su&o DAKKAPSALON VELO THROVERS Coöp. Boeren Leenbank „LI" Renieiergoeig voor inlagen 2 GELD OP HYPOTHEEK Ijzerwaren izmgen ©P REIS?? HUWELIJK BOO ME N.V. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT Voor de Schoonmaak Veerdienst „JANIHÏÏDI". ïodp aanleg Electrische Lichtinstallaties Een groote sorteering RavensteiD's Ileedinpagazijn DOKTOR SCHILLING GERARD KUIJPERS SPORTZAAK P. DE JONGH Reparatie Kuiperij V D - Den Bosch Gereedscbappea VAN MAAREN W.TIMMERMANS ZQNIÜ Dekkleeden - Wagenhuiven NAAIMACHINES van Croen, „KLEIN CA.SINO" VOETGEBREKEN Orthopaedisch Instituut ACHTER DE SCHERMEN De grootste Puntenwaarde Groote voorraad WIJK EN AALBURG. Landbouwwerktuigen BRILLEN- l) GLAZEN staak die strud! „Vulcania" Waalwijk „G.R.E.V. O." KOFFERS 7C$$L UW WASCHMACHINE? A. VERSCHUUR-BAERT Marktberichten 36 INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT JUWEELEN, GOUD en ZILVER FA. BALTUS MEIJER TECHNISCH BUREAU „ELÜO" W. P. VAN DER ZALM Muziek en Muziekinstrumenten CH. VAESEN, M. VAN DER WERFF if NAAIMACHINEHANDEL EXTRA BERICHT!! M. M. DE REEPER - DEN BOSCH WATERVERF KUNSTKALK AMMONIAK Brusselsch zand Marmerslijp Krijt Beits Zoutzuur DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72, HEUSDEN PRIJSBEHEERSCHING GRIJPTIN. De groenten- en fruithanddelaar, firma Pasmans en van Dijk, Bosch- dijkstraat te den Bosch, leverde in November een partij appelen van 50 kg1. Het betrof hiér sterappelen van de vaf, waarvan de prijs is vast gesteld op Ï0.20 per 'k'g. 'Evenwel Vverd hier een kiloprijs berekend van f0.35, en d'it was te meer ern stig, daar de partij zelfs met onder de kwaliteit ,,val" kon. worden ge rangschikt, omdat zij grootendeels rot was. De firma heeft de.gevol gen van deze handelwijze moeten ondervinden. Zij werd door den In specteur voor de Prijsbeheersching tot f750.boete veroordeeld. Om dat bovendien is gebleken dat deze overtreding niet die eersfé is waar voor de firma terecht staat, gelastte de Inspecteur bovendien openbaar making van het vonnis. RAVËNSWAAY'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram Vraag het aan hen die Unicum kennen! RI.IIEVE&CO Kortedijk 16 VLAARDINGEN WOUDRIOHEM GORINCHEM v.v. DIENSTREGELING VAN 16 NOV. 1942 AF. in welken vorm ook, naar Jul. v. Stolbergstraat 14, Tel. 7974, TILBURG iiSl r E.N.S A.I.D helpt U tijd, geld en punten besparen Instituut E.N.SAID Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten v\ VISCHSTRAAT 7* *sHERTOGENBOSCH /n\\\ AFD. INKOOP: JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGLNSTR. 19 INTERESSANTE PRIJZEN I LEVERING EN REPARATIE VAN ALLE ELECTRISCHE APPARATEN L. W. GOUDA, EETHEN (BIJ WAALWIJK) J SUURS KERSTEN Koningsweg 127 DEN BOSCH Tel. 4708 PERMANENTEN HAARVERVEN ONDULEEREN WATERGOLVEN Heeren- en Jongenswinterjassen Dames- en Heerenregenjassen Heeren- en Kindercostuums Pantalons, Plusfours en Jongensbroeken Overhemden, Werkhemden, enz., jv i n d t U in: BUITENHAVEN 5 DEN BOSCH Uw Waschmachine is goud waard. Laat Uw machine tijdig nazien en repareeren. Grootestraat 140 Waschmachine Maatschappij W A A L W IJ K geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. GORINCHEM BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNAIES GEZELSCHAPSSPELEN Benoodigd hout meebrengen - BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG S| B i 11 ij k e p r ij z e n r VAN DE YEN'S KLEDINGWINKEL, WAALWIJK Vughterstr. 39 DEN BOSCH Tel. 3383 Piano's Harmoniums RE1D0 CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE ~0F DAT MOGELIJK IS????? 3I °1 4 0 Kassier: D. VAN WIJK. repareert prachtig: TRICOTONDERGOED, WERKMANSKLEEDING, HEERENHOEDEN, KOUSEN, LEDERWAREN. Vraagt inlichtingen bij de afd. Reparatie, Parterre. BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden. en J.%A. MONSTER Tel. 2841, GORINCHEM DAMES! Maison AUBERT Dirk Smitsstraat OA Geen sprekender GEDACHTENIS dan een mooie VERGROOTING VAN MAAREN HEEFT ZE Vughterstraat Cj 's-Hertogenbosch GROOTESTRAAT 147 JA. MOEDER ook voor UW BABY hebben wij nog 'n aardige WIEG WALTER KLERKX Waalwijk l/oor bebserscRung i/an Mw BOEKHOUDING en ADMINISTRATIE zorqi LOUIS DOOfïlERNIKJD Tel 27 - WAALWIJK Meubel transportbedrijf J. VAN IEPEREN Laat niets onnoodig door den meter vliegen „Gedachteloos verbruikvan electriciteit en gas vindt plaats als U: het aansteekvlammetje onder den geyser aanlaat onnoodig sterke lampen gebruikt, waar zwakkere ook dienst kunnen doen de radio niet afzet, als U er niet naar luistert. Haal meer warmte uit minder kolen WIJ GEVEN N.V. HARD- EN ZACHTHOUT IMPORT MIJ. LOENEN (Veluwe). Kassiers en Commissionairs in Effecten WAALWIJK Telefoon No. 55 en Reparatie-inrichting Ook Dekkleeden te huur Br. 'Haven 118]Den Bosch Tel. 2071, b.g.g. 2974 2u£ien steeds UoCdoeni VIERAMBACHTSSTR.II4*R'DAM Kerkstraat 32 DEN|BOSCH BEZOEKT vanaf heden de geheel gemoderniseerde en uitgebreide BEN E)D ENZ AJA L. Eiken dag vanaf 4 uur 3 Orkesten. Zondagmiddag vanaf 2 uur. In de BENEDENZAAL optreden van Nederland's beste Show-Orkest „DE R O B I N OS" (Oud bekenden met nieuwe naam.) Voorziet U tijdig van plaatsen. In de BOVENZAAL de vermaarde band A.RNOLD BRINKMAN.; BEZOEKT onze intieme en D ft 0 schitterend ingerichte luxueuze DHH. LACHEN ZONDER EINDE II Beleefd aanbevelend, A. SCHELLEKENS. Is hij misschien defect of versleten? INSPECTIE VOOR DE PRIJSBE HEERSCHING TE 's-BOSCH. In de maand Februari zijn door de Inspectie voor de Prijsbebeersching de volgende zaken behandeld: Aantal binnengekomen zaken 2493 aantal genomen tuchtbeschikkingen 901 totaal aan boeten opgelegd f243.056.50; De in 300 zaken verbeurd verklaar de goederen hadden een waarde van f 11.846.48. Aantal bevolen openbaarmakingen van het vonnis 15. RECHTSTREEKSCHE TERUGBETA LING VAN POSTSPAARBANK- GELDEN. Het bedrag, dat op een Rijkspost spaarbankboekje door een ander post kantoor dan dat van inschrijving recht streeks kan worden terugbetaald wordt 16 Maart a.s. verhoogd van 150 tot t 100, met handhaving van de bepaling, dat binnen zeven dagen in totaal niet meer dan t 100 wordt terugbetaald. LEVERTRAAN VOOR KINDEREN. Daar op het oogenblik wederom een hoeveelheid levertraan- beschikbaar is, kan de categorie personen, die voor eventueele verstrekking daarvan in aan merking komen ©enigszins worden uit- febreid. De behandelende geneesheer an thans ook een aanvrage indienen voor kinderen tot en met 13 jaar, voorzoover hun gezondheidstoestand dit noodzakelijk maakt. De artsen hebben te dien aanzien richtlijnen ontvangen van clpn geneeskundig hoofd-inspecteur van de volksgezondheid. Mocht de arts moeilijkheden onder vinden bij de levertraanvoorziening, dan kan hij zich hierover wenden tot het Rijksbureau voor genees- en verband middelen, Vondelstraat 1 le te Amster dam. ROTTERDAM, 16 Maart. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1331 dieren, waaronder 62 paar den, 5 veulens, 14 schapen, 31 nuch tere kalveren, 28 graskalveren, 21 big gen, 345 bokken en geiten. Prijzen per stuk: melkkoeien 1175, 1025, 825; kalfkoeien 1150, 1000, 800; varekoeien 800, 700, 600; vaarzen 750, 650, 475; pinken 575, 475, 375. 's-HERTOGENBOSCH, 17 Maart. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1424 stuks, waarvan 826 run deren; 14 nuchtere kalveren; 302 big gen; 61 loopers221 geiten. Prijzen per stuk: kalfkoeien en melk vee 600, 780, 1100; magere ossen en koeien 500700; jongvee 300—380; graskalveren 200270; loopers 95 120; biggen £5, 65, 90. Grootere aanvoer van rundvee, han del vlot, stijgende prijzen, vooral voor gebruiksvee en jongvee. Graskalveren meer aanvoer, zeer duur. Nuchtere kal veren voor de fok, weinig aanvoer, duur. Weinig loopers, vlugge handel, hooge prijzen. Kleine aanvoer van big gen, handel goed, hooge prijzen. Groote aanvoer van bokken en gei ten, nog steeds stijgende prijzen. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. P 1794^1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. Al» vele middelen tegen weg blijvend navuil en korte stoffen bi) Uw vee niet helpen, - vraag dan aan kennissen, die „Unicum" gebruiken hoe zi) dat vinden. Zij zullen zeggen: „Unicum" i» het wérkelijk afdoende middel. Hoofdvert.H. SMIT, Loventzstraat 9B, Groningen GrossierFa. SMITS VAN TETRODE,. Gr. Markt 9, Breda DAGELIJKSCHE DIENST. Van 6.30 7.10 7.50 8.30 9.30 10.30 Woudrichem: 11.30 12.20 1.00 1.40 2.30 3.30 4.30 5.30 6.10 7.15 9.15 |10.10( Van Gorinchem 6.50 12.00 5.00 7.30 12.40 5.50 8.10 1.20 6.45 9.00 10.00 11.00 2.00 3.00 4.05 7.45 9.45 110.301 De gemerkte uren alléén Zaterdags. ZONDAGSDIENST. Van 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 1.30 Woudrichem: 2.30 3.30 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 9.30 Van 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 2.00 Gorinchem: 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 Retour 30 ct. Enkele reis 171/® ct. Spreekureniederen MAANDAG en DINSDAG en volgens afspraak Kiwi Imi Jrut.MalA QUAvfDytl n IUXJU. Dames en Meisjes, maakt nu zelf Uw kleeding thuis Zendt pen briefkaart aan Speciale Machtiging van P.T.T. Tolsteegsingel 54, Utrecht, voorzien van een duidelijk adres, beplakt met 35 cent aan postzegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model) en wij zenden U een mooi boek met ruim 100 maten en modellen, en tevens een gratis apparaat om U te laten zien hoe ge makkelijk onze methode is om THUIS zonder rekenen en teekenen alle kleeding te leeren maken en vermaken. s\ wordt gewerkt, om straks, als er weer betere tijden aanbreken, klaar te zijn. Dan zullen wij weer onbeperkt kunnen leveren en j - 'zooals U van ons gewend was, het beste uit 1 |het beste. Neem nu een besluit en koop in y ii WOENSDAGS en ZATERDAGS 11-4 Laan v. Mecklenburg 16 BREDA VRIJDAGS 10 V» —3 i/a NOORDSTRAAT 8 TILBURG LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 Costuums, Sportcostuums, Plusfours en Kinderpakjes, Jongens- en Heeren-Winterjassen. Het beste wat er te krijgen is (met blauwbrander, met'gloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd -een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of-iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JANSEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. HEUVEL 90 TILBURG TELEFOON 4235 DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Hebt U vergunning voor aankoop van in Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote kans van slagen. Coöp. Landb. Aan- en Verkoopvereen. „Altena en Biesbosch" - Nieuwendijk 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygiënische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij alleen bovenhuis R'dam (Deze straat is een zijstraat der Jonker Fransstraat). GRATIS SPREEKUREN. Dag. v. 10 tot 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijscourant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op verzoek toe gezonden. Wij maken deze naar elk be staand portret dat U bezit! Telef. 67. - HEUSDEN. 'Tl ACCOUNTANT!SKANT00R alle reparatie aan autobuiten en binnenbanden, fietsbanden, laarzen, enz., Speciaal adres voor Nieuwe Loopvlakken op alle maten autobanden, gegarandeerd prima werk. Stationsweg 1 - Telef. 2440 GORINCHEM Belast zich met per auto, schip of spoor. Ruime droge bergplaats voor inboedels BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland - Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH Eenzamen van alle rangen. stan- den en leeftijden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemid delingsbureau met uitgebreide relaties door geheel Nederland tallooze tevredenheidsbetuigin gen liggen ter inzage. Inlicht, schriftel. en mond. Bur. „HOLLAND", Admi- ralengracht 219, Amsterdam. KABOUTER GOEDERAAD onnoochg ergens licht laat branden Strijd tegen deze verspilling, die uw en aller rantsoen bedreigtI Controleer het verbruik geregeld, anders berok kent Ge uw gezin allerlei onaange naamheden. de hoogst toelaatbare waarde voor EIKEN - ESSCHEN - LINDEN - ESCHDOORN, ENZ. Door geheel -Nederland te ontbieden Eigen aankoopvergunning v. d. producent aanwezig. Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN. V/H.AERT V.NES5TRAAT - TELEF. 39653 Singer Handnaaimachines F 20,- F 60,- Singer Salonmeubel naaimachines, met volle garantie, nog enkele stuks Repareeren-Inruilen I Wij kunnen U helpen zoowel met reparatie als inruil. Vraagt eens om inlicht, en opgaaf van kosten, het verplicht U tot niets. FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. Raad van Commissarissen Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, L«OMten Mr. A M. A BARON VAN BOETZELAER VAN LOBtsHN W WOLFEREN (Ged. Comm.), D» BIK Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, NHuwerslui* Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A TEN NOEVER DE BRAUW. Wijk bij Duurotaé» Verstrekt credieten, ook aan niet-landbouw»-t Noemt gelden A deposito j A'gènt voor Gorincljem en Omstreken» 'De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) T De WTsetkM 3. B, Dia ÉtAUTORT n. c. d*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4