Chr, Lagere Landbouwschool te Andel. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Tips voor bouwers VAN ALT£# No. 6 Vrijdag 9 April 1943 Buitenlandsch Overzicht VERD ÜISTEREN Binnenlandsch Overzicht Officiëele Landbouw mededeelingen Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.ifa. meer 57, cent Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. voor de Provincie Noord-Brabant. Inleveringsplicht voor gebruikt papier. ILAD voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden RUST AAN HET OOSTFRONT. De situatie aan het Oostfront werd wederom door plaatselijke activiteit ge kenmerkt behalve ten zuiden van het Ladogameer, bij het Ilmenmeer en aan het Koebanbruggehoofd. Bij het Ilmen meer werd ondanks groote terreinmoei- lijkheden een Duitsche aanvalsoperatie met succes ten uitvoer gebracht; dje bolsjewisten verloren meer dan 1000 döoden en een hoeveelheid oorlogstuig w.o. 26 tanks en 25 stukken geschut. Aan het Koeban-bruggenhoofd gin gen de sovjettroepen tot een groot- scheepsch offensief over tegen de Duitsche troepen, die hier het moeras sige mondingsgebied van den Koeban te genover het schiereiland Kertsj bezet houden. De aanvallen werden onder zware vijandelijke verliezen afgeslagen, In Maart werden 1267 sovjet-vlieg tuigen vernietigd. Hiervan werden er 1028 in luchtgevechten, 143 door lucht doelgeschut van het leger en 36 door troepen van het leger neergeschoten de overigen werden op den grond ver nield. In indirect verband met den strijd tegen het communisme aan het Oost front staat ook de guerilla, die in ontoegankelijke deelen van het voor malige Yoego-Slavië wordt gevoerd. Communistisch-georiënteerde benden bieden hier hardnekkig verzet, dat tel kens weer oplaait. Het Duitsche Ieger- bericht kon onlangs melden, dat Duit sche en Kroatische troepen een com munistische opstandige beweging in Zuid-Kroatië hebben neergeslagen. On danks het slechte weer en het onher bergzame gevechtsterrein werd de ge organiseerde tegenstand gebroken en op slagplaatsen buitgemaakt. NIEUWE DUITSCHE WAPENS. Zoowel aan het Oostfront als ook in Tunesië is een' nieuwe Dulitslchie tank, de „Tijger" in gebruik genomen. De „Tijger" is een typische doorbraak- tank en kan ondanks zware pantsering en bewapening voldoende snelheid en bewegelijkheid ontwikkelen, melden de Irontverslaggevers. Van diezelfde zijde is ook een en ander bekend geworden omtrent een nieuwe methode tot afweer van vijandelijke vliegtuigen. Het gaat hier om stalen netten, die door het luchtdoelgeschut omhoog geschoten wor den en een ondoordringbare versper ring, vooral voor laagvliegende zware jagers vormen. "Bijzonderheden om trent de afmetingen der netten zijn niett bekenddeze schijnen evenwel door middel van parachuten slechts zeer lang zaam te dalen, zooals ook het geval is met de kabels, die van Engelsche vrachtschepen bij nadering van aanval lende vliegtuigen omhoog worden ge schoten. 926.000 TON. Terwijl aldus van Duitsche zijde voort durend nieuwe uitvindingen tot verbe tering van het oorlogsmateriaal worden v gedaan, is Engeland er nog altijd niet in geslaagd de Duitsche duikbooten werkzaam te bestrijden. In Maart werd 926.000 ton geallieerde scheepsruimte tot zinken gebracht, d.w.z. bijna de helft meer dan in Maart van verleden jaar. Ook de totale cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar vertoonen een aanzienlijke stijging in vergelijking met die in 1942, n.l. ruim 2 millioen ton tegenover ruim 1.5 millioen ton. Niet ten onrechte spreekt de En gelsche pers over een „Doenitz-offen sief" naar groot-admiraal Doenitz, den nieuwen chef der Duitsche marine. Bij een bezoek aan een marinebasis ver klaarde hij onlangs, dat „deze oorlog een zee-oorlog is en Engeland slechts ter zee verslagen kan worden". ZWARE LUCHTAANVALLEN. Viermotorige Amerikaansche bommen werpers hebben eenige' malen overdag zware luchtaanvallen gedaan op steden in West-Europa. Na den zinloozen aan val op Rotterdam was Parijs aan de beurt.. Ook hier vielen de bomrrten vrij' wel uitsluitend op woonwijken en bo vendien op de renbaan van Longchamps waar een groote menigte de rennen gadesloeg. Volgens voorloopige berich ten werden 200 personen gedood en 500 gewond. Bij een bombardement op Antwerpen werden 2007 dooden, 603 gewonden en 150 vermisten geteld. In een school werden 180 kinderen gedood. Jagers en luchtafweergeschut schoten hier 19 toestellen neer. Een aantal Fransche geleerden heeft besloten een oproep te richten tot het internationale Roode Kruis met een pro test tegen de Anglo-Amerikaansche lucht aanvallen op de Fransche bevolking Tevens zal verzocht worden een com missie van onderzoek te zenden naar de getroffen steden. PETAIN VOOR DE RADIO. In een toespraak tot het Fransche volk verklaarde maarschalk Pétain, dat de huidige regeering niet verantwoorde lijk is voor den harden strijd, die Frank rijk thans doormaakt. De ware schuldi gen aan den oorlog' en de nederlaag kent het Fransche volk. Men moet miet het verleden breken en zich van voor oordeelen bevrijden. „Frankrijk's red ding zal niet van buiten komen, zij' ligt in handen der Franschen" besloot het Fransche staatshoofd. In den Franschen ministerraad bracht Laval verslag uit over zijn jongste) be sprekingen met de Duitsche autoriteiten. Tot nu toe zijn in 1943 circa 250.000 Fransche arbeiders naar Duitschland ver trokken. De arbeidsdienstplicht in den landbouw zal tot mannen van 16 tot 60 jaar uitgebreid worden, terwijl ook de arbeidsdienst in nog grooter mate voor tandbouwwerkzaamheden zal wor den ingezet. Evenals reeds vroeger Reynaud en Mandel, zullen ook Daladier, Blum en generaal Oamelin naar Duitschland wor den overgebracht. De Duitsche regeering moest tot dezen maatregel overgaan, daar zij de overtuiging had gekregen, dat de Engelsche en Amerikaansche re geering zich van hen wilden meester maken om een tegenregeering in het le ven te roepen. APAN EN DE SOVJET-UNIE. Terwijl de strijd in Oost-Azië zich vrijwel tot wederzijdsche luchtacties ten Van 511 April. Begin 20.30 uur. Einde 7.00 uur. Van 1218 April. Begin 20.45 uur. Einde 6.45 uur. noorden van Australië beperkte, vestigde de verlenging van het visscherijverdrag .tusschen Japan en de Sovjet-Unie de aan dacht op de verhouding tusschen beide landen. Een deel der Amiprikaansche pers acht de verlenging slechts een „product van de omstandigheden", maar laat toch doorschemeren^ dat men de Sovjet-Unie gaarne als bondgenoot in den strijd tegen Japan zou begroeten. Aan den anderen kant heeft het non agressiepact tusschen Japan en de Sovjet-Unie echter tengevolge, dat Sov- Russische schepen onbelemmerd den Pa cific kunnen bevaren. OPVOEDING VAN DE SOVJET-JEUGD Een verwaarloosde, zonder toezicht levende jeugd, die zich op de binnenplaatsen der huizenkazernes aan allerlei liederlijke uitspattingen te buiten gaat. Een duidelijk beeld geeft ons de «Komsomolskaja Prawda" van 20 Juli 1939 CNF-GFL-Paxm BRITSCHE AANVAL OP ROTTERDAM. Een kreet van ontzetting en veront waardiging is over geheel Nederland gegaan, toen BritsChe vliegtuigen bij zeer goed zicht op groote hoogte Rot terdam aanvielen. De neergeworpen bomm(en troffen hoofdzakelijk dichtbevolkte arbeiderswij ken en vaagden geheele straten letterlijk weg. Een felle brand vernielde wat door de bommen gespaard gebleven was en toen de brandweer het vuur einde lijk meester was geworden, waren dui zenden dakloos en hadden alles verlo ren en slechts het naakte leven was hun gebleven. Het aantal dooden bedraagt reeds 227 en nog steeds worden lijken onder het puin gevonden. Onder de slachtof fers bevonden zich 62 vrouwen en 60 kinderen... 400 gekwetsten, waaronder verschillende met levensgevaarlijke ver wondingen zijn in de ziekenhuizen op genomen. Rotterdam rouwt en met Rotterdam geheel Nederland. Even groot als de rouw is de_ ver ontwaardiging. Het was zelfs geen zin- looze terreuraanval meer, deze Britsche aanval, het was systematische moord. Op groote hoogte hadden de bommen-' werpers boven het hart van de stad gecirkeld en hun doodelijke lading af geworpen op wijken en straten, waar zich nergens ook maar één militair doel bevond. Als dorre bladeren in den wind werd de bevolking weggevaagd in een wer velenden doodendans en toen het geraas van de ontploffende bommen, het ge dreun van de ineenstortende muren en het geronk van de motoren weggfe- storven was, had de dood een rijken oogst vergaard. Met Rotterdam mede- verloor de Nederlandsche burgerbevol king in den loop van de maand Maart 400 dooden en bijna 800 licht en zwaar gewoniden ARBEIDSONTSPANNING. Nu op het oogenblik in vele be drijven In ons land koortsachtig wordt gewerkt, vaak onder zeer moeilijke om standigheden, is het te begrijpen, dat talrijke arbeiders en arbeidsters drin gend behoefte hebben aan een tijdelijke onderbreking van hun werkzaamheden. Het is zoowel in hun belang als in het van de productie, dat zij gedurende een tweetal weken worden uitgezonden naar een ontspanningsoord, waar zij in een mooie en rustige omgeving nieu- krachten kunnen opdoen voor een nieuw arbeidsjaar. De leider van het N.A.F. heeft derhalve opdracht gegjeven tot oprichting van de afdeeling „Arbeids- ontspanning", welke zorg zal dragen, dat de arbeiders, die voor een uitzen ding in aanmerking komen, ook werke lijk uitgezonden kunnen worden. De. keuze der werkers en werksters ge schiedt in overleg met den socialen voorman van het N.A.F., door den lei der van het betrokken bedrijf en on der toezicht van een arts. Een gedeelte van de kosten, alsmede de reisgelden, zullen door het bedrijf moeten worden gedragen, de overige kosten 'zijn voor rekening van het NAF. De afdeeling „arbeidsontspanning" be schikt thans over vier groote hotels en vacantiebedrijven met ruim vierhon derd bedden, welke van 15 Mei tot 17 September geopend zullen zijn. NED. VRIJWILLIGERS. Woensdag stonden opnieuw 600 Ne derlandsche jongemannen aangetreden in de groote zaal van den Dierentuin te 's-Gravenhage voor het plechtige af scheid in verband met hun vertrek naar de opleidingsplaatsen van S.S. en Legi oen Nederland om straks te kunnen deel nemen aan den strijd 'tegen het bolsje wisme. Generalleutnant Rauter en Mus- sert waren bij het afscheid aanwezig. JAPAN EN NED.-INDIE. Uit Ned.-Indië zijn deze week weer eenige berichten binnengekomen. He.t Ned. Roode Kruis ontving wederom een lijst van krijgsgevangen Nederlan ders, waarbij helaas weer een aantal verminkte namen voorkwamen. Het is echter te hopen, dat de bietrokken fami lieleden deze desondanks weten te ont cijferen, waardoor in een aantal gezinnen tenminste de onzekerheid en de angst zal zijn weggenomen. Volgens berichten, welke te Berlijn zijn binnengekomen, is in Nederl.-Indië een zuiver militair bestuur ingevoerd. Een probleem, waarvoor nog geen op lossing gevonden is, vormen de. Neder landers. Onder een circa 200.000 per sonen van Nederlandsche nationaliteit onderscheiden de Japanners er circa 50.000 van Nederlandschen bloede. Al degenen die vroeger een leidende functie hebben bekleed of op een ande re wijze op den voorgrond traden, zijn geïnterneerd. De overigen genieten vrij heid van beweging met dien verstande, dat zij hun woonplaats niet mogen ver laten. Voor bepaalde specialisten, voor al leden van het technische personeel der oliemaatschappijen bestaat de moge lijkheid om in Japanschen dienst te treden. Toewijzing aardappelmanden voor oogst 1943. Telers van aardappelen, die in aan merking wenschen te komen voor een toewijzing aardappelmanden voor hun aardappeloogst 1943, dienen vóór 15 April 1943 een verzoek in te dienen bij den Prov. Voedselcommissaris, afd. Aardappelen, Tuinstraat 68, Tilburg, on der vermelding van de met aardappelen bepote oppervlakte. Vervoer van veevoederaard appelen. Veehouders, die in het bezit zijn ge steld van een aankoopvergunning vee voederaardappelen, worden er op ge wezen, dat de aankoopvergunning niet geldt als vervoerbewijs, doch dat een vervoerbewijs dient te worden aange vraagd bij den plaatselijk bureauhouder van Jiun district. Het vervoeren van veevoederaardappelen zonder in het be zit te zijn van een vervoerbewijs is strafbaar. Toewijzing pootgoed uit ei gen oogst. Aardappeltelers, welke pootgoed uit eigen oogst wenschen te behouden, moe ten dit zoo spoedig mogelijk aanvragen bij den plaatselijk bureauhouder. Verzorging aardappelkuilen. De broei in aardappelkuilen gaat een ernstigen omvang aannemen. Speciaal Eigenheimers, Ultimus en Bevelanders hebben hier last van. De aardappelen moeten derhalve ontdaan worden van spruiten, luchtkokers aanbrengen, sor- teeren e.d. Blijken de aardappelen niet langer houdbaar, dan onmiddellijk den plaatselijk bureauhouder en den land- koopman waarschuwen. Directe afna me door de V.B.N.A. kan niet altijd verzekerd wordendaarom moeten de telers de uiterste zorg aan hun aardap pelkuilen besteden. Weidecontracten rundvee. De gelegenheid is opengesteld weide- contracten voor rundvee af te sluiten. De uitgifte van deze contracten is zeer beperkt, zoodat degenen, die in aan merking komen, daarvan bericht hebben ontvangen. Alleen bona-fide vetweiders komen in aanmerking, die het vorig weidesei- zoen aan zekere eischen hebben voldaan. Zij', die geen bericht onzerzijds hebben ontvangen, alsmede gewone veehouders, kunnen geen contracten afsluiten. Aan vragen van deze laatste categorie kunnen achterwege blijven, daar deze zonder meer worden geweigerd. Inventarisatie van Vlas. Van 5 t.m. 20 April 1943 zal een in ventarisatie worden gehouden van de door telers en telers/vlassers uitge zaaide oppervlakte vlas. Belanghebbenden worden er op ge wezen, dat zij verplicht zijn alle ge- wenschte inlichtingen aan de met de inventarisatie belaste personen te ver schaffen. Landbouwers, die zaaiklaar vlaSland hebben verhuurd, behoeven hiervoor geen inventarisatieformulier in te vullen, dit moet geschieden door den huurder-zelf. Geldig verklaren kunstmest- bonnen. Met ingang van 31 Maart zijn voor de helft van de waarde geldig ver klaard Stikstof bonnenserie voorzien van op druk No. 5Kali, bonnenserie voorzien van opdruk No. 5. In verband hiermede wordt bepaald .dat iedere stikstof en kalibon voorzien van opdruk No. 5 slechts recht geeft op het koopen van de helft van het op deze bonnen vermelde aantal kilo grammen zuivere stikstof (N), resp. zuivere Kali (K20). De stikstof- en kalibonnen met op druk 5 behouden hun geldigheid tot 15 Mei a.s. Bonnen, welke na den vervaldatum binnenkomen, kunnen, onder géén voor waarde Worden geaccepteerd. De verbruikers dienen deze bonnen uiterlijk 10 Mei a.s. bij hun leveranciers in te leveren. Met nadruk wordt erop gewezen, dat vervallen stikstof- en/of kaïibonnen met opdruk no. 5 onder géén voorwaarde kunnen worden 'geruild tegen nieuwe zegels. Dit geldt zoowel voor verbruikers als voor handelaren. Voor de goede orde deelen wij hier onder de geldigheidsduur der thans gel dende kunstmestbonnen nogmaals mede. Stikstof bonnenserie B.T. geldig tot nader orderStikstof bonnenserie No. 5 geldig tot 15 Mei 1943; Fosfor bon nenserie No. 1 geldig tot nader order Kali bonnenserie B.T. geldig tot nader order; Kali bonnenserie No. 5 geldig tot 15 Mei 1943. Inleveren van bestelbonnen door volkstuinders. Het is ten strengste verboden de be stelbonnen der volkstuinders voor poot- aardappelen in te leveren bij niet er kende handelaren of rechtstreeks bij aardappeltelers. Op de bestelbonnen volkstuinders mo gen dus alleen door erkende handela ren pootaardappelen worden afgeleverd welke moeten zijn goedgekeurd en ge plombeerd door den Nederlandschen Al- gemeenen Keuringsdienst te Roosendaal. De wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant. Teneinde de papierproductie te kun nen handhaven op het tegenwoordig peil bestaat er, zooals bekend, sinds 2 Nov. 1942 een*inleveringsplicht voor ge- bbruikt papier. 'Deze inleveringsplicht geldt zoowel voor overheidsinstanties als voor particulieren. Ten aanzien van de overheidsinstahties werden reeds ver schillende maatregelen ter inlevering ge troffen. Ten aanzien van de in deze te treffen maatregelen voor particulieren deelt men ons mede, dat in de naaste toekomst geleidelijk voorschriften voor particuliere ondernemingen en voor hen, die een bedrijf of beroep uitoefenen, kunnen worden verwacht. Intusschen zullen particuliere onder nemingen en zij, die een bedrijf of be roep uitoefenen, goed doen reeds thans nauwkeurig na te gaan, Welke be scheiden zullen kunnen worden opge ruimd en deze afzonderlijk op te ber gen. Hierbij zouden zij rekening kunnen, houden met het volgende: Er zal bij de nader uit te vaardigen Uitvoeringsmaatregelen geen inbreuk worden gemaakt op hetgeen krachtens bestaande wettelijke maatregelen be waard dient te blijven. Niet onder den inleveringsplicht, vallen daarom de be scheiden van art. 6 van het Wetboek van Koophandel, welke bescheiden dus evenals vroeger bewaard dienen te blij ven gedurende tien jaar. Hieronder val len de papieren, betrekking hebbend op de boekhouding van ondernemingen, handelscorrespondentie, scheepsjourna len en makelaarsbescheiden. Iedere on derneming en particulier zal dus in de eerste plaats behooren na te gaan, welke bescheiden, krachtens wettelijk voorschrift bewaard behooren te blijven. Eveneens behoore bewaard te wor den de bescheiden, welke voor een goeden gang van zaken onmisbaar wor den geacht. Ook deze bescheiden zullen niet onder de verplichte inlevering val len. Bescheiden, waaraan een zekere historische waarde kan worden toege kend voor de geschiedenis van het be drijf zelf, van de plaats, waar het be drijf gevestigd is of voor de economi sche geschiedenis van ons land, zullen evenmin ingeleverd behoeven te wor den. Alle overige bescheiden vallen on der de verplichting tot inlevering van gebruikt papier. Deze stukken zouden uit het archief dienen te worden ge licht en afzonderlijk reeds nu dienen te worden bewaard. ADRES VAN OPGAVE. Ondernemingen en particulieren kun nen aan hun inleveringsplicht voldoen door ,aan den Persdienst van het» De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart te s'-Gravenhage, Bezuiden- houtscheweg no. "30, opgave 'te doen van de ter inlevering beschikbare hoe veelheden papier. Zij, die reeds thans hun inleveringsplichtige bescheiden op geven, zullen in de toekomst vrijgesteld worden van verdere verplichtingen tot inlevering. Het beschikbaar gestelde pa pier zal worden aangekocht door van wege' het Rijksbureau voor Oude Mate rialen en Afvalstoffen erkende papier handelaren tegen de daarvoor vastgestel de prijzen. Indien oriderncminge_ verlangen, dat het beschikbaar gestelde papier in ver band met het vertrouwelijk karakter* ervan onmiddellijk wordt vernietigd, die nen zij daarvan melding te maken in hun opgaven, opdat met dit verlangen re kening kan 'worden gehouden. Het eindexamen van de 4e klasse der Landbouwschool en de overgangs examens der andere klassen zijn ach ter den rug. De uitslag is als volgt': Bevorderd van de le naar de 2e klas 31 leerlingen: G. J. v. Achterberg, Hank; M. B. v. Andel, Oudendijk, met lofO. Bou- man, AndelP. C. v. Daalen, Bra- kelC. den Dekker, Veen C. J. den Dekker, Andel, met lofG. A. Dekker, AlmkerkP. v. Dongen, Andel C. W. v. Drunen Werkendam (Bies- bosch) met lofL. Duynhouwer, Wer kendam (Biesbosch) met lof; H. Ippel, Werkendam; T. Kant, Rijswijk; J. A. Kolff, AlmkerkA. Koekkoek, Almkerk met lof; G. v. Krugten, Sleeuwijk; H. P. v. Hofwegen, Almkerk, met lof; Joh. Lievaart, GiessenA. v. d. Lin den, Brakel, met lofB. C. v. Mers- bergen, DrongelenH. Romijn, Almkerk, met lof; H. v. 'tSant, Sleeuwijk; M. Schut, Nieuwendijk; A. Smits, Ouden dijk; A. W. v. Sprang, DussenJ. Teu- ling, AlmkerkH. M. Verhoeven, Herpt G. Vlot, Eethen, met lofB. Vos, Dron gelen, met lof; J. v. Vugt, Sleeuwijk, met lof; J. de Waal, Werkendam, (Bies bosch) met lof; A. v. Wijk, Hank (Bies bosch) met lof. Bevorderd van de 2e naar de 3e klas 29 leerlingen P. Crielaard, Andel; H. v. d. Dag, De Werken; J. C. den Dekker. Andel; H. N. v. Drunen, Werkendam; A. Duy- zer, Poederoijen, met lof; J. v. Essen, Rijswijk j A. Fuykschot, ZuilichemA. v. Gammeren, Rijswijk; I. Hak,. Andel; J. v. Herwijnen, Uitwijk; Adr. Kuyper, AndelAdrs. Kuypers, WijkJ. C. Lievaart, Rijswijk; R. Middelkoop, Dus sen, met lofP. Nieuwkoop, Drongelen H. Ouwerkerk, Sleeuwijk; B. Pelle, Bra kel; P. Roodzant, Werkendam (Bies bosch) G. A. Sterrenburg, Andelt A. P. Verhoeven, Herpt; J. Versteeg, An del; G. Volk, Veen; A. B. Vos, Del wijnen W. C. Vos, MeeuwenP. van Vugt, SleeuwijkR. C. v. Vugt, Ouden dijk; T. v. Vugt, Giessen; A. v. Wijger- den, Brakel, met lof; A. L. de Willt, Herpt. Niet bevorderd 1. Bevorderd van de 3e naar de 4e klas 25 leerlingen: F. Bax, Nieuwendijk; J. W. Baelde, Werkendam (Biesbosch)L. G. v. d. Beek, Genderen, met lof; J. v. Bergeijk,, Wijk (voorw.); T. C. v. Breugel, Alm kerk; J. v. Dongen, Werkendam (Bies bosch) (voorw.); G. A. v. Eeten, Gies sen; J. v. Gammeren, Drongelen, mlet lof; L. J. P. v. Herpt, Herpt (voorw.); A. J. Kant, Werkendam (Biesbosch); A. de Koek, HerwijnenJ. E. Millenaar, BabiloniënbroekC. Nieuwkoop, Aal burg; J. v. Oudheusden, Uitwijk; A. de Peuter, Almkerk; J. v. Rijls\Vijlcy Wijk (voorw.); J. G. v. Rijswijk^ Veen A. M. Schaap, WoudrichemW. Smits, Drongelen; K. Valk, Dubbeldam; G. P. Versteeg, Wijk; C. Verwijs, Adrzn., An del; C. Verwijs Antzn., Andel; D. Vos, DrongelenD. C. v. Wijnen, Aalburg, met lof. 33 leerlingen hebben de school met een diploma verlatenaan 1 kon geen getuigschrift worden toegekend. Als blijk van waardeering gaven de scheidende leerlingen hun leermeester een prachtige ganglamp en 8 waardevol le boekwerken cadeau. Een diploma met vrucht (gem. cijfer een ,6) verwierven 10 leerlingen: M. J. v. Achterberg, Dussen; Joh. Bok, Poederoijen A. v. Drunen, Werkendam C. D. Kooyman, Dubbeldam; M. van Laar, Meeuwen; N. v. Rijswijk, Wijk; D. P. A. P. v. d. Schans, Andel I. J. v. d. Stelt, Nieuwendijk; J. G. v. Vugt, Woudrichem; D. W. v. Wijlen, Genderen. Een diploma met veel vrucht (gem. cijfer een 7) verwierven 10 leerl. Corn, de Bok, Almkerk; P. M. M. Buys, Herpt; J. G. Colijm Doeveren; M. A. de Geus, Zuilichem; L. de Koek, HerwijnenC. v. d. Kolk, Doeveren W. T. de Roon, CapelleH. A. v. d[. Stelt, Almkerk; B. G. Tamerus, Alm kerk; L. Tolenaars, Nieuwendijk. Een diploma met zeer veel vrucht (gem. cijfer 8 of hooger) verwierven 13 leerlingen: W. van Gammeren, DrongelenA. Hartman, Sleeuwijk; C. J. Hartman, SleeuwijkG. B. v. d. Meyden, Alm kerk; A. Nieuwkoop, Aalburg; A. J. v. d. Poorte, CapelleC. v. Rijswijk, Wijk; Abr. Straver, Babiloniënbroek; Adr. Straver, Dussen; J. D. Verbeek, Andel; G. E. Vos, Sprang; W. v. Wij len, Genderen. Nu het 8ste leerjaar voor de lagere school verplicht is gesteld en de lagere land- en tuinbouwscholen daarbij moe ten aansluiten, zal er zoo goed als zeker dit jaar geen le klas gevormd kunnen worden, tenzij er nog een overgangs maatregel getroffen wordt. De Algemeen Gemachtigde voorde n Wederopbouw en voor de Bouwnijver heid heeft bekendgemaakt dat de tot heden in omloop zijnde aanvraag-for- mulieren voor bouwmaterialen, n.l. AGM 205-206 voor werken boven de f 500 en AGM 178 voor werken onder de f 500 met ingang van 1 April zijn ver vallen. Vanaf 1 April worden slechts aanvragen in behandeling genomen wel ke zijn gesteld op de nieuwe formulie ren. Voor werken boven de f 500 be staat een aanvrage dan uit 3 stuks AGMI 205, 4 stuks AGM 206 en 1 stuks AGM 2056, per stuk verkrijgbaar ad f 0,10 en per compleet stel voor één aan vrage dus ad. f0.80. Voor werken onder de f 500 moet worden ingediend een drieledig formu lier AGM 178 ad f0.25 per stel of aanvrage. Bij toewijzing van materi alen dient de belanghebbende voor „ont vangst" te teekenen en wordt dezei verklaring door den Dienst van Bouw- Toezicht aan het Bureau Goedkeuring Werken teruggezonden. Gezien het tijdstip van bekendmaking van deze verandering kan gevoegelijk worden aangenomen dat alle aanvragen waarop nog geen toewijzing is ver strekt thans ongeldig zijn, ook al waren zij reeds voor 1 April bij Bouw-Toe- zicht ingediend. Daar aan het einde der maand het toe te wijzen kwantum materialen steeds is uitgeput zijn dus alle aanvragen thans vervallen en moe ten deze op de hierboven aangegeven wijze worden herhaald. De aanvraagformulieren voor werken boven de f 500 zullen, voor wat de gemeenten in het Land van Heusden h en Altena betreft, verkrijgbaar zijn uit- I sluitend bij den Dienst Bouw-Toezicht fl Gemeentewerken te Almkerk, terwijl de I aanvraagformulieren voor werken on- I der de f 500 in het vervolg verkrijg- fl baar zullen zijn ter Gemeente-Secretarie. I Aannemers die nog oude formulieren fl in hun bezit hebben dienen deze direct fl aan BouwToezicht terug te zenden, on- fl gebruikt dus, daar deze alle weer in- fl geleverd moeten worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1