TH. ROVERS 1 GELD OP HYPOTHEEK BOONIEN MEUBELEN WOEKER! HUWELIJK OMWISSELING LUISTERVERGUNNINGEN N.V. GE LANDBOUWBAM - UTRECHT Voor de Schoonmaak SUGO I De VELO Waschmachine REPA REERT Een groote sorteering „KLEIN CASINO" BAR. Dekkleeden - Wagenhuiven M. VAN DER WERFF Verkooplokaal „De Zwaan GERARD KUIJPERS DOKTOR SCHILLING SPORTZAAK P. DE JONGH E. BRINCKMAN NAAIMACHINES VAM Croen V D Den Bosch Complete Woninginrichting LET_ OPJ_f EXTRA BERICHT.'! wij gev;en REPAREEREN c. van wijk ph.ZN. dames! h, weijers, HILLEGOM w i e g M.J.V.O. SCHOOR A VERSCHUUR=BAERT Land- en Tuinbouw Marktberichten 36 „R O H Y P" RavensteiD's KleeÉpapijo Muziek en Muziekinstrumenten JUWEELEN, GOUD en ZILVER F\ BALTUS MEIJER VOETGEBREKEN Orthopaedisch Instituut De grootste Puntenwaarde GORINCHEM VOOR RADI0=REPARAT1E Technisch Bureau „E L Q 0" L W. GOUDA Belastingzaken „Vulcania" Waalwijk CH. VAESEN, Pédicure Voetverzorging fS) UW WASCHMACHKNH? M. M. DE REEPER. - DEN BOSCH ^NAAIMACHINEHANDEL MAKELAARDIJ KLERKX K.E.M.I. „G.R.E.V.O." Voedingsgewassen in eigen tuin. RAVENSWAAY'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram 11.320.600.- Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK Heeren- en Jongenswinterjassen Dames- en Heerenregenjassen Heeren- en Kindercostuums Pantalons, Plusfours en Jongensbroeken Overhemden, Werkhemden, enz., vindt U in: BUITENHAVEN 5 DEN BOSCH REID0 CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS????? Vughterstr. 39 DEN BOSCH Tel. 3383 Piano's Harmoniums Kerkstraat 32 DEN BOSCH BEZOEKT vanaf heden de geheel gemoderniseerde Voorziet U tijdig van plaatsen. LACHEN ZONDER EINDE I! AFD. INKOOP INTERESSANTE PRIJZEN! Jul. V. Stolbergstraat 14, Tel. 7974, TILBURG DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden. H.I.S.O. Plantsoen 1 N.V< HARD- EN ZACHTHOUT IMPORT MIJ. LOENEN (Veluwe). en Reparatie-inrichting Ook Dekkleeden te hunr Br. Haven 118 Den Bosch Tel. 2071, b.g.g. 2974 kunnen Uw Uurwerken nog grondig De van Ouds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170, Maison AUBERT Dirk Smitsstraat O A „15 gulden voor een mud kolen geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. VOORJAARSAANBIEDING I BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNAIES GEZELSCHAPSSPELEN is HET adres EETHEN bij Waalwijk Onder garantie Overal te ontbfeden. Erkend Reparatie-inrichting v. Philips Radioprodncten Algemeene Ontwikkeling. JA.. MOEDER Tel 27 - WAALWI|K Geen sprekender GEDACHTENIS 4 dan een mooie VERGROOTING 's-BOSCH - Telef. 4869 ACCOUNTANTSKANTOOR LOUIS DOOmERMkJR .LIEVE FALIE VEi CO Is hij misschien defect of versleten VIERAMBACHTSSTR.II4-R'DAM repareert prachtig: IN APRIL ZUN AAN DE BEURT; 5 April: H 6 AprilHart 7 AprilHeut 8 April: Hof 9 AprilHos Heus Fm Hoe ifnt Hor tfa Jansen G T2 AprilJansen H einde J is de ketter K aan de beurt GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 Geen Huur - Geen Rente! Hoe kan dat? In couvert zenden aan'HYPO" -! Alkmaar Meubel transportbedrijf Ruime droge bergplaats voor inboedels. CERICSTRJ8TEL.4573 BOSCH i WATERVERF KUNSTKALK AMMONIAK Brusselsch zand Marmerslijp Krijt Beits Zoutzuur DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72, HEUSDEN AARDAPPELEN POTEN. Het belangrijkste voedingsgewas, dat van de volkstuinen wordt geoogst, zijn ongetwijfeld de aardappelentenminste de helft van de oppervlakte wordt er mede beteeld. Hiervoor komen zoowel de vroege aardappel Eersteling als de middenvroege Eigenheimer en de latere Bevelander Noordeling, Furore en an dere in aanmerking. Steeds gebruike men hiervan de ziektevrije en soortechte pootaardappelen, die onder controle van den Nederlandschen Algemeenen Keu ringsdienst (N.A.K.) werden geteeld en in geplombeerde zakken met certificaat in den handel zijn. De maand April is wel het geschikt ste tijdstip om de aardappelen te poten. Desgewenscht kan dit ook reeds in het laatst van Maart geschieden zoo noodig ook nog wel in den aanvang van Mei. Vele beginnelingen maken de fout, dat ze hun aardappelen te dicht op elkaar planten. De afstand tusschen de rijen moet zeker 50 cm bedragen. Op de rij kan men vroege aardappelen wel op 45 cm. van elkaar potenlate rassen op 45 of 50 cm. Het poten kan zoowel met een spade als met een zgn. aardappelpoter geschieden. "Op de voor melde afstanden maakt men langs de lijn plantgaten van 13 a 14'cm diepte, zoodat de bovenkant-van den aardappel pelknol in elk dezer plantgaten ongeveer 10 cm onder de oppervlakte komt. Voor de verkrijging van den justen afstand op de rij kan men gebruik maken van een laf,waarop de voormelde maten zijn aangebracht. Het is de gewoonte om de aardappe len zoo te poten, dat de planten van iedere volgende rij precies tegenover de tusschenruimte van de vorige komen. Nadat het geheele veld is bepoot, wor den de gaten met de voet of met een hark weer dichtgemaakt. In Mei komen de aardappelen boven den grond. Door geregeld schoffelen of hakken zal men daarna de onkruiden moeten bestrijden. 's-HERTOGENBOSCH, 31 Maart. Op de markt van heden waren aangevoerd 1578 stuks, en wel 914 runderen, 34 nuchtere kalveren, 341 biggen, 45 loopers, 244 geiten. De prijzen waren per stuk als Volgt: Kalfkoeien en melkvee 700— 9001400; magere ossen en koeien 600750; jongvee 330480; gras- kalveren 200300; nuchtere kalve ren voor de fok 80110; loopers 130 180; biggen 6090135. Grootere aanvoer van rundvee mei stugge handel door nog meer gesle gen vraagprijzen. Jongere en gras- kalveren weer hooger. Nuchtere fok- kalveren weinig aanvoer, handel traag, vrij hooge prijzen. Weinig loopers, vlot verkocht tegen weer hoogere prijzen. "Kleine aanvoer van biggen, handdel vlug, hooger in prijs. Goede aanvoer van bokken en geiten, weer hoogere prijzen. ROTTERDAM, 30 Maart. Heden werden ter veemarkt aangevoerd 1682 dieren, waaronder 900 runde ren, 20 paarden, 2 veulens, 16 scha pen, 36 nuchtere kalveren, 25 gras kalveren, 95 biggen en 588 bokken en geiten. Prijzen per stuk: melkkoeien 1300 —1125—975; kalfkoeien 1250-11C0 950; varekoeien 850—750— 650; vaarzen 775—675500; pinken 600— 50—400. De aanvoer van melk- en kalkoeien was grooter met redelijken handel en hoogere prijzen. Vare koeien aanvoer als vorige week met tam el ijloen handel en stijgende prij zen. Vaarzen en pinken aanvoer ge woon met kalmen handel en om hooggaande prijzen. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. v. IN MAART VERSCHEEN DE DRIEMAAN- DELIJKSCHE TOEKENNINGSSTAAT VAN DE N.V. BOUWKAS ROHYPAMSTERDAM-C. Aan 289 deelnemers werd het ingeschreven bedrag toegekend zijnde: Met inbegrip van deze toekenning werd nu in totaal reeds aan deel- f. 6.390.950.- nemers toegewezenmbbbbbbm voor rentelooze en onopzegbare hypothecaire leenin gen. Al deze toekenningen zijn geschied binnen den vermoedelijken wacht- of spaartijd. Is U reeds deelnemer? U wenscht toch ook een onbelast eigen huis! Vraagt geheel vrijblijvend eens inlich tingen aan bij de N.V. BOUWKAS AMSTERDAM-C., HEERENGR. 124-128, of bij haar door het geheele land gevestigde Vertegenwoordigers Inspecteur: N. TH. RUITER, Kruisstraat 31, Den Bosch, Telefoon 4768. alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren kortijig. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JANSEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel 2519. Ia en uitgebreide BENEDENZAAL. Eiken dag vanaf 4 uur 3 Orkesten. Zondagmiddag vanaf 2 uur de BENEDENZAAL optreden van Nederland's beste Show-Orkest „D E R O B I N OS" (Oud bekenden met nieuwe naam.) In de BOVENZAAL de vermaarde band ARNOLD BRINKMAN. BEZOEKT onze intieme en schitterend ingerichte luxueuze Beleefd aanbevelend, A. SCHELLEKENS. JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 in welken vorm ook, naar Spreekuren: iederen MAANDAG en DINSDAG en volgens afspraak HEUVEL 90 TILBURG TELEFOON 4235 Heei Nederland studeert bij Schriftelijke opleiding in: Vraagt prospectus A|g 0ntwltteliog Middenstandsdiploma Practijkdiploma Boekhouden Leiden - Telefoon 25754 Duits, Engels en Nederlands de hoogst toelaatbare waarde voor EIKEN - ESSCHEN - LINDEN - ESCHDOORN, ENZ. Door geheel Nederland te ontbieden - Eigen aankoopvergunning v. d. producent aanwezig. Wlf HOOGSTRAAT 16. GORINCHEM is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren? Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtba'ar. Spoedorders in 2 of 3 dagen. 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygiënische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij alleen bovenhuis R'dam (Deze straat is een zijstraat der Jonker Fransstraat). GRATIS SPREEKUREN Dag. v. 10 tot 8 u. narft. Vraagt gratis inlichtingen of prijscourant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op verzoek toe- gezonden. Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. - Aanbevelend: Verkooplokaal „OE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. scharrelasrswerk", zei de kolenhandelaar. „Die kerels geven te kleine maat en houden zoo wat mudjes over voor de „goeie" klanten. Zoo'n kerel „helpt" de menschen en verdient. De bonafide handelaar, die lede# het zijne geeft, wordt door die „goeie" klanten scheef aangekeken, omdat hij niet mee wil doen. Niet wil, want WOENSDAGS en ZATERDAGS 11-4 Laan v. Mecklenburg 16 BREDA VRIJDAGS 101/* -31/Ï NOORDSTRAAT 8 TILBURG EEN TUIN VOL BLOEMEN f 2 7E voor den spotprijs van slechts O. IO Bestel daarom nog heden onze schitterende coll., bestaande uit: 25 grootbl. Gladiolen in alle kleuren van den regen boog, 25 Glad. Nanus, 30 dubb. Anemonen, gemengd, 30 enk. Anemonen, gemengd, 30 Oxalis (Klavertje vier), 30 Ranonkels, gemengd, 5 schitt. Lelies, 15 vaste planten in 5 soorten en 2 schittereifde grootbl. Dahlia's. Deze uitgebr coll., alles apart verpakt en van naam voor zien, voor slechts f3.75. Plantwijzer gratis. SPECIALE AANBIEDING coll. B. 100 GROOTBL. GLADIOLEN in 10 versch.soorten, f 7 CA apart verpakt en van naam voorzien, voor slechts ZE.NDING REMBOURS OF GIRO 432749. Bloembollenkweekerij Meerstraat 170 LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 Zes Mulo-vakken per week. Zeeuws Inst. tot Bev. der Alg. Ontwikkeling. Rijksweg, Hans- weert. Lesgeld f2.50 p: mnd. GËOOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wij nog 'a aardige WALTER KLERKX Waalwijk alle reparatie aan autobuiten en binnenbanden, fietsbanden, laarzen, enz., Speciaal adres voor Nieuwe Loopvlakken op alle maten autobanden, gegarandeerd prima werk. Wij maken deze naar elk be staand portret dat U bezit! Telef. 67. HEUSDEN. Des Maandags te WAALWIJK in Hötel Verwiel, Telefoon 26. Spreekuur: 9.00-12.00 uur. 1.30-7.00 uur. WERPAFP/E ZORGEN! U kunt Uuu BOEKHOUD - en BELAS TINGZÖRGEN veilig aan ons toevertrouiuen. HA!*i VUHHJMSTM TH.54J7 -YMBTOCENIOSCH U kunt dat voor komen door Uw vee één of twee maal te behandelen methet luizenbestrijdings middel ..Perfect" Dit werkt absoluut afdoende en is gega randeerd onschade lijk. Prijs per bus F. 3.25 (voor 15 stuks vee). 1 Korte dijk 16 VLAARDINGEN Hoofdvert.H. SMI L, Loventzstraat 9B, Groningen GrossierFa. SMITS VAN TETRODE, Gr. Markt 9, Breda Eenzamen van alle rangen, stan den en leeftijden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemid delingsbureau met uitgebreide relaties door geheel Nederland tallooze tevredenheidsbetuigin gen liggen ter inzage. Inlicht, schriftel. en mond. Bur. „HOLLAND", Admi- ralengracht 219, Amsterdam. Wij kunnen U helpen zoowel metjeparatie als inruil. Vraagt eens om inlicht, en opgaaf van kosten, het verplicht U tot niets. FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. 2u£fe*i steeds looóUoen! V/H.AERTV.NESSTRAAT - TELEF. 59653 Singer Handnaaimachines F 20,F 60,- Singer Salonmeubel naaimachines, met volle garantie, nog enkele stuks Repareeren-Inruilen TRICOTONDERSOED, WERKMANSKLEEDING, HEERENHOEDEN, KOUSEN, LEDERWAREN. Vraagt inlichtingen bij de afd. Reparatie, Parterre.; Ha«» De letters E ifm G, die in Maart verzuimden, kunnen nog omwisselen van 5 t/ro 9 en op 12 April a.s.daarna zijn scherpere maat regelen te duchten. De luisterbijdrage 1942 (groot f tl-) moet geheel voldaan zijn en bovendien drie ter mijnen (f3. voor Jaru, Febr. en Maart >943. ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN N.V. Telefoon 131 No103 Naam Woonplaats Straat Stationsweg 1 - Telef. 2410 GORINCffp Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland Om voefkwafer ie voorkoment f's tijdig hulp er zorg rood/q var Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M A BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A, TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk bij Duurstede Verstrekt credieten, ook aan niet-landbouwer» k deposito A'gent voor Gorinchem en Omstreken: De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) i {j* l_HM.ll>! i J. B.' PB BEAUFORTN. C. Tft RUYT%

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4