UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Nieuwe beschikking voor Joden No. 6336 Vrijdag 2 April 1943 Bekendmaking VERD UISTEREN Om elf uur binnen Officiëele Landbouwmededeelingen Bekendmaking Distributie mededeelingen UhDVAW Ai## Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten (1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiên24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/» cent Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland IWEERMACHTBERICHTEN. SUCCESSEN BIJ STARAJA ROESSA. Communistische beweging in Zuid-Kroatië neergeslagen. Hoofdkwartier van den Führer, 30 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het noordelijke front van het Koebanbruggehoofd en in het ge bied ten zuidwesten van Wjasma mislukten nieuwe vijandelijke aan vallen met groote, bloedige verhe zen; 27 pantserwagens werden al- ,een in het gevechtsgebied ten zuid westen van Wjasma kapotgescho ten. In den ahveerslag ten zuiden van het Ladogameer onderscheidde zich gisteren wederom onze voorbeeldig strijdende infanterie. Deze sloeg in harde gevechten van man tegen man de aanstormende bolsjewisti sche massa's at en handdhaafde overal haar stellingen. In het gebied van Staraja Roessa hebben de troepen van een Duitsch legerkorps tijdens wekenlange moei lijke gevechten alle vijandelijke door braakpogingen atgeslagen en een volledig afweersucces behaald De Sovjets verloren sedert den 23sten Februari in dezen sector 61.460 dooden, 2978 ge vangenen, 293 pantserwagens, 26 stukken geschut, 806 machine geweren, 114 granaatwerpers, 206 pantserbuksen en 1036 au tomatische pistolen. Tijden de afweergesvechten bij het Koebanblruggehoofd, onderscheid den zich wederom Roemeensche in- tantenietormaties. De vijand' deed ook gisteren op talrijke plaatsen aan het Tunesische rrönt hevige aanvallen op de Duftsch- I tali a an sc he stellingen, zonder dat het hem gelukte de beoogde door braak tot stand te 'brengen. De luchtmacht ondersteunde onvermoeid den atweerstrijd: der Duitsch-Itahaan- sche troepen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len overuag en des nachts een vijan delijk convooi aan voor de Noord- Airikaansche kust en plaatsten vol gens tot nu toe 'beschikbare berichten treffers op drie koopvaardijschepen. In den aigeloopen nacht vielen Britse he vliegtuigen plaatsen in West-Duitschland' alsmede de hoofd stad des rijks aan. Zij wierpen brand en brisantbommen uit, vooral 'op Bochum en op eenige deelen en voorsteden van Berlijn. Hoofdzake lijk Werden woonwijken getroffen; 27 der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Een aanval overdag door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op een stad aan de Zuidkust van Enge- landd had èen succesvol verloop. Duitsche en Kroatische troepen hebben in samenwerking met dee len van de Italiaansche weermacht tijdens Wekenlange gevechten een door de communisten op touw ge zette communistische opstaAdige be weging til Zuid-Kroatië neergesla gen. Onder moeilijke weeromstandighe den en ondanks het onherbergzame van Tiet bergachtige gevechtsterrein en de achterbaksche strijdwijze der opstandelingen werd de georgani seerde tegenstand gebroken. Wapen en ravïtailleeringsopslagplaatsen wer den buitgemaakt. Slechts zwakke overschotten van communistische" benden gelukte het in het hoogge bergte te ontkomen. NIEUWE STELLINGEN IN TUNESIë. Rome, 30 Maart (Stetani). Het 1039ste communiqué van 'het Ita liaansche hoofdkwartier luidt: In den slag aan het front in Tunis heeft de vijand aanzienlijke nieuwe afdeelingen gepantserde strijdkrach ten en infanterie in het vuur gej bracht, welker bewegingen op doel treffende wijze door de troepen der spil, die tegenaanvallen ondernemen, worden belemmerd. Vólgens de plannen zijn nieuwe stellingen be trokken, waarbij "vijandelijke omsin gelingspogingen werden verijdeld. De luchtmacht deed aanvallen op vijan delijke autocolonnes en pantserwa gens, die naar de voorste Unie op weg waren. Duitsche jagers heb ben zes vliegtuigen vernield, een zevende stortte neer, na door het afweergeschut getroffen te zijn. Churchill in een rede voor de Oxtord-beweging op 18 Nov. 1920: ,,Het Bolsjewisme is geen poli tiek, het is een ziekte; het is geen geloot, het is pest!Naar mijn oordeel moet alle schade en ellende in Rusland door de verdorvenheid en waanzin van de Bolsjewisten; ontstaan zijn, en kan in Rusland' ot in Oost-Europa van een opleving op welk gebied1 ook geen sprake zijn, zolang deze slechte mensen de Russische natie in handen houden. De politiek, welke ik steeds zal voorstaan, is de val en de vernieti ging van dit misdadig regiem.'' Sluiting van Bedrijven voor de Provincie Noord-Brabant. BONNEN KEUKENGEREI EN SERVIESGOED. Van 29 Maart tot nader te bepa len datum geven de bonnen ^Re serve 2—14, 2—15 van de bonkaarten voor voedingsmiddelen 4e periode K 214 (dus de Bonkaarten voor voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden In samenhang met de beschikking van den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende het op onthoud van Joden in de Provincies wordt van bevoegde Duitsche zijde op het volgende gewezen In de afgeloopen maanden moest een aantal Nederlanders wegens het verber gen van Joden, respectievelijk Joden- begunstiging aan het gerecht worden overgeleverd of bij zwaardere vergrij pen naar een concentratiekamp overge bracht worden. Hierbij werd in enkele gevallen, bij diegenen die Joden verborgen hielden of aanzienlijke Joodsche vermogenswaan den in bewaring hadden, ook gebruik ge maakt van de in beslagname van het geheele vermogen. Wegens het verborgen houden van Joden en wegens Jodenbegunstiging Wer den of worden naar een concentratie kamp overgebracht: 1. Arbeider Wilhelm Kleijn uit Rot terdam 2. Kantoorbediende Pieter Dolk uit Zwijndrecht; 3. Bouwondernemer Adriaan v. Dingen uit Dordrecht4. Arbeider Johannes Gerardus v. 't Huil uit Arnhem; 5. Tolbeambte Gerardus Meijer uit Stamproij6. Handelsagent Cornelis Petrus Boers uit Bilthovcn 7. Veilingmeester Arend de Waar uit Den Haag; 8. Monteur Gerrit v. d. Berg uit Utrecht; 9. Kunstschilder Jan Overduijn uit Amsterdam; 10. Advo caat Christian Arnoud Vailant uit Am sterdam. Tevens wordt nog ter kennis ge bracht, dat juist in den laatsten tijd in een grooter aantal van gevallen van straf kon worden afgezien, daar de zich hieraan schuldig gemaakt hebbende Nederlanders van verborgen Joden of vermogenswaarden vóór hun ontdekking vrijwillig bij de politie aangifte hebben gedaan. BESCHIKKING van den Commissaris- Generaal voor de openbare veilig 'neid betreffende het verblijf van Jo den in eenige provincies Op grond van artikel 47 en 52 der verordening 1-43 van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied betreffende de handha ving van de openbare orde bepaal ik: Artikel 1. Met ingang van 10 April 1943 is aan Joden het verblijf in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen, Over ijssel. Gelderland, Limburg, Noord-Bra bant en Zeeland verboden. Artikel 2. Joden, die zich op het oogenblik in de genoemde provincies ophouden, moeten zich naar het kamp te Vught begeven. Artikel 3. Bij het vertrek naar het kamp te Vught is het medenemen van reisbagage en waarde voor werpen toegestaan. Voor het verlaten van hun woonplaats moeten de joden zich melden bij het hoofd der plaatselijke politie, waar zij woonachtig zijn, opdat hun woningen behoorlijk kunnen worden afgesloten en aan, hen een reisvergunning naar het kamp te Vught kan worden verstrekt. Artikel 4. (1) Uitgezonderd van de voorschrif ten der artikelen 1 tot en mlet 3 zij'n 1. Joden in de kampen te Wester- bork, Vught, Barneveld en Doetinchem. 2. Gemengd gehuwde joden. (2) In andere uitzonderingsgevallen kan de „Zentralstelle für jüdische Aus- wanderung" te Amsterdam vergunnin gen tot verblijf en reizen in de genoem de provincies uitreiken. Artikel 5. Jood in den zin van deze beschik king is hij, die ingevolge artikel 4 van de verordening 189-40 betreffende de aanmelding van ondernemingen. Jood is of als Jood wordt aangemerkt. Artikel 6. (1) Hij, die in strijd handelt met de bepalingen der artikelen 1 tot 3 of deze ontduikt, wordt in zoover niet in gevolge andere voorschriften een zwaar dere straf is verbeurd gestraft met hechtenis van ten hoogste' zes maanden en met geldboete van ten hoogste twee duizend gulden of met een dezer straf fen. Hij, die ontduikingen van deze be palingen in de hand werkt, deze mó gelijk maakt of er aan medewerkt, ont vangt dezelfde straf. (2) Het nemen van maarregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. 's-óravenhage, 29 Maart 1943. De Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid (get.) RAUTER SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. J Het Luftgaukommando-Holland heeft de verduisteringstijden voor het Bezette Nederlandsche gebied als volgt vastge steld Van 511 April. Begin 20.30 uur. Einde 7.00 uur. BESCHIKKING van den Commissaris- Generaal voor de veiligheid inzake het sluitingsuur en het verbod om zich in de open lucht op te houden. Op grond van de artt. 44, 48 en 52 der verordening van den Rijkscommissa ris voor het bezette Nederlandsche ge bied nr. 1-43 beschik ik met ingang van 29 Maart 1943: 1). Voor het bezette Nederlandsche gebied wordt het sluitingsuur van open bare lokalen op 22 uur en het tijdstip waarna men zich niet meer in de open lucht mag ophouden öp 23 uur gesteld. Het einde van het verbod om zich in de open lucht op te houden blijft onveranderd op 4 uur gesteld. 2). Voor de steden Amsterdam, Den Haag en Haarlem is echter tot nader order het sluitingsuur 21 uur en het tijdstip, waarna men zich niet meer in de open lucht mag bevinden 22 uur. 3). Daarmede in strijd zijnde bepa lingen treden buiten werking. Afzon derlijke toestemmingen voor een ver schuiving van het sluitingsuur tot na 22 uur worden zonder uitzondering op geheven. „Sonderausweise.", die door den gevolmachtigde van den Rijkscommissa ris politieofficieren voor den tijd van 04 uur zijn uitgegeven, gelden ook voor den verlengden verbodstijd. 4). Overtredingen worden opgrond van art. 52 van de in den aanvang ge noemde verordening gestraft. Den Haag, 27 Maart 1943. Der Generalkommissar für das Sicherheitswesen (w.g.) RAUTER SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Dezer dagen bracht de leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A.Mussert, een bezoek aan het kaderheem „De Meent" te Blaricum. De Leider in gesprek tnet de meisjes CNF-fotodienst NSB-Otto-Pax m Ondanks de uiteenzetting in de pers bestaat met betrekking tot enkele be palingen der beschikking van den» Ri'ks- commissaris voor het bezette Nederland sche gebied betreffende de sluiting van bedrijven nog verschil in opvatting, zoo dat hieronder een nadere toelichting volgt. Met uitzondering van luxe restau rants, bars en nachtlokalen, die wel een bevel tot sluiting ontvangen, dient de sluiting van het bedrijf te geschie den door den eigenaar zelf. Ieder voor zich heeft allereerst uit te maken of zijn bedrijf valt onder een der groepen, genoemd in artikel II of onder de bepa lingen van artikel III van de beschik king. Het is dus niet zoo, dat men kan afwachten tot men een bevel van slui ting krijgt. Hij die naar zijn meening onder de sluiting valt, moet reeds aan stonds datgene doen, wat de verorde ning ten aanzien van de sluiting voor schrijft. n.l. Ie. het staken van den verkoop aan het publiek 2e. Het indienen van een lijst van de op het tijdstip van de sluiting in zijn bezit zijnde goederen bij het be voegde Rijksbureau. Voor waren, welke slechts tegen ver gunning of distributiebonnen mogen wor den afgegeven, dient een dergelijke lijst bij het plaatselijke distributiekantoor te worden ingeleverd, vergezeld van de bij de sluiting aanwezige vei^unningen en distributiebonnen met specificatie. In het algemeen mag de eigenaar niet meer over zijn goederen beschik ken. Het Rijksbureau kan hierop echter uitzondering toestaan. Ambachtsbedrijven kunnen het werk waarmede bij het inwerkingtreden der beschikking reeds was begonnen, nog binnen een maand afmaken en. afleve ren. De verplichting tot sluiting wordt hierdoor echter niet aangetast. Men be denke wel, dat het ontduiken van deze beschikking door reorganisatie van het bedrijf verboden is. Reparatiebedrijf ati winkel. In artikel II zijn nog enkele de sluiting beperkende, bepalingen -opge nomen. Zoo is de verplichting tot sluiten niet van toepassing op een aantal bedrij ven in de beschikking aangegeven, voor zoover deze zich in noemenswaardigen omvang bezig houden met reparaties en ook niet op bepaalde ambachtsbe drijven, voorzoover deze in noemens waardigen omvang andere bedrijfssoor ten uitoefenen. Een en ander dient aldus te worden uitgelegd, dat in het algemeen deze zaken haar reparatiebedrijf niet behoe ven te sluiten, doch wel den winkel voor verkoop en zulks op duidelijk zichtbare wijze. Gemengd winkel- of am- bachts bedrijf. Betreft het in werkelijkheid een ge mengd winkel- of ambachtsbedrijf (dus niet een in één artikel gespecialiseerde zaak) en behooren daarbij de samen stellende deelen niet alle tot de „ver boden" soorten, dan kan het bedrijf in zijn geheel geopend blijven. De om vang van het „vrije" gedeelte dient echter noemenswaard te zijn in ver houding tot den totalen voorraad of omzet. Ook verder moet het gemengde karakter bonafide zijn. Men kan zich dus niet beroepen op> het verkoopen. vervaardigen of herstellen van bepaalde zaken, waarmede men eerst kort gele den is begonnen en eve„rtiin op het voeren vervaardigen of herstellen van artikelen, welke in wezen niet afwijken van den aard van het feitelijke bedrijf. Warenhuizen e.d. Wordt uitsluitend in een bijzondere afdeeling van een bedrijf een der soor ten van bedrijf uitgeoefend, voor welke het sluitingsvoorschrift geldt, dan zijn de betreffende voorschriften slechts van toepassing op deze afdeeling. Dit geldt in hoofdzaak voor grootere bedrijven als warenhuizen e.d., welke afdeelin gen scherp van elkaar gescheiden zijn. Politie houdt toezicht. De politiegezagdragers houden toe zicht op de uitvoering der bovengenoem de bepalingen. Bij deze controle kan blijken, dat men zonder noodzaak zijn bedrijf heeft gesloten ofwel is de con- troleerende instantie van meening, dat men nalatig is geweest. In dit laatste geval deelt de Commissaris van Pro vincie (in plaatsen boven 100.000 in woners doet zulks de burgemeester) den den houder daarvan schriftelijk mede, dat het bedrijf moét worden gesloten. Alvorens hiertoe echter over te gaan hoort de Commissaris den betreffenden burgemeester. Bovendien kan hij h.et advies inwinnen van de Kamer van Koophandel en eventueel van de plaatse lijke afdeeling van de terzake bevoegde organisatie van het bedrijfsleven. Indiening van bezwaarschrift bij Commissaris of Burge- msester. Indien de beslissing van den Com missaris niet in overeenstemming met de Kamer van Koophandel of de orga nisatie van het bedrijfsleven is tot stand gekomen, waarvan uit het bevelschrift tot sluiting zal blijken, kan de betrokke ne binnen drie dagen bij de Commis saris resp. den Burgemeester een be zwaarschrift indienen. Over dit bezwaar schrift wordt beslist door den Secre taris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Het bezwaarschrift heeft geen opschortende werkingde Secre taris-Generaal kan echter de uitvoering van de beslussing van den Commissa ris tot zijn eigen beslissing uitstellen. Bovendien kan de Secretaris-Gene raal bepalen, dat de Commissarissen- of Burgemeesters bijzondere gevallen aan hem ter beslissing voorleggen. Het indienen van een bezwaarschrift is dus volgens de beschikking mogelijk indien de meeningen van den, Commis saris, de Kamer van Koophandel en van de plaatselijke afdeeling van de ter zake bevoegde organisatie van liet be drijfsleven niet overeenstemmen. Splitsing bonnen rundvee. Vanaf heden is het mogelijk, dat hoogstens 3 veehouders samen een rund leveren ter voldoening aan hun leve"- ringsplicht. Verdere bijzonderheden dien aangaande zijn bekend bij de plaatselijk bureauhouders. Vervoerverbod rundvee. Voor het vervoer van vee naar de 4 noordelijke provincies alsmede het deel van Gelderland, gelegen ten Oosten van Rijn-IJssel, mogen geen geleidebil- jetten worden afgegeven, zoodat vervoer van vee naar dit gebied verboden is. Dit verbod geldt voor alle soorten vee, waarvoor een vervoerverbod is in gesteld, dus voor rundvee, varkens en schapen. Vrijwillig leveren van hooi. Voor telers zal de gelegenheid wor den opengesteld vrijwillig hooi te le veren. Degenen, die dit wenschen te dóen, worden verzocht zich vóór 10 April a.s. schriftelijk te wenden tot het Bureau van den Voedsel commissaris, afd. Hooi, Stroo en Ruwvoeder, Tuin straat 66 te Tilburg, onder opgave van de te leveren hoeveelheden alsmede de soort. Het nu vrijwillig te leveren hooi zal in mindering worden gebracht op den aanslag van het volgend seizoen. Waar en wanneer de levering kan plaats hebben, zal aan belanghebbenden nog nader worden medegedeeld. Aankoop stroo. Het schijnt herhaaldelijk voor te ko men, dat gebruikers van stroo, die des tijds een aankoopvergunriing hebben ont vangen, thans, in verband met het milde voorjaarsweer of andere voorwendsels, het stroo, nu dit bij den kleinhandel is aangekomen, niet meer wenschen te ont vangen. Aangezien art. 2 van het besluit „Aan koopvergunningen Stroo 1942" de af name van stroo op eerste verzoek van den verkooper verplichtend stelt, wijzen wij er op, dat het weigeren van het op grond van een aankoopvergunning aangeboden stroo, een overtreding van het bovengenoemd besluit beteekent. Voor veehouders is de verplichting tot afname teruggebracht tot 80 pCt. van het kwantum. Andere verbruikers moeten de geheele partij afnemen, ofwel een zoodanig gedeelte hiervan, als wordt aangeboden. Natte pulp voor suikerbieten telers. Telers van suikerbieten voor oogst 1943 zoo zij te zijner tijd daartoe den wensch te kennen geven kunnen rekenen op een toewijzing van een hoe veelheid natte pulp voor hun eigen vee stapel. gelijk aan de hoeveelheid, wel ke geproduceerd wordt uit de door hen aan de suikerfabrieken geleverde suikerbieten. De nadruk wordt er echter op ge legd, dat geheele of gedeeltelijke over dracht der toewijzingen of van de daar op ontvangen natte pulp ten strengste zal zijn verboden. Kunstmest voor overgenomen cultuurgrond. Nog steeds komen er op de Afd. Kunstmest, Gasthuisstraat 39, verzoeken binnen om kunstmesttoewijzing voor overgenomen cultuurgrond. Dergelijke correspondentie kan niet meer worden behandeld. In de perspublicatie van Maart werd reeds medegedeeld, dat bij overname van cultuurgrond ook de hiervoor toe gewezen kunstmest moet worden' over genomen van den vorigen gebruikfer van dat perceel. Om te weten op hoe veel kunstmest men voor een overgeno men perceel recht heeft, kan men zich wenden tot den plaatselijk bureauhou der, die dit kan berekenen aan de hand van de voor de verschillende gewas sen vastgestelde normen. Degenen, die met ons over kunstmest voor overgenomen grond correspondeer den en nog geen antwoord terug ont vingen moeten zich ook tot den plaat selijk bureauhouder wenden. TIEN MILLE BELOONING. Amsterdam, den 29sten Maart 1943. Den 27sten Maart 1943 omstreeks 23 uur hebben onbekende daders, die de Amsterdamsche politieuniform droegen na overweldiging van politie- en bur gerlijk bewakingspersoneel in het bevol kingsregister te Amsterdam, Plantage- kerklaan, aanslagen met springstoffen gepleegd, die oorzaak waren, dat het gebouw in brand geraakte. Verklaringen, die leiden tot ontdek king van de daders, worden door alle Duitsche en Nederlandsche politieinstan- ties in ontvangst genomen. Voor de ontdekking van de daders, heeft de höhere SS. und Polizeiführer een be looning van 10.000 gulden uitgeloofd. De belooning wordt oriijer uitsluiting van gerechtelijke formaliteiten („unter Ausschluss des Rechtweges") verdeeld, SS-Sturmbannführer get. TAGËS. Slechts in gevallen, dat de vorige gebruiker zou weigeren kunstmest af te staan, kan men via den P.bh. on2e bemiddeling inroepen. Alle belanghebbenden worden nog eens met nadruk herinnerd aan art. 22a der Kunstmestdistributiebeschikking III, dat luidt: 1. „De verbruiker is verplicht bij het verlaten van zijn bedrijf of van een gedeelte van zijn bedrijf de nog in zijn bezit zijnde kunstmestbonnen ol de eventueel op de kumstmestbonnen aan gekochte kunstmeststoffen, welke voo\ zijn bedrijf of voor het desbetreffende gedeelte van zijn bedrijf verstrekt z'ijn, aan den opvolgenden grondgebruiker over te dragen. '2. Voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde kunstmeststoffen moet de ojp het tijdstip van de overdracht geldende prijs berekend worden." Aanvrage vervoerbewijs. Zij, die een vervoerbewijs voor biggen aanvragen, dienen steeds de geldige toe- wijzingskaart over te leggen, benevens tl iet persoonsbewijs van den aanvrager. jiet vervoeren van varkeus op naam van een ander is niet toegestaan. Voor fokvarkens wordt slechts een vervoerbewijs afgegeven, indien de aan vrager door overlegging van zijn fok- zeugentoewijzing- kan bewijzen, dat hij gerechtigd is fokvarkens in voorraad te hebben. Extra schapenmarkten Teneinde schapenhouders alsnog ln de gelegenheid te stellen aan den hun opgelegden aanslag 1942 te voldoen, zuilen voor het laatst extra schapen- markten worden ingelascht t.w. te Eindhoven en Breda op Maandag 19 April; te Cuijk op Dinsdag 27 April; te Oss op Vrijdag 30 Aprilte Tilburg op Maandag 3 Mei en te Helmond ojj Vrijdag 7 Mei. Verder blijven gehandhaafd de mark ten: te Den Bosch, eiken Woensdag van de weekte Bergen op Zoom, iederen eersten Woensdag van de maand.te Roosendaal iederen eersten Vrijdag van de maand. Dit is de laatste maal, dat deze maat regel getroffen wordt, teneinde het le veren van de nog resteerende schapen te vergemakkelijken. Tegen hen, die vóór of op 7 Mei niet aan hun leveringsplicht voldaan hebben, zullen onverbiddelijk maatrege len worden genomen. Zoo zal aan scha penhouders, tevens rundveehouders, die niet aan hun schapenlevering voldaan hebben, een extra aanslag van 200 kg rundvee worden opgelegd per schaap, dat nog moet worden geleverdbe treft het een schapenhouder niet-rund- veehouder dan zal (zullen) op zijn kos ten een schaap (schapen) worden aan gekocht en geleverd. In beide gevallen zal proces-verbaal worden opgemaakt met alle gevolgen van dien. Eenieder neme deze laatste waarschu wing goed ter harte, teneinde r.iet voor onaangename verrassingen te komen staan. Aanvrageli tuinbouw teelt- recht. De Voedselcommissaris voor Noord- Brabant maakt bekend, dat in het tijd vak van 1 April 1943 tot 1 September 1943 geen aanvragen voor tuinbouw- teeltrecht of overdracht daarvan in be handeling kunnen worden genomen, uit gezonderd die gevallen, welke, verband houden met overlijden of algeheele be drijfsovername. Aanvragen voor bijzondere Tuinbouw teeltvergunning 1943 kunnen voorloopig nog worden geaccepteerd. De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant..

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1