijzondere vergunning voor baby-breigaren vöór l "/an. 1943 heeft ontvangen, komt zij echter niet in aanmerking voor e,en bijzondere vergunning voor een baby pakket. ZAAIPEULVRUCHTEN VOOR VOLKSTU1NDERS E.D. Hiermede wordt nogmaals onder de aandacht van belanghebbenden gebracht dat slechts voor landbouwzaaipeulvruch- ten (met name in de zaaizaadovereen komst genoemd), met uitzondering van Waalsche boonen, bonnen (algemeen 511) m o ge n worde n i n ge n ome n Voor tuinbouwzaaipeulvruchten als sla, snij- en pronkboonen, tuinboomen, dop erwten, peulen, enz. behoeft geen peiii- vruchtenbon te worden ingenomen. Per ingeleverde bon zal een hoeveel heid zaaipeulvruchten worden ingele verd, welke voldoende is om ongeveer 20 vierkante meter te betelen. AANSLAG VOEDERBIETEN. De telers, die een voederbietenaan slag hebben gekregen, kunnen dezen met ingang van 22 Maart als vervallen be schouwen. Er bestaat dan geen leve ringsplicht meer en vanaf dien datum is de heele handel in voederbieten vrij.. Aankoopvergunningen worden niet meer afgegeven. Wie voederbieten wenscht te koopen, moet ze dus zelf in dien han del trachten te verkrijgen. Hoogere prij zen dan de vastgestelde mogen niet worden gevraagd. M. de R. Gaarne zag ik onderstaand stuk in Uw blad opgenomen. In Uw blad van Vrijdag 12 Maart las ik een ingezonden stuk van den Heer R. v. Suilichem, waarin deze het verband tusschen Doopbelofte en Chr. School bestreed, en ten opzichte van dit verband schreef,,'t Lijkt mij toe, dat velen 't principe zijn toegedaan: Je kunt 't beter gelooven dan bestrij den". Deze uitdrukking verplicht mij1, om in het kort uit Gods Woord en uit de historie aan te toonen, dat er in dit opzicht geen onzekerheid behoeft te bestaan en dat met klare bewijzen Kan worden aangetoond, hoe de ouders ook op grond van hun Doopbelofte gehouden zijn, hun kinderen naar een Chr. School te sturen. Op de genoemde Ouderavond heb ik iets gezegd over deze zaak, naar aan leiding van Deutern. 67: „En gij zult ze (dat is de openbaring Gods op alle levensterrein) uwen kinderen inscher pen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat." De Heere vraagt dus een voortdurend bezig zijn met de kinderen in de din gen van het koninkrijk Gods. Een Chr. School is niet een school met een paar uur Bijb. Geschiedenis, maar een school, waar alle onderwijs vanuit een Chr. geest moet plaats vinden. Al zou op een Openb. School hetzelfde aantal uren Bijb. Gesch. gegeven worden door een predikant,- dan nog is die school niet, zooals ouders die moeten wenschen. Gods Woord moet het uitgangspunt en de basis van het gansche onderwijs zijn. Het onderwijs der jeugd is dus al lereerst een kerkelijke zaak. De kerk is verplicht, om toe te zien op de op voeding van het zaad $Jer kerk. Dat is door de kerken der Hervorming dan ook zoo verstaan. In de Hëidelberg- sche Catechismus, waarvan de eerste uitgave in 1563 verscheen, lezen we in Zondag 38 op de vraag, wat God in het Sabbathsgebod gebiedt: „Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onder houden worden". Zacharias Ursinus, een van de hoofdopstellers van de Hei- delb. Ct. legt dit in „Het Schatboek der verklaring voor de Catechismus" als volgt uit: „De scholen, dewelke als planthoven zijn der gemeente, in welke van der jeugd aan de jonge lui den niet alleen in lezen en schrijven,; ofte eenige andere eerlijke konstenj maar voornamelijk in de kennisse en vreeze Gods onderwezen en opgetrokken moe ten worden." Dat laat dus aan duide lijkheid niets te wenschen over. Nu was daar in die tijd een zeer nauwe band tusschen Kerk en Staat. Men kon geen overheidsambt bekleeden zonder lidmaat van de Herv. Kerk te zijn. Dit kwam ook in het onderwijs uit. De Staat zorgde voor het onderwijs, "maar onder voortdurend toezicht van de Kerk. De Kerk zag nauwlettend toe op de onder wijzers, oefende toezicht uit op hun leer en leven. Na de Dordtsche Synode moesten alle onderwijzers de Drie Formulieren van Eenigheid onderteekenen. Wanneer dus in het ingezonden stuk staat: „Toen de vragen werden opgesteld, bestond nog niet de vraag van Openbare of „Chris telijke School", dan is dit juist. Maar dan moet er bijgevoegd worden: „"En dat Urn ook niet, want er was maar één School, n.l. een Christelijke school." Dat die school toen van de Staat uitging, kon, omdat de Staat één was met de Kerk en de Kerk haar rechten op deze school kon doen gel den: Zooals een ieder echter kan weten, is daar eind de 18e eeuw onder invloed van de Fransche Revolutie, de schei ding- tusschen Kerk en Staat tot stand gekomen. De Staat kon en wilde dus geen school meer geven, aan een uitge drukte belijdenis gebonden. Wanneer daar nog van Christelijke beginselen door de Staat gesproken wordt, bedoelt de Staat dit in algemeen menschelijk redelijke zin. Op de Staatsschool moes ten Protestanten, Roomschen, Joden en alle gezindten hun kinderen kunnen stu ren. De Bijbel verdween vajn de school. Hier ligt een van de hoofdoorzaken van de geweldige ontkerstening van ons volk in de 19e eeuw. Daarom was het een plicht der kerk, en, waar deze kerk er toe onmachtig en onwillig was, een plicht der ouders, om uit kracht van de roeping, hun van Godswege opge legd, de zaak van het onderwijs zelf ter hand te nemen. Zoo zijn onze Christe lijke Scholen als een gevolg van de eisch van Gods Woord ontstaan en hebben dus alle ouders de roeping, hun kinde ren onverdeeld naar die School te zen den, waar deze kinderen gebracht wor den onder de bediening van Gods Woord, door onderwijzend personeel^ dat instemt met cfaf Woord en de be lijdenis der Kerk. Bij dit antwoord wensch ik het te laten. Mocht iemand nog nadere op heldering wenschen, dan kan hij ten allen tijde deze persoonlijk van mijl ontvangen. Met dank voor de plaatsing,, Ds. L. TROUWBORST, - Herv. Pred. te Aalburg. De Burgemeester van Heugden maakt bekend, dat geen der geïnterss eerde ouders uit het Land van Heusden en Altena bezwaren bij hem hebben inge diend inzake werderoprichting der Mulo- school te Heusden. Qui facet, consentire videtur. Die zwijgt, schijnt toe te stem men. Ik concludeer daaruit, dat allen het met mij accoord zijn. Ik hoop dus, dat mijne actie spoedig met succes bekroond moge worden. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 18 Maart 1943. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat vanaf 20 tot en met 26 Maart a.s. in de gemeente Heusden, Wijk, Aalburg en Veen door den Jeugd storm een inzameling van leesboeken lyngs de huizen zal gehouden worden: voor onze 'arbeiders, die in Duitsch- land werkzaam zijn. Het spreekwoord zegt, dat de mensch niet van brood alleen leeft. Inderdaad is dat zoo. Wij' hebben ook geestelijk voedsel noodig. Een goed boek is daarom onmisbaar en onze arbeiders vragen er naar om hun vrijen tijd nuttig en aangenaam door te brengen. Geïllustreerde tijd schriften zijn natuurlijk ook welkom. Ik hoop en vertrouw dat iedereen zijn bibliotheek eens zal nasnuffelen om er een böek uit te nemen, dat hij gereed zal leggen om aan den Jeugdstorm te overhandigen voor onze arbeiders. Zij zijn bestemd voor alle Nederland- sche arbeiders, dus ook voor uw va ders, zoons en broers. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 17 Maart 1943. Zaterdag 20 Maart a.s. hoopt 't Kinderkoor „Frisch Gezongen" in 't Wapen van Amsterdam een uitvoering te geven. Aanvang 7 uur. Behalve, dat verschillende liedjes gezongen worden, zal een drietal tooneelstukkien opge voerd worden en wel „De Tovermond- harmonica", door de kinderen en „De geleende Koekenpan" en „Je moet haar op de tanden hebben", door de groote- ren. (Zie advertentie in dit blad). Bij de damclub werd Maandag j.l. in haar clublokaal café [Modern" de jubileum wedstrijd, georganiseerd bij haar 15-jarig bestaan, beëindigd. De uitslagen van cfe Taatste ronde waren: Groep 1: Nieuwkoop-Bax 20; de GraagSchaap 20. Groep 2: v. d. BergKlaren 1U v. BeijnenTimmermans 20. Groep 3Baaijens—Fitters 20Ver beekNooten 0—2. De eindstanden zijn hierdoor: Groep 1. gesp. gew. rem. verl. p. A. de Graag 4 4 0 0 8 B. Klerks 4 3 0 1 6 C. Schaap 4 2 0 2 4 A. Nieuwkoop 4 1. 0 3 2 C. Bax 4 0 0 4 0 De Graag sjjeelde hier mede buiten mededinging, zoodat B. Klerks de uit geloofde prijs won. Groep 2. gesp. gew. rem. verl. p. G. Jonker 4 3 10 7 W. v. Beijnen 4 2 1 15 J. Klaren 4-1214 J. Timmermans 4 112 3 F. v. d. Berg 4 0 13 1 Winner: G. Jonker. Groep 3. gesp. gew. rem. verl. lp. C. Baaijens 4 4 0 0 8 A. C. Nooten 4 3 0 1 6 P. Verbeek 4 112 3 A. Fitters '4 0 2 2 2 L. Couwenberg 4 0 13 1 WinnerC. Baaijens. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 16 Maart 16 zuigelingen ter onderzoek aange boden en wel 13 uit Heusden en 3 uit Genderen. Donderdag 25 Maart hoopt Ds. v. d. Berg uit Krabbendijke des nam. om half 3 en des avonds óm 7 ,uur, voor de Geref. Gem. alhier op te treden. Op de j.l. Dinsdag 16 dezer alhier gehouden voorjaarsstierenkeu- ring werden 26 stuks aangevoerd, waar van er 12 Werden goedgekeurd en wel van M. Schaap en C. Vink te Woudri- chem; T. Dekker, W. v. d. Dag en P. de Waal te de Werken c.a.Ph. Raams, A. H. Dam, en P. Achterberg,, DussenG. Westerlaken te Rijswijk; J. Dekker, Jac. Kolff en Gebr. Scherff te Almkerk. In deze gemeente doet zich een geval van besmettelijke ziekte voor, n.l. roodvonk. Het is te hopen dat deze ziek te zich niet zal uitbreiden. Nog steeds blijft de veehandel levendig en naarmate de vraag vooral naar kalfkoeien en le soort melkvee aanhoud, stijgen ook de prijzen in even redigheid. Voor de hier genoemde run deren worden dan- ook prijzen besteed van f 1050 tot f 1200 per stuk. Op uitnoodiging van den Ned. Billardbond werden in het Stations- koffiehuis alhier door de aldaar ge vestigde billardver. „Het Kalme Spel", de wedstrijden georganiseerd voor het persoonlijk billardkampioenschap 3e kl. klein billard van den Kring „Geertrui- denberg e.o.", welk tournooi j.l. Zon dag beëindigd werd. De einduitslag van dezen kampioenswedstrijd luidt als volgt gesp. gew. gel. verl. p. Chr. Schajiers 7 6 1 0 13 A. Gijsman 7 5 0 2 10 J. Otto 7 4 2 1 10 C. Jansen 7/4 0 3 8 M. van Rooij 7 3 0 4 6 M. Waarts 7 2 14 5 H. Kraak 7 2 0 5 4 H. Kommers 7 0 0 7 0 De kampioenstitel werd behaald door Chr. Schajiers van de billardvereen. „Krijt op Tijd" te Waspik. J.l. Dinsdag 16 Maart hield de Herv. Meisjesvereen. „Helpt Elkan der" alhier, haar aangekondigde 14e jaarvergadering. Het kerkgebouw was geheel gevuld. Om 7 uur opende de Eere-voorzitter de WèlEerw. Heer Ds. JT Kuyper door te laten zingen Ps. 68 vs. 10, waarna hij voorging in gebed. Las vervolgens Romeinen 12 vs. 113 en sprak naar aanleiding hier van zijn openingswoord. Uit het jaar verslag van de secretaresse Mej. D. Uithoven blijkt, dat de vereeniging 21 leden telt en dat zij goeden voortgang maakt. Hierop volgde op keurige wijze een zangstukje, waarna door Mej. T. v. Wijk en A. Kleinloog, op goede wijze werden voorgedragen: Roosje en Vol gens kookboek. Dit werd afgewisseld door enkele zangstukjes ten beste gege ven door de geheele vereeniging. Het Bijbelsch onderwerp werd goed weer gegeven door Mej. D. Saakes, en wel over: Filippus en de kamerling. Vervolgens het spreekkoor. Door H. v. Rijswijk werd nog een gedicht ten gehoorte gegeven over Holland; waarna gemeenschapjielijk zingen volgde van Gez. 96 en een kwartier pauze volgde. Heropend werd de vergadering metj het zingen van Ps. 103 vs. 1, 2, 7>)t waarna Mevr. Kuyjier een afscheids rede hield tot de vereeniging. Hierop volgde een voordracht over: Een meisje op Oudejaarsavond. Ook door de dames A. Saakes en N. Walraven volgden voordrachten over: Hanneken en Het raadsel. Vervolgens werd door allen een liturgie op den voorgrond gebracht. Ter afwisseling volgden wederom enkele liederen. Het vrij onderwerp door Mej. W. v. Wijk overAan den dorjiel van het huis Gods, werd eveneens goed naar voren gebracht en was tevens goed opgesteld. Het prozastukje „Uit het leven door Mej. D. Uithoven was goed op zijn plaats. Door Mej. M. Nieuwkoop en M. v. Wijlen volgden nog enkele voor drachten als: Jantjes laatste groet en Een bloempje in armus hof. Na het zingen sprak Ds. Kuyper het slotwoord en bracht dank aan al len voor het medewerken tot het sla gen van dit jaarfeest en ging voor in dankgebed. Als slot werd gezongen Ps. 72 vs. 11, waarna iedereen voldaan huis waarts keerde. De hengst Dario No. 556 St.Gr. Type van J. v. Heuvel en J. C. v. d. Beek alhier, is bij de op 23 Februari gehouden keuring tie Utrecht goedge- op Zaterdag 20 Maart. 12 Brood. 12 Beschuit. 12 Vleesch en Vleeschwaren. 12 Aardappelen. 12A en 12B Tabakskaart. 503 Suiker. 504 Stroop. 505 Gort. 510 Havermout. 511 Peulvruchten. 512 Vermioelli. 500, 501, 502 Kaas. 506, 507, 508 en 509 Bloem. 09, 10 en 11 Taptemelk. 09, 10 en 11 Melk. 4-11 Reserve, Melk. 4-10 Reserve, Rijst. 3-09 en 4-09, Reserve, cacao. 09, 10 en 11 Chocolade en Suikerwerk. 483 Gemengd meel. 513 Koffiesurrogaat. op Dinsdag 23 Maart. 05, 09 Boter of Margarine. keurd en op de Premiekéuring van de V.L.N. behaalde hij een B-premie te Utrecht. Op de Prov. keuring voor Noord-Brabant, gehouden 12 Maart te 's-Bosch werd hij in de klasse 3- en 4- jarige hengsten geprimeerd met een eersten prijs. Maandag 22 Maart a.s. hoopt Ds. O. W. Bouwsma van Breukelen in de Geref. Kerk alhier, een lezing te houden over het onderwerp: De betee- kenis van lid te zijn der Geref. Kerk Aanvang des avonds 8 uur. Vrijdagavond hield de Coop. Gorinchemsche Eierveiling UA, m hotel de Gier haar jaarvergadering. De voor zitter de heer P. A. de Ruiter sprak een openingswoord. Daarna las de se cretaris, de heer v. Kleij de notulen, welke onveranderd werden vastgesteld. Bericht van verhindering was inge komen van den Veilingmeester. De Voorzitter deelde mede dat een groot gedeelte van het gebouw thans verhuurd is, "waardoor de financiëele toestand van de vereeniging gunstig wordt beïnvloed. De veiling werd door de tijdsom standigheden in twee afdeelingen ver deeld en wel de Handels- en Grossiers- afdeeling. Aangevoerd werden 1 hierin resp. 95614 ten 34023 eieren. De heeren W. Slob en C. Leeuwis werden met bijina algem. stemmen tot bestuurslid herkozen. Met \efen gratis verloting werd deze geanimeerde ver gadering gesloten, terwijl daarna de heer "J- Walraven in dichterlijke bewoor dingen het leven /an den pluimveehou der bezong en 'hulde bracht aan het bestuur voor zijn activiteit. De Konijnenfokvereen. „Nut en Sport" voor Meeuwen en Omstreken, hield 15 Maart in café Smits alhier haar tweede jaarvergadering. Uit het verslag van secretaris en penningmees ter bleek dat het aantal leden 80 bedraagt en de geldmiddelen zeer gun stig zijn. Twee bestuursleden werden herkozen, terwijl door uitbreiding van het bestuur 2 nieuwe bestuursleden wer den gekozen. Verder werd besloten in de maand December een tentoonstelling te organiseeren. Het bestuur is als volgt samengesteld L. M. Borstlap, Dussen, le voorz. P. v. d. Schans, Drongelen, 2e voorz. C. M. v. d. Beek, Dussen, le secrt Ant. Burghouts, Meeuwen, 2e secr. D. yi 'tVeld, Meeuwen, penningmees ter; Joh. Lankhaar, Bab.-Broek en H. v. d. Kolk, Eethen, commissieleden. Op 16 Maart j.l. vierden de ech telieden H. Verhoeden en A. Verhoeven- v. Beesd, onder zeer groote belang stelling hun 60-jarig huwelijksfeest. De kinderen der N. B. School brach ten, onder leiding van het personeel, deze nog krasse (oudjes, een zanghulde, waardoor deze zeer Verrast waren. In den nacht Van Zaterdag op Zondag is ingebroken jn de spekrooke- rij van dien heer A. Kolbach alhier. Door het uitzagen van het slot wisten de dieven toegang tot de rookie rij te krijgen, alwaar zij een drietal hammen wisten te bemachtigen. .Door de mare- chaussée is direct leen onderzoek inge steld doch van 'de dader(s) ontbreekt elk spoor. v Onze plaatsgenoot de lieer E. Groeneveld, kreeg tijd'ens zijn werk zaamheden een .klap van een perkoen- hamer op zijn hand. Hij moest zich onder behandeling van Dr. v. Steenis uit Brakel stellen. Op bijna 90-jarigen leeftijd over leed alhier C. v. Uithoven. Deze was de oudste inwoner uit Sprang. Bij het spelen viel het 1-jarig zoontje van M. d. B., achter de wo ning in een kuil met water. Gelukkig werd het door zijn 4-jarig broertje opgemerkt, die het kind op het droge bracht. De arbeider J. V. had op de fabriek „Duo" te Waalwijk het onge luk met zijn hand tusschen een machi ne beklemd te raken. Hij moest zich onder geneeskundige behandelingstellen. Op Woensdag 24 Maart zal van wege de Geref. Gemeente een biddag worden gehouden voor het gewas, waar toe des middags 2.30 u. en des avonds 7 u. hoopt voor te gaan Ds. v. d. Berg uit Krabbendijke. Zaterdag j.l. had een uitvoering plaats van het kinderkoor „Jong Le ven." Mochten we de laatste jaren bo gen op welgeslaagde uitvoeringen, de ze keer kunnen we zeker spreken van een waar succes. Onder leiding van den directeur, den heer A. W. Have- laar werden een 9-tal zangnummers keu rig ten gèhoore gebracht. Vooral het laatste 3-stemmige „Waterdropje" ver dient bijzondere waardeering. VAN 21-27 [MAART. brood of gebak. VAN 21 MAART—3 APRIL. 13 A 1 rantsoen. VAN 21 MAART—17 APRIL. VAN 28 FEBR.—23 MAART. 05 125 gram margarine. 09 125 gram boter of margarine. VAN 21 MAART—15 MEI. 526 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 1-31 MAART. VAN 1 MAART—21 APRIL. 05 bonk. EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum. VERLENGD v. ONBEPAALDEN TIJD. 21 en 33 „Verlichting" 300 gr. kaarsen. 01, 02, 03, 04, 05 en 06 K.F. één eenheid vaste brandstoffen per bon. Bonnen één eenheid le12e periode; één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. 09 en 10 BV., der D.V.-kaart, één eenheid vaste brandstoffen. Geldig tot 30 April 1943. VAN 1—31 MAART. VERLENGD TOT 31 MAART. 490, 491, „R Eenheidszeep", ,,R Wasch poeder" en „R Toiletzeep". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr. Daarna werd opgevoerd de Operet te .„Asschepoetster", waarvan de mu zikale leiding berustte bij den heer W. Roza en de spelleiding bij den heer en mevrouw Wondergetn. Ook zij hebben werkelijk een groot succes gehad voor al hun moeite. In oud Spaansche klee derdracht gaven de 24 spelers ons een keurig en kleurrijk spel te zien. Een spel, dat feilloos werd gegeven. Werkelijk was het geheel voor „Jong Leven" een zeer groot succes. Reeds 's middags was de zaal uit verkocht, zoodat daarna vele andere bezoekers teleurgesteld moesten worden. Er is daarom besloten Zaterdag 27 Maart a.s. een tweede uitvoering te geven. De N.V. Noord-Braband, maat schappij van Verzekering op het Leven te Waalwijk vierde Maandag 8 Maart onder vele blijken van belangstelling haar 100-jarig bestaan. Tot herdenking van dit heuglijke feit,; was het voltallige personeel van het hoofdkantoor in de Jyuitoo'rlókalen sa mengekomen. Ook zagen we hier een 100-tal vertegenwoordigers, alsmede verscheidene gasten. De President-Commissaris, mr. K. Sassen sprak de heeren Jud. en W. Timmermans, die samen de directie vor men op hartelijke wijze toe. Hij1 com plimenteerde hen met dit eerste eeuw feest en wierp een terugblik op het wel en wee der maatschappij in de af- geloopen 100 jaar. Namens het comité van het perso neel -uit den binnen- en Duijtendienst sprak ae "heer A. v. Zeist uit Waalwijk woorden van gelukwensch en waar deering, waarbij hij twee fraaie, ge brandschilderde ramen aanbood, die ver vaardigd zijn door den Roermondsdien glazenier Max. Weiss. Verder voerden nog het woord de heeren A. Priems, directeur van hët bijkantoor te Eindhoven en J. v. Steen- bergh, gevolmachtigd directeur^ van de Belgische afdeeling. Tot' slot dankten de heeren Timmer mans voor al deze blijken van medele ven; waarna allen aanzaten aan een, Bra- bantsche koffietafel, die werd gegeven in hotel „De Twee Kolommen". Ter gelegenheid van de herdenking werd in de ruime kantoorlokalen een belangwekkende tentoonstelling gehou den van acten en geschriften enz. der maatschappij gedurende de afgeloopen eeuw. Deze expositie geeft een goed overzicht van den groei en bloei van het bedrijf, terwijl zij voorts interessant is als overzicht van het verzekerings wezen in de voorbije eeuw in het alge meen. De aandacht van de ingezetenen wordt er op gevestigd dat door het Rijksbureau voor oude 'materialen en afvalstoffen te 's-Gravenhage voor deze gemeente als z.g. wijkvergunninghou- ders voor het inzamelen en opkoopten van oude materialen en afvalstoffen zijn aangewezen de handelaren B. J. Vi- veen, wonende te Da tem (gem. Vuren), Beatrixweg G 43 en G. H. Koedam, wonende te Gorinchem, Vijfzinnenstraat 17. Deze vergunninghouders hebben in deze gemeente met uitsluiting van alle overige kleinhandelaren het irecht oude materialen en afvalstoffen op te koo pen. De ingezetenen worden verzocht de oude materialen en afvalstoffen te bewaren en aan bovengenoemde klein handelaren af te leveren. Tevens wordt onder de aandacht van de inwoners der Vesting gebracht, dat aan ^en Reinigingsdienst opdracht is verstrekt geen huisvuil mede te nemen,' indien zich daaronder oude materialen en afvalstoffen bevinden, genoemd in het Oude Materialen- en Afvalstoffen- besluit 1940, no. 1. In deze gemeente doet zich ten huize van den heer J. H. de J. een geval van de besmettelijke ziekte diphte- rie voor. lat Kommies der Directe Belas tingen enz. is in deze gemeente be noemd de heerSnoey van Baarlije-Nassau. iOp 22 Maart a.s. hoopt de Ond. Paarden- en Veeverzekering Mij. Wer kendam en Omstreken, in café v. d. Steenhoven haar jaarvergadering (te hou den. s De monteur A. M. V. alhier, had het ongeluk, tijdens zijn werkzaam heden een ijzeren luik van een schip op zijn hand te krijgen, waardoor hij1 zich direct onder geneeskundige behan deling moest stellen. Zitting van Woensdag 10 Maart. Veewet: G. v. O., Wijk en Aalburg t 20 of 10 d.J. v. L., Nieuwaal f 15 of 10 d.W. K„ Sprang-Capelle 1 25 of 15 d. Besl. Persoonsbewijzen: G. W. d. L., Vlijmen f 3 of 2d. Dochter zonder toezicht in café: W. v. H., Zaltbommel f 1 of ld. Zitting van Maandag 15 Maart. Loopen op anders grond: A. G. V., Waalwijk f 3 of 1 d. Geen doorloopend register houden A. D., Heusden f 5 of 2 d. Visscherijwet: G. C. v. B., Waal wijk f 3 of 2 diA. P., Waalwijk f5 pt 2d.; E. P. M., Waspik f 1 of ld. RijtijdenwetJ. A. v. W., Eethen f3 of '1 d. Veewet: N. F. V., Heusden f25 of 10 d. Veewet en schapen laten loopen op anders grond: A. v. H., Almkerk f8 ot 4 d. en f 5 of 2 d. Geen voor- en geen achterlicht: A. C. v. H., Waalwijk f4 of 2 d.Ci P., Almkerk f 4 of 2 d. Geen voorlicht: N. D. d. G., Alm kerk f 3 of 1 d.A. V., Veen f 3 of 1 d.A. B., Werkendam f 3 of 1 d. Geen achterlicht: M. M., Wijk en Aal burg f 2 ot 1 d.; G. C. A. K., Waal wijk f 2 of 1 d. Motorrijtuig zonder achterlicht: S. A. d. C., Sprang-Capelle f 6 of 3 d. Rijwiel onbeheerd laten staan: J. G. V., Eethen f 6 of 3 d.A. C. v. L., Eethen f 3 of 2d.; J. V., Eethen f 6 of 3d.; Geen bel: M. T., Wijk en Aalburg t 1 of 1 d.. Besl. Bevolkingsboekhouding: G. J. v. W., Wijk en Aalburg f 6 of 3 d„ Zitting van Woensdag 17 Maart. Loopen op anders grond: G. C. v. B., Waalwijk f 15 of 15 d.C. G. C., Waalwijk f 15 of 15 d. Paard op pijnlijke wijze arbeid la ten verrichten: A. B., Sprang-Caj>elle f 20 ot 10 d.K. v. R., Wijk en Aalburg f 20 of 10 d. Uitlokken dat paard op pijnlijke wij ze arbeid verrichtlL. E. v. P., Sprang- Capelle f20 of 10 d.; A. J. M., Wijk en Aalburg f 10 of 10 d. Vee op pijnlijke wijze vervoeren: P. J. M. v. E., Waalwijk f20 of 10 d. J. d. J., Sprang-Capelle f 50 of 50 d. Jachtwet: C. B., Waspik f 15 of 15 d. Arbeidswet: C. J. v. d. P., Dussen f 5 of 3 d. en f 3 of 2 d. Mollen-, Egels en Kikvorschenwet J. S., Wijk en Aalburg f 14 of 7 d. Geen voorlicht: D. v. d. B., Wijk en Aalburg f 3 of 3 d. Geen achterlicht: H. J. v. G„ Dru- nen f2 of 2 d.; E. B., Wijk en Aal burg f 3 of 2d. Geen bel: M. T., Wijk en Aalburg f 'l of 1 d. Muziek maken zonder vergunning^ - H. C. d. R., Waalwijk f 10 of 10 d. Petroleum gekocht zonder bon. t De electricien W. M. v. O., te Vlij men stond voor den EconomischenR ech ter te 's-Bosch terecht, omdat hij te Vlijmen petroleum heeft gekocht zonder bon. O werd veroordeeld tot 'f 10, boete sub. 2 d. h.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2