„Frisch Gezongen" Taxatiemartt Paarden. meubelen"" woeker: N*v«H.'tjes Bezorgers Complete Woninginrichting K.E.M.I. N.V. OUD GOUD en ZILVER Verkooplokaal „De Zwaan'' Prijsopdrijving Michael's Ijzerhandel Wie ruilt Predikbeurten Qevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke Stand Binnenland Advertentiën E~SCHÏMMBL Pootaardappels. 3 KG Ent was Nortonpomp Pootaardappelen N.A.K. Pootgoed Inname van varkens Maalsteentjes Belastingzaken Kennisgeving Bekendmaking. DUITSCH Bekendmaking J. SEIJSENER Voorgeve!- rooilijn verordening MAKELAARDIJ KLERKX INKOOP VAN C. VAN WIJK PH.ZN. H. WEIJERS. Gerechtshof 's-Bosch. HEUSDEN. 's-GRAVENMOER. WERKENDAM. ANDEL, 'GIESSEN, RIJSWIJK EN WOUDRICHEM GEMEENTE EETHEN. GEMEENTE SLEEUWIJK. GEMEENTE VEEN. Sub-Distributiekantoor te Wijk Gemeenten Wijk en Aalburg, Veen en Eethen. GEM. WIJK EN AALBURG. GEMEENTE WERKENDAM. De Coloradokever in 1942 ARTS, Heusdén, UITVOERING N. A. K. pootgoed W. TIMMERMANS Veen 195 telef. 14 hulp ia de huishouding. Goedgekeurde Voederbietenzaden enz; ADR. VERWIJS Te koop aangeboden: BEREND TE VELDE Heeren selecteurs! BINTJE A en B kl. De van Ouds bekende American Stoppage overgeplaatst Enschotschestraat 170, Tilburg Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten W ij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Spoedorders in 2 of 3 dagen. J. J. NEUTEBOOM, Spijkenisse - Telefoon 44 LUCHTBUKSEN M KUPPENS Algemeene Ontwikkeling. LEGGER ter inzage zal liggen GRATIS ROOKEN en een tuin vol bloemen |OH. LEENSLAG Hillegom - Giro 195477. Rembours 20 cent hooger. Gratis kweekwijzer. TE KOOP: ONTWERPBESLUIT ter inzage ligt ter inzage ligt H.H. LAN DB GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 „Mijn vader koopt appels"* VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No 14 VOORJAARSAANBIEDING I HILLEGOM 4 mooie KAMER STOELEN, ïornuiskachel Himalaya Bes- en Bramenplanten. 21 Maart (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk 10 -en 6 u. Candt. v. d. Bosch uit Brdda. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. (Bed. H.A.). Geref. Gem. 9.30 en 6 u. Leesdienst. ALMKERK, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 2 u. Ds. Brasser. BAB.-BROEK, 9.30 u. Ds. Eysenga. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, nm. 2 u. Ds. Boezer. EETHEN, 9.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 9.30 u. Ds. Kuyper. Gei*. Kerk, 9.30 u. Leesdienst en 2.30 u. Ds. Menken. GIESSEN, 2 u. Ds. Schoenenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Snel uit Rossum. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 9.30 u. Ds. Brasser. LOONSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds. Vroeg in de Weij. MEEUWEN, geen opgaaf. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. Leesdienst. NEDERHEMERT (N.Z.), 2 u. Ds. Ha ring. NIEUWEND1JK, Ger. Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. PÓEDEROIJEN, 9.30 Candt. de Jong, 6.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Geref. Kerk, 10 en 2.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. Leesdienst. RIJSWIJK, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. (v.m. Onderwerp: 3e Kruiswoord). Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Candidaat. UITWIJK, 10 en 2.30 u. Ds. Snijders. VEEN, 9.30 en 2.30 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem., 9.30 en 2 u. leesdienst. Woensdag 24 Maart, 2.30 en 7 uur Ds. v. d. Berg. WASPIK, 10 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 9.30 u. dhr. de Rooij uit Rijs wijk en 2.30 u. Ds. Eysenga uit Bab.-Broek. WOUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10 en 2.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 en 5 u. Ds. E. v. Wieringen. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Jonker. Ger. Gem. 10 en 3 u. leesdienst. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, Ds. Overduin. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. Ds. Vroeg in de Wei, Middelharnis. Boekhouder te Waalwijk verduisterde f 9000. Het Gerechtshof te 's-Bosch heeft uitspraak gedaan in de strafzaak tegen P. J. B., wonende te Waalwijk, die aldaar op verschillende tijdstippen van 1943 tot 1941., in zijn kwaliteit van boekhouder aan een schoenfabriek, een bedrag van "f 9000 heeft verduisterd, voor welk feit de Bossche Rechtbank hem veroordeeld heeft tot zes maan den gevangenisstraf. In hooger beroep heeft het Hof hem veroordeeld tot 9 maanden gevangenis straf met aftrek van het voorarrest. ECON. RECHTER TE 's-BOSCH. Ten einde een rund te kunnen ver- koopen had d% landbouwer P. E. v. D., te Dussen in zijn veeboekje ge knoeid, voor welk feit hij terechtstond voor den Economischen Rechter, die hem conform den eisch veroordeelde tot f 200 boete subs, een maand hech tenis. GEVONDENeen glacé-leder rech terhandschoen, kleur bruin. Terug te bekomen bij G. MUIJEN^ B 101, Herpt. VERLOREN: 1 bruine glacé hand schoen met riem en 2 sluitingen. Terug te bezorgen bij G. SIaats„ Z 84, Putterstraat, Heusden. VERLORENvan Veen naar Aalburg, een "zwarte heerenportemonnaie. Tegen goede belooning terug te be zorgen bij G. A. Roeland te Veen. Van 4 tot en met 11 Maart. Geboren: Petronella A., d. van H. Smetsers en W. C. HakkelMarius B.,i z. van K. Nieuwkoop en C. J. v. Wijk. Hendrika Elizabeth Maria Josepha, d. van P. J. Verschure en van A. M. J. v. Delft. Getrouwd: Jacobus A. Couwenberg 33 j. en Maria Paauw 33 j. Overleden: Maria Bax, 98 j., wedu we van L. de Bruijn. Geboren: Leo G., z. van L. Lou- wet en A. E. Eekhout. Overleden: Hermanus Dekkers, 87 j., wedn. van Antonia Blom. Geboren: Theodora F., d. van A. v. d. Werken en A. A. Ippel. Getrouwd: Jan P. v. d. Hil 24 j. en Pieternella Versluis 27 i.Nicolaas Hoegee 23 j. en Cornelia Vos 20 j.; Wiggert Zuidam 24 j. en Antonia de Waal 22 j. OverledenPieter Visser, 3 w.Maai ke v. d. Plas 86 j., wed. van B. v. d. Heuvel. Uitreiking Vitamine C-tabletten. In het tijdvak van 31 Maart tot en met 15 April a.s. en wel tijdens de zit tingsuren van de ambtenaren belast met de uitgifte van rantsoenbonnen zal aan aanstaande moeders en jonge moeders kosteloos vitamine C-tabletten worden uitgereikt. Bij de uitreiking moet worden over gelegd door a.s. moeders een attest van den arts of vroedvrouw en de distri butiestamkaart en voor jonge moeders de distributiestamkaart van het kind en van dg moeder. Melk voor giftigen arbeid. Ten behoeve van arbeiders, die tij dens hun werkzaamheden met giftige stoffen omgaan, zullen rantsoenbonnen voor melk over het tijdvak 21 Maart tot en met 17 April a.s. worden uitgereikt. De uitreiking heeft plaats in de week van 22 tot en met 27 Maart a.s. tijdens de zittingsuren "van de ambtena ren belast met de uitgifte van rantsoen bonnen, terwijl tevens de nieuwe aan vraagformulieren voor de volgende peri ode alsdan zullen worden medegegeven»' De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben Woensdag 24 Maart. Eethen en Genderen van 9.1510.30 u. Drongelen, Heesbeen en "Doeveren van 10.30—11.45 uur. Meeuwen van 11.4512.15 u. Bab.-Broek van 1.302 uur. Nogmaals wordt de aandacht van het publiek er op gevestigd dat vanaf 8 Maart het distributiekantoor voor alle zaken, is verplaatst van het Gemeente huis naar gebouw Vegos. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben Dinsdag 23 Maart. Huisnr. 185 van 9.1510.15 u. 86170 van 10.1511.15 u. 171—250 van 11.15—12.15 u. De uitreiking heeft plaats in het café bij de Gez. Vos. Verstrekking van vitamine D-tabletten. I De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat de verstrek king van vitamine D-tabletten zal plaats hebben op Dinsdag 23 Maart a.s. des namiddags van 24 u. ten gemeente huize. Hiervoor komen in aanmerking kin- dererr van 3 maanden tot 3 jaar, bene vens zwangeren gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap (op vertoon van een bewijs van arts of vroedvrouw). Distributie-stamkaart van de betrok kenen medebrengen. Schoenen, Banden, Textiel. In de week van 2227 Maart a.s. is er op de zittingsuren, vastgesteld voor afgifte formulieren, gelegenheid tot het afhalen van aanvraagformulieren voor schoenen, banden en textiel door personen, wier geslachtsnaam begint met de letters S tot en met Z. Zij, die reeds een aanvraag voor schoenen in Januari of Februari hebben ingediend, behoeven geen nieuwe aan vraag in te dienen. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid zal voor deze gemeente als volgt plaats hebben: Maandag 22 Maart. Wijk/A, van 9.1510.15 uur. WijR B, van 10.1511.15 uur. Wijk C, van 11.1512.15 uur. De uitreiking heeft plaats in het Vereenigingsgebouw. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid zal plaats hebben als volgt Werkendam (Kantoor Kruisstraat) Maandag 22 Maart, stamkaartnos. 1— 2000 van 9—12 u. en de nos. 2001 en hooger van 1.303.30 u. De Werken, Dinsdag 23 Maart van 9—12 uur alles. Sleeuwijk, gebouw Vegos, 23 Maart van 1.403.30 u. alles. Schoenen en Textiel. Formulieren voor de Werken, Wer kendam en Sleeuwijk kunnen worden afgehaald door houders van stamkaart nos. 3001 en "hooger op Dinsdag 23 Maart en inleveren op Vrijdag 26 Maart voormiddags te Werkendam en namid dags te Sleeuwijk. Stamkaart en Textiel- kaart steeds meebregen. Het gebied, waarin de Coloradoke ver is opgetreden, is in 1942 beperkt gebleven tot deel van ons land ten zuiden van de Maas. Op de haarden te Borne, Deventer en Bergen (L.) van het vorige jaar werd geen kever lneer gevonden, zoodat aangenomen kan wor den, dat het insect op die plaatsen geheel uitgeroeid is. Het aantal vindplaatsen was vrij aan zienlijk, grooter dan dat van 1941, nl.: 1941 1942 gemeenten 59 98 daarin vindplaatsen 127 365 waarvan haarden 51 85 Dit heeft echter een zeer bijzondere oorzaak. Op 21 Mei werd n.l. een Co loradokever op het strand bij Zoutelande (Walcheren) gevonden. Door de zeer gewaardeerde medewerking van het hoofd der lagere school aldaar, den heer A. Janse, is toen door de leerlin gen dezer school het strand nauwkeurig afgezocht, waarbij ruim 2000 door den zeestroom aangevoerde kevers gevangen en onschadelijk gemaakt zijn. Waarschijnlijk echter had reeds een aantal kevers zich landwaarts verplaatst en. ook op andere plaatsen langs de kust van Walcheren en andere eilanden en langs de Scheldeoevers zullen er kevers aangespoeld fijn, zoodat vanaf de kusstrook en de Scheldeoevers een aantal zich over de Zeeuwsche en Zuid- Hollandsche Eilanden, zoomede over het westelijk deel van Noord-Brabant heeft verspreid. Het is dus ook hoofdzakelijk in dit gedeelte van ons land, dat de vindplaatsen zijn vastgesteld. Het groot ste deel, nl. 260, is zoo vroegtijdig ge vonden (een of enkele kevers of jonge larven), dat zich daar ter plaatse geen haard kon vormen. Op 85 plaatsen is de aanwezigheid van het insect eerst later vastgesteld en deze worden dus als haarden beschouwd, omdat met de mo gelijkheid, dat het insect nog in den grond aanwezig is, rekening gehouden moet worden. Dat aan de tijdige op sporing veel aandacht is gewijd blijkt uit het feit, dat in 1942 ruim 76 pCt. van de vindplaatsen is ontdekt, voordat deze als haard zouden moeten worden beschouwd tegen 60 pCt. in 1941. In Zeeuwsch-VIaanderen heeft onge twijfeld wederom verspreiding van ke vers uit België plaats gevonden, terwijl hetzelfde het geval is geweest vanuit Baarle Hertog, het gebied grenzende aan de gemeente Melick Herkenbosch en bij Gronsveld. Op die,plaatsen wer den resp. 38, 2656 en 163 kevers ge vangen. Het grootere aantal vind- en haard- plaatsen moet dus uitsluitend aan de kust van Walcheren en andere eilanden aangespoelde kevers toegeschreven wor den. Een dergelijke aanspoeling uit de zee was tot nu toe in ons land nog niet voorgekomen. Vluchten van kevers uit het Zuiden zijn niet voorgekomen. Wij meenen te mogen aannemen, dat de wel uitgebreide, maar in hoofdzaak zeer lichte verspreiding van den Coloradoke ver, voor het volgende jaar geen ern stige gevolgen zal hebben. De eerste kevers zijn gevonden op 21 Mei; eieren op 6 Juni; de eerste larven op 26 Juni, poppen op 8 Juli. De eerste kevers van de tweede gene ratie verschenen op 20 en 24 Juli de laatste kever is op 3 October gte- vangen. Dé bestrijding is wederom op de zelfde wijze uitgevoerd als in de vo rige jaren. Op alle plaatsen waar in 1941 haarden waren opgetreden of waar de mogelijkheid, dat het insect in den grond aanwezig was gebleven, kon wor den aangenomen, zijn aardappelen ge poot en de daaruit gegroeide aardap pelplanten deden dienst als vangplan- ten, doordat de uit den grond komen de kevers zich onmiddellijk daarheen begeven. De vangplanten zijn vanaf 28 Mei tot 30 Juli dagelijks afgezocht. Slechts op 4 plaatsen zijn daarop in totaal 10 kevers gevonden, waaruit blijkt, dat de in 1941 ter plaatse ge nomen uitroeiingsmaatregelen zeer nauw keurig zijn uitgevoerd. De verdere bestrijding bestond uit een driemalige bespuiting van alle aard appelvelden in het gedeelte van ons land ten Zuiden van den Rijn, met 0.4 pCt. calciumarsenaat. Daarvoor zijn van rijkswege 5481 41 kg calciumarsenaat ter beschikking van de aardappelver bouwers gesteld, welke door de ge meente aan dezen zijn uitgegeven. De bespuiting van de kleine perceelen is in hoofdzaak uitgevoerd door vanwege de gemeenten of landbouworganisaties ingestelde sproeidiensten of door loon- sproeiers. Daardoor wordt voorkomen, dat het giftige arsenaat in handen van vele verbouwers komt. (Slot volgt). NIEUWE POST- EN TELEGRAAF- TARIEVEN IN EUROPEESCH VERKEER. Het P.T.T-congres medio October 1942 te Weenen gehouden, heeft de Duitsche binnenlandsche brief- en te legramtarieven als algemeen Euro- peesch tarief aangenomen. Op 1 April a.s. zal dit normaaltarief vepr verkeer van Nederland uit naar de landen aan gesloten bij de Weensche overeenkomst worden ingevoerd. In de eerste helft van het vorige jaar zijn deze tarieven reeds ingevoerd in het verkeer met Duitgchland. Voor brieven tot en met 1000 gram en briefkaarten naar Albanië, Bulgarije, Denemarken, Finland, Hongarije, Kro atië, Noorwegen, Roemenië, San Ma rino, Slowakije zal het tarief dan be dragen: brieven tot 20 gram 10 cent; boven 20 t.m. 250 gram 20 ct.boven 250 t.m. 500 gram 30 ct.boven 500 t.m. 1000 gram 50 ct. Enkele briefkaarten 5 cent; brief- •kaarten met betaald antwoord 10 ct. Voor brieven zwaarder dan 1000 gram blijven de oude tarieven van kracht. Voor telegrammen naar Albanië, Bulga rije, Hongarije, Italiaansche eilanden in de Egeïsche Zee, Italië, Kroatië, Noor wegen, Roemenië, Slowakije bedraagt het nieuwe tarief: 15 ct. per woord voor gewone telegrammen met een mi nimum van 65 ct. Brieftelegrammen71/2 ct. per woord, minimum bedrag voor 25 woorden f 1.90 Voor Denemarken bedraagt het tarief: 11 cent per woord voor gewone te legrammen, 5V2 ct. per woord voor •brieftelegKammen, minimum bedrag voor 25 woorden f 1.40. Voor Turkije bedraagt, echter niet als uitvloeisel van het Weener Congres, het tarief: 28y2 ct. per woord voor gewone telegrammen, de tarieven voor andere landen blijven ongewijzigd. hervat MAANDAG A.s. de practijk. Spreekuur 1—2 uur. van 't Kinderkoor Directeur de WelEd. Heer Runge uit Lienden, op ZATERDAG 20 MAART 1943, in „Het Wapen van Amsterdam" te Heusden. Behalve zang, opvoering van 3 Tooneelstubke Aanvang 7 uur. - Entrée f 0.60 Plaatsbespreken van 1.15 tot 2.30 uur aan de zaal a lOcent. Voor de dorpen Genderen, Eethen, Babiloniënbroek, Meeu wen en Drongelen worden tegen 1 April a.s. één of meer van dit Blad gevraagd. Eveneens voor de dorpen Giessen, Rijswijk, Uitwijk en Waardhuizen. Zich aan te melden aan het Bureau van ons blad. HALLOHALLO Geef heden Uw bestelbon af voor maat 28/35. Bevelanders, Eigenh., Bintjes, Industrie, Alpha en Eersteling, worden thuis bezorgd door' TE KOOP: oude samenstelling, f 2 p. K.G. en prima prijs f 25. W. V. D. STEEN HOVEN -Heusden. Mevr. TEMMINCK, Boschlaan 1 F, Vught, vraagt voor terstond Goed loon. Nog af te geven: Eigenh., Eersteling, Deva, Beve landers, Bintjes, Red Star, Fu rore, IJssel Ster, Alpha, Voram. Bestellingen bij de Agenten of rechtstreeks aan Pootgoedhandel Telef. 23 d.e.n. ANDEL (N.B) Thuis tot v.m. lO^iur. Voran A en B 28'35, 35/45, UI- timus A 28/35, 35/45, Triumf A 35/45, Gloria B 45/opw. Alles extra vroeg en vroeg gerooid. Concurreerende prijzen. Selectiebedrijf 8tadgkanaal. Nog af te geven: vr. ger. Verder verschillende andere gangbare SOORTEN. - Elk kwantum verkrijgbaar. Levering Maart. Selectiebedrijf Gastelsveer E 10 OUD-GASTEL - Telef. 287 Het bureau van den Voedsel- commissaris voor Noord-Bra bant maakt bekend, dat vanaf 22 Maart tot 1 October 1943 de inname van varkens te MILL zal plaats hebben op eiken Maandag van 7-9 uur voor middag en te VEGHEL eiken Dinsdag van 7-9 uur voor middag. De Wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant maakt hier mede bekend, dat de taxatie- markt voor paarden van Dins dag, 23 Maart a.s. NIET te Bergen op Zoom wordt ge houden, doch te Roosendaal. Voorloopig is hiervoor aange wezen het terrein gelegen achter het pand van Ch Booneu, Kade 11, Roosendaal. is, wegens uitbreiding der zaak, van Lange Nieuwslraat 33 naar 10, 12, 15, 20 en 27 cm., goedkooper, beter en onbreek baar, met gratis werkteekening. C. P. DE HOOG, Belasting consulent N.I.v.B., Visschersd. 68, Gorkum - Telefoon 2978 Wij koopen tegen hooge prij zen gebruikte luchtbuksen. Zend ons totale lengte, merk en prijs van uw buks. A 11, Oud-Gastel, (N.-Br.) Zes Mulo-vakken per week. Zeeuws Inst. tot Bev. derAlg. Ontwikkeling. Rijksweg, Hans*- weert. Lesgeld f2.50 p. mnd. SCHIPPERS SPINNEWIELEN. Beukenhout. Bruin gebeitst met twijnblok en 4 spoelen. Franco Rembours f 35.—. Photcfs op aanvraag. Losse spoelen f 95.—. Franco na storting op giro 442742. B. JENINGA - TIJNJE (Fr.) Het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap „De Polder van Genderen", gelet op artt. 12 en 13 van het «Reglement op de Waterleidingen in Noord- Brabant" (prov. blad 1906 no. 29), geeft kennis: dat de voor loopig vastgestelde der waterleidingen van het Wa terschap gedurende dertig da gen, vanaf 23 Maart 1943 tot en met 21 April 1943, voor een ieder ten kantore van den Secretaris van het Waterschap „De Pol der van Genderen". Gedurende genoemden ter mijn is een ieder bevoegd, be zwaren tegen den voorloopig vastgestelden Legger bij Gede puteerde Staten in te brengen. Het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap voornoemd, De Voorzitter, E. v. d. BEEK. De Secretaris, E. G. v. d. BEEK. Genderen, 19 Maart 1943. In opdracht van den Ge machtigde voor de Prijzen maken wij bekend, dat vanaf 1 April 1943, onze prijzen voor levering van electriciteit worden vastgesteld met inachtneming van de voorschriften gegeven in „Prijsvaststelling No. 007 IV 212". Afnemers, aan wie vol gens het vastrechttarief wordt geleverd, hebben het recht, om na afloop van een verbruiks- .jaar, te beginnen met 1943, terug te vorderen, hetgeen vol gens het normaal eenheids tarief, minder zou zijn betaald dan volgens het vastrechttarief N.V. Provinciale Noord- brabantsche Electriciteits- Maatschappij. voor slechts f3.-: 25 Gladio len, Gem. kl., 25 Anemonen, 25 Ranunculus, 25 Oxalis lila, rose, 25 Montbretia's Orange, 15 vaste planten in 5 soorten voor snijbloemen, 1 Tuinama- ryllis. Verder ontvangt elke besteller gratis1 pakje Virgina Tabaks zaad met cultuurbeschrijving en 1 pakje Frisia Tabakszaad (Havanna). Bloembollenkweekerij- en -handel Notenkast, 19 Reg. 4x/b spel f550.—. C. HOEFLAAK, Rijksstraatweg - S1 e e u w ij k. Schr. opl. door leeraar (met correctie). Nu ook LESSEN v.' GEVORDERDEN en Opl. PRAKT. EX. Vraagt prosp. en grat. proefles. .Germania" Onnesweg 48, Bussum. De Burgemeester van Wer kendam maakt, onder intrek king van zijn bekendmaking van 25 Februari 1943, bekend, dat een tot vaststelling van een voor gevelrooilijn voor de perceelen Sectie A No. 934, 1136, 1135, 2123, 1354 en 2312, gelegen aan de Hoogstraat, ter ge meente-secretarie vooreen ieder vanaf heden tot 30 April 1943. De Burgemeester voornoemd, J. DE BRUIJNE. Werkendam, 19 Maart 1943. HILLEGOM IIET,ADRES VAN VERTROUWEN biedt U onderstaande tuin- collectie's aan 25 zeer grootbl. Gladiolen, 25 Montbretia's gemengd, 25 Anemonen de Caen gem., 25 reuzenbl. Turksche Ranonkels, 25 Fransche Ranonkels gem., 25 Oxalis Deppei voor rand, 15 vaste planten in 3 soorten, 5 Hyacinth Candicans wit, 5 Tijgerlelies oranje, 2 Amerik. Dahlia's 2 soorten. Een complete tuincollectie voor slechts f 3.75 100 grootbl. Gladiolejn in 10 prachtsoorten voor f 3 75 30 vaste planten in 10 soorten voor de snij, slechts f3- Plantaanwijzing Gratis. J. SEIJSENER. Bloemist, Weeresteinstr. 121, Hilleoom. GIRO 32&27S. Vraagt prijslijst. De Burgemeester van De Werken c. a. maakt bekend, dat het ONTWERP van een voorgevelrooilijnverordening, met uitvoerige kaarten, voor de kadastrale perceelen ge meente De Werken, Sectie A No. 1250 en 1517, ter secre tarie dezer gemeente voor eenl ieder van 22 Maart 1943 tot en met 22 April 1943. Gedurende dezen termijn van dertig dagen kunnen belang hebbenden bij den Gemeente raad bezwaren indienen. De Burgemeester voornoemd, J. DE BRUIJNE. De Werken c. a., 15 Maart 1943. Wij kunnen uit voorr. lever. v. Hoek's zomerzaaitarwe o. p. gek. a f 20.-, Adelaarshaver o. p. gek. a f 17.20, Abed Keniagerst 2e nab. N.A.K. a f 18.65, Orig. Mansholt en Unica-erwten a f32 75, Mans- holt en Unica-erwten le nab. N.A.K. f 25.50, Zelka Schok ker-erwten oudere nab. f 25.50, Mansholt Pluk-erwten lenab., Hala capucijners2enab.,Gruno Rozijn-erwten le nab Spurie- zaad, Incarnaat klaverzaad, Rood Zwenkgras, Petkuserzo- merrogge o. p. gek. Prijzen zijn bedoeld per 100 kg. af station Blerick, plusin- komende vracht. Vo,or ont smetting Abavit nieuw en Abavit nat. Zendt Uw bestelbons direct' in aanFa. H. CH. SCHOB- BERS, Zaden, Blerick, Tel. 3685 ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN L- Telefoon 131 HOOGSTRAAT 16, GORINCHEM Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. - Aan bevelend: Verkooplokaal „OE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. zei het jongetje trotsch tegen het armere vrindje. Het bleekneuzig, schamel gekleeds ventje keek met groote, verlangende oogen naar de begeerde vrucht. „Ziet U", zei de groenteboer, „dat is het gemeene. Zijn vader koopt geen appels, omdat handelaren en helaas ook vele collega's, de omstandigheden mis bruiken om zooveel mogelijk winst te maken." Diegene die vóór 20 December 1.1. hun punten hebben ingeleverd, kunnen a s. Dinsdag, Woensdag I en Donderdag hun serviesgoed afhalen. EEN TUIN VOL BLOEMEN f 2 7C voor den spotprijs van slechts OmlO Bestel daarom nog heden onze schitterende,coll., bestaande uit25 grootbl. Gladiolen in alle kleuren van den regen boog, 25 Glad. Nanus, 30 dubb. Anemonen, gemengd, 30 enk. Anemonen, gemengd, 30 Oxalis (Klavertje vier), 30 Ranonkels, gemengd, 5 schitt. Lelies, 15 vaste planten in 5 soorten en 2 schitterende grootbl. Dahlia's. Deze uitgebr. coll., alles apart verpakt en van naam voor zien, voor slechts f3.75. Plantwijzer gratis. SPECIALE AANBIEDING coll. B. 100 GROOTBL. GLADIOLEN in 10versch.soorten, f 7 CA apart verpakt en van naam voorzien, voor slechts ZENDING REMBOURS OF GIRO 432749. Meerstraat 170 Bloembollenkweekerij Prijs per adv. van 24 m M., enk. kolom, 1 x pl. f0.70, 2 x pl. fl.32, 3 x pl. f 1.76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f0.612 x pl. f 1.12, 3 x pl. fl.53. - (Alles bij vooruitbetaling) TE KOOP: prijs 45 gulden. Johan Qui rijns A 56 - Eethen. RADIO tegen zoo goed als nieuw VLOERKLEED 3.70 x 2.60. Inl. te bevragen aan het Bureau v. d. Blad. TE KOOP: Een eikenhouten LINNENKAST en 6 STOELEN met biezen matten voor 90 gulden. Te bevra gen bij A. BUIJS, B 74, Herpt. Te koop Een zeer groote Prijs f75.-. A. 't LAM, Witboomstraat 197 Veen. TE KOOP, wegens sterfgeval, een Zinken Schuur, 6.50 bij 3 M f500 Smidsgereedschap Te bevr. bij Wed. TE KOOP: een partijtje a 20 cent per stuk. C. Ottevanger, H. Te bevr. bij A. 'tLam, Maasdijk 74, Veen. Witb.str. 197, Veen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3