su&o MEUBELEN 0P REIS?? H. de Bont-v. Hullen HUWELIJK VELO Rentevergoeding voor - H Voor de Schoonmaak 36 Een groote so: Ravensteio's KleeÈpapjjn 26 t Klaverblad' In- en Verkoop van Antiek „KLEIN CASINO" BAR. Complete Woninginrichting K.E.M.I. N.V. DOKTOR SCHILLING GERARD KUIJPERS V D - Den Bosch Dekkleedenverhuur Verkooplokaal „De Zwaan" BOOIHIE Dames- en Heeren Kleeding Boeren Leenbank „LI" 2M 01 Veerdienst „JANIHÜDI". OUD GOUD en ZILVER Reparatie Kuiperij W. P. VAN DER ZALM MAKELAARDIJ K EXTRA BERICHT II De grootste Puntenwaarde WIJ GEVEN LOUIS DOOmtRMKJR B. VAN LIER „Vulcania" Waalwijk Hoe sterker Uw vee, hoe minder luizen! W. TIMMERMANS ZONEN A. VERSCHUUR-BAERT Firma JAN VAN MIL - Waalwijk JUWEELEN, GOUD en ZILVER FA. BALTUS MEIJER M. V A N DER WERFFJ- 's BOSCH KOFFERS CH. VAESEN, UW WASCHMAChINE? M. MTDË REEPER - DEN BOSCH Groote voorraad WIJK EN AALBURG. WATERVERF KUNSTKALK AMMONIAK Brusselsch zand Marmerslijp Krijt Beits Zoutzuur D R O.G I S T E R II De Coloradokever in 1942 RA VENS WA A Y'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram Igemeene twlkkellng. BELANGRIJK voor Musici en Muzi Muziekhandel CO EN VAN GROOTESTRAAT 241 Heeren- en Jongenswinter Dames- en Heerenregenjassen Heeren- en Kindercostuums Pantalons, Plusfours en Jongensbroeken Overhemden, Werkhemden, enz., vindt U in: KMES son AUBERT Smitsstraat 4351, 's-HERTOGENBOSCn. Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA. WFD LOOPTOM BUITENHAVEN 5 DEN BOSCH ANTIEKE MEUBELEN PORCELEIN AARDEWERK KOPER EN TIN AFD INKOOP: INTERESSANTE PRIJZEN I REID0 CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS????? Kerkstraat 32 DEN BOSCH In BEZOEKT vanaf heden de geheel gemoderniseerde Voorziet U tijdig van plaatsen. LACHEN ZONDER EINDE II W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. Geen Huur-Geen rente! Hoe tan. dat? repareert prachtig: DEKKLEEDEN EN TENTENMAKERIJ Breede Haven 118 - Telefoon 2071, b g.g.2974 N.V. HARD- EN ZACHTHOUT IMPORT MIJ. LOENEN (Veluwe). J. VAN 1EPEREN Boekhoudingen Belastingzaken Assurantiezaken Boekhoud-Bureau waalwijk: NAAR MAAT. Prima coupe T&lefoon 409. Geen sprekender OEDACHTEKlS dan een mooie VERGROOTING Nieuwe Loopvlakken Tel. 27 - WAALWIJK Uw Waschmachine is goud waard. Laat Uw machine tijdig nazien en repareeren. Grootestraat 140 Waschmachine Maatschappij W A A L W IJ K Is hij misschien defect of versleten VOORJAARSAANBIEDING I H. WEIJERS. HILLEGOM VAN DE VEN'S KLEDINGWINKEL, WAALWIJK Kassier: D. VAN WIJK. Kassiers en Commissionairs in Effecten INKOOP VAN CH VAN WIJK PH.ZN. Berioodigd hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG B i 11 ij k e p r ij z e n Botermarkt O 84, Tel. 72, HEUSDEN (Slot). De bespuitingen zijn uitgevoerd in de perioden: 1523 Juni, 615 Juli en 22 Juli1 Augustus. Voor de controle op de uitvoering dezer bespuitingen zijn 140 controleurs aangesteld, die 2661 monsters aardap pelloof genomen hebben op-de velden waarvoor verdenking bestond, dat de bespuiting niet of op onvoldoende wijze was uitgevoerd. Doordat pulverisateurs vrijwel niet meer verkrijgbaar waren, kon het aantal ter beschikking van gemeenten en spuit- diensten gestelde machines slechts zeer weinig worden uitgebreid. Op de plaatsen waar de Colorado kever gevonden werd, zijn dezelfde maatregelen genomen, als in de vorige jaren, t.w. afzoeken der planten op ke vers, eihoopjes en larven; zoo noodig vernietigen van het loof ter plaatse afzeven van den grond (indien mo gelijk) en behandeling van den grond met petroleum, op de plaatsen, waar de larven reeds in den grond waren gekropen voor verpopping; nauwgezette bespuiting van het ge was in de omgeving. De kosten der bestrijding hebben be dragen plm. Aanschaffing en distributie van calciumarsenaat f 293.200 Controle op de haarden van 1941 en toezicht op de uit voering der bespuitingen - '53.700 Vergoedingen voor oogstge- mis en vernietigd gewas - 530 Bestrijding van de haarden in 194-2 - 2.500 Chemische controle - 250 Aanschaffing sproeimachines - 150 Andere uitgaven - 50 f 350,380 In verband met de moeilijkheden, ver bonden aan het verkrijgen van een vol doende hoeveelheid calciumarsenaat voor de Coloradokeverbestirijding in 1943 werden reeds aan het einlde van 1942 maatregelen getroffen om de ben|oo- digde hoeveelheid aan te koopen. Uit het bovenstaande blijkt, dat de toestand in verb ar/1 met de aanwezig heid van den Coloradokever in ons ïantl, ondanks een vrij uitgebreide inva sie van kevers door aanspoelen langs de kust in Zeeland, gunstig genoemd kan worden. Alleen enkele grootere haarden langs de Belgische en Duitsche grenzen geven eenige zorg, maar daar aan zal in 1943 de noodige aandacht worden besteed. Uit de tot nu toe met de bestrijding opgedane ervaringen blijkt, dat het mo gelijk is de vestiging van den Colorado kever in ons land geheel tegen te gaan. Wij moeten echter steeds er op ver dacht zijn, dat er kevers uit de omrin gende landen en zooals in 1942 geble ken is over zee, aanvliegen of aange voerd worden, terwijl het ook mogelijk is, dat op enkele plaatsen de aanwezig heid van het i nsect onopgemerkt is ge bleven. Het is noodzakelijk, dat deze aangevlogen df aangespoelde en de en kele uit den grond te voorschijn ge komen kevers en de eventueel uit de door hen gelegde eieren ontwikkelde larven zoo spoedig mogelijk opgemerkt worden en al deze gevallen moeten on middellijk gemeld worden, opdat dooi de door den Plantenziektenkundigen Dienst te nemen maatregelen de vorming van haarden kan vvorden voorkomen. Laten de aardappelverbouwers begrij pen, dat dit voor de uitroeiing van het insect welks aanwezigheid voor onze aardappelteelt zulke vergaande gevol gen met zich zou brengen, volstrekt noodzakelijk is. De Plantenziektenkun- dige Dienst doet zijn uiterste best om ons land tegen den Coloradokever te beschermen en van rijkswege Wordft daarvoor jaarlijks een zeer belangrijk bedrag beschikbaar "gesteld. De aardappelverbouwers moeten daar bij echter ook hun medewerking ver kenen door aandacht aan hun gewas te wijden en elk geval van aanwezigheid van het irfsect te melden. Als dat gere geld gedaan wordt, kan de Colorado kever in ons land geen vasten voet krijgen. Op de medewerking Van allen wordt dan ook gerekend. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. vtulo-vakken per week. Inst. tot Bev. derAlg. kkeling. Rijksweg, Hans- Lesgeld f2.50 p. mnd. VERVERSTRAAT 69 - 's-HEH Voorradig alle soorten Instruments teerjng Accordeons - Gramofoonpl Orkestmuziek - Revueschetsen - feesten en partijen Verder alle modern, enz. - Reparatie aan al ONROERENDE GOl HYPOTHEKEN - ASSUf -ouwdste adres vooralle i Hygiënische Artikelen, a en alle Patent Genees- en, enz. is reeds 25 jaar gd bij aovenhuis R'dam straat is een zijstraat der Fransstraat). GRATIS EKUREN. Dag. v. 10 x. nam. Vraagt gratis ngen of prijscourant, jn in gesloten brief in couvert op verzoek toe- en. HOTEL-CAFÉ RESTAURANT shstraat-Hoek Kruisstraat naast el, Café, Restaurant ROYAL" Singer Handnaaimachines F 20,F 60,- Singer Salonmeubel naaimachines, met volle garantie, nog enkele stuks Repareeren-Inruifen I QROOTESTRAAT 243 TELEFOON 221 JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 (met blauwbrander, meFgloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De vérlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. J A N S EN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. en uitgebreide BENEDENZ A.A L. Eiken dag vanaf 4 uur 3 Orkesten. Zondagmiddag vanaf 2 uur. de BENEDENZAAL optreden van Nederland's beste Show-Orkest „D E R O B I N OS" (Oud bekenden met nieuwe naam.) In de BOVENZAAL de vermaarde band ARNOLD BRINKMAN. BEZOEKT onze intieme en schitterend ingerichte luxueuze Beleefd aanbetelend, A. SCHELLEKENS. De luisterbijdrage 1942 (groot f 11.-) moet geheel voldaan zijn en bovendien drie ter mijnen (f3. voor Jan., Febr. en Maart 1943. In Mei is de letter K aan de beurt Telefoon 131 WOENSDAGS en ZATERDAGS 11-4 Laan v. Mecklenburg 16 BREDA VRIJDAGS 10 Vi —3 1/s NOORDSTRAAT 8 TILBURG No.: 103 Naam Woonplaats Straat In'eouvert zenden aan HYPO - Alkmaar TRICOTONDERGOED, WERKMANSKLEEDING, HEERENHOEDEN, KOUSEN, LEDERWAREN. Vraagt inlichtingen bij de afd. Reparatie, Parterre. Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. - Aanbevelend: Verkooplokaal „DE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. de hoogst toelaatbare waarde voor EIKEN - ESSCHEN - LINDEN - ESCHDOORN, ENZ. - Door geheel Nederland te ontbieden - Eigen aankoopvergunning v. d. producent aanwezig. Draag Uw ADMINISTRATIE*en BELASTING!ORGEN over aan ACCOUNTANTSKANTOOR Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH TEL, ei Kerkstraat 76 Grootestraat 231 WAALWIJK Eenzamen van alle rangen, stan den en leeftijden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemid delingsbureau met uitgebreide relaties door geheel Nederland i tallooze tevredenheidsbetuigiri- gen liggen ter inzage. Inlicht, schriftel. en mond. Bur. „HOLLAND", Admi- ralengracht 219, Amsterdam. Wij maken deze naar elk be staand portret dat U bezit! Telef. 67. HEUSDEN. alle reparatie aan autobuiten en binnenbanden, fietsbanden, laarzen, enz., Speciaal adres voor op alle maten autobanden, gegarandeerd prima werk. Maar ook hoe minder luizen, hoe beter voor Uw vee. Het afdoende vee luizen-bestrijdingsmiddel is ..Perfect". Volkomen on schadelijk. Prijs per bus F. 3.25 (voldoende voor 15 stuks vee). fA.UEvl&€0 Kortedijk 16 VLAARDINGEN Hoofdvert.H. SMIT, Loventzstraat 9B, Groningen GrossierFa. SMITS VAN TETRODE, Gr. Markt 9, Breda Wij kunnen U helpen zoowel met reparatie als'inruil. Vraagt eens om inlicht, en opgaaf van kosten,Tiet veiplicht U tot niets. FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. EEN TUIN VOL BLOEMEN f 2 751 voor den spotprijs van slechts O* I Bestel daarom nog heden onze schitterende coll., bestaande uit25 grootbl. Gladiolen in alle kleuren van den regen boog, 25 Glad. Nanus, 30 dubb. Anemonen, gemengd, 30 enk. Anemonen, gemengd, 30 Oxalis (Klavertje vier), 30 Ranonkels, gemengd, 5 schitt. Lelies, 15 vaste planten in 5 soorten en 2 schitterende grootbl. Dahlia's. Deze uitgebr. coll., alles apart verpakt en van naam voor zien, voor slechts f 3.75. P1 a n t w ij z e r gratis. SPECIALE AANBIEDING coll. B. 100 GROOTBL. GLADIOLEN in 10versch.soorten, f 1 CA apart verpakt en van naam voorzien, voor slechts *7" ZENDING REMBOURS OF GIRO 432749. Bloembollenkweekerij Meerstraat 170 Costuums, Sportcostuums, Plusfours en Kinderpakjes, Jongens- en Heeren-Winterjassen. Het beste wat er te krijgen is Kantoor geopend: DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. WOUDRICHEM—GORINCHEM v.v. DIENSTREGELING VAN 16 NOV. 1942 AF. DAGELIJKSCHE DIENST. Van 6.30 7.10 7.50 8.30 9.30 10.30 Woudrichem11.30 12.20 1.00 1.40 2.30 3.30 4.30 5.30 6.10 7.15 9.15 |10.10| Van Gorinchem De 6.50 7,30 8.10 9.00 10.00 11.00 12.00 12.40 1.20 2.00 3.00 4.05 5.00 5.50 6.45 7.45 9.45 (10.30| gemerkte uren alléén Zaterdags. ZONDAGSDIENST. Van Woudrichem 8.30 2.30 8.30 9.30 3.30 9.30 10.30 4.30 11.30 5.30 12.30 6.30 1.30 7.30 2.00 8.00 Van 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 Gorinchem: 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 10.00 Retour 30 ct. Enkele reis 1772 ct. WAALWIJKTelefoon No. 55 Koopen* en ver koopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN 0 HOOGSTRAAT 16, GORINCHEM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4