DISTRIBUTIEBONNEN S, D. Lankhuyzen Co's Banb.v, LET O PI! Inzameling voor de slachtoffers van de jongste luchtaanval op Rotterdam. Officieële Berichten Binnenland Land- en Tuinbouw Bekendmaking Plaatselijk Nieuws Marktberichten Brood, beschuit, aardappelen, tabak 16 A 2 kg. aardappelen. 16 B 1 kg. aardappelen. 16 A Tabaksk. 20 sigaretten, 5 siga ren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak 16 B Tabakskaart. 5 sigaren. Vleesch of Vleeschwaren 15 B V4. rantsoen. 4/14, M/14 Reserve. iy4 rantsoen. M/16, M/18 Reserve. 2l/s rantsoen. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 520 1 kilogram suiker. 521 500 gram stroop, jam, enz. 522 250 gram gort. 523 250 gram havermout. 524 250 gram peulvruchten. 525 100 gr. vermicelli of maizena. 527, 528, 529 100 gr. kaas per bon. 530, 531, 532, 533 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 13,14,15, ls/4 liter taptemelk p. bon. 13,14,15, l/s4 liter melk per bon. 4/15 „Reserve" 5X[S liter melk. 4/16 Reserve. 250~-gram rijst. 4/17 Reserve. 250 gram havermout. 3/13, 4/18 «reserve", 150 gr. cacao m.suik. 13 100 gram chocolade, per bon. 14, 15 100 gram suikerwerk, per bon. Koffiesurrogaat Boter Bijzondere Rantsoenen. Petroleum Vaste brandstoffen Zeep 534 en „T Eenheidszeep", 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 535 en „T Waschpoeder" 250 gr. waschpoeder of zeeppoeder. „T Toiletzeep", 50 gr. toiletzeep of 75 gr. (oude samenst.) BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS 1 ZORGT VOOR GELD! STEUNT WINTERHULP! GIRO 5553 Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N V Amsterdam. Onzuiver bloed vergiftigt Uw lichaam. - Dat ver oorzaakt die ondragelijke Rheumatische pijn. de bestrijding van de run derhorzel Voedingsgewassen in eigen tuin. maïs een voedzaam gewas. Bonnen welke vervallen HEUSDEN. AALBURG. ALMKERK. BABILONIëNBROEK. BENEDEN LANGSTRAAT. CAPÊLLE. EETIIEN. GENDEREN. HANK. SPRANG. WOUDRICHEM. WERKENDAM. VAN 11—17 APRIL. 16 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 16 B 50 gr. brood of V2 rants- gebak. 16 70 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. VAN 4—17 APRIL. 15 A 1 rantsoen. VAN 21 MAART—17 APRIL. A VAN 21 MAART—15 MEI. 526 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 5-16 APRIL. 13 A 250 gram boter of margarine of 200 gram rundvet. 13 B 125 gram boter of margarine of 100 gram rundvet. GELDIG TOT 15 MEI. 3/14 Reserve (land), 350 gr. Sinaasappelen 3/15, 4/19 Reserve, 350 gr. Sinaasappelen 540 1 ei. VAN 1 MAART—21 APRIL. 05 bonk. EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum. VANAF 1 APRIL. 20 en 32 „Verlichting" 300 gr. kaarsen. GELDIG TOT 14 APRIL. 01, 02, 03, 04, 05 en 06 K.F. één eenheid vaste brandstoffen per bon. Bonnen één eenheid le12e periode; één eenheid vaste brandstoffen. 09 en 10 BV., der D.V.-kaart, één eenheid vaste brandstoffen. VAN 1—30 APRIL. VERLENGD TOT 30 APRIL. 514, 515, „S Eenheidszeep/'. „S Wasch poeder" en „S Toiletzeep". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Bestrijdt onzuiver bloed met Kruschen de beproefde en over de heele wereld erkende remedie, lederen dag de kleine dosis zoo veel als er op een cent gaat is voldoende om U te verlossen van Uw Rheumatiek, Uw hoofdpijn en die neerslachtige buien. 0 „Bijna twee jaar leed ik aan hevige rheumatische pijnen in mijn schouder. Als ik 4 minuten had geloopen, kon ik niet verder van de pijn. Nu, pa slechts een paar weken Kruschen te hebben gebruikt, kan ik weer geregeld doorloopen en voel mij veel en veel beter. Ik blijf er dan ook mee door gaan en zal het iedereen aanbevelen." A'dam, 28/5'36. Mw. J. Th. W. - d. B. Pij Apoth. en Drog. 0.4C 0.76,1.47. N.V. Rowntreo FOKZEUGENTOEWIJZING '43. De Voedseloommissaris voor Noord- Brabant maakt bekend, dat de Fokzeu- gentoewijzing zeer spoedig, in elk ge val in de maand April, aan de daar voor jn aanmerking komende fokkers zal worden toegezonden. In afwijking van de regeling 1942, is thans bepaald, dat van alle fokzeugen dus ook van de zeugen, die door niet- stamboekfokkers worden aangehouden, in het tijdvak van 1 Jan. 1943 tot 1 December 1943 twee toornen biggen mogen worden gemerkt. Na 1 December 1943 mogen derhalve geen biggen meer gemerkt worden, ten zij biggen uit ster- of stamboekzeugen. VERVOER- EN HANDELSVERBOD VAN RUNDVEE. Het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd heeft in de pers reeds gewezen op de prijzen voor gebruiksvee, welke tot een abnormale hoogte zijn gestegen. Het Rijksbureau deelt mede, dat thans ingrijpende maat regelen njpeten worden genomen, ten einde de rundveeprijzen tot een redelijk niveau terug te brengen. Daartoe is vanaf Donderdag 8 April 1943 het vervoeren, afleveren en ont vangen vgn rundvee niet meer mogelijk daar met ingang van dien datum geen vervoerbewijzen meer zullen worden af gegeven. AJle „vrije" rundveemarkten, alsmede de handel van bedrijf tot be drijf worden daarmede dus stilgelegd. Een uitzondering zal slechts gemaakt worden voor rundvee, dat geleverd wordt op een slachtveemarkt of leve ringsplaats, voor zoover een geldig ge- leidebiljet is afgegeven. De aanvoer van nuchtere kalveren naar de hiertoe aan gewezen bedrijven, alsmede de levering- van gebruiksvee, dat op oonschrijven van den provincialen voedsel commissaris en ter vervulling van den veeleverings- plicht op de vastgestelde plaatsen wordt aangevoerd, kan dus ook normaal door gaan. Alle reeds afgegeven geleidebiljetten voor het vervoer van rundvee na 7 April naar andere plaatsen dan de slacht- veemarkten of leveringsplaatsen zijn niet geldig en dienen wederom bij den pl. bureauhouder te worden ingeleverd. Binnenkort zullen aankoopvergunnin gen kunnen worden uitgereikt aan de hiervoor in aanmerking komende vee houders. Slechts bij overlegging van deze aankoopvergunning zal dan het koopen en verkoopen van rundvee wor den toegestaan, waaromtrent nog na dere mededeelingen voor belanghebben den zullen volgen. VLASTELERS KUNNEN LINNEN KOOPEN ZONDER PUNTEN. Ter aanmoediging van den teelt van vlas oogst 1943 is bepaald, dat een ieder, die in 1943 vlas teelt, per 1000 kg gerepeld stroovlas, welke hij aan een handelaar in stroovlas of aan een vlasfabrikant aflevert, tot een waarde van f 8 zuiver linnen weefsel Zal kunnen koopen, zonder daarvoor punten van de textielkaart te behoeven in te leveren. Dit linnen komt ter beschikking van den teler en zijn vaste personeel. Gekocht kunnen worden: handdoeken, (bont), lakens (wit), en linnen stukgoed (wit). GROENTENHANDELAAR TOT f2000 VEROORDEELD. De tuinier A. Roza te Rijswijk (N.B.). wonende 'tSlot 112, die regelmatig aan Rotterdamsche groenten- en fruithande laren levert, had onlangs in zijn hoe danigheid van grossier een hoeveelheid fruit tegen sterk opgedreven prijs ver- 1 kocht. De handelaren waren hierdoor genoodzaakt het publiek meer in reke ning te brengen dan de maximum prijs toeliet. Het onderzoek, dat opsporings ambtenaren instelden, bracht aan het licht, dat Roza het niet zoo nauw nam met zijn administratie. Een boekhouding werd niet bijgehouden, hetgeen de In specteur voor de Prijsbeheersching zwaar liet wegen bij de boetebepaling. De ver oordeeling luidde f 2000 boete en open baarmaking van het vonnis. INRICHTING VAN HET ACHTSTE LEERJAAR. De secretaris-generaal van het de partement van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming deelt het vol gende mede Het groote aantal bij het departe ment van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming ingekomen aanvra gen van gemeenten en schoolbesturen om overeenkomstig lid 2 ter van art. 3 der L. O. wet 1920, zooals dit artikel bij besluit van 26 Aug. 1942 is ge wijzigd, te willen verklaren, dat de oprichting van een school voor voort gezet gewoon lager onderwijs niet mo gelijk is en toe te staan, dat dit onder wijs kan worden gegeven in de school voor gewoon lager onderwijs met ten minste 8 achtereenvolgende leerjaren,' alsmede het feit, dat de verplaatsing van het departement op de afdoening van deze aanvragen remmend heeft ge werkt, zijn oorzaak, dat met name ten aanzien van de scholen, welker cursus op 1 April j.l. is aangevangen, mijn beslissing te dezer zake niet tijdig aan belanghebbenden bekend is. Ter voorkoming van ongewenschte gevolgen, welke aan een vertraging van de inrichting van het 8ste leerjaar kun nen zijn verbonden, verleen ik een, voor- loopige toestemming aan die besturen, welke met ingang van 1 April of 1 Mei 1943 hebben verzocht het 8stfe leerjaar aan de bestaande scholen te verbinden, zulks in afwachting van mijn definitieve beslissing ter zakje. Een overeenkomstige voorloopige tóe stemming wordt verleend voor de ge vallen waar het de bedoeling is over te gaan tot oprichting van een school voor voortgezet gewoon lager onder wijs maar "waarvoor de vereischte ver klaring, bedoeld in het besluit van 19 Nov. -1940 nog niet is afgegeven. Het voorjaar is de tijd van de bestrij ding van de runderhorzel. De bestrij dingsmogelijkheden zijn dan 't grootst Bovendien verplicht de wetgever in het Runderhorzelbesluit 1942 eiken veehou der om jaarlijks de larven der runder- horzelvliegen, welke bij zijn vee voor komen, te dooden, vóórdat hij zijn vee in de weide brengt. Het grootendeels ontbreken van zalven en dergelijke prae- paraten, welke een doodende werking op de' in de runderhuid voorkomende larve hebben, maakt thans de bestrij ding niet eenvoudig. Mes en pinqet moe ten te baat worden genomen, doch het hanteeren hiervan is niet ieders werk. De Veeartsenijkundige Dienst biedt even wel ook hier weer met raad en daad hulp. Zoo zijn reeds voorlichtende arti kelen voor de betrokkenen in de land bouwbladen verschenen, terwijl in de komende weken ook door de radio1 het het belang van deze bestrijding zal wor den uiteengezet en op* welke wij'zle die bestrijding moet worden georgani seerd. Over dit onderwerp spreekt op Dinsdag 13 April te 12.30 uur, in een uitzending van de Directie van den Landbouw, de inspecteur van den Vee- artsenij'kundigen Diepst in algemeenen dienst, de heer H. Venema, terwijl bin nenkort nog een reportage van de be strijding op een bedrijf zal volgen. Deze aandacht van <|e Overheid voor dit werk mag verheugend worden ge noemd, want een goede veeziektenbe- strijding is een volksbelang in normale tijden en in het bijzonder onder de hui dige omstandigheden. WEEST VOORZICHTIG MET OP HAALDIENSTEN VOOR DISTRIBU TIEBESCHEIDEN. Den jaatsten tijd zijn herhaaldelijk bij' politie en distributiediensten klach ten binnengekomen over z.g.n. ophaal diensten. Dit zijn zuiver particuliere in stellingen, die zich bezig houden met het afhalen bij de plaatselijke distribu tiediensten van de bonkaarten voor voe dingsmiddelen en andere distributiebe scheiden. Wanneer men hiervan gebruik maakt, doet men dit geheel op eigen risico, zoo wordt van bevoegde zijde gewaarschuwd, want deze diensten dra gen geen officieel karakter en staan in geenerlei verband met de plaatselijke distributiediensten zelf. Er kan in dit verband niet genoeg de nadruk op worden gelegd, dat men zijn stamkaart en andere bescheiden zoo min mogelijk uit handen moet géven. Indien men door omstandigheden zelf niet in staat is, bescheiden af te haken, dient men nauwlettend toe te zien, aan wien men zijn bescheiden toever trouwt, want men draagt zelf het vol ledige risico. Wanneer distributiebe scheiden door kwade trouw of slordig heid van den ophaaldienst niet in het bezit komen van de rechthebbenden,' zullen dezen het daarom voor korten of langen tijd zonder bescheiden moe ten stellen. Tenslotte wordt er nogmaals de aan dacht op gevestigd, dat hij, die zijn distributiebescheiden niet zorgvuldig be heert, strafbaar is. Dit geldt dus zoo wel voor het geval, dat iemand zelf zijn bonnen verliest, als voor het geval, dat hij deze uit handen geeft aan ie mand, die er op zijn beurt slordig mee omgaat. In dit laatste geval zijn dus beide personen strafbaar. REGELING VAN LOONEN EN AR BEIDSVOORWAARDEN IN DEN LAND- EN TUINBOUW AF GEKONDIGD. De Staatscourant van 1 April j.l. be vatte de nieuwe regeling van loonen en arbeidsvoorwaarden in den Land en Tuinbouw, uitgevaardigd door den Gemachtigde voor den arbeid en op 5 April 1.1. in werking getreden. Belanghebbenden kunnen wjj verwij zen naar uitvoerige publicatie' dienaan gaande in „De Landstand voor Noord- Brabant" van Vrijdag 9 April a.s. VESTIGINGS-EXAMENS MEUBILEE- RINGSBEDRIJF. Door de 'Commissie voor Vakoplei ding en Examenregeling Meubileérings- bedrijven, ingesteld door de Vakgroep Woninginrichting-detailhandel en Wo ninginrichters-ambacht, worden dit jaar nog Vestigings-examens voor het meu- bileeringsbedrijf georganiseerd. Deze vestigings-examens worden voor de navolgende vakken gehouden: het meubelmakersbedrijfhet meubel- stoffeerdersbejirijfhet woningstoffeer- dersbedrijf; het behangersbledrijfde detailhandel in meubelen; de detailhan del in bedden, tapijten, gordijnen en bespanningsstoffende detailhandel in behangselpapier. De candidaten kunnen voor één vak, voor meer dan één vak en eventueel voor alle bovengenoemde zeven vakken examen doen. De examens zullen waarschijnlijx in de eerste week van de maand Augustus 1943 plaats vinden en wel te Utrecht en/of den Haag. De candidaten moeten den leeftijd van 20 jaren hebben bereikt en minstens drie jaren in één van de hierboven ge noemde examen-vakken werkzaam zijn. ARBEIDSKRACHTEN VOOR DEN BOER. In dit voorjaar heeft het landbouw- werk een zeer vlot verloop. Het béwer- ken van den grond, het zaaien en het poten, verloopen vlot en op de meeste bedrijven komt het werk geheel op tijd gereed, maar menige boer zal toch reeds zorgen hebben over den oogst, en zal zich wellicht ertoe laten leiden gewassen te verbouwen, wélke zoo wei nig mogelijk werk vragen om later geen moeilijkheden te krijgen in verband met een gevreesd tekort aan arbeids krachten. Hieromtrent behoeven echter weinig zorgen te bestaan. Wanneer de boer de noodige voorbereidingen treft om zich van arbeidskrachten te verzekeren op dezelfde wijze zooals hij dit vroe ger gewoon was, dan kan hij er van verzekerd zijn, dat hij wordt' geholpen, indien hij in zijn pogingen niet zou sla gen. Hij moet zich dan ook niet laten verleiden om ongewone afspraken ten aanzien van het verkrijgen van arbeiders te maken. De Dienst van den Gemach tigde voor den Oogst is met de werk zaamheden begonnen en treft voorberei dingen, dat overal, waar een tekort zal optreden, hulp kan worden gebo den en dat hiervoor van den boer een redelijke betaling wordt verlangd, zon der dat dit extra zware lasten voor hem zal medebrengen. De verbouw van aardappelen en sui kerbieten behoeft in verband hiermede' geen extra zorgen te baren en de boer kan den verbouw van deze producten met een gerust hart uitbreiden. Door de hooge voedingswaarde van maïs verdient de teelt van dit gewas bijzondere aanbeveling. Maïs kan in alle goede en voldoende bemeste tuingron den worden geteeld mits deze in de zon ljggen en niet te nat en te zuur zijn. Het gewas is een diepwortel en daarom moet de grond, waarin men het wil telen, goed zijn iosgewjerkt. Voor de teelt op volkstuinen en in andere particuliere tuinen komt wel in de eerste plaats de pofmaïs in aanmer king. De kleine, droge korrels van deze maïs laat men na een verhitting van ongeveer drie minuten boven een gasvlam of op de heete kachel poffen. Ze veranderen dan in witte vlokkjen, dile zeer smakelijk, licht verteerbaar en voed zaam zijn. De korrels van de pofmaïs kun zen ook gemalen worden gebruikt voor de bereiding van pap. Voor dit doel kan men eveneens de korrélmaïs- rassen Chiemgauer, Pfarrkirchner en Mecklenburg telen. Ten slotte bestaat ook nog de z.g. suikermaïs, waarvan de halfrijpe korrels van Augustus af als groente kunnen worden genuttigd. De geschikste zaaitijd van maïs is in het laatst van April. In het Noorden des lands en andere streken, waar in Me' nog sterke nachtvorsten te verwach ten zijn, zaaie men niet voor begin Mei. Bij het zaaien van maïs ga men als volgt te werk: op een onderlingen af stand van 50 cm op de rij legt men telkens 3 Icorreljtjes pp 3 a 4 cm diepte. Ter wille van de onderlinge bestuiving is het gewensdit meer dan één rij uit te zaaien. De rijen komen dan ten minste 60 dm uit elkaar. De Burgemeester van Heusden maakt de ouders bekend, dat er een cursus in Stenographic, Machineschrijven, Schoonschrijven en Nederlandsche Han delscorrespondentie gegeven wordt in de Mulo-school te Heusden eiken Maan dag- en Donderdagavond van 68 uur, door gediplomeerd leeraar. Erkende Pit- mansscnool. Opleiding voor diploma's. Aanmelding 's Maandags- en Donder dagsavonds om 6 uur aan voornoemde Muloschool. Onnoodig dus om naar den Bosch of Waalwijk te gaanmen heeft het nu vlak bij de deur. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 5 April 1943. op Zaterdag 10 April. 15 Brood. 15 Beschuit. 15 Aardappelen. 15 A Tabakskaart. 15 Sigarettenkaart. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat een inzameling van huis raad, kleeding, schoeisel en dekens zal plaats vinden ten behoeve van de getrof fenen te Rotterdam, welke plaats vindt van 10 tot 16 April a.s. Aansluitend aan deze inzameling in natura volgt op 17 en 19 April a.s. een huis aan huis en straatcollecte eveneens voor de ge troffenen. Ik verwacht en vertrouw, dat ieder een naar vermogen zal offeren voor de ongelukkige slachtoffers van den ter- reuraanval uit de lucht op Rotterdam. Ik verwacht daarom, dat er zich zooveel mogelijk collectanten, buiten de gewone, aanmelden Zaterdag tusschen 10 en 12 uur op de secretarie om mede te collecteeren voor onze ongelukkig getroffen volksgenooten uit Rotterdam. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden 8 April 1943. KOSTELOOZE INENTING TEGEN POKKEN. De Burgemeester van Heusden maakt bekend dat op Dinsdag 20 April a.s.; des namiddags 1.30 uur, de gelegen heid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting of herinenting tegen pokken van ben, die zich daartoe in de voorm. MULO-school aanmelden. Het is gewenscht te voren den huis arts te raadplegen. Voor een juiste vermelding in de vac- cinebewijzen van de namen en geboor tedatums der kinderen is het gewenscht, dat bij de aanmelding worden medege bracht trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. De Secretaris, A. v. DELFT. Heusden, 5 April 1943. De Nederlandsche Volksdienst zal van Zaterdag 10 tot en met Vrijdag 16 dezer in het geheele land een groote goederen-inzameling houden van. huis raad, kleeding en dekking. Deze inza meling zal worden gevolgd door een groote straat- en huis aan huis collecte op Zaterdag 17 en Maandag 19 April. Dit alles geschiedt voor de slacht offers van de jongste luchtaanval op Rotterdam. Inlichtingen aan het publiek verstrekt het kantoor van den Ned. Volksdienst te 's-Bosch, Hinthamerstraat 100, tel. 2146, waar men zich ook als mede- werker(ster) voor deze inzameling kan opgeven. Wij wekken een ieder op deze actie zoo royaal mogelijk te steunen, het gaat voor onze eigen zwaar getroffen land- genooten. Steeds heeft Heusden en om geving in dergelijke gevallen in de eerste gelederen gestaan. Wij vertrouwen, dat zulks ook thans het geval is. Onze oud-stadgenoot A. Sluij- mers, thans onderwijzer aan de Nuts- school te Oldenzaal is benoemd tot on derwijzer aan de Opleidingsschool voor H.B.S. en Gymnasium te Dordrecht. De zware storm, die Woensdag middag woedde, heeft ook in onze ge meente geducht huis gehouden. Tal van daken moesten het ontgelden, er waren woningen, waarvan een 100-tal dakpan nen werden afgerukt. In de B reestraat woei een bovenruit uit een raamkozij'n en in de Burchtstraat werd een dakraam afgerukt. Alles liep echter zonder per soonlijke ongelukken af en Donderdag morgen was men overal bezig de gele den schade te herstellen. Op Donderdag 15 April a.s., des avonds om 8 u. (off. tijd), hoopt in de Ned. Herv. Kerk alhier voor de jeugd uit Heusden en omstreken te spreken Ds. H. J. Groenewegen van- Alblasserdam met als onderwerp „Niet stilstaan". v Donderdag 15 April D.V. zal Ds. Dijk van'Hardinxveld een lijdensmedita tie houden in de Geref. Kerk alhier. Aanvang 20 uur. Onderwerp: „Het groote waarom". Mare. 15:33 en 34. Gezongen zal wor den Ps. 22:1 en Gezang 23:4, dat is uit de Hervormde bundel Gezang 34. Dinsdag 13 April hoopt Ds. Steenblok uit Poortvliet, des avonds om 8 uur t.t., voor de Ger. Gemeente alhier op te treden. De storm, welke tot een orkaan overging, heeft j.l. Woensdag alhier veel schade aan de daken aangebracht, terwijl ook verscheidene boomen werden ontworteld. Gelukkig vonden geen per soonlijke ongelukken plaats. De storm van j.l. Woensdag heeft in deze gemeente, zoowel aan de met riet als aan de met pannen gedekte daken veel schade aangericht. Ook de telefoon- en- andere leidingen ondervon den veel schade. De storm van Woensdag heeft ook hier zijn sporen achtergelaten. Op verschillende plaatsem werden boomen ontworteld, dakpannen afgerukt en voor al de rieten daken moesten het ontgel den. Er is bijna geen dak dat niet dóór den storm heeft geleden, 't Is voor ver schillende personen een belangrijke scha depost. Was er de laatste weken een levendige hanndel in eerste soort melk vee en kalfkoeien, deze laatste dagen is er in het geheel geen vraag na, noch voor hooge, noch voor lage prijzen. Alleen is er nog drukken handel in jongvee, graskalveren, nuchtere kalve ren voor de fok en biggen. Deze laat ste gelden van f 50—f 125 per stuk. Tot secr.-penningmeester van den Binnenpolder van Sprang is benoemd de heer C. Haverhals. Bij het schoonmaken had de echt- genoote van den heer Sch. het ongeluk van een trap te vallen, waarbij zij haar rechterpols brak. Vrijdagmiddag brak brand uit in de garage en bergplaats van N. V.; A. L. Sneep en Co., meel- en brood fabriek alhier. Dank zij' het krachtdadig optreden van de plaatselijke Brandweer, die reeds kort na het uitbreken van den brand ter plaatse was, was het vuur, dat zich in den beginne zeer ern stig liet aanzien, terwijl het gevaar voor uitbreiding in verband met den storm- achtigen wind niet denkbeeldig was; spoedig bedwongen, zoodat erger voor komen kon worden. De uitreiking van Vitamine D-ta- bletten voor kinderen beneden 3 jaar en voor zwangere vrouwen zal plaats vinden op Woensdag 14 April a.s. des nam. tusssóhen 2 en 3 uur (wett. tijd),! in de benedenafdeeling van het gemeen tehuis alhier. De stamkaarten van de betreffende personen dienen te worden medege bracht. De Ring ;,Altena" van 'Herv Jon- gelingsvereen. hoopt a.s. Woensdag avond in de Ned. Herv. Kerk alhier weer een vergadering te houden. De Procureur-Generaal te 's-Bosch heeft daarvoor thans zijn toesteriiming gege ven, nadat de Commissaris van niet- Commerciëele Vereenigingen en Stich tingen te 's-Gravenhage bericht heeft gezonden, dat tegenover den „Ring Al- tena" geen maatregelen genomen zijn. Dit bericht is begrijpelijkerwijze met blijdschap ontvangen. Alhier is benoemd tot onderwij zeres aan de openbare school mej. N. Bongen, thans te Schelluinen. J.l. Woensdagavond kwam de Ned. Herv. Knapenvereen op Geref. Grondslag „Samuël" in feestelijke ver gadering bijeen. Naar wij vernemen heeft de heer J. L. v. Santen bedankt als secretaris- •penningmeester van het waterschap „De Binnenpolder van Sprang"." Vele jaren heeft de heer v. Santen deze functie met voorbeeldigen ijver en nauwgezet heid waargenomen. A.s. Zaterdag des nam. 6 uur zal in het Ger. Kerkgebouw aan het Bruggetje optreden Prof Dr. K. Dijk uit Amsterdam. In ditzelfde kerkgebouw hoopft Z.Eerw. a.s. Zondagmorgen 9.30 en nam. 5.30 in den Dienst des Woords voor te gaan. Ook in deze gemeente heeft de storm van j.l. Woensdag zijn sporen achtergelaten. Er is geen enkele huis of het heeft grootere of kleinere averij bekomen. Van de kerk en toren vlogen de leien als velletjes papier weg. De marechaussée W. Hanegraaf van de brigade alhier is gedetacheerd bij de brigade Drunen. Bij de gehouden aanbesteding" voor het vervoeren van onderhoudsgrint naar de gemeentewegen werd het laagst ingeschreven door H. G. Kant alhier voor f 1.97 per kub Meter, aan wien het werk is gegund door den Burge meester. Woensdag en Donderdag j.l. werden door de v.v. „Stormvogels." alhier feestavonden gegeven, welke zeer goed bezocht werden. De bekende voor drachtkunstenaar Willem van Capellen gaf beide avonden staaltjéS van voor drachtkunst ten beste. Beide avonden kunnen als zeer geslaagd worden ge kwalificeerd. Het Chr. Kinderkoor „Frisch Gezongen" alhier, zal op Woensdag 14 April a.s. in de Chr. Bewaarschool een uitvoering geven onder leiding van den heer W. G. v. d. Heetcamp. Bij het op 3 April j.l. gehouden examen van de Ned. Ver. van Leeraren in de Stenografie „Groote" en het Ma chineschrijven te Utrecht, slaagden voor het diploma Stenografie Ned. 130 let tergrepen per minuut de dames: W. N. P. Holster, J. J. Spronk en M. J. Verzijl. Allen met lof. Zij genoten hun opleiding bij Mej. D. j. Borg, Leerares in Stenografie „Groote" en Machineschrijven, alhier. De aangekondigde uitvoering van Gorcums Dubbel Mondorgelkwartet is op 3 April 1.1. niet doorgegaan, omdat hiervoor geen toestemming werd yer- kregen. Het is de bedoeling deze uit voering op een Vrijdagavond te geven. Datum en uur van aanvang zal nader worden bekend gemaakt. ROTTERDAM, 6 April. Heden werden ter veemarkt aange voerd 2207 dieren, waaronder 15 paar den, 2 veulens, 7 schapen, 1364 runde ren, 89 nuchtere kalveren, 35 graskal veren, 102 biggen en 593 bokken en geiten. Prijzen per stuk: melkkoeien f 1300, f 1100, f925; kalfkoeien f 1250, f 1050, f 900varekoeien f 800, f 700, f 600 vaarzen f 750, f 650, f 475; pinken f 575, f 475, f 375. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was grooter met stroeven handel en de lste kwaliteit prijshoudend, verder iets lager in prijs. Varekoeien aanvoer iets ruimer met stuggen handel "en iets la gere prijzen. Vaarzen en pinken aan voer als vorige week met slfechten handel en iets minder in prijs. 's-HERTOGENBOSCH, 7 April. Op de markt van heden waren aan gevoerd 2148 stuks en wel 1071 run-" deren, 23 nuchtere kalveren, 780 big gen, 37 loopers en 237 geiten. De prijzen waren als volgt per stuk: Kalfkoeien en melkvee f 550, f 750, f 1100; magere ossen en koeien f500 tot f650; jongvee f2.30f380; graskal veren f180f 250; nuchtere kalveren voor de fok f70f100; loopers f 110 tot f150; biggen f 50—f 70—f 110. Rundvee groote aanvoer, handel aar zelend met veel lagere prijzen. Er was veel publiek, maar toch zal veel on verkocht blijven. Jongvee matige aan voer, weinig belangs'.el ing. Weinig nuch tere fokkalveren; matige handel, lager. Zeer weinig loopers lager in prijs. Zeer groote aanvoer van biggen, wei nig vraag, maar veel lagere prijzen, dje nochthans nog te hoog worden be vonden. Nog steeds veel bokken en gei ten die nog steeds duurder worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2