Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6335 Vrijdag 26 Maart 1943 Land- en Tuinbouw VERD U1STEREN Officiëele Landbouw mededeelingen Binnenland Officieële Berichten VAN Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 5i/j cent Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland voor de Provincie Noord-Brabant NIEUWSBLAD voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heu9den WEERMACHTBERICHTEN. Uit -het Hoofdkwartier van den Führer, 24 Maart. Het oppercomman do van de weermacht deelt mede: De afweerslag ten Zuiden van het Ladogameer duurt met onverminderde hardheid voort. IDe door talrijke slag vliegtuigen en sterk artillerievuur on dersteunde stormloop der Sovjets werd in verbitterde gevechten van man tegen man bloedig afgeslagen. Van het geheele Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. Verschillende plaatselijke aan- valsondernemingen, die tot verbetering van het front en tot zuivering van het nieuw gewonnen terrein werden uitge voerd, hadden een succesvol verloop. Op ravitailleeringscolonnes en het spoorwegverkeer van den vijand wer» den luchtaanvallen met goede uitwer king ondernomen. In Zuid- en Midden-Tunis duurden, ook gisteren de harde gevechten voort. Verscheidene doorbraakpogingen misluk ten door den tegenstand van Duitsche en Italiaansche divisies. Energiek uitge voerde tegenaanvallen hadden succes, 44 pantserwagens werden kapot ge schoten, gevangenen en buit binnen ge bracht. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 22 op 23 Maart in de wateren voor Algiers een koopvaar dijschip van 8000 brt. tot zinken ge bracht en in de haven van Oran een ander groot schip met luchttorpedo's beschadigd. Tijdens vluchten overdag en des nachts van afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen naar het gebied van het Duitsche rijk en boven het West-Fran- sche kustgebied werden zeven vijande lijke bommenwerpers neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen gisteren overdag voor den oor log belangrijke doelen aan de Britsche Zuidkust aan. Duikboot jagers hebben voor de NoorsChe kust een vijandelijke duik boot vernietigd. Extra bericht. Zooals in een extra bericht mede gedeeld, hebben Duitsche duikbootten de vijandelijke ravitaileering voor het front in Afrika nieuwe verliezen toe gebracht. Zij boorden van een con- vooi, dat van Amerika naar Gibraltar onderweg was en van convooien op de MiddellandsChe Zee de laatste da gen 15 sChepen van tezamen 73.000 brt. in den grond. Twee andere schepen werden door torpedo's getroffen. De strijd in Tunis. Berlijn, 24 Maart. De A.N.P.-cor respondent meldt De eerste aanvallen der Britsche 8e tarmée op de Marethlinie in Zuid-Tunesië heeft niet het resultaat opgeleverd, dat men er in Engeland van verwacht had. Te Berlijn kon men hedenavond me- dedeelen dat de aanvankelijke successen van de Britten weer teniet zijn gedaan en dat zoowel in midden als Zuid-Tu nesië de hoofdverdedigingslijn der strijd krachten van de spil nog volkomen in tact is. In Londen wordt dit niet ontkend, hetgeen onder meer blijkt uit een he denmiddag door Churchill afgelegde verklaring, waarin de Britsche pre mier verklaarde, dat de strijd voor en om de Marethlinie een terugslag had ge bracht. Te Berlijn voegt men hieraan toe,, dat de Duitsch-Italiaansche pantserar mee in den tijd, waarin de Anglo-Ame- rikanen hun strijdkrachten formeerden, niet geslapen hebben. De Duitsche er Italiaansche troepen beschikken nog over verdedigingsmogelijkheden, zoodat de strijd in Tunesië nog lang niet beslist is. Men onthoudt zich in mili taire kringen verder van ieder commen taar, daar men de gevechten der laatste dagen zuiver als de „ouverture" van het nog komende beschouwt. Voorts deelt men nog mede, dat de strijd in de Marethlinie hoofdzakelijk door de Italianen is gevoerd. Deze waren het ook, die de Engelschen weer uit de veroverde stellingen terugdrongen en daarmede den ouden toestand herstel den. BRITSCHE TORPEDOJAGER VERLOREN. In een door den Britschen berich tendienst verspreid bericht van de Ad miraliteit wordt het verlies van den Britschen torpedojager „Lightning" be kendgemaakt. De, ,Ligtning" is een der nieuwe groote torpedojagers, van hetzelfde type is destijds de „Lively" verloren gegaan. Deze klasse is. 1920 ton groot en heeft een snelheid van 36.5 mijl. De bewape ning bestaat uit 6 kannonen van. 12 cm, 7 mitrailleurs en 8 torpedo-lanceer- buizen. Het merkwaardige is, dat deze lanceerbuizen beschermd zijn door ge pantserde schilden. De artillerie is op gesteld in gasdichte torens. De be manning feit 183 koppen. DE TUINBOUW STELT ZWARE EISCHEN. In den tuinbouw wordt op een kleine oppervlakte een groote hoeveelheid voed sel voortgebracht. Dit voedsel dient voor eigen voorziening zoowel als voor han: dels-, dat is ruilobject. Vandaar, dat de tuinbouw een belang rijke rol speelt in een agrarisch land als Nederland is. Men kan de bejteekenis .van de ver schillende agrarische- bedrijven, de ak kerbouw, de veehouderij en de tuin bouw, niet afmeten naar het aantal hect aren, dat ze innemen. Als dit zoo was, dan zou de tuinbouw van geringe be- teekenis zijn. Want slechts bijna 3.6 percent van de totale oppervlakte cul tuurgrond in ons land wordt gebruikt als tuinderijen (volgens de cijfers van 1938). Voor bouwland wordt 35.5 pCt. gebruikt, 9.9 pCt. is met bosch be plant en 51.0 percent wordt gebruikt voor de veehouderij. Rekent men echter met andere facto ren, dan treedt het belang van den tuin bouw meer op den voorgrond. Terwijl 100 ha bouw- en weiland aan ongeveer 25 menschen arbeid geven, biedt dezelf de oppervlakte als tuinbouw gelegenheid aan ongeveer 65 arbeiders om te wer ken. Aan den tuingrond worden ook veel hooger eischen gesteld, wat de op brengst betreft en dus ook wat bewer king en verzorging aangaat. Natuurlijk speelt de goede kwaliteit van den grond hierbij ook een voorname rol. Maar die goede kwaliteit moet ook goed blij ven, wil de opbrengst niet achteruit gaan. Naast een goede bewerking is een goede bemesting noodig. Al moeten natuurlijk fosforzuur, kali en kalk nooit van geringe beteekenis worden geacht, toch is de stikstof wel een zéér voorname meststof in den tuin bouw. Vooral omdat de tuinbouw zulke hooge opbrengsten en zooveel bladge wassen voortbrengt. 't Is den tuinders natuurlijk lang niet naar den zin, dat ze zoo weinig krij gen, toch mogen ze van geluk spreken, dat er luchtstikstofmeststoffen zijn. Waren die er niet, dan hadden we in dezen oorlog zoo goed als zonder stikstof gezeten. En wat was er dan van onzen tuin bouw terecht gekomen? Onderstaand stukske troffen we aan in het laatste nummer van de „Gei tenhouder," het Orgaan van de Ne derlandsche Commissie voor de Gei tenfokkerij. Eigenlijk moest iedere gei tenhouder „De Geitenhoüder" lezen, maar omdat dit wel niet het geval zal zijn, geven wij het actueele artikeltje onder deze rubriek een plaatsje. W. B. te A. ENKELE OPMERKINGEN van den As sistent Rijksveeteeltconsulent Goos- kens over de door hem bezochte locale keuringen. Op 19 Augustus hield de geitenfok- vereeniging „Verbetering zij ons doel" te Eethen haar jaarlijksche keuring, met op 20 Augustus, tot besluit de groote keuring te Eethen. Begonnen werd op 19 Augustus des morgens te Meeuwen, waar plm. 35 geiten werden aange voerd. Er was flinke belangstelling. De klauwverzorging is hier reeds heel wat verbeterd. De afstammelingen van Alphons waren goed, met soms iets matige achterbeenen. Te Drohgelen liet men ook weer plm. 35 geiten zien, waarvan het mee-, rendeel evenredige dieren met groote bofenlijn en nog. niet te zware beenen. In Genderen werden plm. 45 geiten getoond. De klasse oudere geiten was hier goed met drie beste eerste prijzen. De groep lammeren met veel afstamme lingen van Brin d'Or was best. Te Heesbeen, een niet te groote keu ringsplaats, eveneens een best groepje lammeren van Brin d'Or. De keuring te Babiloniënbroek was wel eens drukker. De collecte eenja- rigen was behoorlijk met nogal afwij kingen in kootstand. Jarap toonde een goede groep diepe, grove lammeren. Ook Eethen bracht een goede groep lammeren van Brin d'Or, zij het dan, dat een paar iets te veel behaard wa ren. De groote keuring te Eetfien, waarvoor even over de 100 aangiften, was samengesteld uit beste dieren van de locale keuringen. Er was wederom voldoende belangstelling, terwijl ook de handel vertegenwoordigd was. Bij de oudere geiten werden vier eerste prij zen toegekend, n.l. la. Tilly van A. Meiresonne, lb Jenny van B. A. Ver steeg, lc Nelly van K. v. Rijswijk en ld Drika van J. v. d. Mooren. De ge heele klasse was goed. De groote ver betering i nzake klauwverzorging, ver geleken bij vorig jaar, viel op. Ook de uiervorm is goed te noemen. Bij de tweejarigen konden drie eerste prijzen worden toegekend. Ook de eenjarigen vormden over het geheel een goede klasse. De Brin d'Or's blonken ook hier weer uit, o.m. door de goed aan gesloten uiers. Over het geheel goed gelijnde geiten met ruim kruis. De 3 groepen lammeren, gesorteerd naar leef tijd, geven alle hoop, dat de geitenfok kerij hier een mooie toekomst tegemoet treedt. Dit moge ook blijken uit het Het Luftgaukommando-Holland heeft de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied als volgt vastge steld Van 22 tot 28 Maart. Begin 18.58 uur. Einde 6.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April. Begin 19.10 uur. Einde 6.20 uur. feit, dat op deze keuring 10 geiten in het Provinciaal Register van den Bond „De Baronie van Breda" werden opge komen, tegen 5 in 1941. De bok Brin d'Or blijkt hier best te fokken en men zal goed doen om hier zoo lang' moge lijk van te profiteeren. Bindtouw. Na 1 April a.s. zullen aanvragen voor bindtouw niet zonder meer in behan deling worden genomen. Belanghebben den moeten zich derhalve vóór 1 April in verbinding stellen met den plaatselijk bureauhouder, indien zij nog een toewij zing voor bindtouw willen hebben. In de weinige gevallen, dat na dien da tum nog een toewijzing voor bindtouw wordt verstrekt, zal dit met extra on kosten voor den landbouwer gepaard gaan. Invullen van het veeboekje. De veehouders moeten dit jaar zelf de driemaandelijksche kolommen in hun veeboekje invullen. Waar dit nog niet is geschied, moeten zij onverwijld in kolom C op blz. 1 de gegevens over nemen, zooals die zijn ingevuld op de registratiekaart van 7 Maart. Lan ger wachten kan onaangename gevolgen hebben. Mestcontracten 1943. Vanaf Maandag 29 Maart a.s bestaat bij de plaatselijk bureauhouders gelegen heid tot het afsluiten van mestcontrac ten. De varkenshouders dienen er re kening mede te houden, dat vrijwel alle land- en tuinbouwbedrijven (uitgezon derd de kleinere bedrijven en landar beiders) naar gelang hun omvang en ruwvoederpositie één of meer mestcon tracten zullen moeten afsluiten. De bedrijven, die hiervoor in aan merking zullen komen, dienen er voorts rekening mede te houden, dat het ge vraagde aantal mestcontracten geplaatst dient te zijn, alvorens vergunning zal worden gegeven varkens voor huisslach ting aan te houden. Men wordt dus in zijn eigen belang aangeraden spoedig één of meer mest contracten af te sluiten. De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. Een overzicht tijdens de plechtige herdenking op den Grebbeberg van de gevallen Ge-rmaansche strijders ter gelegenheid van den Helden gedenkdag CNF-J. Zeijlemaker-Pax m DE BIJ, NIJVERE ARBEIDSTER IN DIENST VAN DE VOEDSEL VOORZIENING. De bij verricht ten dienste van de voedselvoorziening een dubbele en zeer belangrijke taak: zij verschaft ons ho ning en bevrucht de bloemen van fruit- boomen en oliezaden. Strenge en langdu rige winters zijn voor de bijeen zeer na- deeligin tegenstelling tot' den voor- afgaanden winter is de jongste winter voor de bijen bijzonder gunstig ge weest. In een vraaggesprek voor de microfoon heeft de Rijksbijenteeltcon- sulent, dr. ir. A. Minderhoud, een en ander medegSdeeld over het belang van de bijen voor de voedselvoorziening. De heer Minderhoud zeide hierin o.m. dat ook een winter, die niet al te streng is soms voor de bijen ongunstig kan zijn, n.l. wanneer de gevaarlijke bijenziekte „de roer" optreedt; dit jaar echter hebben de bijen reeds in Januari en Februari hun z.g. reinigingsvluchten kunnen maken en hiermede is dit ge vaar afgewend. Thans kan evenwel nog niet worden voorspeld, dat de honing- opbrengst daardoor goed zal zijn, daar ook het weer moet medewerken en er bovendien voor de bijen ook wat te halen moet zijn. Om dit laatste te be vorderen gaan de imkers met hun vol ken reizen naar die streken, waar veel honing-opleverende planten groeien. Een zoodanige plant is het koolzaad, waar van thans duizenden hectaren te velde staan. Omgekeerd heeft ook het kool zaad, wil een zoo groot mogelijke oogst worden verkregen, de bij van noode. Het koolzaad. Voor het uitgebreide areaal koolzaad zijn voldoende bijen aanwezig.- De heer Minderhoud maakt zich voor het kool zaad niet bang, maar hij betwijfelt, of er wel overal voldoende bijen zijn voor het fruit. Want fruit heeft voor de bevruchting der bloemen zeer veel bijen noodig. Een belangrijke vraag is, hoeveel de opbrengst van het koolzaad bij be stuiving door bijen verschilt van de opbrengst van dit gewas, wanneer het niet door bijen is bevlogen. Deze vraag kan niet positief beant woord worden, doch proeven, door den heer Minderhoud genomen, hebben aan getoond, dat de zaadopbrengst bij kool zaad, waartoe de bijen vrijen toegang hadden, 10 pCt. hooger was dan bij het gewas, waar geen bestuiving door bijen had plaats gehad. Bovendien bleken de bijen een gunstigen invloed te heb ben op het gelijkmatig rijp worden van het zaad. Tengevolge van verschillen in tem peratuur dreigt het fruit het kind van de rekening te worden bij de concur rentie met het koolzaad. Een lage tem peratuur, die in het voorjaar eerder optreedt in boomgaarden met wijd uit- eenstaande hooge stammen dan in een veld dicht opeenstaand laaggroeiend koolzaad, is n.l. voor de nectarafschei- ding en dus voor het bijënbezoek on gunstig. Ook het koolzaad op het zand wordt goed bevlogen, doch dat is in veel mindere mate het geval met raap zaad. Het winterraapzaad is lang niet zoo'n goede bijenbloem als het koolzaad. REPARATIE VAN TRICOT GOEDEREN. In verband met de huidige schaarschte aan grondstoffen hebben ve le tricotagefabrikanten een speciale re- paratie-afdeeling opgericht voor het her stellen van tricotondergoederen, kousen en sokken. Ten einde voor alle fabri kanten tot een uniforme regeling te ge raken, heeft het Rijks-Textielbureau vast gesteld, dat in principe door de fabri kanten het systeem gehandhaafd dient te worden, dat het publiek zelf voor het materiaal noodig voor de uitvoering van herstellingen, zorg draagt. Hiermede wordt bedoeld, dat in ie der geval meer versleijen kleedingstuk- ken moeten worden ingeleverd dan aan gerepareerde kleedingstukken wordt te rugontvangen. Bij inlevering van bij voorbeeld drie versleten borstrokken zal het materiaal ter repareering van twee borstrokken, moeten worden onttrok ken aan de derde borstrok, welke de consument niet meer terugontvangt. Voor reparatie aan kousen en sokken kan in het algemeen door het publiek geen materiaal worden bijgeleverd, zoo dat de daarvoor benoodigde grondstof fen door den fabrikant uit eigen voor raad beschikbaar moeten worden ge steld. VROUW DOOD OP BED GEVONDEN Maandagmorgen is de echtgenoote van J. Verleman te Dongen dood op bed gevonden, terwijl in de aangren zende kamer, waarin de man sliep, deze in bewusteloozen toestand werd aan getroffen. Het is niet uitgesloten, dat gasverstikking als oorzaak moet worden aangemerkt. De man is naar het zieken huis te Tilburg overgebracht. VROUW VERGIFTIGDE HAAR MAN De rechtbank te Arnhem heeft Dins dag een aanvang gemaakt met de be handeling van het drama te Velddriel, waar een 42-jarige vrouw haar 46-ja- rigen echtgenoot met vergiftigde pan nekoeken om het leven heeft gebracht. Na een langdurige behandeling eisch- te de officier van Justitie, mr. Hustuix, tegen de vrouw, G-. v. Hezik-Piels, een gevangenisstraf van 12 jaar. Op 28 Aug. 1941 gaf de vrouw haar man A. v. Hezik, die in Eindhoven werkzaam was, eenige pannekoeken mee. Vier dagen nadat de man ze had opge geten overleed hij. Een halfjaar later, toen het gerucht ging dat de man niet op normale wijze was gestorven, werd het lijk opgegraven en een uitgebreid onderzoek ingesteld. Het bleek, dat de man vergiftigd was met calciumarsenaat, dat gebruikt wordt om den Colorado kever te bestrijden. De vrouw, moeder van 5 kinderen werd gearresteerd en bekende ten slotte, dat zij het vergif op aanstichting van een zekere H. Ver hoeven, weduwnaar en vader van 11 kinderen, met wen zij een verhouding ljad, in de pannekoeken had gebakken met het doel haar man te vermoorden en zoo den weg tot een huwelijk met V. vrij te maken. V. werd daarop ook gearresteerd, doch dezen verdachte wist men geen bekentenis te ontlokken. Tegen hem werd levenslange gevan genisstraf geëischt. Uitspraak op 6 April. DOODELIJK ONGELUK OP ONBE- WAAKTEN OVERWEG. De 30-jarige melkslijter v. Dijk uit Geffen geraakte Maandagochtend opderu onbewaakten overweg te Oss onder een./ personentrein. Het slachtoffer is na enkele oogenblikken overleden. VERGUNNING NOODIG VOOR HET BEREIDEN VAN SURROGATEN VAN SPECERIJEN. Dat het' overheidstoezicht op de sur rogaten nog steeds wordt uitgebreid, blijkt uit een in het 20 Maart 1943 verschenen Voedselvoorziengsblad afge kondigde verordening van het Bedrijfs- schap voor Groenten en Fruit, de^„ver ordening vervangingsmiddelen specerij en". Deze verordening, die dus betrek king heeft op een speciale groep de1" surrogaten, beoogt controle mogelijk te maken op hier te lande bereide dan wel geïmporteerde vervangingsmiddelen van specerijen. Voortaan ïs het bereiden van vervangingsmiddelen van specerijen on der meer afhankelijk van een schriftelijke vergunning door het bedrijfschap te verleenen. Het verhandelen of afleveren van niet met vergunning bereide ver vangingsmiddelen van specerijen aan consumenten is van 1 Juli 1943 af ver boden. DE BEDRIJFSSLUITING. Het 19 Maart verschenen nummer 12 van het weekblad „Economische Voor lichting" bevat een artikel over de de zer dagen in het Verordeningenblad af gekondigde beschikking van den Rijks commissaris betreffende de sluiting van bedrijven. Artikelsgewijze Worden daar in de voorschriften behandeld, o.m. die betreffende de wijze van sluiting, het hooren van bedrijfsorganisaties, de rol van burgemeesters, commissarissen der provincies en Kamers van Koophandel en Fabrieken, de voor het instellen van beroep te volgen procedure, de rege ling der goederenvoorraden der te slui ten bedrijven en de steunverleening. Èlederlandsche vrijwilligers In de Sovjet-Unie SS PK Bttschschulta-O H-P n WERKLOOZEN EN ZIEKENFONDS- BESLUIT. Er blijkt nog steeds verschil van opvatting te bestaan ten aanzien van de vraag, hoe lang de verplicht-verzeker de, die werkloos wordt, na het einde van zijn verzekering aanspraak kan ma ken op de verstrekkingen ingevolge het zieketifondsenbesluit. Ter bevordering van eenheid in de toepassing van de ter zake gegeven richt - De laatste loodjes wegen het zwaarst, zegt de volksmond. Laat dit ook zoo zijn met de boekenactie van den natio- nalen jeugdstorm voor onze arbeiders in Duitschland. Ook de zwaarste pakken met boeken worden gaarne en dankbaar in ontvangst genomen lijnen heeft de commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, me degedeeld, dat, indien aan de voorwaar den, gesteld in artikel 55 der ziekte wet, is voldaan, de arbeider en zijn indirect-verzekerde gezinsleden geduren de ten hoogste acht dagen, onderschei denlijk een maand na het einde der ver plichte verzekering, op bovenbedoelde verstrekkingen aanspraak kunnen maken. De hier bedoelde voorwaarden zijn, dat de betrokkene in den loop van de twee maanden, voorafgaande aan het einde zijner verplichte verzekering op ten min ste zestien dagen arbeid in loondienst heeft verricht, dan wel, dat hij gedu rende twee maanden onafgebroken op alle werkdagen verplicht verzekerd is geweest. In het eerste geval duren zijn aanspraken acht dagen, in het tweede gevftl een maand voort. BANKBILJETTEN VAN f 10Ü: Het schijnt hier en daar voor te komen, dat in zaken bankbiljetten van f 100 worden geweigerd. Van offirieele zijde wordt er de aandacht op gevestigd dat het ten eenenmale verboden is een bankbiljet van f 100 als betalingsmid del te weigeren. De bankbiljetten van f 100, evenals de andere bankbiljetten, zijn wettige betalingsmiddelen, waar van den bona fide bezitter de waarde is gegarandeerd. In geval van moeilijkheden kan men ten allen tijde bij de Nederlandsche Bank het bankbiljet ter wisseling aan bieden. MEISJE VERMOORD IN DEN HAAG. In een weiland aan den Winterweg in Den Haag is Zondagavond het lijk gevonden van een naar schatting 20- jarig meisje, dat bij nader onderzoek gewurgd bleek te zijn. De dader, een 21-jarige Hagenaar die zich in haar nabijheid bevond is gearresteerd en heeft bekend den moord te hebben gepleegd. Hij heeft haar met een sjaal gewurgd. Op net lijk werden geen identiteits papieren of persoonsbewijs aangetroffen. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het de 17-jarige B. de.V. is, die in Den Haag achtereenvolgens op verschil lende adressen woonachtig was. DISTRIBUTIE VAN KUNSTTANDEN EN KIEZEN. Omtrent de speciale gevallen, waar voor dispensatie is verleend van de ver boden tot het koopen, be- en verwerken verkoopen van kunsttanden en -kiezen, deelt de Directeur van het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen-mede cfat het koopen, be- en verwerken, ver koopen en afleveren vrij kan geschieden voor zoover dit betreft heele prothesen, halve prothesen en partieele prothesen ten behoeve van die patiënten, waar voor de afdrukken reeds zijn genomen vóór 19 Maart 1943. Ook blijft het koo pen, be- en verwerken, verkoopen en afleveren van ten behoeve van een be paalden patiënt vervaardigde poroeleinen kunsttanden en/of -kiezen vrij, onver schillig of de afdrukken voor dit ge- bitwerk vóór 19 Maart 1943 dan wel daarna zijn genomen. In alle andere ge vallen is het noodig een vergunning aan te vragen bij het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen te Amster dam, hetwelk door den tandarts, mond- arts of daarmede gelijkgestelde moet worden gedaan op de wijze, zooals hem is uiteengezet in een circulaire van den directeur van het Rijksbureau voor Ge nees- en Verbandmiddelen. Patiënten kunnen zich dus niet rechtstreeks tot het Rijksbureau wenden. AANVRAGEN VAN NICOTINE- PRODUCTEN. Aan verbruikers van nicotine-produc- ten (andere dan nicotine 95-98 pCt. en nicotine-rookpoeder) als plantenziek ten- en insectenbestrijdingsmiddel, wordt meegedeeld, dat deze producten, voor zoover de voorraad strekt, als volgt ver krijgbaar zijn: Men wendt zich tot een detaillist, die nog voorraad van deze producten heeft. Hier vraagt men een formulier Plan 54 en geeft tevens op hoeveel product men denkt noodig te hebben. Dit is be slist noodzakelijk, aangezien het den detaillist verboden is meer formulieren uit te reiken dan hij product leveren, kan. Daarna wendt hij zich tot den Rijkstuinbouwconsu'ent of den ambte naar van den Plantenziekfenkundigen Dienst in het gebied waar de boom gaard e.d. liggen. De Rijkstuinbouw- consulent of de ambtenaar van den Plantenziektenkundigen Dienst beoor deelt de aanvraag en naar noodzakelijk heid. De goedgekeurde aanvraagformu lieren moeten door den verbruiker bin nen 14 dagen na de uitreiking bij den detaillist worden ingeleverd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1